Verklaring van CJG Midden-Drenthe

Status toegankelijkheid https://cjgmiddendrenthe.nl/

Centrum voor Jeugd en Gezin is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-02-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Centrum voor Jeugd en Gezin streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website CJG Midden-Drenthe.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Centrum voor Jeugd en Gezin is beschikbaar via de link https://cjgmiddendrenthe.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Centrum voor Jeugd en Gezin gepubliceerde informatie blijkt dat de website CJG Midden-Drenthe gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Centrum voor Jeugd en Gezin is gevorderd met de toegankelijkheid van CJG Midden-Drenthe en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Centrum voor Jeugd en Gezin .
Functie: van den Akker.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Op dit moment voldoen nog niet alle video's op onze website aan de toegankelijkheidseisen. Dit heeft te maken met het feit dat het CJG Midden-Drenthe content inlaadt van een externe landelijke bron. Deze externe bron werkt aan de toegankelijkheid van de video's. Zodra hun content toegankelijk is geldt dat automatisch ook voor de content van het CJG Midden-Drenthe.

Heeft u andere vragen of opmerkingen m.b.t. de toegankelijkheid van onze website? Neem dan contact op via fo.cjg@middendrenthe.nl.

Aanvullende informatie van Centrum voor Jeugd en Gezin

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website CJG Midden-Drenthe : voldoet gedeeltelijk

De website CJG Midden-Drenthe is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Centrum voor Jeugd en Gezin dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://audits.level-level.com/cjgmiddendrenthe/audit-april-2021.html
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-04-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Centrum voor Jeugd en Gezin dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   De content van www.cjgmiddendrenthe.nl wordt grotendeels ingeladen van de landelijke website https://www.opvoeden.nl/. Een website die speciaal is opgezet met het doel om de websites van alle CJG's te voorzien van eenduidige informatie. Tot de transitie van de jeugdzorg in 2015 waren CJG's zelfs verplicht om deze algemene landelijke informatie op te nemen op hun website. Ondanks dat deze verplichting er inmiddels niet meer is, kiezen veel gemeenten ervoor om deze landelijke informatie als basis te behouden. Zo ook het CJG Midden-Drenthe.

   www.opvoeden.nl maakt gebruik van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door tekentoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat.

   Het conflict dat dit oplevert (zie het onderdeel 'gevolg') wordt automatisch overgenomen door de website van het CJG Midden-Drenthe.

  • Gevolg:

   Dit kan een conflict opleveren voor gebruikers van schermlezers, die ook sneltoesten gebruiken om een pagina te navigeren. Zie bijvoorbeeld pagina https://cjgmiddendrenthe.nl/artikel/lichamelijke-ontwikkeling/gezondheid-en-bewegen.

  • Alternatief:

   De oplossing is de embedcode van de YouTube video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat.

  • Maatregel:

   De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing is de videospeler van YouTube toegankelijk. Deze code kan het CJG Midden-Drenthe echter niet zelf aanpassen. Dat moet gebeuren aan de achterkant van www.opvoeden.nl.

   Op www.opvoeden.nl wordt aangegeven dat alle content die vanaf 23-09-2020 geplaatst wordt toegankelijk is. Video's en PDF-bestanden die voor die datum zijn geplaatst zijn nog niet volledig toegankelijk. Hier werken zij aan en toetsen hun eigen website periodiek. Qua planning heb ik voorlopig 01-01-2022 aangehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   De content van www.cjgmiddendrenthe.nl wordt grotendeels ingeladen van de landelijke website https://www.opvoeden.nl/. Het conflict dat de YouTube video's op deze site veroorzaken (zie het onderdeel 'gevolg'), wordt automatisch overgenomen door de website van het CJG Midden-Drenthe. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode, om dit probleem op te lossen kan het CJG Midden-Drenthe niet zelf aanpassen. Dat moet gebeuren aan de achterkant van www.opvoeden.nl.

  • Oorzaak:

   De content van www.cjgmiddendrenthe.nl wordt grotendeels ingeladen van de landelijke website https://www.opvoeden.nl/. Een website die speciaal is opgezet met het doel om de websites van alle CJG's te voorzien van eenduidige informatie. Tot de transitie van de jeugdzorg in 2015 waren CJG's zelfs verplicht om deze algemene landelijke informatie op te nemen op hun website. Ondanks dat deze verplichting er inmiddels niet meer is, kiezen veel gemeenten ervoor om deze landelijke informatie als basis te behouden. Zo ook het CJG Midden-Drenthe.

   www.opvoeden.nl maakt gebruik van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door tekentoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat.

   Het conflict dat dit oplevert (zie het onderdeel 'gevolg') wordt automatisch overgenomen door de website van het CJG Midden-Drenthe.

  • Gevolg:

   Dit kan een conflict opleveren voor gebruikers van schermlezers, die ook sneltoesten gebruiken om een pagina te navigeren. Zie bijvoorbeeld pagina https://cjgmiddendrenthe.nl/artikel/lichamelijke-ontwikkeling/gezondheid-en-bewegen.

  • Alternatief:

   De oplossing is de embedcode van de YouTube video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat.

  • Maatregel:

   De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing is de videospeler van YouTube toegankelijk. Deze code kan het CJG Midden-Drenthe echter niet zelf aanpassen. Dat moet gebeuren aan de achterkant van www.opvoeden.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Centrum voor Jeugd en Gezin heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209