Verklaring van Planning en control Portal gemeente Leidschendam-Voorburg

Status toegankelijkheid https://leidschendam-voorburg.pcportal.nl/

Gemeente Leidschendam-Voorburg is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 31-01-2023

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Leidschendam-Voorburg streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Planning en control Portal gemeente Leidschendam-Voorburg.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Leidschendam-Voorburg is beschikbaar via de link https://www.lv.nl/digitale-toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Leidschendam-Voorburg gepubliceerde informatie blijkt dat de website Planning en control Portal gemeente Leidschendam-Voorburg gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Leidschendam-Voorburg is gevorderd met de toegankelijkheid van Planning en control Portal gemeente Leidschendam-Voorburg en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-02-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Leidschendam-Voorburg .
Functie: Afdelingshoofd Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 31-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Meld dit bij ons via het formulier Probleem website melden 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijke ombudsman van Den Haag. Leidschendam-Voorburg is daar bij aangesloten. 

Aanvullende informatie van Gemeente Leidschendam-Voorburg

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-01-2026.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Planning en control Portal gemeente Leidschendam-Voorburg : voldoet gedeeltelijk

De website Planning en control Portal gemeente Leidschendam-Voorburg is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Leidschendam-Voorburg dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/leidschendam-voorburg.pcportal.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 13-09-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Leidschendam-Voorburg dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's van de website leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ staat rechtsboven een link naar "PORTAL" met daarnaast een icoon dat aan ziende bezoekers aangeeft dat de link een nieuw venster opent. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan screenreader gebruikers. Zorg ervoor dat deze bezoekers over dezelfde informatie beschikken als ziende bezoekers middels een tekstalternatief. Daarnaast wordt het icoon door middel van het pseudo-element :before/:after en de content property in de CSS op de pagina gezet. Op deze manier kan het zijn dat het icoon wegvalt, bijvoorbeeld voor mensen die een eigen CSS gebruiken, of wanneer de CSS niet geladen wordt. De content property is alleen geschikt voor het toevoegen van puur decoratieve content. Een oplossing kan zijn om het icoon in de html te plaatsen, bijvoorbeeld als img-element of svg met tekst alternatief. Hetzelfde geldt voor de iconen "Open popup" op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12172/overzicht-verbonden-partijen. Dit komt ook voor op leidschendam-voorburg.pcportal.nl/, bijvoorbeeld de tekst 'Laatst toegevoegd', de PDF en website (aardbol) iconen, en de iconen die aangeven dat een nieuw venster opent o.a. onder 'Meest recent'.

   Op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12245/begroting-in-1-oogopslag staat een infographic "Begroting 2022". Deze infographic mist een volwaardig tekstueel alternatief. Blinde en slechtziende bezoekers missen nu de informatie die op de afbeelding te zien is. Zorg dat alle informatie op de infographic ook terugkomt als platte tekst op de pagina.

   Op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12225/8-bouwen-en-wonen-vhrosv staat een <svg> afbeelding. Omdat de tekst eronder de afbeelding voldoende beschrijft, kan dit svg element verborgen worden met aria-hidden=true.

  • Gevolg:

   Op deze manier kan het zijn dat het icoon wegvalt, bijvoorbeeld voor mensen die een eigen CSS gebruiken, of wanneer de CSS niet geladen wordt. De content property is alleen geschikt voor het toevoegen van puur decoratieve content.

   Blinde en slechtziende bezoekers missen nu de informatie die op de afbeelding te zien is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina leidschendam-voorburg.pcportal.nl/ staan kopteksten (de titels van de links, zoals 'Jaarstukken 2021') , die niet als koptekst gecodeerd zijn. Hierdoor herkent voorleessoftware deze teksten niet als koppen. Gebruik hier bijvoorbeeld H2-koppen. Dit geldt ook voor de kop 'Resultaten' onder Zoeken.

   Op pagina leidschendam-voorburg.pcportal.nl/ wordt onder 'Zoeken' gebruik gemaakt van Filters. Deze zijn wel gegroepeerd met een fieldset/legend combinatie, maar doordat de HTML structuur niet klopt, wordt de relatie tussen de legend en bijbehorende groepering niet herkend. Zorg dat beide fieldsets binnen het <form> element worden geplaatst en dat beide groeperingen hun eigen fieldset hebben.

   Op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12248/voorzieningen zijn koppen opgemaakt met het em-element, bijvoorbeeld 'Voorziening ingegane pensioenen wethouders'. Het strong- en em-element zijn bedoeld om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor hele zinnen. Ook mogen deze elementen niet worden gebruikt als visuele kop, omdat ze niet dezelfde betekenis hebben als een kop (bijvoorbeeld h2 of h3). Hetzelfde komt vaker voor in de website, bijvoorbeeld de kop 'Sterker uit de crisis' op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12170/samenvatting-wat-gaan-we-doen-in-2022, de koppen op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12209/doelenboom (ook voor de tussenkoppen, zoals '0.1 Langer zelfstandig wonen'), de koppen zoals 'Algemene uitkering' op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12297/gemeentefonds, de kop 'Omschrijving' op leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12225/8-bouwen-en-wonen-vhrosv, en de kop 'Voorziening ingegane pensioenen wethouders' op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12248/voorzieningen . Dit komt ook voor in tabellen, bijvoorbeeld op de tabelkoppen op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12297/gemeentefonds .

   In de tabel op leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12209/doelenboom komen lijsten voor die niet als lijsten zijn gecodeerd. Het gaat bijvoorbeeld om de lijst onder 'Onderwijshuisvesting' (-), de lijst onder 'Versterken preventie en de effectiviteit van de jeugdhulp en passend onderwijs' (), de lijst onder 'Doorontwikkeling lokale team als volwaardig partner binnen de veiligheidsketen' (•) en de genummerde lijst onder 'Herprofilering Veursestraatweg'. Zorg voor de juiste lijst in de codelaag (ul/ol).

   De tabel op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12297/gemeentefonds bestaat uit meerdere tussenkoppen, zoals 'A. Algemene uitkering'. Hiervoor moet met het scope- en colspan-attribuut worden aangegeven dat deze kop de hele rij beslaat, en met het id- en headers-attribuut worden gekoppeld aan de onderliggende rijen. Dit geldt voor alle tabellen die bestaan uit tussenkoppen, zoals op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12248/voorzieningen . Zie www.w3.org/WAI/tutorials/tables/multi-level/ voor een codevoorbeeld.

   In de tabel op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12257/gemeentelijke-woonlasten zijn de tabelkoppen niet goed gecodeerd. Het scope=colgroup attribuut mist op de bovenste drie tabelkoppen. Daarnaast zijn de koppen met id- en headers-attributen gekoppeld aan de tekst 'Woonlasten' maar dit is niet nodig. Verder zijn de tabelkoppen als 'Realisatie 2020' gecodeerd met een <td> element in plaats van een <th> element. Zie www.w3.org/WAI/tutorials/tables/irregular/ voor een codevoorbeeld. Het foutieve koppelen van id- en headers-attributen komt in meer tabellen voor, bijvoorbeeld op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12306/0-61-ozb-woningen .

   In de tabel op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12297/gemeentefonds is de tekst 'Bedragen x € 1.000' opgenomen in de tabelstructuur. Dit is een bijschrijft en moet buiten de <table> tags geplaatst worden. Daarnaast is het <em> element gebruikt om deze tekst schuin te drukken, maar dit element is bedoeld voor nadruk en niet voor opmaak. Gebruik CSS of een andere manier om deze tekst schuin weer te geven. Dit komt op meerdere tabellen voor, en geldt ook bijvoorbeeld voor de tekst '* De OZB cijfers zijn gebaseerd op een WOZ-waarde van...' op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12257/gemeentelijke-woonlasten .

   De PDF "De eerste Tussentijdse Rapportage 2021 van de gemeente Leidschendam-Voorburg" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

   Advies: Op pagina leidschendam-voorburg.pcportal.nl/ is geen H1 kop aanwezig (m.u.v. de zoekresultaten). Zorg dat een pagina altijd precies één H1 kop bevat. Dit komt ook voor op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ .

   Advies: Op pagina leidschendam-voorburg.pcportal.nl/ zijn de zoekresultaten gecodeerd als koppen van niveau H1. Dit niveau is bedoeld voor één kop die de inhoud van de pagina duidelijk maakt. Voeg daarom een H1 toe, en maak van de zoekresultaten koppen van niveau H3 (zoals eerder aangegeven moet de kop ‘Resultaten’ namelijk H2 zijn). Maak van de kop 'Filters' een H2 (i.p.v. H3).

  • Gevolg:

   Codering koptekst ontbreekt: voorleessoftware deze teksten niet als koppen.

   HTML structuur klopt niet. Hierdoor wordt de relatie tussen de legend en bijbehorende groepering niet herkend.

   Codering strong voor visueel gebruik hebben andere betekenis voor voorleestools

   PDF kan niet worden gelezen door voorleestools.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Boven aan elke pagina op leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ staat 'Begroting 2022-2025' in witte tekst op lichtbruine achtergrond (Hex: #CDA169). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrast verhouding is 2,5:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

   Boven aan elke pagina op leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ staat een getal in het tekstvak waarmee naar een andere pagina kan worden genavigeerd. Dit lichtpaarse getal heeft een te lage contrastwaarde in combinatie met de donkerpaarse achtergrond (3,3:1). Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

   Wanneer pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ in een weergave van 1280x1024px en inzoomen tot 400%, komt de tekst 'Begroting 2022-2025' op een witte achtergrond te staan. De contrastwaarde is dan 1,0:1 waardoor de tekst niet leesbaar is.

   Op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12170/samenvatting-wat-gaan-we-doen-in-2022 staat een broodkruimelpad. Wanneer over een van de links gehoverd wordt, verandert de tekstkleur naar wit, waardoor deze een contrastwaarde heeft van 1,0:1 met de achtergrond en niet leesbaar is.

   Op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12225/8-bouwen-en-wonen-vhrosv is rechts een grijze tekst 'bedragen x € 1.000' (Hex: #999999) op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrast verhouding is 2,5:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Hetzelfde komt vaker voor in de website, bijvoorbeeld de grijze tekst 'Verbonden partij' (Hex: #848484) op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12172/overzicht-verbonden-partijen heeft een contrastverhouding van 3,7:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

   In de figuur "Status speerpunten" op pagina 5 van De PDF "De eerste Tussentijdse Rapportage 2021 van de gemeente Leidschendam-Voorburg" staat oranje tekst "19%" (Hex: ffa500) op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrast verhouding is 1,8:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Het contrast van de groene tekst "81%" (Hex: 32cd32) op witte achtergrond in dezelfde figuur is 2:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Lezers met visuele beperkingen hebben een sterker contrast nodig dan anderen. Niet alles is goed zichtbaar als het contrast te laag is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Boven aan elke pagina op leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ staat 'Begroting 2022-2025' in witte tekst op lichtbruine achtergrond (Hex: #CDA169). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrast verhouding is 2,5:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

   Boven aan elke pagina op leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ staat een getal in het tekstvak waarmee naar een andere pagina kan worden genavigeerd. Dit lichtpaarse getal heeft een te lage contrastwaarde in combinatie met de donkerpaarse achtergrond (3,3:1). Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

   Wanneer pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ in een weergave van 1280x1024px en inzoomen tot 400%, komt de tekst 'Begroting 2022-2025' op een witte achtergrond te staan. De contrastwaarde is dan 1,0:1 waardoor de tekst niet leesbaar is.

   Op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12170/samenvatting-wat-gaan-we-doen-in-2022 staat een broodkruimelpad. Wanneer over een van de links gehoverd wordt, verandert de tekstkleur naar wit, waardoor deze een contrastwaarde heeft van 1,0:1 met de achtergrond en niet leesbaar is.

   Op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12225/8-bouwen-en-wonen-vhrosv is rechts een grijze tekst 'bedragen x € 1.000' (Hex: #999999) op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrast verhouding is 2,5:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Hetzelfde komt vaker voor in de website, bijvoorbeeld de grijze tekst 'Verbonden partij' (Hex: #848484) op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12172/overzicht-verbonden-partijen heeft een contrastverhouding van 3,7:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

   In de figuur "Status speerpunten" op pagina 5 van De PDF "De eerste Tussentijdse Rapportage 2021 van de gemeente Leidschendam-Voorburg" staat oranje tekst "19%" (Hex: ffa500) op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrast verhouding is 1,8:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Het contrast van de groene tekst "81%" (Hex: 32cd32) op witte achtergrond in dezelfde figuur is 2:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Bepaalde tekst is niet goed zichtbaar. Er moet voldoende contrast zijn tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Wanneer op de site leidschendam-voorburg.pcportal.nl/ bij een schermgrootte van 1280px breed ingezoomd wordt tot 400% is de tekst 'Gemeente Leidschendam-Voorburg' niet geheel meer leesbaar omdat deze deels over de tekst in het logo komt te staan.

  • Gevolg:

   Wanneer op de site leidschendam-voorburg.pcportal.nl/ bij een schermgrootte van 1280px breed ingezoomd wordt tot 400% is de tekst 'Gemeente Leidschendam-Voorburg' niet geheel meer leesbaar omdat deze deels over de tekst in het logo komt te staan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Wanneer op de site leidschendam-voorburg.pcportal.nl/ bij een schermgrootte van 1280px breed ingezoomd wordt tot 400% is de tekst 'Gemeente Leidschendam-Voorburg' niet geheel meer leesbaar omdat deze deels over de tekst in het logo komt te staan.

  • Gevolg:

   Voor ziende toetsenbordgebruikers is het verwarrend als de focus achterliggende pagina ook nog steeds bereikbaar met het toetsenbord of als de focus niet verspringt bij klikken op een knop of na een selectie niet direct op de hoofdinhoud komt. Hierdoor kan je niet altijd meer zien waar je bent als je met het toetsenbord navigeert.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer bij een schermgrootte van1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verdwijnt op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12172/overzicht-verbonden-partijen bij het klikken op een verbonden partij een deel van de content onder de naam van de verbonden partij zoals "Centrumregeling samenwerking gemalendiensten". De ruimte die overblijft is onvoldoende om de tekst goed in beeld te krijgen.

   Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verschijnt op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12209/doelenboom een scrollbalk in de leesrichting (horizontaal). Zorg dat de tekst binnen het beeld blijft. Tabellen zijn uitgezonderd van deze regel, maar in dit geval is er ten onrechte gebruik gemaakt van een tabel om de gegevens vorm te geven.

  • Gevolg:

   Het is verwarrend als deel van de content verdwijnt bij inzoomen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer bij een schermgrootte van1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verdwijnt op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12172/overzicht-verbonden-partijen bij het klikken op een verbonden partij een deel van de content onder de naam van de verbonden partij zoals "Centrumregeling samenwerking gemalendiensten". De ruimte die overblijft is onvoldoende om de tekst goed in beeld te krijgen.

   Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verschijnt op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12209/doelenboom een scrollbalk in de leesrichting (horizontaal). Zorg dat de tekst binnen het beeld blijft. Tabellen zijn uitgezonderd van deze regel, maar in dit geval is er ten onrechte gebruik gemaakt van een tabel om de gegevens vorm te geven.

  • Gevolg:

   De tekst blijft niet binnen het beeld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ staan op de drie links witte pijltjes op een groene achtergrond (#acdac0). Deze hebben een te lage contrastwaarde van 1,6:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

   Wanneer de zoekfunctionaliteit op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ wordt geopend, verschijnt een zoekveld. De grijze streep onder het veld heeft een te lage contrastwaarde van 1,2:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

   Wanneer pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ bekeken wordt in een weergave van 1280x1024px en inzoomen tot 400%, verschijnt een knop met 3 puntjes. Wanneer deze in Firefox de focus krijgt, heeft de zwarte focusrand een te lage contrastwaarde in combinatie met de donkerpaarse achtergrond (1,3:1).

   Wanneer pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ bekeken wordt in een weergave van 1280x1024px en inzoomen tot 400%, verschijnt een knop 'Ga terug naar het begin van de pagina'. Doordat de achtergrond van de knop transparant is, heeft de knop een te lage contrastwaarde afhankelijk van de achtergrond waar de knop op terecht komt.

   Op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12170/samenvatting-wat-gaan-we-doen-in-2022 staan onderaan de pagina groene pijltjes (#acdac0) op een grijze achtergrond. Het contrast is hier 1,3:1 maar moet minimaal 3,0:1 zijn.

   In de figuur "Status speerpunten" op pagina 5 van De PDF "De eerste Tussentijdse Rapportage 2021 van de gemeente Leidschendam-Voorburg" staat een taartpunt diagram waarbij het contrast tussen de groene (Hex: 32cd32) en de oranje taartpunten (Hex: ffa500) niet groot genoeg is. Het is 1,1:1 waar dat 3:1 zou moeten zijn. Ook het contrast van de oranje markering onder "status" op pagina 5 (Hex: ffa500) tegen de witte achtergrond is te klein. Het contrast is 1,8:1 waar dit 3:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur. Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ staan op de drie links witte pijltjes op een groene achtergrond (#acdac0). Deze hebben een te lage contrastwaarde van 1,6:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

   Wanneer de zoekfunctionaliteit op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ wordt geopend, verschijnt een zoekveld. De grijze streep onder het veld heeft een te lage contrastwaarde van 1,2:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

   Wanneer pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ bekeken wordt in een weergave van 1280x1024px en inzoomen tot 400%, verschijnt een knop met 3 puntjes. Wanneer deze in Firefox de focus krijgt, heeft de zwarte focusrand een te lage contrastwaarde in combinatie met de donkerpaarse achtergrond (1,3:1).

   Wanneer pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ bekeken wordt in een weergave van 1280x1024px en inzoomen tot 400%, verschijnt een knop 'Ga terug naar het begin van de pagina'. Doordat de achtergrond van de knop transparant is, heeft de knop een te lage contrastwaarde afhankelijk van de achtergrond waar de knop op terecht komt.

   Op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12170/samenvatting-wat-gaan-we-doen-in-2022 staan onderaan de pagina groene pijltjes (#acdac0) op een grijze achtergrond. Het contrast is hier 1,3:1 maar moet minimaal 3,0:1 zijn.

   In de figuur "Status speerpunten" op pagina 5 van De PDF "De eerste Tussentijdse Rapportage 2021 van de gemeente Leidschendam-Voorburg" staat een taartpunt diagram waarbij het contrast tussen de groene (Hex: 32cd32) en de oranje taartpunten (Hex: ffa500) niet groot genoeg is. Het is 1,1:1 waar dat 3:1 zou moeten zijn. Ook het contrast van de oranje markering onder "status" op pagina 5 (Hex: ffa500) tegen de witte achtergrond is te klein. Het contrast is 1,8:1 waar dit 3:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Lezers met visuele beperkingen hebben een sterker contrast nodig dan anderen. Niet alles is goed zichtbaar als het contrast te laag is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Wanneer op de site leidschendam-voorburg.pcportal.nl/ bij een schermgrootte van 1280px breed ingezoomd wordt tot 400% zijn de menu-items onder "MEER" met het toetsenbord niet meer te bedienen omdat ze geen focus kunnen krijgen.

   Wanneer pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ bekeken wordt in een weergave van 1280x1024px en inzoomen tot 400%, verschijnt een hamburgermenu en een menu met drie puntjes. Beide zijn in wisselende schermresoluties soms niet bedienbaar met het toetsenbord (en ook niet met de muis). Het is onduidelijk wat dit probleem veroorzaakt.

   Wanneer op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ het zoekveld geopend wordt, en een zoekterm ingevoerd wordt, zijn de zoekresultaten niet bedienbaar met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Niet alle functionaliteiten zijn te bedienen met een toetsenbord, zoals menu-items onder MEER, het hamburgermenu en de zoekresultaten die verschijnen bij het zoekveld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Wanneer op de site leidschendam-voorburg.pcportal.nl/ bij een schermgrootte van 1280px breed ingezoomd wordt tot 400% zijn de menu-items onder "MEER" met het toetsenbord niet meer te bedienen omdat ze geen focus kunnen krijgen.

   Wanneer pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ bekeken wordt in een weergave van 1280x1024px en inzoomen tot 400%, verschijnt een hamburgermenu en een menu met drie puntjes. Beide zijn in wisselende schermresoluties soms niet bedienbaar met het toetsenbord (en ook niet met de muis). Het is onduidelijk wat dit probleem veroorzaakt.

   Wanneer op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ het zoekveld geopend wordt, en een zoekterm ingevoerd wordt, zijn de zoekresultaten niet bedienbaar met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Sommige menu-items zijn niet met toetsenbord te bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 13. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Pagina leidschendam-voorburg.pcportal.nl/ bevat wel een skiplink (een mechanisme om naar een ander deel van de pagina te springen), maar de skiplink naar de unieke hoofdinhoud krijgt niet als eerste focus. Zorg dat bezoekers direct naar de hoofdinhoud van een pagina kunnen springen, zonder dat zij daar extra handelingen voor moeten uitvoeren.

  • Gevolg:

   Bezoekers die het scherm niet kunnen zien en gebruikmaken van deze skiplink krijgen niet gelijk de hoofdinhoud.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 14. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Pagina leidschendam-voorburg.pcportal.nl/ bevat wel een skiplink (een mechanisme om naar een ander deel van de pagina te springen), maar de skiplink naar de unieke hoofdinhoud krijgt niet als eerste focus. Zorg dat bezoekers direct naar de hoofdinhoud van een pagina kunnen springen, zonder dat zij daar extra handelingen voor moeten uitvoeren.

  • Gevolg:

   Bezoekers die het scherm niet kunnen zien en gebruikmaken van deze skiplink kunnen niet direct naar de hoofdinhoud.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De PDF 'De eerste Tussentijdse Rapportage 2021 van de gemeente Leidschendam-Voorburg' heeft geen documenttitel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond (dit kan worden aangepast in de Bestandseigenschappen).

  • Gevolg:

   De lezer weet niet goed waar de pagina over gaat zonder meer te lezen. En weten ze niet of ze bij de juiste pdf zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 16. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De PDF "De eerste Tussentijdse Rapportage 2021 van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft geen documenttitel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond (dit kan worden aangepast in de Bestandseigenschappen).

  • Gevolg:

   Lezers weten niet op welke pagina/PDF ze zich bevinden en waar die pagina of PDF voor is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ het zoekveld geopend wordt, blijft de focus staan op de 'Zoeken' knop. Zorg dat de focus wordt verplaatst naar het dialoogvenster, en dat de focus niet op de achterliggende pagina kan komen, maar erbinnen blijft tot het venster is gesloten.

   Op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ verschijnt in een lage schermresolutie een hamburgermenu. Wanneer het menuvenster openstaat, is de content op de achterliggende pagina ook nog steeds bereikbaar met het toetsenbord. Hierdoor kan je niet altijd meer zien waar je bent als je met het toetsenbord navigeert. Zorg dat focus binnen het menuvenster blijft totdat deze gesloten is en de achterliggende content niet bereikbaar is met het toetsenbord.

   Op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ verschijnt in een lage schermresolutie de knop "Ga terug naar het begin van de pagina". Wanneer hierop geklikt wordt, verspringt de focus niet boven aan de pagina, maar blijft deze op de knop staan. Zorg dat de focus verplaatst wordt.

   Wanneer een van de tablist-items op pagina leidschendam-voorburg.pcportal.nl/ geselecteerd wordt, gaat de focus eerst verder over de andere items in de lijst, voordat deze op de hoofdinhoud terecht komt. Zorg dat de focus direct naar de hoofdinhoud gaat, zodra een item is geselecteerd.

   Wanneer een van de tablist-items op pagina leidschendam-voorburg.pcportal.nl/ geselecteerd wordt, en de bezoeker naar de hoofdinhoud navigeerd met het toetsenbord, krijgt eerst de hele hoofdinhoud de focus, voordat de afzonderlijke interactieve elementen de focus krijgen. Dit komt door de tabindex=0. Verwijder de tabindex van het <div>-element.

   De main-content op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12170/samenvatting-wat-gaan-we-doen-in-2022 kan de focus krijgen door de tabindex=0. Zorg dat dit deel niet de focus kan ontvangen door de tabindex te verwijderen. Dit komt op meerdere pagina's voor, zoals op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12225/8-bouwen-en-wonen-vhrosv . Hier komt het ook voor op de onderwerpen onder 'Toelichting op de indicatoren' en op de <path> elementen. Een ander voorbeeld is pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12172/overzicht-verbonden-partijen in de pop-ups.

   Advies: Op de pagina leidschendam-voorburg.pcportal.nl/ onder zoeken hebben de filters geen functie, de zoekresultaten zijn onafhankelijk van de instellingen. De items "Document type" en "Cyclusjaar" hoeven geen focus te krijgen. Alle gebruikers hebben hier last van dus dit valt niet af te keuren onder WCAG.

  • Gevolg:

   Voor ziende toetsenbordgebruikers is het verwarrend als de focus zich niet verplaatst als op een knop wordt geklikt of de achterliggende pagina blijft zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Wanneer een van de tablist-items op pagina leidschendam-voorburg.pcportal.nl/ geselecteerd wordt, bijvoorbeeld 'Meest recent', worden links getoond. Deze links missen een linkdoel, doordat er geen linktekst aanwezig is. Er wordt gebruik gemaakt van het title-attribuut, maar deze wordt niet door alle hulpsoftware (goed) ondersteund. Zorg dat de titel van de link (bijvoorbeeld 'Jaarstukken 2021') als linktekst wordt gebruikt.

   Advies: Het logo van Leidschendam-Voorburg op elke pagina van leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ heeft wel een alternatieve tekst, maar bevat niet het linkdoel. De alternatieve tekst van een logo moet naast de naam van de organisatie een beschrijvend linkdoel hebben als de afbeelding ook als link dient.

   Advies: Op pagina leidschendam-voorburg.pcportal.nl/ bestaan de zoekresultaten onder 'Zoeken' uit zowel de titel, de URL en de beschrijving. Hierdoor wordt steeds veel tekst voorgelezen. Zorg voor een prettigere gebruikerservaring door alleen de titel als linktekst te gebruiken. Het klikbare gebied kan dan met Javascript worden vergroot.

  • Gevolg:

   Linkdoel mist linktekst. Niet alle hulpsoftware ondersteunen dit goed.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 19. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Wanneer op pagina leidschendam-voorburg.pcportal.nl/ onder 'Zoeken' de zoekterm 'Jaarstukken' wordt ingevoerd, verschijnen meerdere koppen met dezelfde tekst, maar een andere verwijzing. Zorg dat de titel uniek wordt gemaakt, door bijvoorbeeld het domein toe te voegen (de titel wordt dan bijvoorbeeld 'Home - Jaarverslag 2017').

  • Gevolg:

   Niet duidelijk voor de lezer of het de link is, die ze willen lezen of waar ze in geïnteresseerd zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 20. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Wanneer pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ in een weergave van 1280x1024px en inzoomen op 150% wordt bekeken, is de focus in Firefox niet zichtbaar wanneer deze op de knop met de 3 puntjes komt.

   Wanneer de uitklapbare elementen (+) de focus krijgen op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12225/8-bouwen-en-wonen-vhrosv is dit niet zichtbaar. Zorg voor een duidelijke focusrand.

  • Gevolg:

   Focusrand is niet overal goed zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 21. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina leidschendam-voorburg.pcportal.nl/ wordt in het menu een ongeldig ARIA attribuut aria-role="tablist" gebruikt. Gebruik hier geldige syntax, bijvoorbeeld role="tablist". Fouten in de code kunnen problemen geven voor hulpsoftware. "aria-role" wordt vaker gebruikt, bijvoorbeeld aria-role="presentation". Er zijn meer verkeerde attributen, zoals een alt attribuut op een <a> en <div> tag.

   Op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ wordt een role="navigation" gebruikt op het <form> element. Dit is niet toegestaan.

   Op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ staat een banner-afbeelding. Deze heeft een aria-label="Banner" en een role="presentation". Deze twee attributen zijn tegenstrijdig. Omdat de afbeelding decoratief is, is het aria-label niet nodig. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12225/8-bouwen-en-wonen-vhrosv wordt op het <path> element een aria-label gebruikt. Aria-labels mogen alleen op interactieve elementen worden gebruikt. Verwijder het aria-label.

  • Gevolg:

   Bij verkeerde codes geven de ondersteuningstools niet de juiste informatie. Dat geeft verwarring.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina leidschendam-voorburg.pcportal.nl/ is visueel middels een onderstreping zichtbaar welk menu-item geselecteerd/actief is. Deze informatie is niet beschikbaar voor gebruikers van hulpsoftware. Gebruik bijvoorbeeld aria-selected om dit probleem op te lossen.

   Op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12170/samenvatting-wat-gaan-we-doen-in-2022 staat een broodkruimelpad. Hierin hebben links de rol 'menubar' en 'menuitem' gekregen, maar dit is overbodig. Daarnaast is gebruik gemaakt van een ongeordende lijst (ul) in plaats van een geordende lijst (ol). Verwijder de overbodige role-elementen en maak er een <ol> lijst van.

   Op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12209/doelenboom is voor de inhoud een tabel gebruikt voor de opmaak van content. Een tabel mag gebruikt worden voor opmaak, maar het th-element mag daar niet in voorkomen. Nu krijgen gebruikers die gebruikmaken van voorleessoftware overbodige informatie te horen. Verwijder de tabelkoppen en gebruik role=presentation om dit probleem op te lossen. Dit komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld bij 'Toelichting op de indicatoren' in de tabel op leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12225/8-bouwen-en-wonen-vhrosv, 'Voorziening ingegane pensioenen wethouders' op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12248/voorzieningen, 'Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld' op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12306/0-61-ozb-woningen, op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12172/overzicht-verbonden-partijen in de pop-ups .

   Op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ staan uitvouwbare menu-items. Deze knop verandert niet van naam wanneer de items uitklappen via muishover of toetsenbordfocus. Zorg ervoor dat de visuele verandering (nml. dat het element is uitgevouwen of samengevouwen) ook doorgegeven wordt aan screenreader gebruikers, bijvoorbeeld door het aria-expanded attribuut te gebruiken.

   Op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ staan in de menubalk twee pijltjes waarmee naar de vorige of volgende pagina genavigeerd kan worden. De naam van deze knoppen (via aria-label) is de pagina waar naartoe wordt gelinkt. Hoewel dat prettige additionele informatie is, is dit visueel niet af te leiden. Voor gebruikers van spraaksoftware is 'Vorige pagina' of 'Volgende pagina' een logischere naam voor deze knoppen.

   Als het venster smal is verschijnen er in het hoofdmenu in de website leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ rechts drie puntjes: de knop "Toon snelle navigatie". De knop is verborgen voor hulpsoftware met aria-hidden=true maar kan wel focus krijgen. Hierdoor leest hulpsoftware niets voor wanneer de knop de focus krijgt. Zorg dat de knop aria-hidden=false krijgt zodra deze in beeld verschijnt.

   Als het venster smal is verschijnen er in het hoofdmenu in de website leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ rechts drie puntjes: de knop "Toon snelle navigatie" waarmee een navigatie blok wordt getoond of verborgen. Deze knop verandert niet van naam wanneer bezoekers erop klikken. Zorg ervoor dat de visuele verandering (nml. dat het element is uitgevouwen of samengevouwen) ook doorgegeven wordt aan screenreader gebruikers, bijvoorbeeld door het aria-expanded attribuut te gebruiken.

   Wanneer pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ bekeken wordt in een weergave van 1280x1024px en inzoomen tot 400%, verschijnt een hamburgermenu. Wanneer dit menu is geopend, verschijnt een sluit-knop (x). Deze heeft als naam "Toon hoofdnavigatie". Verander de naam naar bijvoorbeeld 'Sluit menu'.

   Op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12225/8-bouwen-en-wonen-vhrosv staan uitvouwbare elementen (+). Deze knoppen hebben als naam 'Uitklappen', maar dit beschrijft de knop niet voldoende. Maak bijvoorbeeld liever de tekst 'Wat willen wij bereiken?' de naam van de knop. Overigens is de naam Uitklappen/Inklappen (en het title-attribuut 'Klap deze sectie in/uit') niet nodig als er ook een aria-expanded attribuut wordt gebruikt. Er wordt nu drie keer dezelfde informatie doorgegeven. Dit komt op meerdere pagina's voor, zoals leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12306/0-61-ozb-woningen .

   Op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12225/8-bouwen-en-wonen-vhrosv staat de knop 'Toon onderstaande tabel in volledig scherm'. Wanneer deze aangeklikt wordt, verschijnt een sluit-knop (x). Deze heeft dezelfde naam, in plaats van een naam als 'Sluiten'.

   Het blok "Voorwoord" op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ heeft de role "menuitem" maar bevindt zich niet in een parent element met de role menu, menubar of group. Hulpsoftware kan hierdoor de functie van dit blok niet goed bepalen.

   Op pagina leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/p12172/overzicht-verbonden-partijen wordt de role='menuitem' gebruikt maar bevindt zich niet in een parent element met de role menu, menubar of group. Omdat de knoppen deze rol niet nodig hebben, is het beter de role='menuitem' te verwijderen.

   Advies: De skiplinks op pagina leidschendam-voorburg.pcportal.nl/ hebben de rol knop (button), terwijl link hier passender is.

  • Gevolg:

   Als niet alle componenten de juiste code heeft, werken verschillende ondersteunende technologieën niet (goed).

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 23. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Als in de zoekfunctionaliteit op de website leidschendam-voorburg.begroting-2022.nl/ met behulp van het toetsenbord een zoekterm wordt ingevuld waarvoor geen resultaten zijn, verschijnt de tekst 'Er zijn geen resultaten gevonden.' Dit is een statusbericht, en deze moet worden doorgegeven aan screenreadergebruikers (bijvoorbeeld met aria-live).

  • Gevolg:

   Ondersteuningstools kunnen het statusbericht niet voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209