Verklaring van Toetreding zorgaanbieders

Status toegankelijkheid https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/

CIBG is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CIBG streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Toetreding zorgaanbieders.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van CIBG is beschikbaar via de link https://www.cibg.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-cibg

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door CIBG gepubliceerde informatie blijkt dat de website Toetreding zorgaanbieders gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver CIBG is gevorderd met de toegankelijkheid van Toetreding zorgaanbieders en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CIBG .
Functie: Chief Operational Officer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via CIBGDigitoegankelijk@minvws.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van CIBG

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Toetreding zorgaanbieders : voldoet gedeeltelijk

De website Toetreding zorgaanbieders is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens CIBG dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/documenten/publicaties/2021/07/30/resultaten-toegankelijkheidsonderzoek-www.toetredingzorgaanbieders.nl-juli-2021
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/binaries/toetredingzorgaanbieders/documenten/publicaties/2021/12/21/resultaten-toegankelijkheidsonderzoek-toelatingsvergunning-en-geschilleninstantie.zorgaanbiedersportaal.nl-sept-2021/Wtza.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 13-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/documenten/publicaties/2022/05/24/resultaten-toegankelijkheidsonderzoek-mijn-dev.melding.zorgaanbiedersportaal.mst.mhsrijk.nl-8022-24-mei-2022
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-05-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart CIBG dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht staan onder de kop “Berichten” twee links met de class “pdf”. Voor de linktekst staat een icoon dat aangeeft dat deze link verwijst naar een PDF-bestand. Dat icoon heeft geen tekstalternatief. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's.

  • Gevolg:

   Betekenis onderdelen niet duidelijk met gebruik van hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alternatieve tekst toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.melding.zorgaanbiedersportaal.nl/over-deze-site/ privacy staat bovenaan het "Logo Rijksoverheid", dat blijkt ook uit het tekstalternatief. Het probleem is de title op de onderliggende link. Die tekst is “Naar de homepage”. Samen geven deze twee teksten aan dat deze link verwijst naar de homepage van de rijksoverheid en dat is niet het geval, de betreffende link verwijst naar de homepage van deze omgeving. Dit log heeft twee functies de gedeeltelijk met elkaar in conflict zijn. Het logo staat daar om duidelijk te maken dat dit een website van de rijksoverheid is én het logo werkt als link naar de homepage van deze omgeving. Het is een optie om de waarde van het title attribuut aan te passen naar “Naar de homepage van het zorgaanbiedersportaal” of “Naar de homepage van toetredingzorgaanbieders.nl”. Op die manier zijn beide functies van dit logo beschikbaar in een apart deel van het tekstalternatief van dit logo. Het gaat hier alleen om de pagina's voor het inloggen, na het inloggen heeft deze link een aria-label dat voldoende omschrijving bevat.

  • Gevolg:

   Door ontbreken of verkeerde alternatieve tekst is de functie onduidelijk bij gebruik van hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Juiste tekstalternatieven toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht/aanvragen/100431 zijn de overkoepelende vragen onder de kop “Beoordelingsgegevens” opgemaakt met strong. Dat element is niet bedoeld om een tekst iets te laten zeggen over onderstaande content, maar bedoeld om een deel van een tekst nadruk te geven. Er zijn verschillende mogelijkheden om de relatie tussen deze teksten goed over te brengen, maar door het gebruik van een dl-element is er geen eenvoudige oplossing. De vetgedrukte teksten zeggen iets over de onderstaande vraag of vragen, het gebruik van een kop is daarmee een goede optie, maar in een openstaand dl-element kan geen kop gebruikt worden, het nesten van dl-elementen is bijvoorbeeld wel een optie. Het verwijderen van de strong-elementen alleen is dus niet voldoende om de relatie tussen de vetgedrukte teksten en de onderstaande content beschikbaar te maken voor hulpsoftware. Dit type probleem komt ook voor op pagina's.

   Op pagina https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht/aanvragen/concept/100509/documenten staat een fieldset zonder legend. Op de voorgaande stappen van dit proces komt dit ook voor, maar daar is er een element met role=”group” dat als alternatief telt voor de informatie uit de visuele presentatie van de tekst “Groepsstructuur *”. Door het ontbreken van de juiste relaties is het voor gebruikers van hulpsoftware niet duidelijk dat de knop een “Verplicht veld” is. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's.

   Op pagina https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht/aanvragen/concept/nieuw/vergunningplicht staat bij “Vraag 1d …” bij het vijfde keuzerondje een lijst in het antwoord. Die visuele informatie is belangrijk om te bepalen of deze situatie wel of niet van toepassing is. De relaties die worden aangegeven met de mintekens moet ook voor hulpsoftware beschikbaar worden of beschikbaar komen in tekst.

   Op pagina https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht is de hele link “Wtza-toelatingsvergunning aanvragen” onterecht opgemaakt als kop. Die links zeggen niet iets over de onderstaande content. Het advies is om CSS te gebruiken om de links visueel op te maken en om geen semantische elementen te gebruiken. Op pagina is het PDF document op https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht/aanvragen/concept/100483/communicatie niet volledig getagd. In het document staat in de rechterkolom tekst. Die tekst is niet getagd, maar bevat wel belangrijke informatie. De tekst onder “Ons kenmerk” en de instructie daaronder bevat belangrijke informatie. Het advies is om alle tekst die in deze kolom op de eerste pagina staat onderdeel te maken van de tags van dit document. Het is niet noodzakelijk om het kenmerk en de paginanummering van alle pagina's te taggen. Ook is de afbeelding met de tekst “CIBG Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport” niet getagd. Het logo bovenaan is nu niet beschikbaar voor hulpsoftware, doordat het niet zeker is dat dit een tekst of logo moet zijn is dit probleem niet apart genoemd bij succescriterium 1.1.1: Niet-tekstuele content en niet bij 1.4.5: Afbeeldingen van tekst. Het advies is maak er een logo met een goed tekstalternatief van. Voor beide documenten geldt ook een belangrijk advies voor verbetering en dat is het verwijderen van alle lege p-tags, die worden door hulpsoftware stuk voor stuk gepresenteerd als “leeg”. De documenten beginnen nu dus beide voor hulpsoftware met “Leeg Leeg Groter dan Retouradres Postbus 16114 2500 BC Den Haag Leeg Leeg Leeg …”.https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/api/ssp/documenten/160455/content/buiten-behandeling-stellen-wiv-wtza-100431.pdf, https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/api/ssp/documenten/952738/content/ontbrekende-indieningsvereisten-wtza-100431.pdf In het PDF-document https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/api/ssp/documenten/160455/content/buiten-behandeling-stellen-wiv-wtza-100431.pdf staat op pagina 3 een lijst, die informatie is in de code niet opgemaakt als lijst.

  • Gevolg:

   Door de diverse fouten zijn de pagina's lastiger te begrijpen met gebruikmaking van hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Advies in rapport overnemen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.melding.zorgaanbiedersportaal.nl/melding/stap1 is gebruik gemaakt van autocomplete om het doel van een aantal invoervelden duidelijk te maken voor hulpsoftware. Hieruit volgt dat de contactpersoon en de huidige gebruiker dezelfde persoon zijn. Het gevolg is dat het invoerveld “Functie” ook een autocomplete attribuut moet krijgen. Het gaat dan om de waarde “organization-title”. Die waarde is speciaal bedoeld voor de functietitel van de huidige gebruiker. Dat geldt dan ook voor het gebruik van autocomplete=”url” op het invoerveld “Website organisatie”.

  • Gevolg:

   Veld functie wordt niet direct herkend door hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Functie” ook een autocomplete attribuut "organization-title" geven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's wordt bij het herschalen de tekst naast het logo bovenaan niet langer weergegeven.

  • Gevolg:

   Als de pagina bekeken wordt op de resolutie 1024x768 is de tekst nog zichtbaar, maar als op een dergelijk kleiner scherm herschaald wordt naar 200% is die tekst niet langer in beeld.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Het advies is om ervoor te zorgen dat de naam van de organisatie toch beschikbaar is op een herschaalde versie van de pagina's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck staan onder de kop "Wat voor soort zorg gaat u aanbieden?" keuzerondjes. Deze invoervelden hebben een focusring met een contrastverhouding van 2,3:1, dit is te laag.

  • Gevolg:

   De indicators zijn niet voor alle gebruikers goed zichtbaar.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het contrast moet aangepast worden naar 3,0:1, zodat de positie van deze aangepaste toetsenbordfocus indicator voor alle gebruikers goed zichtbaar is. Dit contrast is gemeten bij de eerste vraag, bij vraag “1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 7. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Bovenaan elke pagina staan verschillende herhalende links die om te voldoen aan dit succescriterium omzeilt moeten kunnen worden. Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen. In de meeste gevallen wordt hiervoor een skiplink gebruikt. Die link staat dan aan het begin van de focus volgorde en bij activatie verplaatst dan de toetsenbordfocus naar het begin van de unieke content op die pagina. Let op: De positie waar de toetsenbordfocus komt te staan bij het openen van een pagina zoals https://mijn.melding.zorgaanbiedersportaal.nl/melding/stap2 maakt voor de eisen van dit succescriterium niet uit. Bij het laden van deze tweede stap begint de toetsenbordfocus namelijk op de knop “Naar stap 3 – Organisatie”. Dit probleem komt voor op alle pagina's van https://mijn. melding.zorgaanbiedersportaal.nl/.

  • Gevolg:

   Gebruiker kan herhalende content met hulpsofware niet snel overslaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Skiplink implementeren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht/aanvragen/concept/100499/identificerende-gegevens staat de link "Vergunningplicht 1 Voltooid" en de knop “Concept-aanvraag verwijderen”. Deze twee interactieve elementen komen op alle volgende stappen van dit proces voor en zijn daarom herhalende content die aan dit succescriterium moet voldoen. Op de vervolgpagina’s van dit proces komen er meer herhalende links bovenaan te staan. Een suggestie om dit probleem op te lossen is om de content bovenaan anders in te delen. Boven kan begonnen worden met de kop “Aanvragen Wtza-toelatingsvergunning” met daaronder de lijst en de knop. Daaronder komt dan de kop van de huidige stap. Op die manier is het mogelijk om de focus te laten landen op de kop zodat de tekst in die kop gepresenteerd wordt na het activeren van de skiplink. In dit geval is het ook een optie om enkel het doel van de skiplink zo in te stellen dat deze vlak achter de knop “Concept-aanvraag verwijderen” landt zonder het begin van het main-element aan te passen. Andere oplossingen zijn mogelijk.

  • Gevolg:

   Herhalende content wordt steeds opnieuw voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Skiplink aanpassen dat deze het herhalende deel overslaat

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Voor het inloggen hebben de pagina's https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/ en https://mijn.geschilleninstantie.zorgaanbiedersportaal.nl/ beide de titel “Inloggen”. Het enkel weergeven van die tekst is niet voldoende om het onderwerp of doel van deze beginpagina's aan te geven.

  • Gevolg:

   Doordat de titels gelijk is minder snel te zien waar je inlogt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Unieke beschrijvende titels van maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht/aanvragen/concept/nieuw/vergunningplicht staat visueel verborgen content achter verschillende “Toelichting bij veld” knoppen. Op het moment dat deze content visueel verborgen is mogen de focusbare componenten die in die content staan geen onderdeel uitmaken van de focus volgorde. Het feit dat de toetsenbordfocus niet zichtbaar is op die elementen is ook een probleem bij succescriterium 2.4.7: Focus zichtbaar. Een mogelijke oplossing is om de toelichtingen te verbergen met display:none of visibility:hidden als deze niet zichtbaar is. Andere oplossingen zijn mogelijk. Dit type probleem komt ook op andere pagina's voor zoals https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl:/overzicht/aanvragen/concept/100486/beoordelingsgegevens

  • Gevolg:

   Niet zichtbare elementen zijn onderdeel van de focus.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Elementen verbergen met display none.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht/aanvragen/concept/nieuw/vergunningplicht is voor het invullen van de eerste vraag de toetsenbordfocus niet zichtbaar op en interactief element. Het probleem is dat de knop “Melding sluiten” ook toetsenbordfocus kan krijgen als de aanvullende informatie niet in beeld staat. Bij vraag “Vraag 1b. Levert ... de Uitvoeringsregeling Wtza?” is de focus drie keer niet zichtbaar doordat er in de aanvullende informatie twee links en een knop “Melding sluiten” staan. Dit type probleem komt ook voor bij de andere twee vragen op deze pagina. Het niet overslaan van deze ingeklapte content is ook een probleem voor succescriterium 2.4.3: Focus volgorde. Een optie om dit probleem op te lossen is om de visueel verborgen content te verbergen met display:none als deze niet in beeld staat. Dit type knop met dit probleem zijn ook aanwezig op de pagina https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht/aanvragen/concept/100486/beoordelingsgegevens

  • Gevolg:

   Niet zichtbare elementen zijn onderdeel van de focus.

  • Alternatief:

   Elementen verbergen met display none.

  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht staan vier links met een aria-label. Het probleem is de twee links met het aria-label “Bekijk aanvraag 100431”. De zichtbare teksten die in beeld staan komen voor deze twee links niet terug in de inhoud van het aria-label en die tekst is de volledige naam van die link door het gebruik van aria-label. De tekst “Aanvraag type Nieuwe toelatingsvergunning Status – Afgehandeld Datum afgerond: 06-09-2021” in de eerste link is nu ook niet beschikbaar voor hulpsoftware. Dat is eigenlijk ook een probleem voor succescriterium 1.3.1: Info en relaties, maar daar niet apart genoemd. De suggestie is om een attribuut zoals title te gebruiken voor deze tekst op die manier wordt de inhoud van de link niet overschreven/verborgen. Een aria-label zoals “kruimelpad” op een nav-element zoals werkt wel.

  • Gevolg:

   De zichtbare teksten die in beeld staan komen voor deze twee links niet terug in de inhoud van het aria-label en die tekst is de volledige naam van die link door het gebruik van aria-label.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Title-attribuut gebruiken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/organisatiegegevens/communicatievoorkeur staat een fieldset met een lege legend. Deze fieldset heeft nu geen naam. Door deze legend te vullen met de tekst “Communicatie *” is de role=”group” en aria-labelledby="communicatievoorkeur" overbodig. Het is ook een optie om het fieldset-element aan te passen naar een div-element. Dit type probleem komt voor bij alle vragen van dit type. Op pagina's https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht/aanvragen/concept/nieuw/vergunningplicht en https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht/aanvragen/concept/100506/zorgsoorten staan andere voorbeelden van dit type probleem.

  • Gevolg:

   De fieldset heeft geen naam

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Fieldset-element aan passen naar een div-element

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.melding.zorgaanbiedersportaal.nl/melding/stap4 staat een fieldset zonder naam. Het gaat om de vraag “Verleent u gesloten jeugdzorg onder de Jeugdwet?”. Boven het “ngf-form-radio” element staat een leeg legend-element, indien daar iets van tekst in komt te staan voldoet deze pagina. Op pagina https://mijn.melding.zorgaanbiedersportaal.nl/melding/stap5 komt ditzelfde probleem nogmaals voor in dat geval gaat het om de fieldset met de vraag “Draagt u er zorg voor dat u en diegene(n) die u eventueel als onderaannemer(s) voor de verlening van jeugdhulp inschakelt, handelen volgens de Jeugdwet?”. Het gebruik van WAI-ARIA role=”group” en aria-labelledby werkt als alternatief voor de visuele informatie die gegeven wordt met in de presentatie, maar los daarvan moet elk fieldset-element nog steeds een naam hebben om te voldoen aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Naam fieldset onbekend voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Fieldset invullen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's komt korte tijd een laad-icoon in beeld. Doordat deze zeer kort in beeld zijn was het niet mogelijk om te controleren of die icoontjes een goed tekstalternatief hebben. Dit soort laad-icoontjes geven informatie over de wachtstatus van de applicatie en moeten daarom aan de eisen van dit succescriterium voldoen. Deze knoppen krijgen tijdelijk de class “btn-loader”. De visuele informatie die hiermee gegeven wordt moet ook beschikbaar zijn voor gebruikers van hulpsoftware in de vorm van een statusbericht. Het geven van een statusbericht moet in tekst en die tekst werkt dan ook automatisch als tekstalternatief voor dat bewegende icoon.

  • Gevolg:

   Laad status niet duidelijk bij gebruik hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geven van een statusbericht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Als op pagina https://mijn.melding.zorgaanbiedersportaal.nl/melding/stap1 de knop “Naar stap 2 – Zorgsoorten” wordt geactiveerd blijft de toetsenbordfocus daarna op die knop staan. Er is op die knop aria-live gebruikt, maar dat werkt niet in Firefox omdat er in de code aria-live=””polite”” staat in plaats van aria-live=”polite”. Firefox ziet dit als een ongeldige waarde en negeert het hele attribuut terwijl de parser van Chrome de extra aanhalingstekens negeert. Deze situatie komt ook voor op bij de overige stappen van dit proces inclusief op de knop “Melding versturen” op pagina https://mijn.melding.zorgaanbiedersportaal.nl/melding/stap6. Het gevolg is dat het statusbericht op die knop niet beschikbaar is op een robuuste manier die werkt met verschillende browsers en hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Status laad indicatie wordt niet direct gepresenteerd voor hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor deze functie dezelfde oplossing gebruiken als gebruikt is voor de verschillende foutmeldingen, die worden allemaal direct gepresenteerd als zij in beeld komen te staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CIBG heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209