Verklaring van BAR-plaza (intranet BAR-organisatie - Embrace)

Status toegankelijkheid https://intranet.bar-organisatie.nl/

BAR-organisatie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

BAR-organisatie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website BAR-plaza (intranet BAR-organisatie - Embrace).

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van BAR-organisatie is beschikbaar via de link https://www.barendrecht.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website BAR-plaza (intranet BAR-organisatie - Embrace) van BAR-organisatie voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van BAR-organisatie .
Functie: Teamleider Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?

Neem dan contact op met het webteam via telefoonnummer: 

Of stuur een mail naar webteam@bar-organisatie.nl

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • Bij een ingewikkelde vraag geven we in onze reactie aan wat we daaraan gaan doen.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen dan kun je contact opnemen met de teamleider Communicatie.

Aanvullende informatie van BAR-organisatie

De BAR-organisatie heeft de volgende maatregelen genomen om haar gemeentelijke websites digitaal toegankelijk te maken:

Interne controle vóór publicatie:

 • De redactie van het intranet (BAR-plaza) toetsen content (teksten, afbeeldingen en video’s) vóórdat deze online gaat op toegankelijkheid.

Periodieke interne controle:

 • Onze webredactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Periodieke externe controle:

 • Kennis:
 1. De redactie blijft op de hoogte van digitale toegankelijkheid door het volgen van webinars.
 2. Training werknemers: onze webredacteuren hebben een training over het toepassen van toegankelijkheid gevolgd. Nieuwe redacteuren volgen de training ook.
 • Ontwerp: We passen toegankelijkheid ‘by design’ toe. Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze websites.
 • Toegankelijkheidsbeleid: De BAR-organisatie is bezig met het opstellen van toegankelijkheidsbeleid. Naar verwachting is dit eind 2021 gereed. 
 • Inkoop: bij de aanschaf van een digitaal product of een digitale dienst wordt de Europese norm EN 301549 opgenomen als eis. Dit is ook opgenomen in het ICT-beleid van de gemeente.
 • Awareness: We plaatsen regelmatig op het intranet tips of aandachtspunten over digitale toegankelijkheid, om bewustwording te creëren.
 • Archieven: Documenten van voor 01-01-2021 herzien wij in de meeste gevallen niet.
 • Meldpunt: Collega's kunnen bij problemen contact opnemen met team Communicatie. We zoeken samen naar een gepaste oplossing. 

Leverancier

Embrace streeft ernaar om haar producten zo toegankelijk mogelijk te maken. Embrace heeft zelf meerdere WCAG-audits laten uitvoeren door Stichting Accessibility en met hun samengewerkt om Embrace Workspace steeds meer te laten voldoen aan de richtlijnen.

Meer informatie staat op: https://www.embracecloud.nl/toegankelijkheid-wcag

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website BAR-plaza (intranet BAR-organisatie - Embrace) : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website BAR-plaza (intranet BAR-organisatie - Embrace) is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   PDF-bestanden zijn niet allemaal digitaal toegankelijk. De volgende problemen kunnen zich voordoen: - Niet alle afbeeldingen hebben een tekst-alternatief, - Niet alle bestanden zijn voorzien van de juiste structuur (gebruik van stylen), - Het contrast is niet altijd voldoende.

  • Oorzaak:

   De PDF-bestanden zijn (nog) niet allemaal toegankelijk gemaakt, waardoor sommige logo's en afbeeldingen geen alternatieve tekst bevatten en hierdoor genegeerd worden door hulpsoftware. Daarnaast zijn er nog meer issues, waaronder het onjuist gebruiken van stylen en contrast.

  • Gevolg:

   Het voorlezen van deze bestanden levert problemen op. Daarnaast kunne collega's hinder ondervinden door onjuist gebruik van contrast en stylen.

  • Alternatief:

   Medewerkers die tegen problemen aanlopen, kunnen contact opnemen met de redactie / beheerders van BAR-plaza. Er wordt dan gekeken naar een passende oplossing.

  • Maatregel:

   We brengen in kaart om welke pdf-bestanden het gaat en beslissen of deze informatie online moet blijven staan. Als dit het geval is, dan onderzoeken we of de informatie vervangen kan worden door html. Zo niet, dan neemt de redactie contact op met de verantwoordelijk medewerker, zodat het PDF-bestand alsnog digitaal toegankelijk gemaakt kan worden.

   Bestanden van voor 01-01-2021 herziet de redactie in de meeste gevallen niet. Bij bestanden die binnenkomen na 01-01-2021 neemt de redactie contact op met de collega die het document aanlevert, zodat de nodige aanpassingen kunnen worden gedaan.

   Organisatievraagstuk: Door het creëren van steeds meer awareness in de organisatie bij de diverse taakvelden, verwachten wij dat de issues voor het intranet steeds minder worden. De redactie wijst waar mogelijk de gebruikers van het platform op verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve voor bestanden geplaatst voor 1-1-2021.

  • Oorzaak:

   Het is niet mogelijk om deze video's alsnog te herzien van ondertitels

  • Gevolg:

   Sommige medewerkers kunnen hier last van ondervinden.

  • Alternatief:

   Medewerkers die tegen problemen aanlopen, kunnen contact opnemen met de redactie / beheerders van BAR-plaza. Er wordt dan gekeken naar een passende oplossing.

  • Maatregel:

   We brengen in kaart om welke pdf-bestanden het gaat en beslissen of deze informatie online moet blijven staan. Nieuwe video’s ná 01-01-2021 voorzien we van een kort tekstalternatief of een transcript.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het is een afwijkend functieveld met autocompleet of suggesties in verband met betere vindbaarheid van profielen. Daarnaast zijn diverse kopteksten niet als juist koptekst opgemaakt. Er wordt op diverse plaatsen een strong-element gebruikt terwijl dit een koptekst zou moeten zijn.

   Op een pagina staan meerdere blokken met afbeeldingen. De afbeeldingen staan in de code boven de kopteksten.

  • Gevolg:

   Het functieveld kan niet ingevuld worden middels door de WCAG voorgestelde autocomplete-functie. Kopteksten kunnen zo door hulpsoftware niet bepaald worden. De onderlinge relatie tussen afbeelding en tekst kan niet bepaald worden door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   De data in het genoemde profielveld wordt veelal gevuld middels een profielsynchronisatie waardoor gebruikers dit veld zelf niet kunnen aanpassen. De data wordt in deze gevallen niet beheerd in Embrace maar in een andere, externe bron. Er is geen goed alternatief voor de kopteksten een afbeeldingen. Dit moet aangepast worden.

  • Maatregel:

   Het issue is niet te verhelpen door Embrace. Nader intern onderzoek is nodig om de impact te kunnen bepalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft niet de juiste contrastverhouding van ten minste 4,5:1, ook niet in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de pagina Veel gestelde vragen bevat de knop Delen een te laag contrast. Dit probleem komt ook bij een aantal afbeeldingen voor.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen de tekst mogelijk niet goed lezen wanneer het contrast te laag is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar. Medewerkers kunnen wel de hulp inschakelen van collega's of een melding maken bij het webteam.

  • Maatregel:

   We inventariseren de problemen en passen aan waar mogelijk. Indien dit niet lukt zal de leverancier gevraagd worden dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 5. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht. Dat is nu niet overal het geval.
  • Oorzaak:

   Er staan fotos met teksten. Deze teksten kunnen niet voorgelezen worden door hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst als echte tekst op een pagina wordt geplaatst en niet als afbeelding. Deze tekst kan dan eenvoudig worden voorgelezen door hulpsoftware en schaalt automatisch mee met vergroten.

  • Alternatief:

   Op dit moment is er nog geen alternatief. Afbeeldingen worden zo nodig wel aangepast.

  • Maatregel:

   Er wordt een inventarisatie gemaakt om welke afbeeldingen dit gaat. Vervolgens worden deze vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan niet zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels; * Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels;
  • Oorzaak:

   Op diverse pagina's zijn bepaalde onderdelen van het menu niet zichtbaar/beschikbaar als de pagina als er gebruik wordt gemaakt van een kleinere resolutie (telefoon). Zowel het menu, zoekveld en logo als link naar homepage is niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking hebben door dit probleem niet de beschikking tot alle informatie. Hierdoor missen zij informatie.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief nog mogelijk. Gebruikers kunnen collega's inschakelen voor hulp of een melding maken aan het webteam.

  • Maatregel:

   Met de leverancier wordt bekeken hoe dit probleem kan worden verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft niet een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://intranet.bar-organisatie.nl/ is het mogelijk om widgets toe te voegen aan het dashboard. Op de pagina staan meerdere zwarte, ronde knoppen met een wit plus-icoon. Wanneer deze knoppen geactiveerd worden, verschijnt onderaan een balk met verschillende widgets. Aan weerszijde van de widget-balk staat een knop met een lichtgrijs pijl-icoon. Deze iconen hebben een gemeten contrast van 2,7:1 ten opzichte van de witte achtergrond, dit is te laag en moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Gevolg:

   Gebruikers met visuele beperkingen kunnen de positie van de knop mogelijk niet (goed) bepalen of deze helemaal niet zien wanneer het contrast te laag is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief nog mogelijk. Gebruikers kunnen collega's inschakelen voor hulp of een melding maken aan het webteam.

  • Maatregel:

   Met de leverancier wordt bekeken hoe dit probleem kan worden verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 8. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker niet geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://intranet.bar-organisatie.nl/umbraco/weten-en-regelen/ict-en-automatisering/ staat aan de rechterzijde van de koptekst “ICT en automatisering” een knop waarmee de pagina gedeeld kan worden. Na het activeren van deze knop verschijnt een lightbox met een formulier. Als dit formulier wordt verzonden met fouten, zoals bijvoorbeeld bij het leeglaten van het veld “Bericht”, verschijnt een pop-up met de melding “Delen niet gelukt, probeer opnieuw.”. Dit is geen duidelijke foutmelding.

  • Gevolg:

   Er wordt geen goede foutmelding getoond, waardoor het voor sommige gebruikers niet duidelijk zal zijn.

  • Alternatief:

   Een goede foutmelding door de leverancier laten plaatsen. Een goede foutmelding geeft aan waar de fout zit en bevat tekst die aangeeft dat er een fout is gemaakt. In de meeste gevallen bevat een foutmelding een ontkenning. Een voorbeeld van een goede foutmelding is "Het veld is niet (goed) ingevuld.".

  • Maatregel:

   Met de leverancier wordt bekeken hoe dit probleem kan worden verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 9. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software niet bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Als pagina https://intranet.bar-organisatie.nl/ wordt bekeken bij kleine resoluties (zoals bijvoorbeeld bij een breedte van 320 pixels), staat rechtsboven knop met een plus-icoon. Na het activeren van deze knop verschijnt een venster met linksboven een link met een kruis-icoon.

  • Gevolg:

   Deze link beschikt niet over een toegankelijkheidsnaam die door hulpsoftware bepaald kan worden. De link bevat geen linktekst en het icoon is geplaatst met CSS waardoor deze genegeerd door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Gebruikers met een visuele beperking hebben door dit probleem niet de beschikking tot alle informatie. Hierdoor missen zij informatie.

  • Maatregel:

   Met de leverancier wordt bekeken hoe dit probleem kan worden verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Het intranet bestaat uit een sociaal intranet (user generated content), waardoor alle medewerkers zelf berichten kunnen plaatsen net zoals social media en centrale content, wat wordt beheerd door redacteuren. Doordat medewerkers zelf content kunnen plaatsen en niet altijd op de hoogte zijn van de richtlijnen, is niet alle content digitaal toegankelijk.

  • Oorzaak:

   Niet alle medewerkers zijn op de hoogte van de richtlijnen.

  • Gevolg:

   Medewerkers kunnen tegen problemen aanlopen als de content niet toegankelijk wordt gepubliceerd.

  • Alternatief:

   Medewerkers die informatie niet kunnen gebruiken, doordat dit ontoegankelijk is kunnen contact opnemen met team Communicatie via een intern telefoonnummer of mailen naar communicatie@bar-organisatie.nl.

  • Maatregel:

   Alle medewerkers hebben te maken met digitale toegankelijkheid. De volgende maatregelen zijn daarom genomen: 1. Door middel van roadshows zorgen we voor awareness bij medewerkers. 2. Bestuurders zijn aangehaakt en zien het belang van digitale toegankelijkheid. 3. We bieden medewerkers tools aan, zodat zij ondersteunt worden bij het maken van toegankelijke content. 4. We leiden collega’s op om digitaal toegankelijk content te kunnen maken. 5. We passen geen definitieve documenten aan (archiefwet). 6. De redactie fungeert als poortwachter richting interne medewerkers. Nieuwe documenten zijn toegankelijk. 7. We maken beleid, zodat we hier ook naar kunnen handelen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Een deel van de medewerkers zijn op de hoogte van de toegankelijkheidsrichtlijnen. Een groot deel echter nog niet. Aangezien het gaat om een social intranet en iedereen zijn eigen tekst en documenten kan plaatsen is dit vaak een probleem.

  • Oorzaak:

   Het intranet kan door de geringe kennis in de organisatie niet voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers zullen last hebben van bepaalde problemen.

  • Alternatief:

   Er zijn op dit moment geen alternatieve beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er worden diverse bewustwordingssessies georganiseerd en er wordt in een pilot onderzocht of er mogelijkheden zijn voor e-learning.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024

Onevenredige last

De maatregelen die BAR-organisatie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209