Verklaring van Inschrijven personenregister kinderopvang voor personen en organisaties

Status toegankelijkheid https://personenregisterkinderopvang.duo.nl/

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Inschrijven personenregister kinderopvang voor personen en organisaties.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is beschikbaar via de link https://www.duo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gepubliceerde informatie blijkt dat de website Inschrijven personenregister kinderopvang voor personen en organisaties gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is gevorderd met de toegankelijkheid van Inschrijven personenregister kinderopvang voor personen en organisaties en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) .
Functie: Directeur OVG.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@duo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw vraag of opmerking is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen.

Aanvullende informatie van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De applicaties "Personenregister kinderopvang: inschrijven, wijzigen en koppelen" en  Personenregister kinderopvang: zoeken en controleren op inschrijving en koppeling" zijn beveiligde applicaties (inlog). Normaal gesproken worden audits op beveiligde applicaties op het kantoor van DUO, in een testomgeving, uitgevoerd.
In verband met de Covid -19 maatregelen was het uitvoeren van een audit door de Stichting Accessibilty op locatie niet mogelijk.

Voor de audit is daarom een demo-omgeving ingericht. De audit kon hiermee buiten het kantoor van DUO toch doorgang vinden. De demo-omgeving bevatte een niet tot personen herleidbare kopie van de testomgeving. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Inschrijven personenregister kinderopvang voor personen en organisaties : voldoet gedeeltelijk

De website Inschrijven personenregister kinderopvang voor personen en organisaties is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://duo.nl/images/onderzoeksrapport-personenregister-kinderpovang-2021.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:
   • Er komen groene vinkjes voor die aangeven of een stap is afgerond. In de code wordt deze informatie niet overgebracht naar voorleessoftware.
   • Teksten zijn opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven.
   • In tabelkoppen is het mogelijk om te sorteren. Visueel is duidelijk gemaakt welke sorteeroptie actief is. In de code is dit niet duidelijk gemaakt aan hulpsoftware.
   • De radiobuttons (antwoorden) zijn niet gekoppeld aan het label (de vraag).
  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware krijgen niet altijd de juiste informatie.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   De vinkjes, koppen, tabelkoppen en radiobuttons worden correct opgemaakt/beschreven door het verantwoordelijke team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In de invoervelden van een formulier, waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden, kan het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet het formulier deels automatisch invullen of er kunnen geen icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team zal het autocomplete-attribuut toevoegen in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:
   • De placeholderteksten hebben een te laag contrast van 2,1:1. Zie bijvoorbeeld 'bijv. naam@domein.nl'.
   • De placeholdertekst 'KvK-nummer' heeft een te laag contrast van 2,1:1.
  • Gevolg:

   De tekst goed kan niet goed of niet worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team zal het contrast in de placeholderteksten op de juiste waarde brengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's wordt gebruik gemaakt van een custom focus border om de toetsenbordfocus aan te geven bij interactieve elementen. Deze border heeft op meerdere plekken een te laag contrast.

  • Gevolg:

   Voor slechtziende mensen is de focus niet of onvoldoende zichtbaar.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team zal het contrast van de focus op de juiste waarde brengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Als de toetsenbordfocus op het invoerveld 'Vul hier uw VOG-kenmerk in:' staat verschijnt extra content. Deze extra content is hoverable en persistent, maar niet dismissable.

  • Gevolg:

   Extra content valt over andere content heen (bijvoorbeeld bij herschalen).

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team kan dit oplossen door de Escape toets de functie te geven om de extra content te verbergen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Met de muis kan je 'hoveren' over de tekst "BSN" om zo meer informatie te krijgen. Dit is niet mogelijk met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Bezoekers die geen muis (kunnen) gebruiken, krijgen niet alle informatie te zien.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team zal het scherm volledig toetsenbord toegankelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de <head> van de pagina is geen duidelijke <title> opgegeven. Dit komt voor op meerdere pagina's. Bijna alle pagina's hebben dezelfde paginatitel (Personenregister kinderopvang).

  • Gevolg:

   Er wordt niet direct aan bezoekers duidelijk gemaakt wat de inhoud van de pagina is.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team zal op alle pagina's in de head een duidelijke title opgeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Na de link 'Home' is de focus (een tab) niet zichtbaar. Dit komt mogelijk voor op meerdere pagina's bij het broodkruimelpad.

  • Gevolg:

   Als met het toetsenbord wordt genavigeerd is niet altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team zal de focus op iedere pagina duidelijk zichtbaar maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als een formulier leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn

  • Gevolg:

   De bezoeker krijgt geen duidelijke terugmelding van wat er fout is gegaan.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team zal de foutmeldingen aanpassen zodat voor de bezoeker duidelijk wordt wat er moet gebeuren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   De instructie over het formaat dat gebruikt moet worden, staat alleen in de placeholdertekst van een veld.

  • Gevolg:

   Een degelijke instructie in een placeholder is onvoldoende omdat deze tekst niet altijd beschikbaar is.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team zal de instructie bijvoorbeeld bij het label van het veld plaatsen, zodat deze altijd beschikbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De waarde van de knop 'Berichten via post ontvangen?' wordt niet goed overgebracht naar voorleessoftware. Dit komt omdat de waarde als deze knop is dichtgeklapt op 'true' staat en wanneer deze is uitgeklapt of 'false'.

  • Gevolg:

   De naam en rol van de knop zijn door software niet te begrijpen.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team gaat ervoor zorgen dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Gedurende het formulier komen er 'meldingen' in beeld. Deze meldingen zijn status berichten. Bijvoorbeeld 'Goedgekeurd op xx juni 2021. U wordt continu gescreend.'. Deze meldingen zijn niet beschikbaar voor hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Deze statusupdate wordt niet door hulpsoftware herkend (en dus bijvoorbeeld niet voorgelezen).

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team zal het gebruik van de aria-live toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209