Verklaring van Pim werkt

Status toegankelijkheid https://pimwerkt.nu/

Gemeente Meierijstad is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Meierijstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Pim werkt.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Meierijstad is beschikbaar via de link https://www.meierijstad.nl/Algemeen/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Meierijstad gepubliceerde informatie blijkt dat de website Pim werkt gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Meierijstad is gevorderd met de toegankelijkheid van Pim werkt en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 05-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Meierijstad .
Functie: Directeur Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@meierijstad.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Meierijstad

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 03-11-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Pim werkt : voldoet gedeeltelijk

De website Pim werkt is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Meierijstad dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.meierijstad.nl/dsresource?objectid=0c4c0eb9-5d87-47bb-9977-57b1272d9b65&type=pdf&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Meierijstad dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   a) Op pagina https://pimwerkt.nu/ staan onderaan een aantal logo’s. Deze logo’s hebben allemaal een tekstalternatief, dat is goed gedaan. Maar niet overal is het tekstalternatief helemaal juist. Een logo is informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig waar minimaal de tekst van het logo in voorkomt. Bijvoorbeeld bij het logo van Hobij is een goed tekstalternatief “Logo Hobij. Pioneers at work”. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   b) Verder valt op dat er in de alt-teksten van alle afbeeldingen ook de tekst “link naar…..” staat. Deze informatie kan eventueel in het title-attribuut van de link komen als dit niet duidelijk is uit de alt-tekst. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   c) Op pagina https://pimwerkt.nu/faq hebben de drie afbeeldingen bij “Meer over werk en loopbaanadvies” allen een alternatieve tekst die overeenkomen met de titels die eronder staan. Dat is op zich goed, omdat de afbeeldingen in een eigen link staan, net als de tekst eronder. Nadeel hiervan is dat er steeds twee links staan naar dezelfde pagina. Beter is om hier één link van te maken. Dan kan de alternatieve tekst leeg gelaten worden. Of, om de afbeelding niet in een link te zetten. Dan kan de alternatieve tekst ook leeg gelaten worden, omdat de afbeeldingen niet informatief meer zijn dan. Als alleen de tekst nog een link is , kan eventueel met CSS en JavaScript het klikbare gebied wel vergroot worden. Maar dan blijft het maar één link. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   d) Op pagina https://pimwerkt.nu/terugblik-op-werken-met-statushouders/ staan meerdere decoratieve afbeeldingen. Deze afbeeldingen hebben een alternatieve tekst. Dit wordt niet afgekeurd, maar hierbij de opmerking dat decoratieve afbeeldingen zoals deze geen alternatieve tekst hoeven hebben. Er moet dan wel een leeg alt-attribuut in het img-element staan zodat hulpsoftware de afbeelding kan negeren. Dit wordt bij andere decoratieve afbeeldingen op de onderzochte pagina's al goed toegepast.

   e) Op pagina https://pimwerkt.nu/opnieuw-arbeidsmarktkrapte-in-regio-meierijstad/ staan twee infographic over de spanning op de arbeidsmarkt. Deze afbeeldingen hebben geen goede alternatieve teksten. In het alt-attribuut van het img-element kan een korte beschrijving worden gegeven van de afbeelding. Omdat de afbeelding veel informatie bevat, is er ook een langere beschrijving nodig. In de tekst onder de afbeelding staat al wat informatie die ook in de afbeelding staat. De informatie die uit de afbeelding blijkt moet ook als alternatieve tekst gegeven worden, zodat blinden deze informatie ook meekrijgen. Deze langere beschrijving kan bijvoorbeeld verborgen worden met CSS of er kan naar verwezen worden met een aria-describedby attribuut.

  • Gevolg:

   Verminderde bruikbaarheid door blinden en slechtzienden.

  • Alternatief:

   De afwijkingen zijn opgelost.

  • Maatregel:

   a) Alt tags aangepast door linkdoel in alt tag geplaatst b) Title tag verwijderd c) Geen vereiste maar wenselijk volgens auditbureau d) Alt tags verwijderd e) Afbeeldingen diagram vervangen door foto

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-11-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   a) Op pagina https://pimwerkt.nu/ staan bij de kerngetallen een aantal getallen met een kop eronder. Deze koppen hebben geen content, er staat geen informatie onder. Als een kop geen content heeft is het geen kop. Deze koppen moeten in de code op een andere manier worden opgemaakt, of de koppen moeten in de code boven de getallen komen. b) Op pagina https://pimwerkt.nu/contact is het zichtbare label Naam niet gekoppeld aan de drie inputvelden eronder. Dit is op te lossen door een fieldset om de inputvelden te zetten en “Naam” als legend te gebruiken. Dit komt op meerdere pagina's voor. c) Op pagina https://pimwerkt.nu/faq is de tekst “Meer over werk en loopbaanadvies” een h2 kop. Dit is goed. De koppen die hieronder vallen, zoals bijvoorbeeld “Terugblik op ‘werken met statushouders’”, zijn ook opgemaakt als een h2 element. Visueel zien deze koppen er anders uit en dit moet ook doorgegeven worden aan hulpsoftware. Dit kunnen dan beter h3 koppen worden. Dit komt op meerdere pagina's voor. d) Op pagina https://pimwerkt.nu/aanmelden-pim-vitaal/ staat een stuk tekst opgemaakt met het em element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Als een heel stuk tekst met het strong of em element is omringd om het dik / schuingedrukt te stylen, wordt de hele tekst met nadruk voorgelezen en dat is dus niet de bedoeling. Dit komt op meerdere pagina's voor. e) Op pagina https://pimwerkt.nu/aanmelden-horeca/ zijn er html koppen gebruikt om teksten te stylen. Hiervoor zijn html koppen niet bedoeld. Een html kop is er om structuur aan te brengen op een pagina. Bijvoorbeeld de tekst “Datum: 8 november 2021” en “Ben jij er bij?” zijn geen koppen. Dit moet op een andere manier opgemaakt worden. f) Op pagina https://pimwerkt.nu/cookies staat een zichtbare genummerde lijst. Deze lijst met zeven punten is echter opgemaakt als zeven aparte lijsten. Dit geeft niet de juiste structuur door aan hulpsoftware. Dit moet bijvoorbeeld één lijst worden of geen lijst gebruiken en de ‘lijst koppen’ opmaken als html koppen. Ook worden er bijvoorbeeld onder punt 3 lijsten gebruikt. Ook deze lijsten zijn niet goed opgemaakt. Dit moeten dan een lijst in een lijst worden.

  • Gevolg:

   De informatie kan niet correct aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   De afwijkingen zijn opgelost.

  • Maatregel:

   a) Teller: de kop is boven het getal geplaatst (opgelost 16-12-2021) b) Opgelost door naamvelden te koppelen (opgelost 16-12-2021) c) Na overleg met auditbureau blijkt dit geen eis maar wens en is dit niet aangepast d) EM tag vervangen door een class toe te voegen voor de cursieve elementen op de alle gewone pagina’s en de blogpagina’s https://pimwerkt.nu/britta-berg-bevlogen-projectleider-pim-werkt/ en https://pimwerkt.nu/terugblik-op-werken-met-statushouders/ (planning gereed 31-12-2022) e) Aangepast door koppen weg te halen (opgelost 16-12-2021) f) Lijsten codering gecorrigeerd (opgelost 16-12-2021)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-11-2024
 3. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://pimwerkt.nu/aanmelden-pim-vitaal/ staat in het roze vlak bij “Organisatie” de verwijzing “Bekijk het volledige programma hieronder”. Dit programma staat er echter niet direct onder maar er staat nog een paragraaf en een formulier tussen. Hier moet iets duidelijker uitgelegd worden waar het volledige programma precies staat omdat dit nu afhankelijk is van een visuele locatie en dit problemen kan opleveren voor blinden. Een oplossing is bijvoorbeeld om het programma direct onder deze tekst te plaatsen.

  • Gevolg:

   Deze afwijking kan problemen opleveren voor blinden.

  • Alternatief:

   De afwijking is inmiddels hersteld.

  • Maatregel:

   Blok met programma direct onder blok van de verwijzing geplaatst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-11-2024
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://pimwerkt.nu/contact staat een invoerformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan het formulier niet automatisch invullen.

  • Alternatief:

   Afwijking is inmiddels opgelost.

  • Maatregel:

   Autocomplete atribuut toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-11-2024
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   a) Op pagina https://pimwerkt.nu/opnieuw-arbeidsmarktkrapte-in-regio-meierijstad/ staat een staafdiagram met een 'Legenda' waaruit blijkt dat verschillende onderdelen alleen maar te herkennen zijn door een verschil in kleur. Gebruikers die niet (goed) kleur kunnen zien zullen problemen hebben om deze diagram goed te lezen.

   b) Op pagina https://pimwerkt.nu/faq staat een link in lopende tekst die alleen te onderscheiden is door een andere kleur. We keuren het gebruik van alleen kleur voor het aangeven van een link goed als de contrastratio van de linktekst ten opzichte van de omliggende tekst minimaal 3:1 is (dit is het geval) en additionele visuele informatie (ander font, onderstreept, enz.) wordt gegeven.

  • Gevolg:

   Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers. Het is daarom van belang dat de informatie ook op een andere, niet-kleurafhankelijke manier wordt overgebracht.

  • Alternatief:

   De afwijkingen zijn inmiddels opgelost.

  • Maatregel:

   a) Afbeelding vervangen door foto. b) Link onderlijnd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-11-2024
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   a) Op pagina https://pimwerkt.nu/ bij “Succesverhaal van consulente Marisan” staat onder de afbeelding een stuk bruine tekst. Deze bruine tekst heeft een te laag contrast van 2,9:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. b) In de footer staan inputvelden met een placeholder tekst. Deze placeholder teksten hebben een te laag contrast van 3,0:1 met de witte achtergrond. Dit komt op meerdere pagina's voor. c) Als hier foutmeldingen komen te staan heeft de witte tekst (“naam” of “e-mail”) een te laag contrast van 1,5:1 met de zalmroze achtergrond. En de roze tekst (“Vereist”) een te laag contrast van 1,1:1 met de zalmroze achtergrond. Dit komt op meerdere pagina's voor. d) Op pagina https://pimwerkt.nu/contact als hier foutmeldingen komen bij het formulier hebben de teksten “Vereist” een te laag contrast van 3,6:1 op de zalmroze achtergrond. Dit komt op meerdere pagina's voor. e) Op pagina https://pimwerkt.nu/paginabestaatniet heeft de grijze tekst “Zoeken” een te laag contrast van 4,2:1 met de grijze knop.

  • Gevolg:

   De tekst goed kan niet goed worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   De afwijkingen zijn inmiddels opgelost.

  • Maatregel:

   a) Kleur aangepast zodat contrast sterker is. b) Kleur aangepast zodat contrast sterker is. c) Kleur aangepast zodat contrast sterker is. d) Kleur aangepast zodat contrast sterker is. e) Kleur aangepast zodat contrast sterker is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-11-2024
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://pimwerkt.nu/ zijn in de footer de drie links “privacy”, “cookies” en “disclaimer” verdwenen. Dit is verlies van content en functionaliteit. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Daarbij mag geen informatie ontbreken want dan is het niet meer te lezen.

  • Alternatief:

   De afwijking is inmiddels opgelost.

  • Maatregel:

   HTML aangepast; 3 links worden getoond op alle devices.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-11-2024
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, hoeft er op bijna alle pagina's alleen verticaal gescrold te worden. Alleen op pagina https://pimwerkt.nu/opnieuw-arbeidsmarktkrapte-in-regio-meierijstad/ is het vereist om zowel verticaal als horizontaal te scrollen, omdat de tekst in een tabel is gezet. Het is de bedoeling dat er alleen verticaal gescrold hoeft te worden.

  • Gevolg:

   Dit is onder andere van belang voor slechtzienden die het beeld op 400% ingezoomd bekijken. Het kost voor hun extra inspanning als ze elke keer heen en weer moeten scrollen.

  • Alternatief:

   Afwijking is inmiddels opgelost.

  • Maatregel:

   Tabel die scrollbalk veroorzaakte is verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-11-2024
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   a) Op pagina https://pimwerkt.nu/contact hebben de randen van de inputvelden een te laag contrast van 1,9:1 met de witte binnenkant en 1,8:1 met de grijze buitenkant. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. b) Op pagina https://pimwerkt.nu/opnieuw-arbeidsmarktkrapte-in-regio-meierijstad/ hebben de meeste kleuren van de staafdiagram een te laag contrast. Bijvoorbeeld van boven naar beneden, de oranje kleur heeft een te laag contrast van 2,8:1 met de witte achtergrond (diagram) en 2,4:1 met de grijze achtergrond (legenda), de gele kleur respectievelijk 1,5:1 en 1,3:1, paars is goed, de lichter oranje kleur 2,4:1 en 2,0:1 enz.

  • Gevolg:

   Dit is van belang voor slechtzienden, zij moeten het veld kunnen onderscheiden. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Alternatief:

   De afwijkingen zijn opgelost.

  • Maatregel:

   a) Kleurcontrast van de randen van alle invulvelden sterker gemaakt b) Staafdiagram vervangen door foto

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-11-2024
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://pimwerkt.nu/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 is het menu niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Niet alle functionaliteit op de website kan bediend worden met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   De afwijking is opgelost.

  • Maatregel:

   Aangepast door fix in accesibility plugin waardoor mobiel menu nu een class bevat welke kan worden aangeroepen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-11-2024
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://pimwerkt.nu/ staat 3 keer een link met linktekst “Maak een afspraak”. Deze links verwijzen niet allemaal naar dezelfde pagina. Hierdoor is het linkdoel niet duidelijk. Het probleem is dat links maar op enkele manieren context kunnen krijgen van andere content. Links hebben geen context met bovenstaande teksten of koppen. Dit heeft te maken met de methode waarmee hulpsoftware in staat is om het doel van links te bepalen, bij het opvragen van de context van deze link wordt de bovenstaande kop niet gebruikt om het linkdoel te bepalen. Dit kan opgelost worden door bijvoorbeeld extra informatie in het title-attribuut van de link te plaatsen of de linktekst zelf specifieker te maken. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Het linkdoel is niet duidelijk.

  • Alternatief:

   De afwijking is inmiddels opgelost.

  • Maatregel:

   Linkteksten aangepast naar unieke naamgeving

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-11-2024
 12. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Er is maar één manier om pagina’s te vinden, namelijk links (het menu en op de pagina’s). Iedere pagina binnen website moet naast de standaard manier van navigeren (via het volgen van links in een menu of binnen een webpagina) op minimaal nog één manier te vinden zijn. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een sitemap, of door middel van de zoekmachine.

  • Gevolg:

   Bezoekers met verschillende type beperkingen kunnen content op de website niet altijd vinden.

  • Alternatief:

   Afwijking is opgelost.

  • Maatregel:

   Link naar sitemap toegevoegd in footer

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-11-2024
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   a) Op pagina https://pimwerkt.nu/ is de focus niet zichtbaar als deze op het logo staat. Dit komt op meerdere pagina's voor. b) Na de laatste zichtbare link “disclaimer” in de footer is de focus vijf keer niet zichtbaar. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.

  • Alternatief:

   Afwijkingen zijn inmiddels opgelost.

  • Maatregel:

   a) Logo benaderbaar gemaakt voor toetsenbord b) Geen maatregelen; er zal een nieuwe cookiebot geplaatst worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-11-2024
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   a) Op pagina https://pimwerkt.nu/contact heeft het veld met de placeholder tekst “tussenvoegsel” als label “Tweede naam”, dit is de toegankelijkheidsnaam van dit veld, welke hij krijgt door het aria-label. Deze overschrijft alle andere namen die hij krijgt via bijvoorbeeld het gekoppelde label. Deze toegankelijkheidsnaam moet overeen komen met de zichtbare tekst van het veld, hier “tussenvoegsel”. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Dit komt op meerdere pagina's voor. b) Op pagina https://pimwerkt.nu/paginabestaatniet heeft de zoekbalk geen goede toegankelijkheidsnaam. Hier is de toegankelijkheidsnaam “Search for…” die hij meekrijgt via het verborgen label. Hier moet de zichtbare tekst aan toegevoegd worden.

  • Gevolg:

   Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen de zichtbare tekst niet inspreken om een element te bedienen.

  • Alternatief:

   a) Overal placeholdertekst verwijderd en toegankelijkheidsnaam aangepast. b) Lable Search for aangepast naar “Zoek naar”.

  • Maatregel:

   a) Logo benaderbaar gemaakt voor toetsenbord b) Geen maatregelen; er zal een nieuwe cookiebot geplaatst worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-11-2024
 15. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   a) Op pagina https://pimwerkt.nu/contact staan de labels van de verschillende namen in de placeholder tekst in het invoerveld. Dit label moet buiten het veld komen te staan, zodat het label niet verdwijnt als een gebruiker gaat typen. Dit is op pagina https://pimwerkt.nu/aanmelden-pim-vitaal/ bijvoorbeeld wel goed gedaan. b) Op pagina https://pimwerkt.nu/aanmelden-horeca/ staat er een instructie in het opmerkingen veld in het formulier. Deze instructie moet ook buiten het veld geplaatst worden.

  • Gevolg:

   Het label verdwijnt als de gebruiker gaat typen.

  • Alternatief:

   Afwijkingen zijn inmiddels opgelost.

  • Maatregel:

   a) Op alle formulieren zijn de labels buiten de velden geplaatst. b) Instructie in het opmerkingenveld verwijderd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-11-2024
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Dit is ook te controleren via https://validator.w3.org/. Op de pagina’s van https://pimwerkt.nu/ staan een aantal parsefouten. a) Er staat een fout tussen twee attributen in een link. Er staat geen spatie tussen. b) Er staan meerdere id-waarden in de code dubbel. Het gaat hier bijvoorbeeld om “menu-login”, “baankwijt” en “afspraak” enz. c) Er staat een div element genest in een span element. Dit is niet toegestaan. Hier volgen meerdere parsefouten uit. d) Er is een stray end tag p gevonden. Hiervoor kon geen openingstag p voor worden gevonden. e) Deze problemen komen op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Geeft problemen voor hulpsoftware

  • Alternatief:

   De afwijkingen zijn inmiddels opgelost.

  • Maatregel:

   a) Spaties verwijderd tussen atributen en in telefoonnummers. b) Id’s overal gecheckt en aangepast c) Website gecontroleerd op geneste elementen; dit is niet het geval. d) Website gecontroleerd op stray end tag p ; dit is niet het geval e) Alle errors die gesignaleerd zijn door de https:// validator.w3.org/ tool zijn bekeken, voorgelegd aan auditbureau en het blijkt dat er errors worden gesignaleerd die niet in de site aanwezig zijn zoals: a. 6 niet bestaande css propertys o..a Error: CSS: padding-bottom: Property padding-bottom doesn't exist. b. Error: Bad value rocketlazyloadscript for attribute type on element script: Subtype missing. c. Error: Element style not allowed as child of element body in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-11-2024
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://pimwerkt.nu/faq staan uitklapbare elementen. Dit zijn h3 elementen die met JavaScript interactief zijn gemaakt. Als op deze elementen geklikt wordt, klapt er extra informatie uit. Deze status (in- of uitgeklapt) is niet door software te bepalen. Dit kan opgelost worden door dit als een verborgen tekst erbij te zetten of door aria-technieken te gebruiken.

  • Gevolg:

   Aan blinde bezoekers kan niet altijd worden voorgelezen dat het een link betreft.

  • Alternatief:

   Afwijking is inmiddels opgelost.

  • Maatregel:

   Alle elementen staan nu opengeklapt zodat software de tekst kan bepalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-11-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Meierijstad heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209