Verklaring van DIS-portal

Status toegankelijkheid https://disportal.nl/

Nederlandse Zorgautoriteit is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlandse Zorgautoriteit streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website DIS-portal.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlandse Zorgautoriteit is beschikbaar via de link https://www.nza.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nederlandse Zorgautoriteit gepubliceerde informatie blijkt dat de website DIS-portal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nederlandse Zorgautoriteit is gevorderd met de toegankelijkheid van DIS-portal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlandse Zorgautoriteit .
Functie: Directeur ICT.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@nza.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Nederlandse Zorgautoriteit

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website DIS-portal : voldoet gedeeltelijk

De website DIS-portal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nederlandse Zorgautoriteit dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_653503_22/1/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-08-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nederlandse Zorgautoriteit dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:
   • Op pagina https://disportal.nl/csbo/f?p=110:1 (homepage) heeft het logo geen tekstalternatief. Een logo is altijd informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig waarin minimaal de tekst van het logo terugkomt. Hier bijvoorbeeld “Logo Nederlandse Zorgautoriteit”. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   • De afbeelding eronder heeft geen tekstalternatief en geen leeg alt-attribuut in het img element. Hierdoor wordt nu de bestandsnaam van de afbeelding voorgelezen. Dit is niet de bedoeling. De afbeelding kan gezien worden als decoratief en heeft dan geen tekstalternatief nodig maar wel een leeg alt-attribuut (alt=””) zodat hulpsoftware weet dat het de afbeelding kan negeren.

   • Iets lager op de pagina staat het WhatsApp icoon. Dit icoon heeft geen tekstalternatief en geen leeg alt-attribuut. Nu wordt de bestandsnaam van het icoon voorgelezen. Dit icoon heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig of kan gezien worden als decoratief (de naam staat er al naast in de tekst) en heeft dan geen tekstalternatief nodig maar een leeg alt-attribuut in het img element. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   • Op pagina https://disportal.nl/csbo/f?p=110:1300:5661255298622::NO::: (contact) hebben de afbeeldingen in het contact gedeelte geen tekstalternatief en geen leeg alt-attribuut, waardoor de bestandsnaam van de afbeeldingen worden voorgelezen. Hier kunnen de afbeeldingen gezien worden als decoratief en hebben dan geen tekstalternatief nodig maar wel een leeg alt-attribuut.

  • Gevolg:

   Een gebruiker met een visuele beperking krijgt geen goed beeld van de website, het logo en de afbeeldingen worden niet, of niet juist, beschreven.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:
   • Op pagina https://disportal.nl/csbo/f?p=110:1 (homepage) zijn de zichtbare koppen in de code niet opgemaakt als html koppen maar met het strong element of bold element. Als tekst eruit ziet als een kop en zegt iets over de content eronder dan moet het in de code ook opgemaakt worden als een html kop, zodat deze structuur ook duidelijk kan worden doorgegeven aan software. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   • Het gedeelte met WhatsApp is opgemaakt met een tabel. Een tabel moet alleen gebruikt worden als het gaat om tabeldata. Het gaat hier niet om tabeldata en kan verwarrend zijn voor blinden. Die krijgen namelijk voorgelezen dat er een tabel staat en, in kolom 1 rij 1 staat een afbeelding, in kolom 2 rij 1 staat “Vragen?…” enz. Ook is deze tekst opgemaakt met het strong element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   • Op pagina https://disportal.nl/csbo/f?p=110:10050:6905257611490::NO::: (toegankelijkheid) zijn de zichtbare koppen opgemaakt met het strong element en niet als html koppen.

   • De zichtbare lijst met twee items op de pagina is niet goed opgemaakt. Software kan nu niet bepalen dat dit een lijst is. Hier moet het element ul nog omheen gezet worden.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware kunnen navigeren door een pagina als de elementen op de pagina juist zijn gecodeerd.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://disportal.nl/csbo/f?p=110:1/paginabestaatniet staat een blauwe knop met “OK”. Als de focus op de knop staat, is dat alleen te zien doordat de kleur van de knop verandert van blauw naar licht blauw. Deze informatie (dat de focus er op staat) is dus alleen van kleur afhankelijk en kan gemist worden door kleurenblinden. Deze informatie moet ook op een andere manier overgebracht worden, bijvoorbeeld door ook een kader om het logo te zetten als de focus er op staat. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Deze informatie (dat de focus er op staat) is dus alleen van kleur afhankelijk en kan gemist worden door kleurenblinden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://disportal.nl/csbo/f?p=110:1300:9898925003094::NO::: (contact) als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, moet er toch horizontaal gescrold worden. Het is de bedoeling dat er alleen verticaal gescrold hoeft te worden. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan hierdoor content missen of de weg op de pagina kwijt raken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:
   • Op pagina https://disportal.nl/csbo/f?p=110:308:17503509483408::NO:308:: (aanvragen nieuw account) hebben de randen van het inputveld voor de AGB-code een te laag contrast van 1,3:1 met de witte buitenkant. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is van belang voor slechtzienden, zij moeten het veld kunnen onderscheiden. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   • Op pagina https://disportal.nl/csbo/f?p=110:1 (homepage) is een aangepaste indicator van de toetsenbordfocus aanwezig. Wanneer de kleur van de toetsenbordfocusindicator is ingesteld met CSS, moet deze altijd een verandering veroorzaken met een contrast van minimaal 3,0:1. Het verschil tussen wel en geen toetsenbordfocus op de blauwe achtergrond is echter met 1,8:1 te laag. Wanneer de standaard focusindicator van de browser wordt gebruikt, hoeft deze niet te voldoen aan de contrasteis uit dit succescriterium. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Door een te lage contrastwaarde is het voor slechtziende of kleurenblinde gebruikers niet goed mogelijk om bij de informatie te kunnen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:
   • Op pagina https://disportal.nl/csbo/f?p=110:1300:5708879467961::NO::: (contact) heeft de rode tekst een te laag contrast van 4,5:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

   • Op pagina https://disportal.nl/csbo/f?p=110:308:17503509483408::NO:308:: (aanvragen nieuw account) heeft de rode foutmelding tekst bij het inputveld ABG-code een te laag contrast van 3,5:1 met de witte achtergrond. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Door een te lage contrastwaarde is het voor slechtziende of kleurenblinde gebruikers niet goed mogelijk om de informatie te kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op de pagina’s waarvoor ingelogd moet zijn kan er een melding “1 fout is opgetreden. Your session has epired” als er bijvoorbeeld iets wordt opgeslagen moet worden of van pagina veranderd wordt. Hierna moet er opnieuw worden ingelogd en weer naar de pagina worden genavigeerd. Als een gebruiker beperkt de tijd heeft om iets te lezen of te doen op de pagina, moet het mogelijk zijn om de tijd uit te zetten, aan te passen (tot ten minste tien keer de standaard tijdperiode) of te verlengen (minstens tien keer). Dit is hier niet het geval. Dit succescriterium is vooral belangrijk voor blinde en cognitief beperkte bezoekers. https://disportal.nl/csbo/f?p=110:3015:6905257611490::NO::: (Mijn gegevens).

  • Gevolg:

   ls het langer duurt om bepaalde acties te voltooien, bijvoorbeeld vanwege een motorische beperking, is het belangrijk dat de gebruiker een tijdslimiet kan uitzetten of aanpassen. Als dat niet mogelijk is, kan het zijn dat gebruikers te weinig tijd hebben om een actie te voltooien.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Er is geen extra manier beschikbaar om een webpagina binnen de verzameling webpagina’s te vinden. Zoals bijvoorbeeld een zoekmachine of een sitemap. https://disportal.nl/csbo/f?p=110:1 (homepage)

  • Gevolg:

   Websitebezoekers met cognitieve beperkingen vinden het soms handiger om via een overzicht met links te navigeren. Bezoekers met visuele beperkingen vinden het soms handiger om door middel van een zoekfunctie te navigeren, in plaats van het laten voorlezen van een navigatiemenu.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://disportal.nl/csbo/f?p=110:1 (homepage) heeft het logo geen toegankelijkheidsnaam. Dit is de naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken dit element kunnen aanduiden en dus bedienen. De 'toegankelijkheidsnaam' moet gelijk zijn aan de zichtbare tekst van het logo. Hier bijvoorbeeld “Logo Nederlandse Zorgautoriteit”. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die spraaksoftware gebruiken moet dit element een naam hebben om het element te kunnen aanduiden en dus bedienen. Gebruikers weten niet waar dit element naar verwijst.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Pagina https://disportal.nl/csbo/f?p=110:1/paginabestaatniet ontbreekt een taalaanduiding van de inhoud van de pagina. Deze moet in de HTML code worden opgegeven door middel van een lang attribuut bij het html-element. Dit attribuut moet dan de landcode van de taal bevatten. Hier dus lang="en". Het zou beter zijn de pagina gewoon in het Nederlands te maken. Dan moet natuurlijk lang=”nl”.

  • Gevolg:

   Zonder taalaanduiding bestaat het risico dat voorleessoftware de informatie niet goed of begrijpelijk voor kan lezen. Als de verkeerde taal is ingesteld, is het mogelijk met voorleessoftware de tekst op een niet begrijpelijke wijze voorgelezen wordt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://disportal.nl/csbo/f?p=110:410:6905257611490::NO:410:: (Wijzigen softwareleverancier) kan er een melding rechtsboven komen. In deze melding staat “1 fout is opgetreden. Your session has expired”. Voor de laatste tekst moet een taalwisseling komen. Of beter is de melding in het Nederlands te zetten. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Zonder taalaanduiding bestaat het risico dat voorleessoftware de informatie niet goed of begrijpelijk voor kan lezen. Als er geen taal is ingesteld op een anderstalig component, is het mogelijk met voorleessoftware de tekst op een niet begrijpelijke wijze voorgelezen wordt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://disportal.nl/csbo/f?p=110:308:17503509483408::NO:308:: (Aanvragen nieuw account) als er niks wordt ingevuld bij de AGB-code, komt er een melding “Vul dit veld in.”. Dit is geen foutmelding maar een instructie. Een goede foutmelding geeft aan waar de fout zit en bevat tekst die aangeeft dat er een fout is gemaakt. In de meeste gevallen bevat een foutmelding een ontkenning. Een voorbeeld van een goede foutmelding is "Het veld is niet (goed) ingevuld.". Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Als een foutmelding niet begrijpelijk is, dan is het niet (direct) duidelijk wat er gedaan moet worden om de fout te verhelpen. Dit kan er toe leiden dat een bepaalde handeling niet voltooid kan worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://disportal.nl/csbo/f?p=110:9999:6905257611490::NO::: (Inlogpagina) staat een inlogscherm. Hier staan de labels verborgen maar er zijn wel placeholder teksten in het inputveld. Deze tekst verdwijnt tijdens het typen, dit kan hinderlijk zijn voor sommige gebruikers. Deze labels moeten zichtbaar worden.

  • Gevolg:

   Als tekstlabels of instructies niet zichtbaar zijn bestaat de kans dat bijvoorbeeld een invoerveld verkeerd wordt ingevuld.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://disportal.nl/csbo/f?p=110:9999:6905257611490::NO::: (inlogpagina) kunnen tijdens het invullen foutmeldingen verschijnen. Deze moeten worden opgemaakt als statusbericht. Dit kan door role="alert" te gebruiken op het element waar het status bericht in staat. Hulpsoftware kan dan aan een blinde voorlezen dat deze nieuwe content is verschenen op de pagina. Voor meer informatie over het gebruik van role="alert" zie pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Doordat de code niet juist is opgebouwd kan een gebruiker belangrijke informatie missen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Nederlandse Zorgautoriteit heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209