Verklaring van www.cip-overheid.nl

Status toegankelijkheid https://www.cip-overheid.nl/

Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-07-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.cip-overheid.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) is beschikbaar via de link https://www.cip-overheid.nl/media/1654/wcag-21-testrapport-cip-overheid.pdf

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.cip-overheid.nl van Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ad.reuijl@cip-overheid.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.cip-overheid.nl/contact.

Aanvullende informatie van Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.cip-overheid.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.cip-overheid.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Invulformulieren op de pagina’s tonen geen informatie of een veld of checkbox verplicht is of niet.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor gebruikers.

  • Alternatief:

   Functie toevoegen

  • Maatregel:

   Functie laten toevoegen door bouwer website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 2. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Wanneer de websites getoond worden in mobile view, of 400% ingezoomd, verschijnt er in plaats van het menu een hamburgermenu-icoontje. Het icoon bevat verder geen informatie dat het een menu representeert. Deze Eis schrijft dit wel voor, omdat niet iedereen het hamburgericoontje als menu herkent.

  • Gevolg:

   Mogelijk onduidelijke weergave website bij gebruik mobieltje of bij inzoomen.

  • Alternatief:

   Woord 'menu' toevoegen.

  • Maatregel:

   Zie boven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 3. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Er bestaan pagina elementen die geen duidelijke focus verkrijgen wanner benaderd met een toetsenbord. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de ‘Verzenden’ knop op de pagina https://cip-overheid.nl/contact/.

  • Gevolg:

   Sommige functies niet per toetsenbord bereikbaar.

  • Alternatief:

   Gebruik de muis

  • Maatregel:

   Zichtbare focus laten aanbrengen door bouwer website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 4. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Cip-overheid.nl bevat geen juiste taalindicatie. Websites dienen aan te geven in welke taal de inhoud getoond wordt. Hulpsoftware gebruikt bijvoorbeeld het ‘lang’ attribuut om een voorleesstem te kiezen. Wanneer de website vertaald wordt naar Engels, moet dit attribuut uiteraard mee veranderen.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan verkeerde instelling kiezen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Taalcodering laten toevoegen door bouwer website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 5. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bij het gebruik van verschillende talen, zoals de term ‘serious games’, moet de verandering van taalcontext aangegeven worden in de code, zodat hulpsoftware dit op de juiste manier kan voorlezen. ‘Serious Games’ zal in de huidige staat in het Nederlands voorgelezen worden. Dit geldt voor alle buitenslandse woorden.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan zich 'verslikken' in Engelstalige woorden.

  • Alternatief:

   Geen, ICT vaktermen regelmatig in het Engels, zonder alternatief.

  • Maatregel:

   Geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Geen, ICT vaktermen regelmatig in het Engels, zonder alternatief.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 6. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina’s zoals https://cip-overheid.nl/contact/ verkrijgt de gebruiker niet de juiste feedback wanneer een veld verkeerd wordt ingevuld. Dit zou bijvoorbeeld bij e-mailadres wenselijk zijn. Nu kan de gebruiker een non-e-mailadres invullen zonder daar op gewezen te worden.

  • Gevolg:

   Mogelijke onduidelijkheid bij invullen velden van formulieren.

  • Alternatief:

   Nu geen

  • Maatregel:

   Functie en informatie laten toevoegen door bouwer website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 7. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Feedback over het resultaat van een gebruikershandeling wordt niet altijd voorgelezen door voorleessoftware. Validatiemeldingen kunnen met een ‘alert’ tag aan de gebruiker voorgelezen worden wanneer deze verschijnen. Dat gebeurt nu niet op de websites (invulformulieren, contactpagina’s).

  • Gevolg:

   Gebrekkige feedback vanuit invulvelden naar voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Nu geen

  • Maatregel:

   Functie laten toevoegen door bouwer website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 8. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Foutsuggesties voldoen niet aan de toegankelijkheidseisen. Er moet duidelijk aangegeven worden DAT er iets fout is gegaan, WAT er fout is gegaan en WAAR het fout is gegaan. Een melding als ‘achternaam is verplicht’ voldoet niet. Een juiste manier zou zijn: ‘In het veld Achternaam is geen achternaam ingevuld.’ Of ‘De achternaam in het veld Achternaam bevat ongeldige tekens. Controleer of het niet de volgende tekens bevat: … ‘. Naast een duidelijke foutsuggestie moet de foutsuggestie ook bij het relevante veld verschijnen en moet het foutief ingevulde veld, naast de melding, een duidelijke indicatie geven dat er iets fout is gegaan. Bijvoorbeeld: het veld is rood omlijnd.

  • Gevolg:

   Onvoldoende support bij invullen velden op formulieren.

  • Alternatief:

   Nu geen.

  • Maatregel:

   Informatie en functie laten toevoegen door bouwer website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 9. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Feedback over het resultaat van een gebruikershandeling wordt niet altijd voorgelezen door voorleessoftware. Validatiemeldingen kunnen met een ‘alert’ tag aan de gebruiker voorgelezen worden wanneer deze verschijnen. Dat gebeurt nu niet op de websites (invulformulieren, contactpagina’s).

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan zich 'verslikken'.

  • Alternatief:

   Nu geen.

  • Maatregel:

   Functie laten toevoegen door bouwer website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Taalindicatie bij Engelstalige vaktermen niet beschikbaar voor voorleessoftware.

  • Oorzaak:

   Er zijn te veel Engelstalige vakterm in ICT, zonder Nederlandstalig alternatief.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan zich in woorden verslikken en verkeerd uitspreken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Onmogelijke taak
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021

Onevenredige last

Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209