Verklaring van www.fryslan.frl

Status toegankelijkheid https://www.fryslan.frl/

Provincie Fryslân is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Fryslân streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.fryslan.frl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Fryslân is beschikbaar via de link https://www.fryslan.frl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Fryslân gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.fryslan.frl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Fryslân is gevorderd met de toegankelijkheid van www.fryslan.frl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-01-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Fryslân .
Functie: Gedeputeerde.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Kijk dan op onze website voor meer informatie en contactmogelijkheden. 

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 2 werkdagen ontvangt u een reactie van ons.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Bezwaar- en klachtprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben wij niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een bezwaar of klacht indienen bij ons. 

Aanvullende informatie van Provincie Fryslân

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-02-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.fryslan.frl : voldoet gedeeltelijk

De website www.fryslan.frl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Fryslân dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.fryslan.frl/_flysystem/media/inspectierapport-door-cardan-augustus-2021.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Fryslân dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's op https://www.fryslan.frl/ is het mogelijk om de opengeklapte onderdelen van het hoofdmenu te sluiten met de escapetoets. Als een gebruiker ervoor kiest om middels de escapetoets deze content te verbergen, moet de volgorde van de focus deze verborgen content overslaan. Dit is nu niet het geval.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren is de volgorde waarin de hoofmenu-items de focus krijgen verwarrend.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 2. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.fryslan.frl/toegankelijkheidsverklaring staat een afbeelding van ‘Status toegankelijkheid’ wat tevens een link is. Wanneer de focus op deze afbeelding staat dan is deze niet zichtbaar en voldoet daarmee niet.

  • Oorzaak:

   Het is belangrijk dat de focusindicator altijd zichtbaar is op alle interactieve onderdelen op een webpagina, zoals links en knoppen. Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking.

  • Gevolg:

   Websitebezoekers die navigeren met het toetsenbord weten nu niet dat de afbeelding aanklikbaar is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 3. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De links in het hoofdmenu “Actueel” tot en met “Wie zijn we” zijn uitklapbaar. Deze links hebben twee toestanden (states) die niet beschikbaar zijn voor hulpsoftware. Hier ontbreekt het attribuut aria-expanded. Op enkele pagina's zijn onderdelen van dit menu visueel anders vormgegeven omdat die links actief zijn. Door gebruik te maken van een broodkruimelpad is voor die informatie een geldig alternatief aanwezig. https://www.fryslan.frl

  • Gevolg:

   Websitebezoekers die gebruikmaken van voorleessoftware krijgen geen juiste informatie over de bediening van het menu.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Alle pdf-documenten op de website moeten beoordeeld worden op toegankelijkheid.

  • Oorzaak:

   In het onderzoek zijn slechts twee pdf-documenten onderzocht. De provincie Fryslân weet dat er ontoegankelijke documenten op de website staan en wil daarom aan de slag gaan met de pdf-documenten op de website.

  • Gevolg:

   Niet alle pdf-documenten zijn momenteel goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking en mensen die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Een pdf-document kan op aanvraag toegankelijk worden gemaakt of aan betrokkene worden voorgelezen.

  • Maatregel:

   Om ervoor te zorgen dat er enkel toegankelijke pdf's op de website staan, zal er een inventarisatie en beoordeling van documenten moeten plaatsvinden. De noodzakelijke pdf-documenten zullen toegankelijk moeten worden gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2024
 2. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Video’s geplaatst na 23 september 2020 moeten toegankelijk worden gemaakt.

  • Oorzaak:

   In het onderzoek zijn YouTube video’s op de website onderzocht. Hieruit zijn issues naar voren gekomen met de ondertiteling en audioscriptie. De provincie Fryslân is zich bewust dat dit geldt voor alle video’s die geplaatst zijn ná 23 september 2020.

  • Gevolg:

   De video’s zijn momenteel niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking (het ontbreken van een audiodescriptie), alsmede door mensen met een auditieve beperking (ondertiteling).

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Om ervoor te zorgen dat er uitsluitend toegankelijke video’s op de website staan, zal er naast een inventarisatie, beoordeling en aanpassing van de bestaande video’s óók voor toekomstige video’s de nodige afspraken binnen de organisatie worden gemaakt .

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Fryslân heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209