Verklaring van Gemeente Bergen op Zoom

Status toegankelijkheid https://www.bergenopzoom.nl

Gemeente Bergen op Zoom is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 19-04-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Bergen op Zoom streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Bergen op Zoom .

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Bergen op Zoom is beschikbaar via de link https://www.bergenopzoom.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Bergen op Zoom gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Bergen op Zoom gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Bergen op Zoom is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Bergen op Zoom en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-01-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Bergen op Zoom .
Functie: Wethouder .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-04-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@bergenopzoom.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Bergen op Zoom

Melding van ontoegankelijkheid
De gemeente Bergen op Zoom doet haar uiterste best om informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken.
Heeft u om wat voor reden dan ook geen toegang tot informatie die u zoekt? Laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren.
U kunt een melding doen door een mail te sturen naar: communicatie@bergenopzoom.nl

Vermeld in uw e-mail: 

 • het probleem waar u tegenaan loopt
 • de link naar de pagina waar het over gaat
 • welke browser en welke versie u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Safari of Google Chrome)
 • of u hulpmiddelen gebruikt zoals een schermlezer, schermvergrotingssoftware, spraakherkenningssoftware

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Bergen op Zoom : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Bergen op Zoom is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Bergen op Zoom dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/bergenopzoom.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-08-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Bergen op Zoom dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.bergenopzoom.nl/ staat bovenaan de pagina naast de tekst 'Aangepaste openingstijden stadskantoor' een icoontje dat aangeeft dat dit een belangrijk bericht betreft. Dit icoon heeft geen tekstalternatief. In de code is een title-attribuut meegegeven met de tekst 'Belangrijk bericht voor bezoekers', maar niet alle hulpsoftware ondersteunt het title-attribuut (voldoende).

   Op pagina www.bergenopzoom.nl staan in de footer links naar socialemediakanalen. Deze iconen missen een tekstalternatief. Zie criterium 2.4.4. Dit komt op elke pagina voor.

   Op pagina www.bergenopzoom.nl/impactmeting-6-over-corona-is-een-moment-van-herdenken-gewenst staat een infographic. De infographic heeft een alt-attribuut 'Infographic impactmeting 6 corona'; dat biedt een goede, korte beschrijving van de inhoud. Echter, niet alle informatie in deze infographic is op een toegankelijke manier beschikbaar. Onder andere de genoemde voorbeelden van plekken/momenten en de specifieke percentages bij Gevoelens van inwoners komen niet terug in de tekst erboven.

   Op pagina www.bergenopzoom.nl/glasvezel/ staat een kaart onder 'Planning gemeente Bergen op Zoom' met de alt-tekst 'Kaart met wijken in de gemeente en de planning waar glasvezel wordt aangelegd'. Bijna alle informatie op deze kaart komt ook terug in de tabel erboven. De data van 'Start civiele werkzaamheden' missen echter.

   Advies: Op pagina www.bergenopzoom.nl/glasvezel/ staan twee video's van KPN. In de code staan deze binnen een iframe met als title-attribuut 'Embedded content from www.youtube.com'. Dit beschrijft de inhoud niet voldoende, het beste kan hier de titel van de video worden geplaatst.

  • Oorzaak:

   Zaken waar sinds de livegang van de nieuwe gemeentewebsite geen rekening mee is gehouden.

  • Gevolg:

   Niet alle afbeeldingen, iconen, etc. hebben een tekstalternatief, waardoor mensen met een visuele beperking niet weten wat er op die plek op de website staat.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Samen met de leverancier van het cms worden de uitkomsten z.s.m opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.bergenopzoom.nl/passport-and-id-card-for-dutch-nationals-living-abroad staan onder 'Frequently Asked Questions' een aantal koppen. Deze zijn van hetzelfde niveau als de kop erboven (h2), maar zouden van een lager niveau moeten zijn (h3). Dit komt ook voor op pagina www.bergenopzoom.nl/glasvezel/ onder 'Veelgestelde vragen' en op pagina www.bergenopzoom.nl/afvalinzameling onder 'Afval scheiden'.

   Op pagina www.bergenopzoom.nl/verhuizen-verhuizing-doorgeven/ is de PDF onder 'Formulier Verklaring van inwoning' in een lijst geplaatst. Dit is hier overbodig omdat er maar één item staat en dit dus geen lijst is. Dit komt ook voor op pagina www.bergenopzoom.nl/afvalinzameling

   Op pagina www.bergenopzoom.nl/glasvezel/ is onder Planning gemeente bergen op Zoom een tabel. Deze tabel heeft tabelkoppen. Alleen moeten de cellen in de kolom nog geassocieerd worden met de betreffende koppen. Gebruik hiervoor het scope-attribuut. Met scope="col" begrijpt hulpsoftware dat de inhoud van de cellen in de kolom beschreven worden door de kopcel.

   In de PDF 'Verklaring van inwoning' lijkt een klein teken links bovenin het document als H1 te zijn getagd. Hierdoor zal dit teken als kop van niveau H1 worden voorgelezen. Verwijder dit daarom uit het PDF-document. Zie www.bergenopzoom.nl/_flysystem/media/verklaring_van_inwoning.pdf

   In de PDF 'Matrix voor leerlingenvervoer' is een tabel te zien. In de codelaag zijn meerdere problemen met deze tabel:

   De tabel bestaat in de codelaag uit drie losse tabellen. Zo is het gedeelte 'Bewijsstukken' een losse tabel gecodeerd. Hierdoor zijn de relaties tussen de bewijsstukken en de rest van de tabel niet duidelijk voor blinde gebruikers die deze tabel laten voorlezen. Ook is de tekst '* alleen van toepassing bij scholen in Bergen op Zoom' als tabel gecodeerd, wat onnodig is. De tabelkoppen, zoals 'Soort onderwijs', zijn in de codelaag niet als tabelkop (<TH>) getagd. Ook de tabelkoppen van de rijen, zoals 'Speciaal basis onderwijs' moeten als tabelkop worden getagd. De relatie tussen afzonderlijke cellen en de rest van de rij is niet overal goed aangegeven. Zo worden de meeste rijen halverwege de tabel gesplitst, maar is in de codelaag niet duidelijk welke cellen bij welke rij horen. Zie www.bergenopzoom.nl/_flysystem/media/matrix-voor-leerlingenvervoer-2021-2022.pdf

  • Oorzaak:

   Zaken waar sinds de livegang van de nieuwe gemeentewebsite niet aan is gedacht, of waar het proces zo dusdanig moet veranderen dat hier nog geen werk van is gemaakt.

  • Gevolg:

   Er kan verwarring optreden door het verschillend gebruik van kopteksten en onjuist gebruik van tabellen waardoor het begrijpen ervan voor mensen met een visuele beperking lastig kan zijn.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Deze meeste zaken kunnen z.s.m worden aangepast op de website. Voor de informatie rond leerlingenvervoer zal dit meer tijd vergen. Voor het laatste proberen we voor 1-7-2022 een oplossing te hebben bedacht. De overige bevindingen zullen eerder zijn verwerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-10-2022
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de PDF 'Matrix voor leerlingenvervoer' gaan de onderlinge relaties in de tabel verloren doordat de leesvolgorde niet overeenkomt met de visuele volgorde. Zie criterium 1.3.1. Zie www.bergenopzoom.nl/_flysystem/media/matrix-voor-leerlingenvervoer-2021-2022.pdf

  • Oorzaak:

   Er is nog geen mogelijkheid bedacht om deze informatie op een alternatieve manier aan te bieden.

  • Gevolg:

   De informatie is niet duidelijk voor mensen die gebruikmaken van voorleessoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er zal in de eerste helft van 2022 gekeken worden naar een beter alternatief voor het aanbieden van deze informatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de infographic op pagina www.bergenopzoom.nl/impactmeting-6-over-corona-is-een-moment-van-herdenken-gewenst staan teksten die een te lage contrastwaarde hebben, ook in hoogcontrastmodus, en die niet in de tekst erboven terugkomen. Het gaat bijvoorbeeld om de tijdstippen van de metingen bovenaan de afbeelding, zoals 'April 2021 - meting 5' (1,9:1) of de precentages '4%' en '5%' (2,8:1).

  • Oorzaak:

   Geen andere mogelijkheid voor het aanbieden van deze informatie.

  • Gevolg:

   Niet voor iedereen toegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De webpagina die het betreft is inmiddels van de website verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.bergenopzoom.nl/zoeken valt bij een schermresolutie van 1024x768px in combinatie met inzoomen de 4e pagina van de paginering weg. Dit is verlies van functionaliteit. Dit komt ook voor op pagina www.bergenopzoom.nl/nieuws

  • Oorzaak:

   Fout ontstaan tijdens het realiseren van de nieuwe website.

  • Gevolg:

   In deze schermresolutie beschikt men niet over alle functionaliteiten van de website.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Gemeente Bergen op Zoom heeft cms-leverancier hierover geïnformeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.bergenopzoom.nl/ verdwijnt in de zoekbalk bij een schermgrootte van 1280x1024px en inzoomen tot 400% een deel van de placeholdertekst 'Waar bent u naar op zoek' buiten beeld. Dit komt ook voor op pagina www.bergenopzoom.nl/bestaatniet .

  • Oorzaak:

   Fout ontstaan tijdens het realiseren van de nieuwe website.

  • Gevolg:

   In deze schermgrootte beschikt men niet over alle functionaliteiten van de website.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Gemeente Bergen op Zoom heeft cms-leverancier hierover geïnformeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op veel pagina's zoals www.bergenopzoom.nl/contact-en-openingstijden is een voorleesfunctie van readspeaker aanwezig. De readspeakerfunctionaliteit heeft bedieningsproblemen met het regelen van het geluid en de snelheid.

  • Oorzaak:

   Fout ontstaan tijdens het realiseren van de nieuwe website.

  • Gevolg:

   Content op de gemeentewebsite is via Readspeaker niet altijd even goed te beluisteren.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Cms-leverancier en Readspeaker zijn hierover geïnformeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 8. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina www.bergenopzoom.nl/glasvezel/ wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld m voor mute. Deze functionaliteit kan bezoekers die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing zorg je ervoor dat je voldoet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Niet mogelijk dit op een juiste manier in het cms aan te brengen.

  • Gevolg:

   Youtube filmpjes zijn niet goed te bedienen vanuit de gemeentewebsite.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Gemeente Bergen op Zoom heeft cms-leverancier hierover geïnformeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.bergenopzoom.nl/zoeken werkt de link niet om alle herhalende content over te slaan. Het gaat om de skiplink 'Ga direct naar het tekstgedeelte'. Ervoor is een onzichtbare link die focus krijgt maar niet ziet; die doet het wel. Als ziende bezoeker raak je met het toetsenbord in de war. Na verplaatsen van de focus naar de content krijg je een overdaad aan informatie in de screenreader. Ook de link 'Ga direct naar zoeken werkt niet'. De keuze om naar de toegankelijkheidsopties te springen is onnodig, want daar kom je direct bij in de eerste volgende tab.

  • Oorzaak:

   Fout ontstaan tijdens het realiseren van de nieuwe website.

  • Gevolg:

   Niet alle blokken zijn even goed te omzeilen op de gemeentewebsite.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Gemeente Bergen op Zoom heeft cms-leverancier hierover geïnformeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-07-2022
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De PDF 'Verklaring van inwoning' heeft geen titel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond. Zie www.bergenopzoom.nl/_flysystem/media/verklaring_van_inwoning.pdf Dit geldt ook voor de PDF Matrix voor leerlingenvervoer op pagina www.bergenopzoom.nl/_flysystem/media/matrix-voor-leerlingenvervoer-2021-2022.pdf

  • Oorzaak:

   Fouten in de overdracht van de oude naar de nieuwe gemeentewebsite.

  • Gevolg:

   Beide documenten zijn niet te gebruiken voor mensen die alleen voorleessoftware kunnen gebruiken voor het raadplegen van informatie.

  • Alternatief:

   Op dit moment geen.

  • Maatregel:

   Beide documenten worden in de eerste helft van 2022 herzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.bergenopzoom.nl/nieuws staat de knop 'RSS feed' boven de nieuwsartikelen. Deze knop krijgt de focus vlak na de nieuwsartikelen en vlak voor de paginering. De focus volgorde is hierdoor onlogisch, toetsenbordgebruikers verwachten dat deze link vóór de nieuwsartikelen de focus krijgt.

  • Oorzaak:

   Niet goed geïnstalleerd bij de livegang van de nieuwe website.

  • Gevolg:

   De gevolgen hiervan zijn niet groot voor de gebruiker. Er is alleen een onlogische volgorde gehanteerd.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Gemeente Bergen op Zoom heeft cms-leverancier hierover geïnformeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.bergenopzoom.nl staan in de footer links naar socialemediakanalen. Per kanaal staan er twee links. De eerste link (het logo) mist een tekstalternatief en linkdoel. De tweede link maakt het linkdoel niet voldoende duidelijk doordat alleen gebruik wordt gemaakt van de gebruikersnaam op het betreffende kanaal. Het beste is om per kanaal één link te hebben met een duidelijk linkdoel.

  • Oorzaak:

   Fout in de overgang van oude naar nieuwe gemeentewebsite.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor mensen die gebruikmaken van voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Probleem is inmiddels verholpen.

  • Maatregel:

   Probleem is inmiddels verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.bergenopzoom.nl/ staat rechts onderaan de pagina een knop 'Terug naar boven'. In Firefox is in hoogcontrastmodus de focus niet zichtbaar op deze knop.

  • Oorzaak:

   Fout in het ontwerp van de website.

  • Gevolg:

   Er is een ontbrekende functie in de hoogcontrastmodus in Firefox.

  • Alternatief:

   In andere browsers blijft functie wel zichtbaar.

  • Maatregel:

   Cms-leverancier is hierover geïnformeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-07-2022
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.bergenopzoom.nl/ staat een zoekveld met de placeholdertekst 'Goedemorgen, waar bent u naar op zoek?'. De toegankelijke naam van dit invoerveld is 'Zoeken'. De visueel zichtbare tekst komt niet terug in de toegankelijke naam. Zorg ervoor dat de visuele naam in de toegankelijke naam aanwezig is, liefst vooraan. Dit komt ook voor op pagina www.bergenopzoom.nl/bestaatniet .

  • Oorzaak:

   Probleem eerder niet bekend.

  • Gevolg:

   Het is mogelijk dat niet duidelijk wordt waar het zoekveld exact voor is bedoeld.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Cms-leverancier is hiervan op de hoogte gebracht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 15. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.bergenopzoom.nl/passport-and-id-card-for-dutch-nationals-living-abroad staan verschillende Engelstalige teksten zonder taalwisseling. Op sommige teksten is het lang-attribuut handmatig op elke span geplaatst, maar bij andere teksten mist dit attribuut. Dit geldt bijvoorbeeld al direct voor de kop 'Passport and ID card for Dutch nationals living abroad' en de tekst eronder. Het beste is om het hele Engelstalige gedeelte op de pagina het lang-attribuut 'en' te geven. Opmerking: De knoppen 'JA' en 'NEE' zijn Nederlandstalig, maar het zou logisch zijn om deze ook naar het Engels te vertalen. Bij NEE verschijnt er ook content die wisselend Nederlands en Engels is.

  • Oorzaak:

   Niet meer van toepassing, pagina is inmiddels verwijderd.

  • Gevolg:

   Niet meer van toepassing, pagina is inmiddels verwijderd.

  • Alternatief:

   Niet meer van toepassing, pagina is inmiddels verwijderd.

  • Maatregel:

   Niet meer van toepassing, pagina is inmiddels verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op elke pagina staat een div met een alt-attribuut 'Logo Brabantse Wal'. Mogelijk zal niet alle hulpsoftware goed omgaan met een alt-attribuut op een div element.

   Op pagina www.bergenopzoom.nl/nieuws staat een aria-label 'externe link' op een span element. Niet alle hulpsoftware leest een aria-label voor op een span element.

   Op pagina www.bergenopzoom.nl/nieuws komen meerdere dubbele ID's voor, zoals 'ImageLoader-aria' en 'ImageLoader-diff'. Zorg dat elke ID uniek is.

  • Oorzaak:

   Fout in het cms van de website. Dit was eerder niet bekend.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruikmaken van voorleessoftware loopt in bovengenoemde gevallen tegen een probleem/onduidelijkheid aan.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Cms-leverancier is geïnformeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-07-2022
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De naam van enkele afbeeldingen en links zijn niet voldoende beschrijvend. Zie hiervoor de bevindingen onder succescriteria 1.1.1 en 2.4.4.

   Het zoekveld bevat technische en usability-problemen. Zo wordt er een berg aan ARIA-code in de HTML-code gebruikt waar bijvoorbeeld een aria-controls-attribuut niet verwijst naar een element zoals in de specificaties beschreven staat. Als de focus in het zoekveld komt op www.bergenopzoom.nl/ dan wordt er een overdaad aan informatie aan de screenreader doorgegeven. De bezoeker die gebruik maakt van een screenreader krijgt veel en veel meer informatie dan iemand die het scherm kan zien. Daarnaast wordt doorgegeven dat de content is samengevouwen. Uitvouwen lukt dan nog niet omdat dit pas kan als er daadwerkelijk iets getypt wordt. Tot slot worden er als je begint te typen resultaten getoond. Ook daar wordt veel en veel meer voorgelezen dan dat visueel gepresenteerd wordt. Houdt er rekening mee dat slechtzienden die ook gebruik kunnen maken van een screenreader hierdoor de weg kwijt kunnen raken. Als je "melding" typt en je laat de screenreader doorlezen dan hoor je op een gegeven moment "35 resultaten gevonden voor melding". Deze tekst is nergens te vinden op het scherm. Tot slot en bovenal werkt de toetsenbordnavigatie niet zoals je van een combobox mag verwachten. W3C beschrijft uitgebreid hoe dit wel moet. Als je de tabtoets gebruikt kan je doornavigeren en komt de focus op een heel gebied (niet-interactief onderdeel) te staan. De content die daarin staat wordt niet voorgelezen. Deze content wordt overigens wel voorgelezen als je terugkeert naar het invoerveld en pijl omlaag doet. De user interface rijmt niet met de bediening. In de uitgebreide uitleg die enkel beschikbaar is voor screenreadergebruikers en niet voor toetsenbordgebruikers die het scherm kunnen zien bevat Engelse termen als keyup die door bezoekers mogelijk niet begrepen worden. Zorg er met name voor dat blinden en slechtzienden met een screenreader voldoende (niet te veel) informatie krijgen om de zoekfunctie net zo te kunnen bedienen als dat ziende bezoekers dat kunnen.

   Op pagina www.bergenopzoom.nl/verhuizen-verhuizing-doorgeven/ wordt gebruik gemaakt van uitvouwbare blokken (accordeons) zoals bij 'Planning gemeente Bergen op Zoom '. Voor ziende gebruikers is het duidelijk dat de accordeon in- of uitgevouwen is. Voor screenreadergebruikers is dat niet zo. Geef in de code de status aan met aria-expanded of een vergelijkbare techniek, om dit probleem op te lossen. Er wordt gebruik gemaakt van het details- en summary-element. In principe goed, maar (nog) niet alle gangbare hulpsoftware gaat goed met deze nieuwe techniek om. In verschillende blogpost wordt beschreven hoe hiermee om te gaan.

   Advies: op pagina www.bergenopzoom.nl staan in de footer een aantal telefoonnummers. Twee van deze links hebben een role='button'. Dit is niet nodig. Dit komt ook voor op pagina www.bergenopzoom.nl/contact-en-openingstijden .

  • Oorzaak:

   Fouten in de techniek van de website. Dit was eerder niet bekend.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is zichtbaar voor mensen die alleen met toetsenbordnavigatie of voorleessoftware werken.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Cms-leverancier is geïnformeerd. Problemen worden verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-10-2022
 18. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige momenten krijg je op pagina www.bergenopzoom.nl/zoeken geen feedback, bijvoorbeeld als je op de zoeken-knop drukt als er eerder al wat ingevuld stond. Het is gebruikelijk dat er een melding komt, bijvoorbeeld dat de pagina is herladen en dat er nieuwe content getoond wordt.

   Op pagina www.bergenopzoom.nl/zoeken is een link 'Meest recent'. Als je daarop klikt krijg je geen feedback van de nieuwe status. Is er nieuwe content geladen? Is er iets verandert op de pagina? Zorg dat elk interactief element iets terug geeft waaruit je kan opmaken dat er iets is gebeurd.

   Als je door de site navigeert blijft het doodstil in de screenreader. De browser geeft normaal gesproken een signaal dat er iets nieuws geladen wordt; je ziet in de browser links bovenin een kruisje verschijnen waar normaal een ronde pijl staat. En na het laden geeft de browser dit netjes door aan de screenreader. De bezoeker krijgt dan de titel van de pagina voorgelezen en weet dat de pagina klaar is met laden. Op bergenopzoom.nl blijft het doodstil en moet je je afvragen waar je je bevindt als je het scherm niet kunt zien. De focuscursor wordt wel ergens bovenin neergezet. Echter de leescursor van de screenreader staat nog op de plek waar de link stond (test dit bijvoorbeeld in de footer: klik op link en vervolgens pijl omlaag).

  • Oorzaak:

   Fouten in de techniek van de website. Dit was eerder niet bekend.

  • Gevolg:

   Er kan verwarring ontstaan bij het doorlopen van de gemeentewebsite.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Cms-leverancier is geïnformeerd en op de hoogte van het probleem.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Bergen op Zoom heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209