Verklaring van Gemeente Zoetermeer

Status toegankelijkheid https://www.zoetermeer.nl/

Gemeente Zoetermeer is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 07-10-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Zoetermeer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Zoetermeer.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Zoetermeer is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=zoetermeer

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Zoetermeer verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Gemeente Zoetermeer te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Zoetermeer is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Zoetermeer en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 12-03-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Zoetermeer .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-10-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het contactformulier

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen

Aanvullende informatie van Gemeente Zoetermeer

Bij de gemeente is een project gestart om de publieke website geheel te vernieuwen. De meest urgente problemen rond toegankelijkheid zullen nog worden verholpen. De overige problemen zullen in het project meegenomen worden.

De gemeente is bezig met een inventarisatie van alle webomgevingen en de bijbehorende controle op toegankelijkheid.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Zoetermeer : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Zoetermeer is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Ontbreken van alternatieve tekst
  • Oorzaak: De afbeeldingen in een aantal pdf's zijn niet voorzien van een alternatieve tekst. (Wanneer de afbeelding decoratief is, kan de alt-tekst leeg gelaten worden)
  • Gevolg: Mensen die moeite hebben met het waarnemen van visuele content kunnen met hulpsoftware de alternatieve tekst voorlezen, weergeven in braille of als tekst weergeven. Het toevoegen van tekstalternatieven kunnen mensen helpen die moeite hebben om visuele content te begrijpen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Een deel van de PDF's is reeds handmatig aangepast. Planning voor aanpassing van alle PDF's loopt tot 31-12-2020.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Pdf onvoldoende van de juiste semantiek voorzien
  • Oorzaak: In een aantal pdf's zijn koppen, lijsten, tabellen niet van de juiste semantiek voorzien.
  • Gevolg: Delen van pdf's zijn niet goed te lezen met hulpapparatuur.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Een deel van de PDF's is reeds handmatig aangepast. Planning voor aanpassing van alle PDF's loopt tot 31-12-2020.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van de invoervelden kan niet programmatisch bepaald worden.
  • Oorzaak: In het formulier op de pagina https://www.zoetermeer.nl/form/milieupas-aanvragenbetaald/uw-gegevens-2 ontbreekt het auto-complete-attribuut bij de invoer velden.
  • Gevolg: Mensen met taalproblemen of mensen met geheugen problemen hebben baat bij dat de browser de persoonlijke informatie automatisch kan invullen bij een formulier. De gebruiker hoeft het dan niet allemaal zelf te onthouden.
  • Alternatief: De velden kunnen handmatig ingevuld worden door de gebruiker.
  • Maatregel: Leverancier van website is gevraagd het attribuut ‘autocomplete’ aan de invoer-elementen toe te voegen. Antwoord: Dit is nieuwe functionaliteit en moet ingepland worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De randen van invoervelden hebben onvoldoende contrast
  • Oorzaak: In het formulier op de pagina https://afspraakmaken.zoetermeer.nl/date-and-time hebben de randen van de selectievelden onvoldoende contrast t.o.v. de achtergrond namelijk 1.61. Het contrast moet minimaal 3.1:1 zijn. (beschikbare datums, beschikbare tijdstippen)
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen elementen zoals invoervelden niet goed waarnemen wanneer deze onvoldoende contrast hebben ten opzichte van de achtergrond.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Leverancier van de afspraak module is gevraagd het aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2019
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Onvoldoende contrast op elementen
  • Oorzaak: Op de pagina https://afspraakmaken.zoetermeer.nl/date-and-time staan rechts op de pagina de beschikbare tijden. Bij het selecteren van een tijd krijgt het element onvoldoende contrast met de achtergrond ( 3.24 :1). Dit moet minimaal 4.5:1 zijn. In het formulier op de pagina https://afspraakmaken.zoetermeer.nl/customer-details wordt bij een verkeerde invoer bovenaan de pagina een foutmelding getoond. Het contrast tussen achtergrond en tekst van de melding is hier te laag. Contrastwaarde is 3.71:1 dit moet ten minste 4.5:1 zijn Op de validatiepagina https://afspraakmaken.zoetermeer.nl/validation heeft de groene knop met het label ‘Bevestigen’ een contrastwaarde van 2.48 dit moet minimaal 4.5:1 zijn. Op de pagina https://afspraakmaken.zoetermeer.nl/customer-details heeft de blauwe knop met het label ‘volgende’ een contrastwaarde van 3.63 dit moet minimaal 4.5:1 zijn.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen tekst niet goed lezen wanneer tekst onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd het aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 6. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Ontbreken van een melding om sessie te verlengen.
  • Oorzaak: https://afspraakmaken.zoetermeer.nl/customer-details . De sessie voor het maken van een afspraak wordt geëindigd zonder melding met de mogelijkheid om de sessie te verlengen. Je raakt zo alle reeds ingevoerde gegevens kwijt.
  • Gevolg: Mensen met een lichamelijke beperking, slechtzienden en blinden krijgen onvoldoende tijd om te lezen, te reageren, te typen of activiteiten af te ronden.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd het aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Pdf heeft onlogische leesvolgorde
  • Oorzaak: De leesvolgorde in een aantal pdf's is op sommige plaatsen onlogisch. Dit komt omdat het document niet gecodeerd is
  • Gevolg: Vooral voor toetsenbord gebruikers is dit lastig , zij verwachten dat de volgorde consistent is met de leesvolgorde.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Een deel van de PDF's is reeds handmatig aangepast. Planning voor aanpassing van alle PDF's loopt tot 31-12-2020.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Linkdoel onduidelijk
  • Oorzaak: Op pagina https://www.zoetermeer.nl/bestaatniet staan Links met dezelfde linktekst die naar verschillende bestemmingen verwijzen.
  • Gevolg: Voor bezoekers welke afhankelijk zijn van het gebruik van een screenreader kan dit verwarrend zijn.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Gemeente zorgt voor consistentie in de verwijzingen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Onvoldoende zichtbare focus op bedieningselement
  • Oorzaak: Op de pagina https://afspraakmaken.zoetermeer.nl/date-and-time is de focus minder goed zichtbaar vanwege de blauwe knop met het label ‘volgende’
  • Gevolg: Iedereen die afhankelijk is van het toetsenbord om elementen op een webpagina te bedienen heeft hier last van.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Zichtbare tekst komt niet terug in de toegankelijke naam
  • Oorzaak: Op de pagina https://afspraakmaken.zoetermeer.nl/date-and-time Staat in de header staat het logo van de Gemeente Zoetermeer. Deze zichtbare tekst komt niet terug in de ‘toegankelijke naam' van de link (deze is nu "Home"). Hierdoor is de link niet door middel van een spraakcommando met de zichtbare tekst te activeren
  • Gevolg: Gebruikers van voorleessoftware (bijvoorbeeld mensen met dyslexie of slechtzienden die nog niet helemaal blind zijn) zullen een slechte ervaring hebben als de tekst die ze horen niet overeenkomt met de tekst die ze op het scherm zien.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 11. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Ontbreken van een hoog contrast knop
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.zoetermeer.nl/bestaatniet ontbreekt de hoog contrast.
  • Gevolg: Voor gebruikers is het lastig om informatie te vinden wanneer deze niet op een zelfde manier gepresenteerd wordt.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Zoetermeer heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123