Verklaring van Gemeente Zoetermeer

Status toegankelijkheid https://www.zoetermeer.nl/

Gemeente Zoetermeer is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-03-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Zoetermeer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Zoetermeer.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Zoetermeer is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=zoetermeer

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Zoetermeer verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Gemeente Zoetermeer te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Zoetermeer is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Zoetermeer en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 12-03-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Zoetermeer .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-03-2022.

Feedback en contactgegevens

De publieke website van gemeente Zoetermeer is eind 2021 vernieuwd. Een extern onderzoek Toegankelijkheid wordt gestart in februari 2022. Verwachting is dat eind maart 2022 de website is onderzocht en de eerste issues zijn verholpen.

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het contactformulier

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen

Aanvullende informatie van Gemeente Zoetermeer

Bij de gemeente is in 2021 een project gestart om de publieke website geheel te vernieuwen. De meest urgente problemen rond toegankelijkheid zullen nog worden verholpen. De overige problemen zullen in het project meegenomen worden.
De nieuwe publieke website in november 2021 gelanceerd. De audit op Toegankelijkheid is gepland en wordt binnen enkele dagen gestart.

De gemeente is daarnaast bezig met een inventarisatie van alle webomgevingen en de bijbehorende controle op toegankelijkheid.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe manier om automatisch een lijst te genereren uit onze administratie.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Zoetermeer : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Zoetermeer is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Ontbreken van alternatieve tekst

  • Oorzaak:

   De afbeeldingen in een aantal pdf's zijn niet voorzien van een alternatieve tekst. (Wanneer de afbeelding decoratief is, kan de alt-tekst leeg gelaten worden)

  • Gevolg:

   Mensen die moeite hebben met het waarnemen van visuele content kunnen met hulpsoftware de alternatieve tekst voorlezen, weergeven in braille of als tekst weergeven. Het toevoegen van tekstalternatieven kunnen mensen helpen die moeite hebben om visuele content te begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een deel van de PDF's is reeds handmatig aangepast. Planning voor aanpassing van alle PDF's loopt tot 31-12-2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf onvoldoende van de juiste semantiek voorzien

  • Oorzaak:

   In een aantal pdf's zijn koppen, lijsten, tabellen niet van de juiste semantiek voorzien.

  • Gevolg:

   Delen van pdf's zijn niet goed te lezen met hulpapparatuur.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Een deel van de PDF's is reeds handmatig aangepast. Planning voor aanpassing van alle PDF's loopt tot 31-12-2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van de invoervelden kan niet programmatisch bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het formulier op de pagina https://www.zoetermeer.nl/form/milieupas-aanvragenbetaald/uw-gegevens-2 ontbreekt het auto-complete-attribuut bij de invoer velden.

  • Gevolg:

   Mensen met taalproblemen of mensen met geheugen problemen hebben baat bij dat de browser de persoonlijke informatie automatisch kan invullen bij een formulier. De gebruiker hoeft het dan niet allemaal zelf te onthouden.

  • Alternatief:

   De velden kunnen handmatig ingevuld worden door de gebruiker.

  • Maatregel:

   Leverancier van website is gevraagd het attribuut ‘autocomplete’ aan de invoer-elementen toe te voegen. Antwoord: Het gebruikte cms is end-of-life verklaard en wordt niet meer onderhouden. Gemeente Zoetermeer is gestart met project Vernieuwing Publieke Website, waarna dit issue niet meer voorkomt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De randen van invoervelden hebben onvoldoende contrast

  • Oorzaak:

   In het formulier op de pagina https://afspraakmaken.zoetermeer.nl/date-and-time hebben de randen van de selectievelden onvoldoende contrast t.o.v. de achtergrond namelijk 1.61. Het contrast moet minimaal 3.1:1 zijn. (beschikbare datums, beschikbare tijdstippen)

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen elementen zoals invoervelden niet goed waarnemen wanneer deze onvoldoende contrast hebben ten opzichte van de achtergrond.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Bij gemeente Zoetermeer wordt gekeken naar een alternatieve manier waarmee inwoners een afspraak bij de gemeente kunnen maken. Verwachting is dat dit issue daarmee verholpen wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 5. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf heeft onlogische leesvolgorde

  • Oorzaak:

   De leesvolgorde in een aantal pdf's is op sommige plaatsen onlogisch. Dit komt omdat het document niet gecodeerd is

  • Gevolg:

   Vooral voor toetsenbord gebruikers is dit lastig , zij verwachten dat de volgorde consistent is met de leesvolgorde.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Een deel van de PDF's is reeds handmatig aangepast. Planning voor aanpassing van alle PDF's loopt tot 31-12-2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onvoldoende zichtbare focus op bedieningselement

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://afspraakmaken.zoetermeer.nl/date-and-time is de focus minder goed zichtbaar vanwege de blauwe knop met het label ‘volgende’

  • Gevolg:

   Iedereen die afhankelijk is van het toetsenbord om elementen op een webpagina te bedienen heeft hier last van.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Bij gemeente Zoetermeer wordt gekeken naar een alternatieve manier waarmee inwoners een afspraak bij de gemeente kunnen maken. Verwachting is dat dit issue daarmee verholpen wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 7. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Zichtbare tekst komt niet terug in de toegankelijke naam

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://afspraakmaken.zoetermeer.nl/date-and-time Staat in de header staat het logo van de Gemeente Zoetermeer. Deze zichtbare tekst komt niet terug in de ‘toegankelijke naam' van de link (deze is nu "Home"). Hierdoor is de link niet door middel van een spraakcommando met de zichtbare tekst te activeren

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware (bijvoorbeeld mensen met dyslexie of slechtzienden die nog niet helemaal blind zijn) zullen een slechte ervaring hebben als de tekst die ze horen niet overeenkomt met de tekst die ze op het scherm zien.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Bij gemeente Zoetermeer wordt gekeken naar een alternatieve manier waarmee inwoners een afspraak bij de gemeente kunnen maken. Verwachting is dat dit issue daarmee verholpen wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Zoetermeer heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209