Verklaring van Gemeente Zoetermeer

Status toegankelijkheid https://www.zoetermeer.nl/

Gemeente Zoetermeer is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-10-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Zoetermeer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Zoetermeer.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Zoetermeer is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=zoetermeer

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Zoetermeer gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Zoetermeer gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Zoetermeer is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Zoetermeer en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 12-10-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Zoetermeer .
Functie: Technisch Webcoördinator.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-10-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het contactformulier

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente Zoetermeer

De nieuwe publieke website is november 2021 gelanceerd. De audit op Toegankelijkheid is afgerond. Door leverancier en gemeente worden nu issues opgelost. Sommige zaken zijn al verholpen. Verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2023 alle issues zijn verholpen.
Alleen het verhelpen van issues in PDF documenten gaat langer duren.

De gemeente is daarnaast bezig met een inventarisatie van alle webomgevingen en de bijbehorende controle op toegankelijkheid en andere verplichtingen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Zoetermeer : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Zoetermeer is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Zoetermeer dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://cuatro.sim-cdn.nl/zoetermeer/uploads/wcag-2.1-publieke-website-gemeente-zoetermeer.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-03-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Zoetermeer dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Ontbreken van alternatieve tekst

  • Oorzaak:

   Issue 1. PDF bestanden De afbeeldingen in een aantal pdf's zijn niet voorzien van een alternatieve tekst. (Wanneer de afbeelding decoratief is, kan de alt-tekst leeg gelaten worden.)

   Issue 2: Afbeelding op webpagina Op de pagina “Zelfbrengdepot Argonstraat” staat onderaan de pagina een afbeelding van het zelfbrengdepot. Die heeft geen alternatieve tekst met afbeeldingsomschrijving.

  • Gevolg:

   Mensen die moeite hebben met het waarnemen van visuele content kunnen met hulpsoftware de alternatieve tekst voorlezen, weergeven in braille of als tekst weergeven. Het toevoegen van tekstalternatieven kunnen mensen helpen die moeite hebben om visuele content te begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Issue 1: Een deel van de PDF's is reeds handmatig aangepast. Geleidelijk aan worden PDF's verbeterd of verwijderd. Het is meer werk dan verwacht. Proces wordt ingericht om te voldoen aan WCAG eisen.

   Issue 2: Met leverancier wordt gekeken naar een oplossing. Dit kunnen wij niet zelf.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf onvoldoende van de juiste semantiek voorzien

  • Oorzaak:

   In een aantal pdf's zijn koppen, lijsten, tabellen niet van de juiste semantiek voorzien.

  • Gevolg:

   Delen van pdf's zijn niet goed te lezen met hulpapparatuur.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Een deel van de PDF's is reeds handmatig aangepast. Geleidelijk aan worden PDF's verbeterd of verwijderd. Het is meer werk dan verwacht. Proces wordt ingericht om te voldoen aan WCAG eisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de pagina "Nieuwbouw FC Zoetermeer" is het kleurcontrast tussen de datum “1 april 2022” en het blauwe vak niet groot genoeg. Het contrast is: 4,37 en moet minimaal 4,5 zijn.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen moeite hebben met het lezen van de datum.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De leverancier past de kleuren aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bij de pagina’s uit de steekproef staat de button: “Uw mening” voor informatie en functionaliteiten van de pagina. Bij inzoomen blijft deze button over teksten heen staan.

  • Gevolg:

   Hierdoor verliest de gebruiker bij een zoom van 400% informatie op de pagina.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De leverancier gaat dit aanpassen door de button onzichtbaar te maken bij inzoomen van 150% of groter..

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 5. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Bij een pagina met formulier is het niet mogelijk om de stijleigenschappen (zoals tekst spatiëring) aan te passen.

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen bezoekers die de inhoud van een pagina zonder stijlopmaak bekijken problemen ondervinden bij het bezoeken van deze site.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat dit aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 6. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Oorzaak:

   op de webpagina “afspraak ophalen grofvuil” loopt de gebruiker vast op de DigiD pagina bij teruggaan met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Een gebruiker kan vanuit deze pagina met het toetsenbord niet terug naar de oorspronkelijke pagina.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt met leverancier besproken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 7. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Bij alle pagina's uit de steekproef was er geen mogelijkheid om sneltoetsen uit te zetten of opnieuw toe te wijzen.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen per ongeluk sneltoets combinaties gebruiken, als dat niet uitgezet wordt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt door leverancier opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 8. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Bij het versturen van formulieren is time-out aanwezig. De time-out staat op 900 seconden (15 minuten). Geen vermelding of verlenging mogelijk. Dit geldt niet voor alle formulieren.

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet dat een actieve sessie met formulieren kan verlopen, waardoor onbedoeld gegevens verloren kunnen gaan.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat vermelding en button voor verlenging toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 9. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Pagina met sitemap is niet via een zichtbare link te benaderen.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen de sitemap niet vinden indien nodig.

  • Alternatief:

   Er is een link aangebracht in de footer. Direct opgelost.

  • Maatregel:

   Er is een link aangebracht in de footer. Direct opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-10-2022
 10. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Invoervelden geven een melding als er te veel tekens ingevoerd worden, maar niet altijd een waarschuwing wanneer er verkeerde tekens ingevoerd worden. Er wordt wel een waarschuwing gegeven bij de volgende velden: Huisletter, Postcode, Telefoonnummer, E-mailadres. Bij de volgende velden kunnen verkeerde tekens ingevoerd worden zolang er niet teveel tekens worden ingevoerd: Voorletters, Voornamen, Tussenvoegsel(s), Achternaam, Straatnaam, Huisnummertoevoeging, Woonplaats.

  • Gevolg:

   Er kunnen verkeerde gegevens ingestuurd worden naar de gemeente.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Leverancier gaat velden beter labelen en valideren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op twee pagina’s is geconstateerd dat “container elementen leeg zijn”. Dit houdt in dat er een ongestructureerde lijst (<ul>) staat waarvan geen “role” bepaald is.

  • Gevolg:

   Gebruikers met eigen voorlees apparatuur kunnen hierdoor ongenummerde lijsten niet goed weergeven.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat rollen toevoegen aan elementen waar dat nodig is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Zoetermeer heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209