Verklaring van duo.nl/particulier

Status toegankelijkheid https://www.duo.nl/particulier

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 30-11-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website duo.nl/particulier.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is beschikbaar via de link https://www.duo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gepubliceerde informatie blijkt dat de website duo.nl/particulier gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is gevorderd met de toegankelijkheid van duo.nl/particulier en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-04-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) .
Functie: Directeur OVG.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-11-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@duo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw vraag of opmerking behandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw vraag of opmerking is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen.

Aanvullende informatie van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Vrijwel alle geconstateerde afwijkingen van de  toegankelijkheidsstandaarden zijn opgelost en zijn ook in productie genomen. 
Er is echter nog geen nieuwe audit voor deze website gepland. Voor PDF-bestanden wordt een apart traject opgestart.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website duo.nl/particulier : voldoet gedeeltelijk

De website duo.nl/particulier is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.duo.nl/images/onderzoeksrapport-duonlparticulier-2020.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-03-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situatie.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.duo.nl/particulier/ staat het logo. De alternatieve tekst bestaat uit een verborgen tekst waar alleen de tekst "dienst uitvoering onderwijs" staat. De tekst "Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap" ontbreekt dus nog.

  • Gevolg:

   Dit logo bevat meer tekst dan terugkomt in de alternatieve tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   15-12-2020: OPGELOST.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situatie.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://duo.nl/particulier/studentenreisproduct-stopzetten.jsp staat een video zonder tekstalternatief.

  • Gevolg:

   Minimaal dient een identificerende beschrijving geboden te worden. Een korte titel of samenvatting volstaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   09-12-2020: OPGELOST. Er is een beschrijving aan de video toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situatie.

  • Oorzaak:

   Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de onderzochte PDF documenten maar hiervoor is een tijdelijke uitzondering van kracht. Zie de managementsamenvatting voor een toelichting. In het pdf bestand https://duo.nl/images/informatica-havo-2020-vakinformatie.pdf is de eerste pagina één grote afbeelding met een tekstalternatief die de afbeelding niet beschrijft. Op de eerste pagina staat een logo welke beter apart getagd kan worden als afbeelding. Dit logo heeft een tekstalternatief nodig. Op pagina 19 staan zes afbeeldingen zonder tekstalternatief. Deze hebben wel een tekstalternatief nodig.

  • Gevolg:

   In het pdf bestand https://duo.nl/images/informatica-havo-2020-vakinformatie.pdf is de eerste pagina één grote afbeelding met een tekstalternatief die de afbeelding niet beschrijft. Op de eerste pagina staat een logo welke beter apart getagd kan worden als afbeelding. Dit logo heeft een tekstalternatief nodig. Op pagina 19 staan zes afbeeldingen zonder tekstalternatief. Deze hebben wel een tekstalternatief nodig.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   09-12-2020 NIET OPGELOST DUO is een apart traject gestart om alle PDF-documenten te inventariseren. Vervolgens wordt bekeken wat er waar aangepast moet worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://duo.nl/particulier/footer/contact/versie-b.jsp?pk_abe=Vraag_en_antwoord_link&pk_abv=Link_variant staat een tekstkop ‘Uw locatie’ (in een lichtblauwkader halverwege de pagina) die met een strong element is opgemaakt in plaats van met een header element (h1, h2, h3, enz.).

   Ook op pagina https://duo.nl/particulier/studentenreisproduct-stopzetten.jsp zijn de linkteksten onder "downloads" opgemaakt met strong elementen. Dit moet anders opgemaakt worden. Gebruik hier CSS en niet het strong element. Hier is het strong element niet voor bedoeld.

  • Gevolg:

   Het strong element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om tekst te stylen. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor. Dit geldt ook voor de schuingedrukt teksten eronder in de blokken. Dit is opgemaakt met het emphasis element. Dit kan beter met <i> (italic) worden gestijld of met CSS. Ook het em element is voor nadruk en daar is bij deze teksten in de blokken niet echt sprake van.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   09-12-2020: OPGELOST. De strong elementen zijn verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In het pdf bestand https://duo.nl/images/hulpmiddelen-havo-2020.pdf staan in de tabel zichtbare lijsten. Deze zijn niet opgemaakt als lijsten en dit is wel nodig.Onder de tabel staan ook nog drie lijsten die niet opgemaakt zijn als lijst.

   In het pdf bestand https://duo.nl/images/informatica-havo-2020-vakinformatie.pdf is de eerste pagina één grote afbeelding met een tekstalternatief die de afbeelding niet beschrijft. Op de eerste pagina staat een logo. Dit logo heeft een tekstalternatief nodig. De tekst op de eerste pagina is opgemaakt als p tag. Dit moeten een kop (h1-6) worden. Op pagina 4 onder hoofdstuk 1 staat een zichtbare lijst die nu is opgemaakt als zes aparte lijsten omdat er p tags tussen staan. Dit moet gewoon als één lijst opgemaakt worden. Onder hoofdstuk 2 staat een tabel waarbij de tabelkoppen niet opgemaakt zijn als tabelkoppen. Dit moet wel. Dit komt in meerdere tabellen voor.Op pagina 7 bij bijlage 1 staan meerdere zichtbare koppen die opgemaakt zijn met p tags in plaats van kop tags. Bijvoorbeeld ‘Domein A:…’ en ‘Wetenschap en technologie’. De lijsten zijn hier niet goed opgemaakt als lijsten. Hier moeten een lijst binnen een lijst gemaakt worden. De lijst onder ‘Nieuwe ontwikkelingen’ is wel goed gedaan. Daaronder staat een zichtbare kop die niet opgemaakt is als een kop.Dit zijn enkele voorbeelden van fouten in het document. Er moet dus goed gekeken worden naar de tabellen, lijsten en de koppen.

  • Gevolg:

   De pdf-bestanden zijn niet goed voor te lezen door screenreaders.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   09-12-2020 NIET OPGELOST DUO is een apart traject gestart om alle PDF-documenten te inventariseren. Vervolgens wordt bekeken wat er waar aangepast moet worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In het pdf bestand https://duo.nl/images/informatica-havo-2020-vakinformatie.pdf is de eerste pagina één grote afbeelding met een tekstalternatief die de afbeelding niet beschrijft. Op de eerste pagina staat een logo. Dit logo heeft een tekstalternatief nodig. De tekst op de eerste pagina is opgemaakt als p tag. Dit moeten een kop (h1-6) worden. Op pagina 4 onder hoofdstuk 1 staat een zichtbare lijst die nu is opgemaakt als zes aparte lijsten omdat er p tags tussen staan. Dit moet gewoon als één lijst opgemaakt worden. Onder hoofdstuk 2 staat een tabel waarbij de tabelkoppen niet opgemaakt zijn als tabelkoppen. Dit moet wel. Dit komt in meerdere tabellen voor.Op pagina 7 bij bijlage 1 staan meerdere zichtbare koppen die opgemaakt zijn met p tags in plaats van kop tags. Bijvoorbeeld ‘Domein A:…’ en ‘Wetenschap en technologie’. De lijsten zijn hier niet goed opgemaakt als lijsten. Hier moeten een lijst binnen een lijst gemaakt worden. De lijst onder ‘Nieuwe ontwikkelingen’ is wel goed gedaan. Daaronder staat een zichtbare kop die niet opgemaakt is als een kop.Dit zijn enkele voorbeelden van fouten in het document. Er moet dus goed gekeken worden naar de tabellen, lijsten en de koppen.

  • Gevolg:

   De pdf-bestanden zijn niet goed voor te lezen door screenreaders.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   09-12-2020 NIET OPGELOST DUO is een apart traject gestart om alle PDF-documenten te inventariseren. Vervolgens wordt bekeken wat er waar aangepast moet worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van componenten en grafische objecten hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.duo.nl/particulier/ is de oranje focusindicator ingesteld met CSS en moet daardoor een minimaal contrast hebben van 3:1. Op dit moment is het contrast op een witte achtergrond 1,8:1, op een blauwe achtergrond 2,6:1 en op een grijze achtergrond 1,5:1. Dit is dus te laag.

   Op pagina https://duo.nl/particulier/footer/contact/versie-b.jsp?pk_abe=Vraag_en_antwoord_link&pk_abv=Link_variant hebben de randen van de grijze radiobuttons een te laag contrast van 2,8:1. Dit moet minimaal 3:1 zijn. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Contrast is te laag. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   09-12-2020: OPGELOST. De juiste contrastwaarden zijn nu toegepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.duo.nl/particulier/ heeft de placeholder tekst in het zoekveld een te laag contrast van 2,8:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

   Op pagina https://duo.nl/particulier/footer/contact/versie-b.jsp?pk_abe=Vraag_en_antwoord_link&pk_abv=Link_variant heeft de grijze tekst ‘Chatten’ een te laag contrast van 1,6:1 met de witte achtergrond en 1,1:1 met de oranje achtergrond als hij focus heeft.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   09-12-2020: OPGELOST. De juiste contrastwaarden zijn nu toegepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.duo.nl/particulier/persoonlijke-gegevens-wijzigen.jsp staat er na bijvoorbeeld gekozen te hebben voor ‘Verhuizen’ en ‘Ik betaal een studieschuld terug’ een uitklapbare <div> element ‘Buitenlands adres’. Deze is niet te bereiken en dus te bedienen met het toetsenbord, omdat het gaat om een div-element welke interactief is gemaakt met JavaScript.

  • Gevolg:

   Het uitklapbare element is niet te bereiken en dus te bedienen met het toetsenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   09-12-2020: OPGELOST. Alle elementen zijn met het toetsenbord te bereiken en te bedienen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een component met een label dat tekst of afbeeldingen van tekst bevat, bevat de naam met de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.duo.nl/particulier/ staat het logo. Deze fungeert als link. Niet alle zichtbare tekst is onderdeel van de toegankelijkheidsnaam van de link. Deze bestaat uit de verborgen tekst "dienst uitvoering onderwijs" en de tekst in het title attribuut van de link "Logo Dienst Uitvoering Onderwijs". In de zichtbare tekst staat echter ook nog "Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap".

  • Gevolg:

   De visuele tekst komt niet overeen met het title attribuut van de link en ook niet met de toegankelijkheidsnaam van de link (zie SC 1.1.1)

   De tekst die voorgelezen wordt door een screenreader komt niet overeen met de visuele tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   15-12-2020: OPGELOST.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 11. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.duo.nl/particulier/ staat in de code de id-waarde ‘search_fat’ dubbel. Dit kan een parser error veroorzaken, wat problemen kan opleveren met hulpsoftware. Id-waarden moeten uniek zijn op de pagina.

   Op pagina https://duo.nl/particulier/footer/contact/ staan in de code dubbele id-waardes. Het gaat om id="collapse-group-id" en om id="collapse_contactfunnel_".

  • Gevolg:

   Dubbele ID-waardes kunnen een parser error veroorzaken, wat problemen kan opleveren met hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   09-12-2020: OPGELOST. De dubbele ID-waardes zijn verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.duo.nl/particulier/system/zoekresultaat.jsp?q=terugbetalenstaat een zoekveld. Dit veld heeft geen naam die door software te bepalen is, omdat hij geen label heeft. Hier ontbreekt een aria-labelledby attribuut die bij andere zoekvelden wel is gebruikt (zoals bijvoorbeeld op de homepage).

   Op pagina https://www.duo.nl/particulier/persoonlijke-gegevens-wijzigen.jsp staat er na bijvoorbeeld gekozen te hebben voor ‘Verhuizen’ en ‘Ik betaal een studieschuld terug’ een uitklapbare <div> element ‘Buitenlands adres’. Deze is niet te bereiken en dus te bedienen met het toetsenbord, omdat het gaat om een div-element welke interactief is gemaakt met JavaScript. Hierdoor is de 'rol' van deze interactieve component niet te bepalen door hulpsoftware. Ook de status (ingeklapt of uitgeklapt) is niet door hulpsoftware te bepale

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van de juiste labels is de 'rol' niet te bepalen door hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   09-12-2020: OPGELOST. Het zoekveld heeft nu het attribuut 'aria-labelledby'. Verder zijn de overige zoekvelden op de site ook gecontroleerd op de aanwezigheid van dit attribuut. Alle elementen zijn met het toetsenbord te bereiken en te bedienen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209