Verklaring van publieksportaal landelijkregisterkinderopvang

Status toegankelijkheid https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website publieksportaal landelijkregisterkinderopvang.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is beschikbaar via de link https://www.duo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gepubliceerde informatie blijkt dat de website publieksportaal landelijkregisterkinderopvang gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is gevorderd met de toegankelijkheid van publieksportaal landelijkregisterkinderopvang en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-02-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) .
Functie: Directeur OVG.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@duo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw vraag of opmerking behandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw vraag of opmerking is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen.

Aanvullende informatie van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-08-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website publieksportaal landelijkregisterkinderopvang : voldoet gedeeltelijk

De website publieksportaal landelijkregisterkinderopvang is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.duo.nl/images/onderzoeksrapport-landelijkregisterkinderopvang-03-06-2022.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-06-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

   • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

   • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

  • Oorzaak:

   Als je bij het zoeken 1 letter invult bij Kenmerk verschijnt er een foutmelding. Deze foutmelding wordt voorafgegaan door een uitroepteken in een rood blokje. Deze afbeelding heeft een signaalwaarde die visueel zichtbaar is, maar niet gemeld wordt aan screenreadergebruikers. Gebruik hier een tekstalternatief, bijvoorbeeld 'Let op' die visueel niet zichtbaar hoeft te zijn zodat blinden en slechtzienden ook een signaal krijgen dat er iets belangrijks volgt.

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden krijgen niet het signaal dat er iets belangrijks volgt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit issue wordt in de eerstvolgende release (juli 2023) opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina demo.lrgirko.nl/pp/ komt een tabel voor. De tabel bevat 2 lege header cellen, de 'soort kinderopvang' enhet 'correspondentieadres'. Zorg dat elke header-cel een naam heeft. Als je zoekt op een letter in Kenmerk verschijnt er een foutmelding. Deze foutmelding staat buiten het formulier (<form>). Zorgervoor dat de melding in de HTML binnen het formulier staat zodat de screenreadergebruiker de melding terug kan vinden. Op de testomgeving zijn geen inspectierapporten aanwezig. Deze PDF-bestanden moeten nog op toegankelijkheid gecontroleerd worden.

  • Gevolg:

   Gebruikers van screenreaders kunnen een melding niet terugvinden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit issue wordt in de eerstvolgende release (juli 2023) opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In een aantal invoervakken staan placeholders. Deze hebben een lichtgrijze tekst op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 2,2:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Let op dat zodra bezoekers beginnen met typen, deze informatie meteen verdwijnt uit beeld.

  • Gevolg:

   Contrast is te laag. Mensen die slechtziend zijn kunnen de tekst van de placeholder niet lezen. Bovendien verdwijnt de tekst als er begonnen wordt met typen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit issue wordt in de eerstvolgende release (juli 2023) opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het contrast van de lichtgrijze randen op de witte achtergrond van de invoervelden is te laag. De contrastverhoudingis hier 2,2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn. Bij het invullen van 'Op locatie' bij het zoeken verschijnen er voorstellen. Hier kan je met de pijltoets doorheen bladeren. De lichtgrijze focus heeft te weinig verschil ten opzichte van het wit. Slechtzienden kunnen daardoor mogelijk de focus niet goed volgen. Zorg dat het verschil in de focus een contrastverhouding heeft van 3:1 door bijvoorbeeld het grijs iets donkerder te maken of door in vorm duidelijk te maken dat de focus op een regel van een adresvoorstel staat. Google laat dit in het zoekveld bijvoorbeeld voorafgaan door een blauw balkje.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen mogelijk de focus niet goed volgen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit issue wordt in de eerstvolgende release (juli 2023) opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 5. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Bij een resolutie van 1280x1024 px komt bij het aanpassen van de witruimte een aantal woorden deels buiten beeld te staan. Dit komt voor bij Toegankelijkheid in de footer. Dit is mogelijk op te lossen door het advies bij SC 1.4.10.

  • Gevolg:

   Informatie valt buiten beeld.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit issue wordt in de eerstvolgende release (juli 2023) opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Bij de zoekresultaten zijn 2 tabbladen, 'Lijst' en 'Kaart'. Als NVDA wordt opgestart werken de pijltoetsen hier niet op. (Getest met Chrome en FireFox in combinatie met NVDA). De precieze oorzaak heb ik niet kunnen achterhalen. Bij SC 4.1.2 is nog een bevinding beschreven over deze functionaliteit. De kaart is niet met toetsenbord bedienbaar voor wat betreft de icoontjes met tekstballonnetjes. Van de opengeklapte ballonnetjeszijn de links in de betreffende content wel met toetsenbord bereikbaar en bedienbaar. Het is misschien met relatief weinig inspanning mogelijk dit beter toegankelijk te maken.

  • Gevolg:

   Bediening met het toetsenbord is niet mogelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit issue wordt in de eerstvolgende release (juli 2023) opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 7. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bij het laden van de pagina krijg je als het mis gaat de volgende Engelstalige tekst: "We're sorry but pp-frontend doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.". Het lang-attribuut staat op Nederlands ("nl")ingesteld. Beter is om de tekst in het Nederlands te vertalen.

  • Gevolg:

   Bezoekers worden met de Engelse taal geconfronteerd wat onduidelijkheid op zou kunnen leveren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit issue wordt in de eerstvolgende release (juli 2023) opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 8. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als je bij zoeken op Kenmerk 1 letter invult en gaat zoeken verschijnt er een foutmelding: 'U heeft in het veld "kenmerken" minder dan 2 tekens ingevuld. Vul altijd minimaal 2 tekens in. De foutmelding is goed, echter wordt hier het veld 'kenmerken' genoemd terwijl het veld zelf gelabeld is als 'Kenmerk'.

  • Gevolg:

   Veld is gelabeld als 'Kenmerk', terwijl de foutmelding over dat veld gaat over het veld 'kenmerken'. Dit kan tot verwarring leiden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit issue wordt in de eerstvolgende release (juli 2023) opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 9. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   De legend-elementen in de fieldset bij het zoeken zitten wat vreemd in elkaar. Zo is de veldnaam 'Afstand' gemarkeerd als legend, waar je verwacht dat dit een label is op het onderstaande veld. Als je op 'Afstand' klikt gaat de focus daarom ook niet op het onderliggende veld staan. Daar waar je verwacht dat binnen de fieldsets legends worden gebruikt, namelijk bij 'Extra' is het label-element gebruikt. Het is overigens niet toegestaan om het for-attribuut te gebruiken in een legend-element. De links 'Bekijk op de kaart' hebben een a-element zonder href-attribuut. Volgens de HTML-specificaties is dit attribuut verplicht. Normaal werkt zo'n link niet met het toetsenbord. Hier wordt de link herkend door de screenreader (NVDA) en zijn de links met toetsenbord te bedienen. Ik weet daarom niet zeker in hoeverre het ontbreken van het a-element de toegankelijkheid in de wegstaat. Het toevoegen van een href met een waarde maakt het gebruik van het tabindex-attribuut overbodig.

  • Gevolg:

   De focus werkt niet zoals een gebruiker mag verwachten.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit issue wordt in de eerstvolgende release (juli 2023) opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bij Vraag en antwoord zit in de knop de tekst ingeklapt. Bij openen krijg je nu: "knop uitgevouwen ingeklapt ..." Het eerste deel komt van de browser: (button en aria-expanded), het 2e zit ergens in de content van de knop. Laat dat 2e deel weg. Dit geldt ook bij het invouwen van de tekst. Advies: bij een externe link wordt extra tekst voorgelezen en dat is goed. Een voorbeeld: "Link opent externe pagina link Leesmeer over kinderopvangtoeslag". Laat het woordje "Link" aan het begin weg. De screenreader leest ook altijd voor of iets een knop of een link is. Zo voorkom je dat dingen dubbelop worden genoemd. De tabbladen 'Lijst' en 'Kaart' bevatten een role=tab die feitelijk het onderdeel moet zijn waar je het tabblad mee kunt activeren. De code om het tabblad te activeren zit in een knop binnen de role="tab". Afgelopen periode heeft W3C een van hun websites vernieuwd. Ofschoon nog niet alle voorbeelden daar betrouwbaar zijn is hier een voorbeeld die goed werkt met toetsenbord (en screenreader): www.w3.org/WAI/ARIA/apg/example-index/tabs/tabs-manual.html Als je zoekresultaten hebt dan is er een knop 'x wis selectie'. Zorg ervoor dat de 'x' niet voorgelezen wordt door een screenreader. Het veld 'Op locatie' is een combobox; de screenreader ziet dit veld echter als enkel een invoerveld. Iemand die het scherm niet ziet weet daarom ook niet dat er tijdens het type resultaten op het scherm verschijnen. Ook als er resultaten verschijnen en je gaat met de pijl omlaag wordt het resultaat waar de focus op staat niet voorgelezen. Meer info over de combobox: www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/combobox/

  • Gevolg:

   Niet alle informatie kan juist worden voorgelezen door een screenreader.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit issue wordt in de eerstvolgende release (juli 2023) opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 11. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Gebruik ARIA met mate en alleen als het nodig is. Dezelfde tekst wordt 3x voorgelezen door <span aria-expanded="false" class="icon icon-question" aria-live="polite" aria-label="Toon info tekst" role="button" tabindex="0"></span> Laat aria-live weg. En tot slot een advies: gebruik het button-element: <button aria-expanded="false" class="icon icon-question" aria-label="Tooninfo tekst"></button> Op de uitgevouwen infoteksten staat ook onnodige ARIA: <div class="info-blok__content" aria-live="polite"> Laat aria-live weg. Als je zoekt op een letter in Kenmerk verschijnt er een foutmelding. Hulpsoftware krijgt geen informatie dat er een melding op het scherm is verschenen. Als je voor zoeken kiest wordt de focus van de knop naar het eerste zoekresultaat verplaatst. De vraag is of het duidelijk is voor iemand die blind is dat er resultaat getoond wordt en dat de focus daar staat. Wellicht is het goed om na de melding 'Aan het laden' ook een melding gestuurd wordt dat het resultaat is verschenen. Je kunt zoeken op 'pinokkio'. Op dat moment wordt dit woord opgenomen als filter. Je ziet dit aan het grijze vakje met het woord erin en een kruis erachter. Dit filteronderdeel is te selecteren en via Enter kun je deze zoekopdracht verwijderen. Deze knop wordt voorgelezen als "pinokkio bezocht link". Dat maakt de bedoeling van deze knop niet duidelijk. Beter is om van de link een knop te maken en er een (visueel niet zichtbare) tekst aan toe te voegen: 'verwijder selectie' of iets dergelijks. Als je op deze pagina demo.lrgirko.nl/pp/ de 'De uitkomsten van de inspectie op' openvouwt zie je een tekst. Onderaan deze tekst staat een link naar Vraag-en-antwoord. Als je daarop klikt verplaats je automatisch naar de Vraag-en-antwoord pagina. Dit gaat vrij geruisloos. De content die in beeld was verdwijnt en focus komt op de vraag met daaronder het antwoord. Iemand die het scherm niet (goed) kan zien en op de link heeft geklikt heeft geen idee dat alle content is verdwenen.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware krijgt geen informatie dat er een melding op het scherm is verschenen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit issue wordt in de eerstvolgende release (juli 2023) opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209