Verklaring van Website provincie Noord-Holland

Status toegankelijkheid https://www.noord-holland.nl

provincie Noord-Holland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-04-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

provincie Noord-Holland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Website provincie Noord-Holland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van provincie Noord-Holland is beschikbaar via de link https://www.noord-holland.nl/Toegankelijkheid/Overzicht_toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Website provincie Noord-Holland van provincie Noord-Holland voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-04-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van provincie Noord-Holland .
Functie: Sectormanager Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-04-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@noord-holland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • Provincie Noord-Holland onderzoekt het door u gemelde probleem en koppelt vervolgens aan u terug hoe we de informatie voor u toegankelijk kunnen maken.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van provincie Noord-Holland

De website www.noord-holland.nl is 6 maart 2020 onderzocht op digitale toegankelijkheid door Stichting Accessibility.  Dit is gedaan op basis van de WCAG 2 standaard, niveau AA. De site voldoet aan 48 van de 50  criteria.

Het kan gebeuren dat u in bepaalde (minder gangbare) browsers, in een enkel geval, verminderde toegankelijkheid ervaart of dat de lay-out niet is zoals bedoeld.

Maatregelen

De provincie streeft ernaar dat www.noord-holland.nl volledig digitaal toegankelijk is. Er zijn echter praktische situaties waarin dit niet het geval is. De meest voorkomende hiervan zijn:

Pdf-bestanden Specificatie

Pdf-documenten op www.noord-holland.nl.

Oorzaak

De digitale toegankelijkheid stelt hoge eisen aan pdf-bestanden. Provincie Noord-Holland kan niet garanderen dat alle pdf’s op de website aan die richtlijnen voldoen.

Gevolg

Pdf-bestanden zijn doorzoekbaar, maar zijn niet volledig digitaal toegankelijk. Uitgangspunt blijft om pdf’s te publiceren die helemaal aan de richtlijnen voldoen. Indien u een pdf aantreft die niet digitaal toegankelijk is, dan kunt u via webmaster@noord-holland.nl een verzoek indienen om de pdf toegankelijk te maken. Geef duidelijk aan om welke pdf het gaat.

Maatregelen

Provincie Noord-Holland biedt de mogelijkheid om pdf's op verzoek toegankelijk te laten maken. In de tussentijd inventariseert de provincie de mogelijkheden om in de toekomst ook alle pdf's digitaal toegankelijk te maken. Noord-Holland past de oudere pdf's niet met terugwerkende kracht aan. Dit zou onevenredig veel tijd en geld kosten.

Toegankelijke bestanden

Kunt u bestanden zoals bijvoorbeeld een pdf, Word of Excel niet lezen? Neem dan contact op met webmaster@noord-holland.nl.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 05-03-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Website provincie Noord-Holland : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Website provincie Noord-Holland is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Woonbeleid staat een infographic met daaronder uitleg over een alternatief. Deze PDF moet toegankelijk zijn om een geldig alternatief te zijn. Deze PDF is nu niet toegankelijk (niet getagged) en daarom voldoet deze afbeelding niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   De oorzaak is dat de PDF die alternatief zou moeten zijn voor de infographic niet toegankelijk is.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat niet iedereen de informatie op de infographic en de in de PDF tot zich kan nemen. In dit geval gaat het om nadere informatie over de rol van de provincie bij nieuwbouw.

  • Alternatief:

   Bezoekers van de site kunnen aangeven dat zij een PDF niet kunnen lezen. Op dat moment zullen wij voor toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   De infographic is in augustus 2021 van de site verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-03-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. https://www.noord-holland.nl/Configuratie/Publicaties/Publicaties/Coalitieakkoord_2019_2023_Duurzaam_doorpakken/Coalitieakkoord_Duurzaam_doorpakken.org https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Monumenten_en_herbestemming/Crowdfunding/Beslisboom_crowdfunding_en_verduurzaming_erfgoed_2018.org.

  • Oorzaak:

   De PDF-bestanden zijn niet toegankelijk.

  • Gevolg:

   Niet alle bezoekers kunnen de informatie in de PDF tot zich nemen. In dit geval gaat het om het Coalitieakkoord 2019-2023 'Duurzaam doorpakken' en Beslisboom crowdfunding en verduurzaming erfgoed 2018.

  • Alternatief:

   Bezoekers van de site kunnen aangeven dat zij een PDF niet kunnen lezen. Op dat moment zullen wij voor toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Of de PDF's worden toegankelijk gemaakt of er wordt een html alternatief geboden. Hier is meer tijd voor nodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-03-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. De complexiteit van onze organisatie is te hoog
  • Beschrijving van het issue:

   De PDF documenten komen van veel verschillende plekken uit de organisatie. Soms ook van buiten de organisatie. Deze PDF's zijn zelden digitaal toegankelijk.

  • Oorzaak:

   Collega's zijn niet dagelijks bezig met digitale toegankelijkheid. Informatie over digitale toegankelijkheid bereikt hen niet. Bijvoorbeeld omdat de doelgroep zo breed is. De collega's zelf zullen digitale toegankelijkheid niet als kerntaak zien, waardoor hier geen focus op is.

  • Gevolg:

   Doordat digitale toegankelijkheid niet bij de juiste mensen bekend is zullen zij niet toegankelijke documenten blijven opleveren.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Inmiddels lopen er verschillende projecten waardoor digitale toegankelijk meer bekend wordt in de organisatie. Bijvoorbeeld door het project Open wob. Daarnaast is digitale toegankelijkheid in onderwerp op de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA). Dit soort initiatieven moeten er toe leiden dat digitale toegankelijkheid door de hele organisatie opgepakt gaat worden. Op dit moment wordt gewerkt aan beleid en aan een plan van aanpak voor digitale toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-03-2023

Onevenredige last

De maatregelen die provincie Noord-Holland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209