Verklaring van Website provincie Noord-Holland

Status toegankelijkheid
https://www.noord-holland.nl

Provincie Noord-Holland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 30-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Noord-Holland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Website provincie Noord-Holland.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Provincie Noord-Holland is beschikbaar via de link https://www.noord-holland.nl/Toegankelijkheid/Overzicht_toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Noord-Holland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Website provincie Noord-Holland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Noord-Holland is gevorderd met de toegankelijkheid van Website provincie Noord-Holland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Noord-Holland .
Functie: Sectormanager Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@noord-holland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • Provincie Noord-Holland onderzoekt het door u gemelde probleem en koppelt vervolgens aan u terug hoe we de informatie voor u toegankelijk kunnen maken.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Provincie Noord-Holland

De website www.noord-holland.nl is 6 maart 2020 onderzocht op digitale toegankelijkheid door Stichting Accessibility.  Dit is gedaan op basis van de WCAG 2 standaard, niveau AA. De site voldoet aan 48 van de 50  criteria.

Het kan gebeuren dat u in bepaalde (minder gangbare) browsers, in een enkel geval, verminderde toegankelijkheid ervaart of dat de lay-out niet is zoals bedoeld.

Maatregelen

De provincie streeft ernaar dat www.noord-holland.nl volledig digitaal toegankelijk is. Er zijn echter praktische situaties waarin dit niet het geval is. De meest voorkomende hiervan zijn:

Pdf-bestanden

Specificatie

Pdf-documenten op www.noord-holland.nl.

Oorzaak

De digitale toegankelijkheid stelt hoge eisen aan pdf-bestanden. Provincie Noord-Holland kan niet garanderen dat alle pdf’s op de website aan die richtlijnen voldoen.

Gevolg

Pdf-bestanden zijn doorzoekbaar, maar zijn niet volledig digitaal toegankelijk. Uitgangspunt blijft om pdf’s te publiceren die helemaal aan de richtlijnen voldoen. Indien u een pdf aantreft die niet digitaal toegankelijk is, dan kunt u via webmaster@noord-holland.nl een verzoek indienen om de pdf toegankelijk te maken. Geef duidelijk aan om welke pdf het gaat.

Maatregelen

Provincie Noord-Holland biedt de mogelijkheid om pdf's op verzoek toegankelijk te laten maken. In de tussentijd inventariseert de provincie de mogelijkheden om in de toekomst ook alle pdf's digitaal toegankelijk te maken. Noord-Holland past de oudere pdf's niet met terugwerkende kracht aan. Dit zou onevenredig veel tijd en geld kosten.

Toegankelijke bestanden

Kunt u bestanden zoals bijvoorbeeld een pdf, Word of Excel niet lezen? Neem dan contact op met webmaster@noord-holland.nl.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 05-03-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Website provincie Noord-Holland : voldoet gedeeltelijk

De website Website provincie Noord-Holland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Noord-Holland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.noord-holland.nl/Toegankelijkheid/Overzicht_onderzoeksresultaten_toetsing_digitale_toegankelijkheid/Rapport_onderzoek_digitale_toegankelijkheid_6_maart_2020.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-03-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Noord-Holland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Woonbeleid staat een infographic met daaronder uitleg over een alternatief. Deze PDF moet toegankelijk zijn om een geldig alternatief te zijn. Deze PDF is nu niet toegankelijk (niet getagged) en daarom voldoet deze afbeelding niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: De oorzaak is dat de PDF die alternatief zou moeten zijn voor de infographic niet toegankelijk is.
  • Gevolg: Het gevolg is dat niet iedereen de informatie op de infographic en de in de PDF tot zich kan nemen. In dit geval gaat het om nadere informatie over de rol van de provincie bij nieuwbouw.
  • Alternatief: Bezoekers van de site kunnen aangeven dat zij een PDF niet kunnen lezen. Op dat moment zullen wij voor toegankelijk alternatief zorgen.
  • Maatregel: Een maatregel is dat alle informatie in de PDF ook in de tekst er onder komt en dat dit duidelijk is voor de bezoeker. Een andere maatregel is dat de tekst van de PDF apart bijgevoegd wordt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-03-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. https://www.noord-holland.nl/Configuratie/Publicaties/Publicaties/Coalitieakkoord_2019_2023_Duurzaam_doorpakken/Coalitieakkoord_Duurzaam_doorpakken.org https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Monumenten_en_herbestemming/Crowdfunding/Beslisboom_crowdfunding_en_verduurzaming_erfgoed_2018.org.
  • Oorzaak: De PDF-bestanden zijn niet toegankelijk.
  • Gevolg: Niet alle bezoekers kunnen de informatie in de PDF tot zich nemen. In dit geval gaat het om het Coalitieakkoord 2019-2023 'Duurzaam doorpakken' en Beslisboom crowdfunding en verduurzaming erfgoed 2018.
  • Alternatief: Bezoekers van de site kunnen aangeven dat zij een PDF niet kunnen lezen. Op dat moment zullen wij voor toegankelijk alternatief zorgen.
  • Maatregel: Of de PDF's worden toegankelijk gemaakt of er wordt een html alternatief geboden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. De complexiteit van onze organisatie is te hoog
  • Beschrijving van het issue: De PDF documenten komen van veel verschillende plekken uit de organisatie. Soms ook van buiten de organisatie. Deze PDF's zijn zelden digitaal toegankelijk.
  • Oorzaak: Collega's zijn niet dagelijks bezig met digitale toegankelijkheid. Informatie over digitale toegankelijkheid bereikt hen niet. Bijvoorbeeld omdat de doelgroep zo breed is. De collega's zelf zullen digitale toegankelijkheid niet als kerntaak zien, waardoor hier geen focus op is.
  • Gevolg: Doordat digitale toegankelijkheid niet bij de juiste mensen bekend is zullen zij niet toegankelijke documenten blijven opleveren.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar
  • Maatregel: Inmiddels lopen er verschillende projecten waardoor digitale toegankelijk meer bekend wordt in de organisatie. Bijvoorbeeld door het project Open wob. Daarnaast is digitale toegankelijkheid in onderwerp op de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA). Dit soort initiatieven moeten er toe leiden dat digitale toegankelijkheid door de hele organisatie opgepakt gaat worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-03-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Noord-Holland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707