Verklaring van Gemeente Drimmelen

Status toegankelijkheid https://drimmelen.nl/

Gemeente Drimmelen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-11-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Drimmelen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Drimmelen.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Drimmelen is beschikbaar via de link https://drimmelen.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Drimmelen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Drimmelen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Drimmelen is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Drimmelen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-08-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Drimmelen .
Functie: Afdelingshoofd.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-11-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@drimmelen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://drimmelen.nl/klachten.

Aanvullende informatie van Gemeente Drimmelen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Drimmelen : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Drimmelen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Drimmelen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/drimmelen.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Drimmelen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevinding 1: Het logo van de gemeente Drimmelen op iedere pagina linksboven heeft wel een alternatieve tekst met het linkdoel, maar bevat niet de organisatienaam. De alternatieve tekst van een logo moet altijd tenminste de naam van de organisatie en eventuele overige aanwezige tekst in de afbeelding bevatten en daarnaast een beschrijvend linkdoel als de afbeelding ook als link dient.

   Bevinding 2: Naast het logo van de gemeente staat op elke pagina de slogan: "De blauwgroene gemeente". Deze tekst is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Mensen die blind of slechtziend krijgen daardoor deze tekst niet voorgelezen. Zorg dat deze tekst in een alternatieve vorm beschikbaar is voor hulpsoftware.

   Bevinding 3: Op de homepage staat onderin bij “contact met de gemeente” een afbeelding met de titel "Welkom bij de gemeente Drimmelen". Deze bevat wel essentiële informatie die niet terug komt in de tekst. Zie SC 1.4.5

   Bevinding 4: Bij de “openingstijden” op de homepage onder “Contact met de gemeente” staan 2 stukken met een afbeelding van een uitroepteken ervoor. Voor deze afbeeldingen is geen alternatieve tekst beschikbaar. Hierdoor worden mensen die het scherm niet kunnen zien niet geattendeerd dat de informatie belangrijk is.

   Bevinding 5: Op de homepage staat een nieuwsbericht over de update van het coronavirus. De afbeelding bij het nieuwsbericht bevat tekst die niet in het bericht terug is te vinden. De afbeelding is niet decoratief maar bevat een instructie, onder andere "Hou daarom 3 lammetjes afstand".

   Bevinding 6: Op drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier bij stap 2 staat een kaart. Op een locatie in de kaart zelf staat een afbeelding ("crosshair") om de huidige locatie aan te geven op de kaart. Deze afbeelding mist een alt-attribuut.

   Bevinding 7: Op drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier worden bij de stappen gebruik gemaakt van het kleinerdan- en groterdanteken: "< vorige pagina" en "volgende pagina >". Deze niet tekstuele content, namelijk pijltjes worden mogelijk op andere wijze voorgelezen door screenreaders.

   Bevinding 8: Op pagina drimmelen.nl/college-van-burgemeester-en-wethouders zijn foto's van de burgemeester en wethouders te zien. De foto's en de naam eronder zijn klikbaar. De foto's hebben geen alt-tekst. Dat zou niet hoeven, maar de foto staat los van de tekst en is klikbaar. Het linkdoel is nu onbekend.

   Bevinding 9: Via pagina drimmelen.nl/afvalkalender kom je op de afvalkalender met bijvoorbeeld de postcode 4924 BB en huisnummer 1. In het overzicht zijn symbolen en teksten opgenomen. De afbeeldingen hebben de tekst die ook ernaast in tekst staat. Via de screenreader wordt alles daardoor 2x voorgelezen.

   Bevinding 10: Op drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier staat links van de tekst “Vanwege het coronavirus is de werkwijze van het sociaal loket aangepast” een uitroepteken. Deze afbeelding heeft geen alt-tekst of andere manier om aan te geven dat dit extra belangrijk is voor niet ziende gebruikers.

  • Oorzaak:

   Uit de bevindingen hierboven blijkt dat er verschillende oorzaken zijn.

  • Gevolg:

   Gebruikers van (bijvoorbeeld) hulpsoftware kunnen niet optimaal gebruik maken van de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er zijn diverse maatregelen op de bevindingen te nemen. Sommigen zijn aanpassingen in content, andere aanpassing in techniek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevinding 11: Op pagina drimmelen.nl/toegankelijkheidsverklaring is een kop "Testresultaten" gemarkeerd met een h3-element. Direct daaronder is weer een kop met h3-element “De website drimmelen.nl”. Dat betekent dat Testresultaten geen content heeft te beschrijven.

   Bevinding 12: Op pagina drimmelen.nl/gevonden-voorwerp staat tabel 'Overzicht gevonden voorwerpen'. De koppen in deze tabel zijn opgemaakt met het strong-element, in plaats van met het th-element.

   Bevinding 13: Op pagina drimmelen.nl/toegankelijkheidsverklaring is de zin 'Onze planning is zomer 2021...' met het strong-element gemarkeerd. Het probleem is dat het strong- en em-element bedoeld zijn om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor een hele zinnen.

   Bevinding 14: Via pagina drimmelen.nl/afvalkalender kom je op de afvalkalender met bijvoorbeeld de postcode 4924 BB en huisnummer 1. In het overzicht zijn de data en wat er wordt opgehaald getoond. Hiervoor zijn meerdere tabellen voor gebruikt. Elke tabel heeft een kop met de maand en het jaar. Deze beschrijven niet de kolom van de tabel maar de hele tabel. Hiervoor bestaat het caption-element of de tekst kan als kop boven de tabel worden geplaatst.

   Bevinding 15: In de PDF drimmelen.nl/file/6556/download worden koppen gebruikt die niet als koppen zijn opgemaakt, bijvoorbeeld Inwerkingtreding.

   Bevinding 16: In de PDF drimmelen.nl/file/6556/download staan hele lappen in een lijst, ook de onderdelen die geen lijst zijn. Dit staat ook allemaal in een enkel lijstitem in een enkele lijst, terwijl er visueel meerdere lijsten zijn met ieder meerdere lijstitems.

   Bevinding 17: De PDF drimmelen.nl/file/5035/download is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn en de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen).

  • Oorzaak:

   Documentstructuren zijn zowel in pagina's als PDF niet goed uitgewerkt.

  • Gevolg:

   O.a. is de relatie tussen de koppen en datacellen voor screenreadergebruikers niet duidelijk.

   Voor overige gebruikers kan de documentstructuur verwarrend zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er zijn diverse maatregelen op de bevindingen te nemen. Sommigen zijn aanpassingen in content, andere aanpassing in techniek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevinding 18: Op de pagina drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier is een formulier waar onder andere het e-mailadres en de naam van de gebruiker kunnen worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen.

  • Oorzaak:

   Formuliervelden zijn niet juist gekenmerkt.

  • Gevolg:

   Auto-aanvullen werkt niet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevinding 19: Op elke pagina staat de zoekknop rechts bovenin. Deze verandert van kleur als er focus op staat. Deze kleurverandering is niet voor iedereen waar te nemen.

   Bevinding 20: Op de homepage is bij "Contact met de gemeente" een link "Afspraak maken". Als op deze groene actielink de focus staat verandert enkel de kleur.

   Bevinding 21: In het formulier op drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier is de focus op "Kies tijd" bij het selecteren van een datum en tijd alleen door kleur zichtbaar. Dit komt ook voor op drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier bij de mogelijkheden waar je iets kunt '- Selecteren -'.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kleurcontrast of gebrek aan overige focuskenmerken.

  • Gevolg:

   Focus moeilijk zichtbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Kleurcontrasten aanpassen en overige kenmerken gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevinding 28: Op elke pagina staat in de HTML-code bij meta name="viewport" de volgende instellingen: "maximum-scale=”1". Op mobiel of tablet kunnen bezoekers daarom in sommige gevallen niet inzoomen. Zie ook 1.4.4

   Bevinding 29: Op de pagina drimmelen.nl/college-van-burgemeester-en-wethouders zijn foto's en namen van personen van B&W opgenomen. Bij inzoomen bij een breedte van 1280px verschijnt bij 150% (in Firefox) een horizontale scrollbar.

   Bevinding 30: Op de pagina drimmelen.nl/zoekresultaten verschijnen zoekresultaten. Bij inzoomen verandert de paginering als er meer dan 10 resultaten gevonden worden. Als je doorbladert staat onderaan de pagina de link "volgende >" en erachter staat de tekst in de Engelse taal: "Page 1 of 103"

  • Oorzaak:

   Gemaakte keuzes m.b.t. weergave op verschillende zoomlevels.

  • Gevolg:

   Elementen zijn niet goed bruikbaar of functie is onduidelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassing van de werking op verschillende zoomlevels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevinding 31: Het contrast van de focus bij de afbeelding van het logo met de tekst Gemeente Drimmelen links bovenin is te laag. De contrastverhouding is 1,9:1 waar dit 3:1 moet zijn.

   Bevinding 32: Op elke pagina staan in de footer de links naar social media in de vorm van 3 iconen. Het contrast van de witte afbeeldingen op de blauwe achtergrond is te laag. De contrastverhouding is 2,5:1 waar dit 3:1 moet zijn.

   Bevinding 33: In stap 1 van drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier (Afspraak maken) staat onderaan de knop 'Volgende pagina'. Het contrast van deze knop is te laag. De contrastverhouding is hier 2,2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

   Bevinding 34: In stap 1 van drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier (Afspraak maken) hebben de randen van de invoervelden een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,9:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

   Bevinding 35: In stap 2 van drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier (Afspraak maken) wordt gebruik gemaakt van groene vinkjes en rode kruisjes om de beschikbare momenten aan te geven. Het contrast van het groene vinkje is te laag. De contrastverhouding is hier 2,2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

  • Oorzaak:

   Kleurkeuzes niet voldoende.

  • Gevolg:

   Voor specifieke gebruikers slecht zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Kleuren aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevinding 22: Op elke pagina staat in de HTML-code bij meta name="viewport" de volgende instellingen: "maximum-scale=”1". Op mobiel of tablet kunnen bezoekers daarom in sommige gevallen niet inzoomen.

   Bevinding 23: In de header van de pagina is de link aanwezig naar "Wij zijn Drimmelen". De naam van de link verdwijnt bij inzoomen en wordt onzichtbaar gemaakt door middel van display:none. De link heeft op dat moment geen naam meer. Dit valt ook onder SC 2.4.4 en 4.1.2.

   Bevinding 24: In de header is naast het logo een tekst "De blauwgroene gemeente". Bij inzoomen verdwijnt deze tekst en is ook niet op te roepen.

   Bevinding 25: In het formulier op de pagina drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier staat een balk met de 4 stappen van het proces waar je in zit. Bij inzoomen verandert deze tekst in een deels Engelstalige tekst: "Step 1 of 4: Uw melding".

  • Oorzaak:

   Gemaakte keuzes m.b.t. weergave op verschillende zoomlevels.

  • Gevolg:

   Elementen zijn niet goed bruikbaar of functie is onduidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassing van de werking op verschillende zoomlevels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevinding 36: Op elke pagina zoals drimmelen.nl/ kan je in het zoekveld iets typen. Zodra je daarmee bezig bent verschijnen er resultaten. Deze zijn echter niet (makkelijk) met het toetsenbord te bereiken.

   Bevinding 37: Op drimmelen.nl/ kun je bij Readspeaker de instellingen openen. Met tab kun je niet verder komen dan Woordkleur voordat je niet meer weg kan tabben of shift+tabben. Met shift+tab heb je hetzelfde, maar kun je niet verder komen dan tekstkleur voordat het vastloopt. Hierdoor is zinskleur niet te bereiken met het toetsenbord. Dit is geen toetsenbordval omdat het nog steeds afsluitbaar is met escape, maar met toetsenbord kan je zo niet alle Readspeaker-functionaliteit bedienen.

  • Oorzaak:

   Keuzes in de opbouw van interactieve elementen.

  • Gevolg:

   Sommige elementen moeilijke te bedienen met toestenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen in opbouw van interactieve elementen of niet meer gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevinding 38: Op pagina drimmelen.nl/gevonden-voorwerp is een skiplink (een mechanisme om naar een ander deel van de pagina te springen), maar de skiplink werkt niet goed. De link gaat naar de inhoud, maar slaat de eerste kop van de pagina over. Dit geldt ook voor andere pagina's.

  • Oorzaak:

   Skiplink niet goed ingesteld.

  • Gevolg:

   Kop van de pagina is daardoor niet duidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Skiplink sprong aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevinding 39: De titel in de PDF drimmelen.nl/file/6556/download heeft als titel “Burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen,”. Dit is geen goede beschrijvende titel.

   Bevinding 40: De PDF drimmelen.nl/file/5035/download heeft geen titel.

  • Oorzaak:

   Slechte of geen titels in documenten geplaatst.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid over inhoud document.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   (Goede) titels plaatsen. Overbodige PDF verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevinding 41: In stap 2 van drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier (Afspraak maken) kan je een tijd kiezen. Als je langs alle 'Kies tijd'-keuzes bent gegaan verdwijnt de focus een aantal maal.

  • Oorzaak:

   Het lijkt erop dat de focus op niet zichtbare elementen komt.

  • Gevolg:

   Onduidelijke focus tijdens gebruik.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen dat alles wat niet zichtbaar is geen focus kan krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevinding 42: Op elke pagina is het logo van de website, gemeente Drimmelen aanwezig. Dit logo is tevens klikbaar en je kunt hiermee naar de homepage. De alt-tekst van het logo luidt "Gemeente Drimmelen".

   Bevinding 43: Op drimmelen.nl/college-van-burgemeester-en-wethouders dienen de afbeeldingen als link, maar er is geen alt-tekst aanwezig.

  • Oorzaak:

   Alt-tekst onvoldoende.

  • Gevolg:

   Afbeeldingen waarop geklikt kan worden moeten altijd een alt-tekst hebben, anders is het linkdoel niet duidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Maak voor logo alt-tekst "Logo Gemeente Drimmelen". Vul dit aan met het linkdoel, dus "Logo Gemeente Drimmelen, naar homepage". Laat tot slot het title-attribuut weg uit de link. Het title-attribuut wordt slecht ondersteund door screenreaders.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 2.5.2 - Aanwijzerannulering [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevinding 45: Op pagina drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier staat een knop “+ Nog een onderwerp toevoegen”, en de knop “Verwijderen” die tevoorschijn komt als er meer dan één onderwerp staat. De knoppen activeren direct wanneer de bezoeker de muisknop indrukt. Links, knoppen en andere interactieve onderdelen mogen niet activeren op het moment dat je de muis indrukt maar pas bij het loslaten, tenzij het indrukken essentieel is. Dat is het hier niet.

  • Oorzaak:

   De knoppen activeren direct wanneer de bezoeker de muisknop indrukt.

  • Gevolg:

   Werking is niet naar verwachting.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische aanpassing van de mouse-down werking.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevinding 46: Op elke pagina is het zoekveld aanwezig. De toegankelijke naam van dit invoerveld is 'Zoeken' wat niet overeenkomt met de visueel zichtbare tekst 'Wat zoekt u?'.

  • Oorzaak:

   Gekozen tekst

  • Gevolg:

   Niet direct duidelijk wat de werking is

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen dat de visuele naam in de toegankelijke naam aanwezig is, liefst vooraan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevinding 47: Op pagina drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier bij Stap 3 heeft het invoerveld e-mailadres de naam 'Email'. Op pagina drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier bij Stap 3 heeft het invoerveld e-mailadres de naam 'E-mailadres'.

   Dit geldt ook voor andere velden zoals 'Uw naam' en 'Naam', en 'Telefoon' en 'Telefoonnummer'.

  • Oorzaak:

   Naamkeuze van de velden.

  • Gevolg:

   Veldnamen zijn niet consistent, kan verwarrend zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Veldnamen aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevinding 48: Op de pagina drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier krijg je instructies als verplichte velden niet zijn ingevuld. De melding wat er daadwerkelijk fout is gegaan, namelijk "Veld is niet ingevuld." ontbreekt. Dit komt ook voor op drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier en drimmelen.nl/afvalkalender

  • Oorzaak:

   Generieke meldingsteksten.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid over wat er fout gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Meldingsteksten specifieker maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevinding 49: Bij stap 3 van het formulier op pagina drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier kan worden aangegeven of de bezoeker op de hoogte gehouden wilt worden van de melding. Onder deze vraag staat de instructie 'Zorg dan dat u een e-mailadres en/of telefoonnummer invult.'. In deze instructie is het niet duidelijk of dit geldt voor het beantwoorden met 'Ja' of met 'Nee'.

  • Oorzaak:

   De instructie is niet afhankelijk gemaakt van de keuze.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid over wat er nu de bedoeling is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekst anders inrichten, bijvoorbeeld boven het veld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevinding 50: In stap 2 van drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier is een knop aanwezig 'Gebruik huidige locatie'. Deze knop is opgemaakt als link. Links brengen je naar andere (delen van) pagina's. Knoppen zijn er om bijvoorbeeld een actie uit te voeren, zoals hier, het bepalen van je locatie.

  • Oorzaak:

   Link had knop moeten zijn.

  • Gevolg:

   Voor specifieke gebruikers onduidelijke werking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Van link een knop maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Drimmelen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209