Verklaring van rijnmondveilig.nl

Status toegankelijkheid https://www.rijnmondveilig.nl

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 27-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website rijnmondveilig.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is beschikbaar via de link https://www.rijnmondveilig.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gepubliceerde informatie blijkt dat de website rijnmondveilig.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is gevorderd met de toegankelijkheid van rijnmondveilig.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 27-02-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond .
Functie: Chief Information Officer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@vr-rr.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://vr-rr.nl/contact/klachten/.

Aanvullende informatie van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Het traject om de huidige website van de VRR conform de wetgeving digitale toegankelijkheid vorm te geven loopt. Het onderzoeksrapport is recent aangeleverd. Daaruit volgen de acties die noodzakelijk zijn om de website aan de WCAG 2.1 AA richtlijnen te laten voldoen. De techniek van de huidige website is toereikend voor een B-verklaring. De latere A-verklaring wordt in de komende jaren nagestreefd bij het herbouwen van de website. Het is ons streven om in 2023 aan te vangen met de herbouw.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website rijnmondveilig.nl : voldoet gedeeltelijk

De website rijnmondveilig.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://rijnmondveilig.nl/downloads/Inspectierapport-2022-1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-11-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/ staat boven de kop “0900-0904 Geen spoed, wel brandweer” de afbeelding met de title “Foto van Skyline Rotterdam”. Dat is geen goed tekstalternatief voor een afbeelding die als link werkt naar de pagina https://www.rijnmondveilig.nl/wat-is-rijnmondveilig-nl/ én deze afbeeldingen hebben geen alt attribuut. Dat attribuut is verplicht om te gebruiken in een img-element. Naast deze afbeelding staat een defecte afbeelding met het tekstalternatief “Home” boven de kop “Bellen met 112” met hetzelfde probleem. Verdere voorbeelden van ontbrekende alt attributen worden niet gegeven.

   Bovenaan alle pagina's van https://www.rijnmondveilig.nl/ staat een donkerblauwe loep. Dat SVG afbeelding heeft nu geen tekstalternatief dat duidelijk maakt dat er een zoekveld met zoekknop in beeld komt na het activeren van deze link. Die afbeelding heeft een tekstalternatief nodig. De zoekknop en het blauwe kruis die in beeld komen na het activeren van de blauwe loep hebben nu ook geen tekstalternatief.

   In de footer van alle pagina's op https://www.rijnmondveilig.nl/ staat de afbeelding “Contact met rijnmondveilig.nl” deze afbeelding van het logo heeft nu geen goed tekstalternatief. Ook in de footer staat een defecte afbeelding met het tekstalternatief “AMBER Alert Europe”, het is nu niet mogelijk om te bepalen of dit een goed tekstalternatief voor deze afbeelding is.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/ staat naast de linktekst “Werken bij de VRR” een icoon dat duidelijk maakt dat deze link naar een externe website verwijst. Dat icoon heeft nu geen tekstalternatief. Dit probleem komt op alle pagina's voor in de footer bij de link “Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond”. Deze situatie komt ook voor op andere pagina's zoals https://www.rijnmondveilig.nl/toegankelijkheid/, https://www.rijnmondveilig.nl/contact/, https://www.rijnmondveilig.nl/corona/noodverordeningen/ en dergelijke.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/?s=test&security=b64080ac20&_wp_http_referer=%2F staat vlak boven de zoekresultaten een grijze loep die geen (geldig) tekstalternatief heeft. Het alt attribuut heeft op een input-element als deze geen effect. Onderaan de pagina staat een serie links om naar andere pagina's met resultaten te navigeren. De links “2” tot en met “8” hebben geen goed tekstalternatief, alleen een nummer is niet voldoende. De link die er uit ziet als “>” heeft helemaal geen tekstalternatief.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/brand/veilig-en-gezond-je-huis-verwarmen/ staat de afbeelding “Foto: Valeria Boltneva”. Dat is geen goed tekstalternatief voor een foto met kaarsen.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/wat-is-rijnmondveilig-nl/ hebben de afbeeldingen onder de kop “Recente artikelen” tekstalternatieven zoals “Kyiv,,Ukraine,-,Mar.,03,,2022:,War,Of,Russia,Against” door het gebruik van een title attribuut op de afbeeldingen. Het advies is om deze te verwijderen omdat deze nu alleen verwarrend zijn. De title attributen op de links zoals title=”Extra opvang asielzoekers binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond” voldoen wel. Het advies is om de afbeeldinglink en de tekstlink ernaast samen te voegen tot één link per recent artikel, maar dat is niet vereist om te voldoen. Het samenvoegen van meerdere links per artikel geldt ook als advies op andere pagina's zoals https://www.rijnmondveilig.nl/ (naast “Wat te doen bij”), https://www.rijnmondveilig.nl/artikelen/ (nu vier links per artikel), https://www.rijnmondveilig.nl/partners/ (twee links per partner) en dergelijke.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina's zoals https://www.rijnmondveilig.nl/algemeen/vluchten-bij-brand/ bevat de title van een link de tekst “Link naar” die tekst is overbodig voor alle gebruikers. Ziende gebruikers zien de muis van vorm veranderen en gebruikers van hulpsoftware krijgen die informatie al mee, omdat deze title op een a-element in de code staat.

  • Gevolg:

   Zolang dit criterium nog niet is verholpen, betekent dit dat visueel beperkte website bezoekers de afbeeldingen, logo's en andere visuele uitingen niet tot zich kunnen nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle niet-tekstuele content wordt voorzien van tekstalternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/wat-is-rijnmondveilig-nl/ heeft geen ondertiteling. Die moet wel toegevoegd worden voor bijvoorbeeld voor de spannende/ opwekkende muziek die belangrijk is voor de sfeer van deze video, op 0:13 is de tekst "Op dit moment hebben we nog geen berichten over gewonden" te horen en op 0:57 is er geen ondertiteling voor wat die persoon zegt in de telefoon.

  • Gevolg:

   Mensen met een auditieve beperking kunnen hinder ondervinden van het ontbreken van relevante tekstuele toevoegingen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina's https://www.rijnmondveilig.nl/wat-te-doen-bij/natuurbrand/ en https://www.rijnmondveilig.nl/wat-is-rijnmondveilig-nl/ staan twee video’s die beide belangrijke informatie in beeld hebben die nodig is om de inhoud van de video goed te begrijpen. Het gaat bijvoorbeeld om teksten en logo’s die aan het begin en einde van de video in beeld komen, maar in de eerste video ook om de tekst die op 0:13 in beeld staat. In de tweede video is er meer informatie nu niet beschikbaar in het geluid. Denk daar aan de tekst “Brand met gevaarlijke stoffen”, de tekst “Regionaal crisis centrum”, het feit dat er vanaf dat centrum een tekstbericht en mail wordt verzonden met informatie over de gevaarlijke situatie. De exacte inhoud hoeft niet aangegeven te worden, maar het feit dat er informatie wordt verstrekt via tekstberichten, e-mail, teletekst en reclameborden is wel relevant. Ook het feit dat veel mensen die dit bericht zien naar de website gaan is relevante informatie die nu alleen uit het beeld blijkt. Deze informatie is nu niet beschikbaar voor blinde en slechtziende mensen en dus moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Ook mag voor dit succescriterium nog een volledig uitgeschreven transcript worden aangeboden waar deze en alle andere belangrijke informatie uit de video in wordt beschreven. Voor succescriterium 1.2.5 is dit laatste echter niet meer toegestaan. Dus voor het voldoen aan niveau AA is dat geen reële optie.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen hinder ondervinden van het ontbreken van relevante audiodescripties.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina's https://www.rijnmondveilig.nl/wat-te-doen-bij/natuurbrand/ en https://www.rijnmondveilig.nl/wat-is-rijnmondveilig-nl/ staan twee video’s die beide belangrijke informatie in beeld hebben die nodig is om de inhoud van de video goed te begrijpen. Deze informatie is niet beschikbaar voor blinde en slechtziende mensen en dus moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Voor dit succescriterium is een media-alternatief niet meer toegestaan. Bij succescriterium 1.2.3 staat aangegeven wat voor een soort informatie nu ontbreekt in het geluid.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen hinder ondervinden van het ontbreken van relevante audiodescripties.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/toegankelijkheid/ is de tekst “Rijnmondveilig.nl besteedt aandacht ... vinden en gebruiken.” onterecht opgemaakt als kop van niveau 4. Zo’n eerste alinea kan het beste als gewone tekst opgemaakt worden in de code en dat enkel visueel (met CSS) groot en vetgedrukt gemaakt worden. Tip: strong is alleen bedoeld om een deel van een tekst (zoals het woord “Tip” in deze zin) nadruk te geven. Dat element mag dus niet gebruikt worden om een hele alinea vetgedrukt te maken. Dat is een veelgemaakte fout.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/?s=test&security=b64080ac20&_wp_http_referer=%2F staat onder het zoekveld een serie links in verticale volgorde, gevolgd door het nummer “1” en een serie links met namen als “2” tot en met “8”. Visueel is de overgang van de zoekresultaten naar de pagina navigatie meteen duidelijk, die overgang is niet goed duidelijk voor gebruikers van hulpsoftware. Het advies is om de pagina navigatie in een lijst of nav-element te zetten zodat beter duidelijk is waar de zoekresultaten stoppen. Andere oplossingen zijn mogelijk. De visuele structuur kan nu niet door hulpsoftware bepaald worden.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/artikelen/ staat vlak boven het eerste artikel “Filter op categorie:” dat is geen tekst, maar CSS. Deze informatie is daardoor niet beschikbaar voor (gebruikers van) hulpsoftware.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/algemeen/extra-opvang-asielzoekers-binnen-de-veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond/ staat rechts de grotere tekst “Recente artikelen”. Die tekst heeft een relatie met de rest van de content op dat lichtblauwe vlak. Die relatie is nu niet beschikbaar voor gebruikers van hulpsoftware. Dit is onder andere op te lossen door de tekst “Recente artikelen” op te maken als koptekst. Andere oplossingen zijn mogelijk. In het artikel links is de tekst “Waarom is er crisisnoodopvang nodig?” onterecht opgemaakt met strong. Het is niet toegestaan om alle tekst in één p-element met strong nadruk te geven. Deze tekst heeft nu ook geen relatie met de onderstaande tekst. Het advies is dan ook om de combinatie p met strong te vervangen door een kop. Deze situatie komt ook voor op andere pagina's zoals https://www.rijnmondveilig.nl/brand/veilig-en-gezond-je-huis-verwarmen/ en https://www.rijnmondveilig.nl/wat-te-doen-bij/checklist-als-de-sirene-gaat/.

   De tabel op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/algemeen/extra-opvang-asielzoekers-binnen-de-veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond/ is niet goed opgemaakt. Om goed relaties in een tabel aan te geven kunnen th-elementen gebruikt worden om een tekst in de eerste rij te koppelen aan alle onderstaande tabelcellen. Het is ook nodig om de teksten in de eerste kolom een relatie te geven met de informatie in de tweede en derde kolom. Daarvoor kunnen ook th-elementen gebruikt worden, het advies is dan om die aan te vullen met scope=”row” zodat het voor hulpsoftware duidelijk is dat dit horizontale relaties zijn. Het advies is dan ook om geen strong en geen em-elementen in een tabel als deze te gebruiken. Em-elementen werken op dezelfde manier als een strong-element en moeten dus ook aan dezelfde voorwaarden voldoen. Het verschil zit hem enkel in het visuele effect dat deze elementen standaard hebben om tekst. Dit geldt ook voor de tabel op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/corona/noodverordeningen/, de scope=”row” geeft daar net de verkeerde informatie, die th-elementen hebben nu geen relatie met de rest van die kolom meer.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/brand/veilig-en-gezond-je-huis-verwarmen/ is de eerste alinea onterecht opgemaakt met een strong-element. Het is niet toegestaan om een hele alinea nadruk te geven, gebruik bij voorkeur CSS om de eerste alinea visueel anders vorm te geven. Dit komt ook voor op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/algemeen/vluchten-bij-brand/.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/wat-te-doen-bij/checklist-als-de-sirene-gaat/ zijn genummerde koppen gebruikt om een de hoofdonderdelen van een stappenplan aan te geven. Doordat in dit geval de volgorde van de te ondernemen actie uitmaakt wordt met de nummering belangrijke informatie gegeven. Het is dan ook nodig om die informatie goed over te brengen aan (gebruikers van) hulpsoftware door een ol-element te gebruiken.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/wat-te-doen-bij/cyber/ zijn teksten zoals “Voor”, “Tijdens” en “Na” onterecht opgemaakt met een em-element. Het is niet toegestaan om alle tekst in één p-element op te maken met em. Het advies is om hiervoor CSS te gebruiken. Dit komt ook voor op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/algemeen/vluchten-bij-brand/ alleen zijn daar strong-elementen in plaats van em-elementen gebruikt.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/cin-meldingen/ staan meerdere vetgedrukte teksten die iets zeggen over de onderstaande content. Deze teksten hebben nu geen relatie met die onderstaande content. Het gaat om de teksten “Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2)” tot en met “Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1)”. Het advies is om deze teksten op te maken als kop van niveau 5, omdat dan de relatie met de koppen van niveau 4 intact blijft.

   Het PDF-document op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/wp-content/uploads/2021/04/checklist-vluchten-bij-brand.pdf is niet getagd. Dit wil zeggen dat er geen structuur is aangegeven in het bestand door middel van tags. Hulpsoftware (zoals een screenreader) kan hierdoor niet bepalen wat koppen, lijsten en dergelijke zijn en zal afbeeldingen negeren. Als het bestand correct getagd wordt, kan hulpsoftware beter de structuur en relaties bepalen. Bij koppen kan dan bijvoorbeeld worden voorgelezen dat dit koppen zijn. In veel gevallen kan dit probleem worden opgelost door het document vanuit het bronbestand (meestal in Word of InDesign) opnieuw te exporteren naar PDF, maar dan inclusief tags of labels. Omdat nu de tags ontbreken, kunnen andere succescriteria zoals 1.1.1 en 1.3.2 niet onderzocht worden. Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

   Het PDF-document op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/wp-content/uploads/2020/09/200915-getekende-noodverordening-covid-19-veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond-van-15-9-2020.pdf is getagd, wat betekent dat hulpsoftware het document kan interpreteren en dat is goed. Er zijn echter wel problemen met deze tags gevonden. Zo zijn teksten zoals “Paragraaf 1 Algemene bepalingen”, “Artikel 1.1 Werkingssfeer” en “Artikel 1.2 Begripsbepalingen” niet als kop opgemaakt. Onder “Artikel 1.2 Begripsbepalingen” staat een genummerde lijst met in elk van die twee lijstpunten een geneste ongeordende lijst. Die informatie is niet juist in de tags. Het tweede genummerde punt is in de tags opgemaakt als kop. Op de overige pagina's komen soortgelijke problemen voor met het ontbreken van koppen en niet goed geneste lijsten om de relaties die zichtbaar zijn door verschillende inspringingen ook beschikbaar te maken voor (gebruikers van) hulpsoftware. Ook is de handtekening onderaan niet getagd, hierdoor is niet duidelijk dat het gaat om een ondertekende versie van dit document. Een advies is om het logo van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op die pagina wel te taggen zodat beter duidelijk is dat het een officieel document van de veiligheidsregio is. Het is dan nodig om het logo op elke pagina een tekstalternatief te geven. Dit laatste punt is voor dit document optioneel omdat de tekst in de eerste p-tag ook al duidelijk maakt dat dit een document van de veiligheidsregio is. De eerder genoemde typen problemen in deze PDF moeten wel allemaal opgelost worden om te voldoen, hier zijn enkel voorbeelden van de verschillende typen problemen gegeven.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/ staan nu onder de kop “Nieuws” vier lijsten met één punt. Om de vier nieuwsberichten aan elkaar te koppelen is het nodig om hier één lijst met vier punten van te maken. Doordat deze content niet visueel is opgemaakt als lijst wordt dit niet afgekeurd, maar beter zou zijn om één of geen lijst te gebruiken.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/wat-te-doen-bij/natuurbrand/ zijn genummerde en ongenummerde koppen gebruikt om de verschillende onderdelen van deze pagina aan te geven. Het probleem is dat deze twee verschillende soorten koppen in de code zijn opgemaakt als koppen van hetzelfde niveau. Het is niet de bedoeling om hier een ol-element te gaan gebruiken, maar het goed gebruik van koppen van verschillende niveaus kan veel beter duidelijk maken wat de samenhang tussen de verschillende koppen is. Doordat de nummers gelden als een alternatief in tekst wordt dit niet afgekeurd.

  • Gevolg:

   Wij schatten in dat deze betreffende afwijking geen direct grote gevolgen heeft voor website bezoekers. Desalniettemin wordt er gekeken naar een oplossing op de korte termijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/ staan naast het blok met de kop “Wat te doen bij” twee afbeeldingen. De volgorde klopt hier niet de afbeeldingen die ook al zijn afgekeurd bij succescriterium moeten in de code onder de koppen “0900-0904 Geen spoed, wel brandweer” en “Bellen met 112” staan om te voldoen. Let op: decoratieve en niet-interactieve afbeeldingen hoeven niet aan de eisen van dit succescriterium te voldoen.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/artikelen/ is bij elk artikel een kop gebruikt om duidelijk te maken wat de relaties zijn. Om die relatie ook echt goed aan te geven is het noodzakelijk dat de links die bij die kop horen in de leesvolgorde ook onder die kop staan. Dat is nu niet het geval. Het advies is om één link per artikel te gebruiken. Het advies is om daarvoor de link in de kop te gebruiken. Het is ook een optie om van het div-element met de class “vc_grid-item-mini vc_clearfix” een link te maken. Deze situatie komt ook voor op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/wat-te-doen-bij/, alleen gaat het daar om elke derde link.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/partners/ staan de koppen met links onder de logo’s van die organisatie. De kop van niveau 6 met daarin de link “Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond” heeft nu een relatie met de afbeelding “gezamenlijke-rijnmondgemeenten”. Om dit op te lossen kan er voor gekozen worden om de teksten onder de afbeeldingen in de code niet als kop op te maken. Andere oplossingen zoals het gebruik van CSS order zijn mogelijk.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware kunnen er hinder van ondervinden wanneer de volgorde van content van invloed is op zijn betekenis.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/ staat een invoerveld onder de tekst “ Aanmelden voor onze nieuwsbrief”. Dat invoerveld vraagt om het e-mailadres van de huidige gebruiker en moet daarom aan de eisen van dit succescriterium voldoen. Dat kan door op het input-element het attribuut autocomplete=”email” toe te voegen. Op die manier is hulpsoftware in staat om gebruikers te ondersteunen bij het invoeren van hun e-mailadres. Dit geldt ook voor meerdere invoervelden op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/contact/. Daar gaat het om de invoervelden “Naam”, “Email Address” en “Telefoon”. Voor het invoerveld “Naam” kan autocomplete=”name” gebruikt worden en voor “Telefoon” bestaan er meerdere opties het gebruik van autocomplete=”tel” wordt hier geadviseerd.

  • Gevolg:

   Het gevolg van deze afwijking is dat website gebruikers zelf bepaalde gegevens dienen in te vullen bij bepaalde velden die niet automatisch worden ingevuld

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/ hebben niet alle letters in de teksten “Alle informatie over de rookmelderplicht” voldoende contrast met de afbeelding op de achtergrond. Dit probleem is ook aanwezig bij de tekst “Praktische tips voor meer veiligheid in je eigen huis”. Al deze kleinere letters moeten een contrast van 4,5:1 of meer met de achtergrond hebben om te voldoen. In de eerste tekst heeft bijvoorbeeld de “n” van informatie niet voldoende contrast (3,7:1), deze letter is nu niet te onderscheiden van een “r”. In de tweede tekst heeft de eerste “s” niet voldoende contrast (4,2:1) deze letter is nu niet te onderscheiden van een “6”.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/?s=test&security=b64080ac20&_wp_http_referer=%2F staat onderaan de cijfers “1” tot en met “8”. Deze teksten hebben nu met 2,8:1 niet voldoende contrast met de achtergrond om te voldoen. Dit formaat tekst moet een contrast van minimaal 4,5:1 krijgen om te voldoen.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/wat-te-doen-bij/checklist-als-de-sirene-gaat/ hebben de witte nummers “1” tot en met “5” met 2,1:1 niet voldoende contrast met de groene achtergrond. Deze grote nummers hebben voldoende aan een contrast van 3,0:1.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/wat-is-rijnmondveilig-nl/ staat de witte tekst “Foto: Massimo Catarinella” op een witte achtergrond. Deze linktekst is daardoor onzichtbaar.

   Ook alle teksten in PDF-documenten zoals die op https://www.rijnmondveilig.nl/wp-content/uploads/2021/04/checklist-vluchten-bij-brand.pdf moeten voldoende contrast hebben om voor alle gebruikers zichtbaar te zijn. Alleen de teksten op de rode en paarse achtergrond hebben voldoende contrast. De waarden wisselen tussen de 1,9:1, 2,2:1 tot maximaal 4,4:1 voor de teksten die niet voldoen.

  • Gevolg:

   Slechtziende of kleurenblinde gebruikers kunnen moeite hebben om teksten te lezen als gevolg van het te lage achtergrond contrast.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Om dit te testen is de test-resolutie 1280x1024 gebruikt. De weergave van de website op 100% zoom is hier vergeleken met 200% zoom. Op alle pagina's van https://www.rijnmondveilig.nl/ wordt het hoofdmenu vervangen door een hamburgermenu. Het probleem is dat dit menu nu niet met het toetsenbord te activeren is. Dit is een probleem omdat een deel van de slechtziende gebruiker die moeten herschalen ook niet in staat is om visueel de positie van de muisaanwijzer te bepalen. Voor slechtziende toetsenbord gebruikers is er nu een verlies van functionaliteit. Deze eis geldt natuurlijk voor alle interactieve functionaliteit op deze website, maar onder dit succescriterium is alleen de toetsenbordbediening van het hoofdmenu op 200% zoom onderzocht.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/artikelen/ staat er tekst bij elk artikel. In de weergave met 200% zoom is er minder ruimte voor tekst. Het afbreken van de koppen en teksten bij een artikel zoals “Extra opvang asielzoekers binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond” is niet toegestaan. Het wegvallen van de tekst “Rotterdam-Rijnmond” en de tekst “’s in Nederland” geldt als een verlies van content. Het artikel van 8 november 2022 is hier als voorbeeld gebruikt, dit type probleem komt op deze pagina meer voor. Deze situatie zorgt er ook voor dat er niet voldaan wordt aan de eisen van succescriterium 1.4.12.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/wat-is-rijnmondveilig-nl/ staan bij 100% zoom de kop “Recente artikelen” met daaronder een serie links. Die content is niet beschikbaar als deze pagina bekeken wordt met 200% zoom.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat een toetsenbord gebruiker zijn of haar actie in het menu zal moeten herhalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bij succescriterium 1.4.4 is beschreven dat er verlies van content en/of functionaliteit is bij het inzoomen met 200% en een breedte van 1280 pixels. Dezelfde problemen treden ook op bij dit succescriterium, waarbij is getest bij een breedte van 320 CSS-pixels (of 1280 pixels en 400% ingezoomd). Deze problemen zijn hier niet nogmaals beschreven, zie voor de beschrijving succescriterium 1.4.4. Bij het oplossen van deze problemen moet er dus op gelet worden dat dit ook gaat voldoen voor dit succescriterium. https://www.rijnmondveilig.nl/

   Op alle pagina's van https://www.rijnmondveilig.nl/ staat bij een breedte van 320 CSS-pixels onderaan de link “Toegankelijkheid” voor een deel buiten beeld.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/algemeen/extra-opvang-asielzoekers-binnen-de-veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond/ staat een tabel die bij een breedte van 320 CSS-pixels niet in beeld past. Een deel van de informatie in deze tabel staat nu niet in beeld. Het gebruik van horizontaal scrollen is mogelijk om te gebruiken als oplossing zolang geen van de individuele tabelcellen maar breder is dan 320 CSS-pixels. Andere oplossingen zijn mogelijk. Hier is nu een verlies van content. Deze situatie komt ook voor in de tabel op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/corona/noodverordeningen/.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat een toetsenbord gebruiker zal moeten scrollen om geen informatie te verliezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/ komt na het activeren van de loep rechtsboven een zoekveld in beeld. Dat zoekveld heeft met 2,0:1 niet voldoende contrast met de achtergrond. De grijze knop met de loep erin heeft met 1,9:1 ook niet voldoende contrast. De homepage is hier als voorbeeld gebruikt dit probleem komt op alle pagina's voor.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/?s=test&security=b64080ac20&_wp_http_referer=%2F heeft het invoerveld boven de resultaten met 1,7:1 niet voldoende contrast met de witte achtergrond. In dat veld staat een interactieve grijze loep die met 2,6:1 niet voldoende contrast heeft. Onderaan staat tussen het cijfer “8” en de tekst “pagina 1 van 14” een groter-dan-teken met een contrast van 2,8:1. Al deze niet-tekstuele content moet om te voldoen een contrast hebben van minimaal 3,0:1 met de witte achtergrond.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/ is een aanpaste weergave van de toetsenbordfocus gebruikt. De focus heeft met CSS de border: 1px solid #0068c1;. Indien dit wordt gedaan moet die kleur een contrast hebben met de achtergrond om te voldoen. Dat is op de link “Oekraïne”, “Nieuws” en “Veilig leven” niet het geval. In de footer is de focus ook niet goed zichtbaar op de links “Cookie- & privacybeleid” tot en met “Toegankelijkheid”. De focus heeft daar een contrast van 1,6:1. Let op: de positie van de toetsenbordfocus is op meerdere plaatsen nu niet te bepalen. Dat is een apart probleem dat vermeld staat bij succescriterium 2.4.7: Focus zichtbaar. De weergave van de toetsenbordfocus op de homepage is als voorbeeld gebruikt, het probleem in de footer komt op alle pagina's voor.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/algemeen/extra-opvang-asielzoekers-binnen-de-veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond/ is een andere aangepaste toetsenbordfocus gebruikt. Het gaat om de tekst naast “Deel dit bericht”. De focus op die vier links heeft een contrast van 2,0:1, 1,6:1, 1,4:1 en 1,6:1. Om te voldoen moet de waarde minimaal 3,0:1 zijn. Deze situatie komt ook voor op andere pagina's zoals https://www.rijnmondveilig.nl/brand/veilig-en-gezond-je-huis-verwarmen/, https://www.rijnmondveilig.nl/algemeen/vluchten-bij-brand/ en https://www.rijnmondveilig.nl/wat-te-doen-bij/natuurbrand/.

  • Gevolg:

   Slechtziende of kleurenblinde gebruikers kunnen moeite hebben om de weergave en/of beelden te interpreteren als gevolg van het te lage achtergrond contrast.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/artikelen/ wordt tekst afgekort met drie puntjes (…) als de bovenstaande instellingen worden toegepast. Dat wegvallen van tekst geldt als verlies van informatie. De tekst “Extra opvang asielzoekers binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond” wordt “Extra opvang asielzoekers binnen de Veiligheidsregio…”. Het wegvallen van de tekst “Rotterdam-Rijnmond” is een verlies van content. Dit geldt ook voor teksten als “Heb je de brandweer ter plaatse nodig, maar is het geen levensbedreigende of…”. Het wegvallen van “acuut gevaarlijke situatie? Dan bel je” geldt als verlies van content. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/wat-te-doen-bij/.

  • Gevolg:

   Website bezoekers die dyslectisch zijn ervaren mogelijk meer problemen met het begrijpen van bepaalde teksten die voorzien zijn van stijlkenmerken die de functionaliteit of content negatief beïnvloeden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op alle pagina's van https://www.rijnmondveilig.nl/ is er een hoofdmenu gebruikt die altijd bovenaan in beeld blijft staan. De uitklapbare content onder “Inspecties” en “Rijnmondveilig” moeten daarom aan de eis “Sluiten” voldoen en dat is helaas niet mogelijk. De enige manier om een van deze menu’s te sluiten is door de muis te verplaatsen. Onder de eisen van dit succescriterium moet dat menu te sluiten zijn zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen. Let op: deze actie moet werken ongeacht de positie van de toetsenbordfocus op deze pagina. Het sluiten moet kunnen als een gebruiker het menu per ongeluk openklapt.

  • Gevolg:

   Het plotseling verschijnen en verdwijnen van extra content door de positie van de toetsenbordfocus of de muisaanwijzer leidt vaak tot toegankelijkheidsproblemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's van https://www.rijnmondveilig.nl/ is het hoofdmenu is niet helemaal met het toetsenbord te bedienen. Het openklappen en dichtklappen van de opties onder “Inspecties” en “Rijnmondveilig” is niet mogelijk met het toetsenbord. Bij het herschalen is het ook niet mogelijk om het hamburgermenu open te klappen met het toetsenbord. Zie succescriterium 1.4.4: Herschalen van tekst, voor meer informatie.

  • Gevolg:

   Het openklappen en dichtklappen van de opties onder “Publicaties”, “VRZHZ”, “Werken bij” en “Bestuur” is niet mogelijk met het toetsenbord en beperkt sommige gebruikers mogelijk bij het navigeren door de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina's https://www.rijnmondveilig.nl/wat-te-doen-bij/natuurbrand/ en https://www.rijnmondveilig.nl/wat-is-rijnmondveilig-nl/ staan twee YouTube video’s die met enkel teken sneltoetsen te bedienen zijn. In deze videospeler is het mogelijk om sneltoetsen van één karakter te gebruiken voor de bediening. Iemand kan bijvoorbeeld de letter k gebruiken om de video te pauzeren en weer te starten of de letter m om het geluid te dempen en weer aan te zetten. Ook andere sneltoetsen zijn actief. Het probleem is hier dat deze sneltoetsen ook actief zijn als de toetsenbordfocus op een ander element binnen de video staat. Dit kan problemen opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Ook kan dit problemen opleveren voor mensen die per ongeluk een toets op het toetsenbord indrukken. Bij een YouTube-videospeler als deze kan dit opgelost worden door de parameter disablekb=1 toe te voegen aan de URI van de video in de HTML-code. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld, maar het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met het toetsenbord. Zie ook de Engelstalige pagina https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Ook kan het problemen opleveren voor mensen die per ongeluk een toets op het toetsenbord indrukken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's van https://www.rijnmondveilig.nl/ is geen mechanisme aanwezig om blokken met herhalende content (zoals het menu) te omzeilen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een skiplink. Dit is de eerste link op een pagina die verwijst naar de unieke inhoud van die pagina. De skiplink mag verborgen zijn, maar moet zichtbaar worden als de focus erop staat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet steeds op iedere pagina door herhalende content te navigeren met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Mensen die via hun toetsenbord (moeten) navigeren kunnen hinder ondervinden van het steeds moeten herhalen van stappen, omdat herhalende content voor hen niet te omzeilen is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 17. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/wp-content/uploads/2021/04/checklist-vluchten-bij-brand.pdf staat een PDF-document dat geen documenttitel heeft. Voor PDF-documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. Het volgende PDF-document voldoet niet aan beide voorwaarden. Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand.

   Het PDF-document op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/wp-content/uploads/2020/09/200915-getekende-noodverordening-covid-19-veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond-van-15-9-2020.pdf voldoet ook niet, maar dat probleem is anders. Het tekst in de huidige documenttitel is onjuist, de datum klopt niet (in de titel staat “4 augustus 2020”) én de deze documenttitel wordt niet getoond in plaats van de bestandsnaam. Het tonen van de titel “Getekende Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 15 september 2020” zou wel voldoende zijn.

  • Gevolg:

   Visueel beperkte website bezoekers ondervinden mogelijk hinder van het ontbreken van titels op bepaalde pagina's.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 18. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's van https://www.rijnmondveilig.nl/ komt er een zoekveld en zoekknop in beeld na activatie van de blauwe loep rechtsboven. Doordat op dat moment de hele pagina van kleur veranderd geldt deze pop-up als een lightbox (ook wel modal genoemd). Voorwaarde is dat de toetsenbordfocus in het venster met het invoerveld en de grijze knop blijft zolang die openstaat. Het mag zoals nu dus niet mogelijk zijn om de toetsenbordfocus op de onderliggende pagina te krijgen, zonder eerst een actie te doen om de pop-up te sluiten. Het gedrag van de toetsenbordfocus na het openen van deze pop-up moet dus aangepast worden. Het is een optie om deze modal om te zetten naar een non-modal pop-up. In dat geval hoort de weergave van de onderliggende pagina niet aangepast te worden als de pop-up in beeld staat. In dat geval is het voldoende dat het invoerveld sluit als de focus weer op de link met de loep of op de link met de afbeelding “Rijnmondveilig – informeren en alarmeren” komt te staan. Nu moet de focus (tijdelijk) vast komen te zitten in de pop-up. Escape mag hier als mechanisme gebruikt worden om de modal sluitbaar te maken. Andere oplossingen zijn mogelijk.

  • Gevolg:

   Voor toetsenbord gebruikers is het navigeren over deze betreffende pagina's ingewikkeld of haast niet mogelijk in verband met de technische werking van bepaalde elementen op deze pagina.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 19. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/ staat de link “Meer informatie”. Doordat links maar op enkele manieren context met andere content kunnen krijgen is het linkdoel van deze link niet te bepalen. Deze link heeft geen context met de bovenstaande tekst en geen context met de bovenstaande kop “Wat is rijnmondveilig.nl?”. Visueel is deze context wel meteen duidelijk doordat de kop en de link op dezelfde donkerblauwe achtergrond staan. Dit geldt ook voor de link “Meer tips”, omdat het linkdoel pas duidelijk is als de context met de kop “Wat te doen bij” via de gekleurde achtergrond beschikbaar wordt.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat het doel van de link niet door gebruikers van hulpsoftware bepaald kan worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 20. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/ is de toetsenbordfocus meerdere keren niet zichtbaar voordat deze op de link “Incidenten” landt. Daarna is de positie van de toetsenbordfocus niet goed te bepalen als deze op het logo “Rijnmondveilig – informeren en alarmeren” staat. Alleen een verticale blauwe lijn is niet voldoende. De focus is niet zichtbaar op de link “Meer informatie” onder de kop “Wat is rijnmondveilig.nl?” in het blauwe vlak, net als op “Meer recente artikelen”, op de afbeeldingen “Foto van Skyline Rotterdam” en “Home” is de focus ook niet (goed genoeg) zichtbaar. De onzichtbaarheid van de toetsenbordfocus aan het begin van de focus volgorde komt op alle pagina's voor. Daar is de homepage enkel als voorbeeld gebruikt.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/?s=test&security=b64080ac20&_wp_http_referer=%2F is de focus niet zichtbaar op de grijze loep in het altijd zichtbare invoerveld. De focus is ook niet zichtbaar op de nummers 2 tot en met 8 van de pagina navigatie onderaan.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/contact/ is de focus niet zichtbaar op het selectievakje “Privacy Beleid”.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/incidenten/ is de focus niet zichtbaar op de links “Brand Graaf Adolf ... Nassaustraat, Rotterdam, Nederland” tot en met “Brand Riebeekstraat Rotterdam ... Riebeekstraat, Rotterdam, Nederland”. De toetsenbordfocus is ook niet zichtbaar op het select-element met aria-label “Archive selector” onder de kop “Volledig archief”. Dit komt ook voor op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/cin-meldingen/.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/artikelen/ is de focus niet zichtbaar op het select-element onder “Filter op categorie” tot en met de link “Heb je de brandweer ter plaatse nodig, maar is het geen levensbedreigende of acuut gevaarlijke situatie? Dan bel je vanaf …” onderaan de unieke content van deze pagina. Dit komt ook voor op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/wat-te-doen-bij/

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/algemeen/extra-opvang-asielzoekers-binnen-de-veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond/ is de focus niet zichtbaar op “Meer artikelen”. Deze situatie komt ook voor op andere pagina's zoals https://www.rijnmondveilig.nl/brand/veilig-en-gezond-je-huis-verwarmen/ en https://www.rijnmondveilig.nl/algemeen/vluchten-bij-brand/.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/wat-is-rijnmondveilig-nl/ is de toetsenbordfocus zichtbaar de helft van de links onder de kop “Recente artikelen”. De focus is niet zichtbaar op de links met tekst en wel zichtbaar op de links met een afbeelding erin.

  • Gevolg:

   Mensen met een motorische beperking kunnen er hinder van ondervinden als de focusindicator niet zichtbaar is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 21. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/ staat een invoerveld met het aria-label “e-mail adres invoeren”. Dat invoerveld heeft alleen de placeholdertekst als label om duidelijk te maken dat hier een e-mailadres ingevuld moet worden. Die tekst is nu geen onderdeel van de naam van dit invoerveld. Het advies is om een altijd zichtbaar label te gebruiken. Let op: aria-label overschrijft de naam van het invoerveld, pas op met het gebruik van aria-labels.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/incidenten/ staat een select-element met het aria-label “Archive selector”. Die waarde is bevat niet de tekst “Volledig archief”, deze tekst is beoordeeld als het altijd zichtbare label bij deze keuzelijst. Het advies om op dit soort invoeren geen aria-label of aria-labelledby te gebruiken. Gebruik bij voorkeur html label-elementen om invoervelden namen te geven.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/?s=test&security=b64080ac20&_wp_http_referer=%2F staat een groot zoekveld met de placeholdertekst “Zoek op rijnmondveilig.nl”. Dat invoerveld heeft die tekst ook als naam, maar na het zoeken staat die tekst niet meer in beeld. De enige tekst die dan nog gebruikt kan worden om de naam van dit invoerveld te bepalen is de grote kop bovenaan de pagina. Een oplossing is om de placeholdertekst aan te passen zodat die het woord “Zoeken” bevat. De suggestie is om “Zoeken op rijnmondveilig.nl” te gebruiken, dan is er geen probleem.

  • Gevolg:

   Visueel beperkte mensen zullen mogelijk last hebben wanneer de visueel zichtbare tekst op het logo niet voor komt in het tekstalternatief van de afbeelding. Zij maken namelijk gebruik van spraakbedieningssoftware om door een website te navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 22. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het PDF-document op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/wp-content/uploads/2021/04/checklist-vluchten-bij-brand.pdf heeft geen taal ingesteld en dat is wel nodig. Dit kan worden aangepast in de documenteigenschappen.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware moeten weten in welke taal de informatie moet worden doorgegeven aan een gebruiker. Nu er geen taal is ingesteld, zullen deze bezoekers hinder ondervinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 23. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/algemeen/extra-opvang-asielzoekers-binnen-de-veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond/ zijn Engelstalige waarden van aria-label attributen gebruikt. De namen van knoppen zoals “Share on Facebook” voldoen nu niet aan de eisen van dit succescriterium. Het advies is de waarden van deze aria-labels aan te passen naar het Nederlands. Dit probleem komt ook voor op andere pagina’s zoals https://www.rijnmondveilig.nl/brand/veilig-en-gezond-je-huis-verwarmen/, https://www.rijnmondveilig.nl/wat-te-doen-bij/natuurbrand/, https://www.rijnmondveilig.nl/corona/noodverordeningen/ en meer.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware kunnen hinder ondervinden omdat de aria-labels nog niet zijn aangepast naar het Nederlands.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 24. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/incidenten/ staat onder de kop “Volledig archief” een select-element die werkt als keuzelijst om naar een andere pagina te navigeren. Het kiezen van een optie in een select-element geldt als het instellen van een component van de gebruikersinterface en het laden van een andere pagina geldt als een contextwijziging. Het is niet toegestaan om zonder waarschuwing of bevestiging een andere pagina te laden als direct gevolg van het kiezen van een optie in een keuzelijst. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, een hiervan is om van “Maand selecteren” een uitklapbare knop te maken. Na het activeren komt dan een scrollbare lijst met links in beeld waarvan er dan één gekozen kan worden. Het activeren van een link (of knop) geldt namelijk niet als het instellen van een component van de gebruikersinterface. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/cin-meldingen/. Het is een advies om geen gebruik te maken van de uitzondering voor vooraf geïnformeerde gebruikers, omdat die melding voor alle gebruikers duidelijk zichtbaar in beeld moet staan om te voldoen. Andere oplossingen zijn mogelijk.

  • Gevolg:

   Deze afwijking is mogelijk desoriënterend voor visueel beperkte gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 25. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/ zijn bij het invoerveld onder “Aanmelden voor onze nieuwsbrief” browserafhankelijke foutmeldingen gebruikt. Die foutmeldingen zijn niet helemaal toegankelijk. Bij het niet invullen van het veld komt in Chrome en Firefox alleen een suggestie in beeld en in Chrome heeft de melding ook nog een tijdslimiet. Ook is het zo dat niet alle browsers altijd een dergelijke melding geven. Het is ook een optie om geen controle op de invoer van dit veld toe te passen, de verantwoordelijkheid voor het invoeren van een geldig e-mailadres ligt dan helemaal bij de gebruiker.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/contact/ komt bij het niet invullen van een verplicht veld de tekst “Dit is een verplicht veld.” onder dat invoerveld te staan. De tekst “Dit is een verplicht veld.” geeft niet aan dat het hier om een foutmelding gaat, deze tekst had er ook van te voren kunnen staan om fouten te voorkomen. Een geldige foutmelding bevat eigenlijk altijd een ontkenning, doordat er onderaan het formulier de tekst “Corrigeer de fouten voordat je dit formulier indient.” in beeld komt wordt er voldaan aan de eisen van dit succescriterium. Indien de huidige oplossing gehandhaafd wordt is het advies om de algemene foutmelding bovenaan het formulier te zetten of om de teksten bij de invoervelden beter te formuleren, denk daarbij dan aan teksten als “U heeft geen (geldig) e-mailadres ingevuld”.

  • Gevolg:

   Dit specifieke aandachtspunt zorgt mogelijk voor verwarring bij enkele website bezoekers vanwege het ontbreken van een duidelijke foutmelding.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 26. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/ staat een invoerveld met de placeholdertekst “jan.jansen@email.nl”, die tekst is nu de enige (visuele) manier om te bepalen dat hier een e-mailadres ingevuld moet worden. Het probleem is dat een invoerveld ook tijdens en na het invullen een zichtbaar label of instructies moet hebben en dat is nu niet het geval. Het gebruik van een placeholdertekst is dus geen (volledig) alternatief voor de eisen van dit succescriterium. Er moet een visuele manier komen om tijdens het invullen duidelijk te maken dat hier een e-mailadres ingevuld moet worden.

  • Gevolg:

   Het ontbreken van een visueel label veroorzaakt hinder bij blinden of slechtzienden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 27. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/ staan meerdere parsefouten op regel 1280 staat een losse eindtag. Op regels staat 1706, 1720, 1734 en 1748 een link niet goed genest in een span-element. Op regel 1992 wordt een section-element gesloten terwijl het ul-element van regel 1987 nog open staat. Deze typen problemen komen ook voor op andere pagina's zoals https://www.rijnmondveilig.nl/algemeen/extra-opvang-asielzoekers-binnen-de-veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond/, https://www.rijnmondveilig.nl/wat-te-doen-bij/natuurbrand/ en https://www.rijnmondveilig.nl/corona/noodverordeningen/.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/toegankelijkheid/ staat op regel 1011 een losse eindtag. Op regel 1194 wordt een section-element gesloten terwijl het ul-element van regel 1189 nog open staat. Deze parsefouten komen ook op andere pagina's voor zoals op https://www.rijnmondveilig.nl/?s=test&security=b64080ac20&_wp_http_referer=%2F, https://www.rijnmondveilig.nl/contact/ tot en met https://www.rijnmondveilig.nl/partners/.

   Op pagina https://www.rijnmondveilig.nl/cin-meldingen/ stop de code ineens op regel 2176. Dit geeft meerdere parsefouten, omdat elementen die gesloten moeten worden nu alleen een begintag hebben.

  • Gevolg:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor gebruikers die werken met hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRR zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209