Verklaring van designsysteem

Status toegankelijkheid https://uno.dfront.rijkscloud.nl/

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 07-03-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website designsysteem.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is beschikbaar via de link https://www.duo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gepubliceerde informatie blijkt dat de website designsysteem gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is gevorderd met de toegankelijkheid van designsysteem en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-02-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) .
Functie: Directeur OVG.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-03-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@duo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw vraag of opmerking behandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw vraag of opmerking is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen.

Aanvullende informatie van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Onze auditors/technisch specialisten digitale toegankelijkheid zijn nauw betrokken bij het team dat het designsysteem beheerd en doorontwikkeld. Zodoende worden doorlopend verbeteringen aangebracht op het gebied van digitale toegankelijkheid.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 07-02-2026.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website designsysteem : voldoet gedeeltelijk

De website designsysteem is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.duo.nl/images/toegankelijkheidsrapport-uno-designsysteem-2023.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-02-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situatie.

  • Oorzaak:

   Op https://uno.dfront.rijkscloud.nl/#/aan-de-slag/developers/chrome-extensie staan meerdere afbeeldingen (<img>-elementen) zonder alt-attribuut. Het gaat onder andere om schermafbeeldingen die gebruikt worden in de uitleg. Uit de begeleidende tekst valt voldoende op te maken wat er op de afbeeldingen te zien is, maar er moet nog wel een leeg alt-attribuut worden toegevoegd (alt=""), zodat de <img>-elementen worden genegeerd door schermleessoftware. • Op https://uno.dfront.rijkscloud.nl/#/components/overzicht staat bij elke link naar een component een vereenvoudigde visuele weergave van het component in kwestie. De alt-tekst is in alle gevallen gelijk aan de naam van het component. Omdat de afbeeldingen ter illustratie zijn, dient hier gebruik gemaakt te worden van een leeg alt-attribuut (alt=""), zodat schermleessoftware de afbeeldingen negeert. • Op https://uno.dfront.rijkscloud.nl/#/components/tooltip heeft het icoon bij "Tooltip op een icoon" geen tekstalternatief. Hierdoor heeft de knop waar het icoon in staat ook geen naam (zie 4.1.2).

  • Gevolg:

   Afbeeldingen zijn niet voorzien van de juiste alt-teksten, waardoor mensen die gebruik maken van schermleessoftware niet alle informatie voorgelezen krijgen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2026
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In het component "tabs" dat op https://uno.dfront.rijkscloud.nl/#/components/tabs beschreven staat en op meerdere pagina’s in de sample gebruikt wordt, is de role="tab" een niveau te laag gezet, namelijk op de <a> in plaats van de <li>. Hierdoor zijn de tabs niet goed genest (want ze moeten child zijn van een role="tablist") . Hierdoor behouden de <li>'s hun semantische waarde en zijn ze daardoor ook niet goed genest (want die moeten child zijn van een <ul> of <ol> en zijn nu child van de role="tablist"). Dit kan o.a. problemen opleveren bij de aankondiging naar schermleessoftware. Zie de ARIA Authoring Practices voor een patroon voor het tabpanel: https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/tabs/. En zie ook de opmerkingen bij 2.4.3. • Op https://uno.dfront.rijkscloud.nl/#/over-uno/changelog klopt de hiërarchische structuur van de koppen niet. Gezien de h1-kop "Changelog" en de h2-kop "6.1.1 (2023-01-04)" zou elke kop die de naam van de change aangeeft een <h2> moeten zijn. Maar er zijn diverse changes als <h1> gecodeerd. (NB: het feit dat er meerdere h1-koppen zijn is technisch niet fout, het gaat erom dat in dit geval de structuur niet meer klopt, omdat elke change hetzelfde kopniveau zou moeten hebben.) • Op https://uno.dfront.rijkscloud.nl/#/components/collapse heeft de tabel bij "collapsable tabel" in de HTML-code een role="status" meegekregen. Hierdoor verliest het component zijn semantische rol van tabel en is het om die reden niet meer zichtbaar en navigeerbaar voor schermleessoftware. De role="status" is bedoeld voor live-regions en is hier dus volstrekt niet van toepassing

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Anders wordt de informatie aan blinde bezoekers niet begrijpelijk voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2026
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald.

  • Oorzaak:

   Op https://uno.dfront.rijkscloud.nl/#/patronen/formulier staat een voorbeeldformulier met een paar velden. Er is bij geen van de velden gebruik gemaakt van het attribuut autocomplete, terwijl ze er allemaal voor in aanmerking komen. Het attribuut zorgt ervoor dat het doel van het invoerveld programmatisch bepaald kan worden, waardoor velden eventueel automatisch gevuld kunnen worden. Zie voor een volledige lijst waar autocomplete gebruikt dient te worden: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes.

  • Gevolg:

   Doordat het autocomlete attribuut ontbreekt wordt het doel van de invoervelden niet duidelijk gemaakt. In dit geval voor de volledige naam ‘name’ en voor het e-mail adres ‘email’

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2026
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1

  • Oorzaak:

   Op pagina's met HTML-voorbeelden is het kleurcontrast van de groene tekst (#008080, teal) tegen de lichte achtergrond (#F8F8F8) officieel net onvoldoende, want die haalt het voorgeschreven minimum van 4,5:1 net niet.

  • Gevolg:

   Er is onvoldoende contrast tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2026
 5. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer door via de muis of toetsenbord focus aanvullende content zichtbaar wordt en vervolgens weer wordt verborgen, gelden specifieke eisen.

  • Oorzaak:

   Op https://uno.dfront.rijkscloud.nl/#/components/tooltip als je met de muiscursor een tooltip triggert, is het niet mogelijk met de escape-toets de tooltip te laten verdwijnen.

  • Gevolg:

   Het is niet mogelijk de content te laten verdwijnen zonder de muis .

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2026
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Bij inzoomen verandert het menu op elke pagina in een hamburgermenu. Dit is niet bereikbaar met het toetsenbord, doordat het niet in de tabvolgorde zit.

  • Gevolg:

   De functie werkt niet met het toetsenbord

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2026
 7. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende content, kan bezoekers afleiden bij het gebruik van de rest van de pagina. Voorkom dit type content of bied de mogelijkheid om de beweging te stoppen of te pauzeren.

  • Oorzaak:

   Op https://uno.dfront.rijkscloud.nl/#/components/button staan twee voorbeeldknoppen met eeuwig draaiende spinner. Er is geen mogelijkheid om de beweging te stoppen. Idealiter bevat het voorbeeldcomponent een mechanisme om de spinner aan en uit te zetten.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan de spinner niet pauzeren. Hiervan is bekend dat dit toevallen kan veroorzaken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2026
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is een skiplink aanwezig op elke pagina, maar hij functioneert nergens: de focus gaat niet naar de hoofdinhoud. Het id waar de href naar verwijst klopt in elk geval niet (het id van de <main> is consequent "content", dus de href zou overal naar #content moeten verwijzen). Let er hierbij op dat het id "content" ten onrechte 2x gebruikt wordt. Alleen de <main> moet dit id gebruiken.

  • Gevolg:

   Gebruikers die het toetsenbord gebruiken kunnen niet snel naar de inhoud tabben.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2026
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Alle onderzochte pagina’s hebben dezelfde titel, namelijk "UNO Documentatie". Elke pagina dient een unieke, beschrijvende titel te hebben. Deze mag overeenkomen met de H1-kop. Voor gebruikers van schermleessoftware is de paginatitel het eerste onderscheidende kenmerk om pagina’s uit elkaar te kunnen houden. Ter verduidelijking: de paginatitel is het <title>-attribuut in de <head> van de HTML.

  • Gevolg:

   Gebruikers van schermleessoftware kunnen de verschillende pagina's niet onderscheiden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2026
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert. Als bijvoorbeeld een lightbox wordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox te komen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden, voordat deze is afgesloten. Een ander voorbeeld: een knop met 'Meer opties' klapt uit, de opties verschijnen eronder. Als echter verder wordt getabt, is de eerste optie niet het eerstvolgende item dat toetsenbordfocus ontvangt.

  • Oorzaak:

   Op pagina's waar het component "tabs" voorkomt is de focusvolgorde onlogisch. Wanneer een tab is geselecteerd, is de verwachting dat het volgende item dat middels de tab-toets de focus ontvangt de inhoud van het tabblad is, of het eerste interactieve element binnen die inhoud. In plaats daarvan verspringt de focus ofwel naar het eerstvolgende tabblad (bij elk voorkomen van de tablijst met tabbladen "Voorbeeld" en "HTML") ofwel naar het eerste focusbare element buiten het component (bij de voorbeeldtablijsten op https://uno.dfront.rijkscloud.nl/#/components/tabs met tabbladen “Tab 1”, “Tab 2”, enz.). Schakelen tussen tabbladen moet middels de pijltjestoetsen. Zie het beschreven patroon in de ARIA Authoring Practices: https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/tabs/.

  • Gevolg:

   De focus verplaatst zich op een niet logische wijze, waardoor de tekst ook niet in de juiste volgorde voorgelezen wordt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2026
 11. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Er is naast het menu geen zoekfunctie of sitemap beschikbaar om naar andere pagina’s te navigeren.

  • Gevolg:

   Bezoekers met verschillende type beperkingen kunnen content op de website minder makkelijk vinden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2026
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Zorg ervoor dat altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.

  • Oorzaak:

   Op https://uno.dfront.rijkscloud.nl/#/patronen/beslisboom zit een extra tabstop tussen de links "Wijzigingshulp opleiding" en "Naar opleidingsgegevens wijzigen". Hier is geen focus zichtbaar. De tabstop wordt veroorzaakt door de link in de header van de getoonde voorbeeldpagina, die visueel niet getoond wordt: "<header class="header header--transparent"><div class="header-logo"><a href="/" title="Logo Dienst Uitvoering Onderwijs"></a></div></header>". Hier moet ofwel het logo zichtbaar gemaakt worden zodat het focus kan ontvangen, ofwel uit de code verwijderd worden.

  • Gevolg:

   Gebruikers die het toetsenbord gebruiken raken de focus kwijt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2026
 13. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op alle onderzochte pagina’s is de taalinstelling Engels, terwijl de inhoud Nederlands is. Pas dit aan naar lang="nl". De taalinstelling zorgt ervoor dat gebruikers van schermleessoftware de inhoud in de juiste taal krijgen voorgelezen

  • Gevolg:

   Voorleessoftware leest in het Engels voor, terwijl de tekst Nederlands is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2026
 14. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op https://uno.dfront.rijkscloud.nl/#/over-uno/changelog zijn sommige issues in het Nederlands, maar veel ook in het Engels. De taalwisseling wordt nergens aangegeven. (Overigens staat de taal van de pagina ten onrechte op Engels, zie 3.1.1.)

  • Gevolg:

   Door geen taalwisseling in de code op te nemen leest de voorleessoftware niet in de juiste taal voor.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2026
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op https://uno.dfront.rijkscloud.nl/#/components/radiobutton heeft het (inactieve) keuzerondje bij "Medewerkerportaal" geen programmatisch bepaalbare naam, omdat het <label> verwijst naar een verkeerd id ("opt3" i.p.v. "opt"). Hierdoor is voor gebruikers van schermleessoftware niet duidelijk waar het keuzerondje bijhoort. • Op https://uno.dfront.rijkscloud.nl/#/components/switch heeft de switch programmatisch een verkeerde rol, namelijk die van "checkbox". Dit kan een foutieve interpretatie van het element oproepen bij hulpapparatuur. Voeg role="switch" toe aan het element. Zie voor meer uitleg: https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/example-index/switch/switch.html. • Opmerking: de waarde van de switch (of eigenlijk dus: checkbox) die programmatisch bepaald wordt is technisch niet fout, maar kan wel verwarrend zijn voor met name blinde gebruikers, doordat ook de naam van de switch (checkbox) wijzigt. Idealiter heeft een switch tekstueel waardes als aan/uit en wordt die tekst met aria-hidden verborgen voor schermleessoftware. De tekstuele waardes zijn nu "online" en "offline", maar in plaats van als waarde worden ze als deel van de toegankelijke naam gecommuniceerd. De programmatisch bepaalde waarde wordt gebaseerd op <input type="checkbox">. Vergelijk: "title switch online [naam], ingeschakeld [waarde]" en "title switch offline [naam], uitgeschakeld [waarde]". Zie ook hiervoor: https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/example-index/switch/switch. • Hoewel de knoppen van de videospeler op https://uno.dfront.rijkscloud.nl/#/components/video een naam hebben, is deze telkens in het Engels.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van schermleessoftware is niet overal duidelijk waarvoor knoppen dienen of wat de functie is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-02-2026

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209