Verklaring van Nationaal Programma Onderwijs

Status toegankelijkheid https://www.nponderwijs.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 07-12-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Nationaal Programma Onderwijs.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is beschikbaar via de link https://www.rijksoverheid.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Nationaal Programma Onderwijs van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 31-03-2022.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-09-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap .
Functie: Hoofd C&O.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@nationaalprogrammaonderwijs.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-03-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Nationaal Programma Onderwijs : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Nationaal Programma Onderwijs is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In het pdf document https://www.nponderwijs.nl/binaries/nationaalprogrammaonderwijs/documenten/publicaties/2021/05/10/succesfactoren-voor-een-effectief-schoolprogramma/OCW-Succesfactoren+schoolprogramma_TG.pdf is het logo getagd als artifact. Dit betekent dat het genegeerd wordt door hulpsoftware. Een logo is informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig waar minimaal de tekst van het logo in voorkomt. Dit logo moet getagd worden als figure en een goed tekstalternatief krijgen.

   Andere mogelijke problemen voor dit succescriterium die van toepassing zijn op de techniek, zijn hier niet benoemd.

  • Gevolg:

   Herkenbaarheid logo is minder

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Pdf wordt bij eerste gelegenheid aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.nponderwijs.nl/zoeken?trefwoord=corona&search-submit= staan zoekresultaten opgemaakt met een html kop en daaronder content. Bij de laatste twee “Agenda” en “Nieuws” staat er geen content onder en zijn daardoor geen koppen. Gebruik koppen alleen om teksten / content koppen te geven.

   Op pagina https://www.nponderwijs.nl/actueel/nieuws/2021/07/19/gesprekstafels-np-onderwijs staat een stuk tekst opgemaakt met het em element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Als een heel stuk tekst met het strong of em element is omringd om het dik / schuingedrukt te stylen, wordt de hele tekst met nadruk voorgelezen en dat is dus niet de bedoeling. Dit haalt het effect van nadruk weg. Dit kan beter op een andere manier worden opgemaakt.

   In het pdf document https://www.nponderwijs.nl/binaries/nationaalprogrammaonderwijs/documenten/publicaties/2021/05/10/succesfactoren-voor-een-effectief-schoolprogramma/OCW-Succesfactoren+schoolprogramma_TG.pdf staat op pagina 4 een tabel. Deze tabel is niet helemaal goed opgemaakt. Nu is het eerste gedeelte “Analyse” met de lijst eronder opgemaakt als tabelkop (th) en de rest als tabeldata. Dit klopt niet. De woorden “Analyse”, “Doelen” en “Interventies” etc. kunnen bijvoorbeeld wel tabelkoppen (th) zijn. Dit geldt ook voor de tabel op pagina 5. Hier is ook de bovenste cel opgemaakt met het th element. Maar dit is ook geen tabelkop.

   Andere mogelijke problemen voor dit succescriterium die van toepassing zijn op de techniek, zijn hier niet benoemd.

  • Gevolg:

   Kopjes kunnen verwarring opleveren

  • Alternatief:

   De metadata zijn consequent ingevuld

  • Maatregel:

   CMS/platformkwestie, wordt doorgegeven aan aanbieder AZ/DPC

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In het pdf document https://www.nponderwijs.nl/binaries/nationaalprogrammaonderwijs/documenten/publicaties/2021/05/10/succesfactoren-voor-een-effectief-schoolprogramma/OCW-Succesfactoren+schoolprogramma_TG.pdf staat op de laatste pagina een legenda van drie kleuren met tekst. Deze informatie is dus alleen afhankelijk van kleur en kan gemist worden door bijvoorbeeld kleurenblinden. De kleuren staan op zich ook onder de tabel in tekst, maar hier wordt een andere tekst voor uitleg gegeven.

   Andere mogelijke problemen voor dit succescriterium die van toepassing zijn op de techniek, zijn hier niet benoemd.

  • Gevolg:

   Herkenbaarheid minder

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Pdf wordt bij eerste gelegenheid aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In het pdf document https://www.nponderwijs.nl/binaries/nationaalprogrammaonderwijs/documenten/publicaties/2021/05/10/succesfactoren-voor-een-effectief-schoolprogramma/OCW-Succesfactoren+schoolprogramma_TG.pdf hebben de licht groene teksten met witte achtergrond en de witte teksten met licht groene achtergrond een te laag contrast van 1,9:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

   Andere mogelijke problemen voor dit succescriterium die van toepassing zijn op de techniek, zijn hier niet benoemd.

  • Gevolg:

   Herkenbaarheid minder

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Pdf wordt bij eerste gelegenheid aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.nponderwijs.nl/ als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, is de tekst van het logo weg. Dit is verlies van content.

   Andere mogelijke problemen voor dit succescriterium die van toepassing zijn op de techniek, zijn hier niet benoemd.

  • Gevolg:

   Onbekend

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   CMS/platformkwestie, wordt doorgegeven aan aanbieder AZ/DPC

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. De complexiteit van onze organisatie is te hoog
  • Beschrijving van het issue:

   Niet alle onderdelen en samenwerkingspartners kunnen pdf's toegankelijk aanbieden. CMS/platformkwesties liggen buiten onze macht, nl bij de externe leverancier AZ/DPC.

  • Oorzaak:

   Niet alle onderdelen en samenwerkingspartners kunnen pdf's toegankelijk aanbieden. CMS/platformkwesties liggen buiten onze macht, nl bij de externe leverancier AZ/DPC.

  • Gevolg:

   Niet alle problemen zijn op te lossen en niet alle oplossingen zijn te plannen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Doorgaande gesprekken.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Bepaalde zaken blijven buiten de macht van webteams, afdelingen c.q. departementen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Onevenredige last

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209