Verklaring van ACM ConsuWijzer

Status toegankelijkheid https://www.consuwijzer.nl/

Autoriteit Consument & Markt is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-05-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Autoriteit Consument & Markt streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website ACM ConsuWijzer.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Autoriteit Consument & Markt is beschikbaar via de link https://www.consuwijzer.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Autoriteit Consument & Markt gepubliceerde informatie blijkt dat de website ACM ConsuWijzer gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Autoriteit Consument & Markt is gevorderd met de toegankelijkheid van ACM ConsuWijzer en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Autoriteit Consument & Markt .
Functie: Directeur Consumenten.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-05-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webteam@acm.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Aanvullende informatie van Autoriteit Consument & Markt

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website ACM ConsuWijzer : voldoet gedeeltelijk

De website ACM ConsuWijzer is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Autoriteit Consument & Markt dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.consuwijzer.nl/sites/default/files/2020-02-27%20Toegankelijkheidsonderzoek%20Consuwijzer%20versie%202.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-02-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de leverancier
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Autoriteit Consument & Markt dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.
  • Oorzaak: Afbeelding is decoratief, maar heeft alternatieve tekst
  • Gevolg: Niet tekstuele componenten worden niet opgelezen
  • Alternatief: Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal
  • Maatregel: Reeds verholpen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-02-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.
  • Oorzaak: Componenten staan niet goed in de code
  • Gevolg: Met de huidige opmaak kunnen screenreaders de vraag niet bij de radio buttons voorlezen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Reeds verholpen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-02-2020
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een betekenisvolle leesvolgorde door software bepaald worden.
  • Oorzaak: Leesvolgorde niet correct
  • Gevolg: Screenreaders lezen de pagina dan in de verkeerde volgorde
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Reeds verholpen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-02-2020
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:
  • Oorzaak: De invoervelden voor persoonlijke informatie zoals naam en e-mailadres hebben geen mechanisme waarmee de invoer automatisch kan worden aangevuld.
  • Gevolg: Dit maakt het invullen van formulieren voor veel gebruikers lastiger, met name voor mensen voor wie het invoeren van tekst veel tijd kost omdat dit via speciale hulpmiddelen gaat zoals bijvoorbeeld het aanwijzen van letters.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Autocomplete-attributen plaatsen bij de invoervelden
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1
  • Oorzaak: Het contrast is niet afdoende.
  • Gevolg: Gebruiker kan de tekst niet goed zien/lezen
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Reeds verholpen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-02-2020
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen.
  • Oorzaak: Tekst als afbeelding in plaats van als tekst
  • Gevolg: De gebruiker kan de tekst niet aanpassen (bijvoorbeeld de grootte of het lettertype).
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Reeds verholpen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-02-2020
 7. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.
  • Oorzaak: Geen bladwijzers aanwezig
  • Gevolg: Gebruiker kan niet goed door document navigeren
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Reeds verholpen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-02-2020
 8. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden.
  • Oorzaak: Kruimelpad is in het Engels
  • Gevolg: Voorleessoftware leest Engels voor
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Kruimelpad aanpassen naar Nederlands
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Buttons opgemaakt als label-element
  • Gevolg: Met de huidige opmaak kunnen screenreaders de vraag niet bij de radio buttons voorlezen en hebben ze enkel het label "Ja" en "Nee".
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Aan laten passen door ontwikkelpartij
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Uitklapbare koppen worden niet als kop aangemerkt.
  • Gevolg: Dit bemoeilijkt de navigatie voor screenreadergebruikers die sneltoetsen kunnen gebruiken om van kop naar kop te springen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Plaats een button-element in de h2, zo blijft zowel de kop als de knop zichtbaar voor screenreaders.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Autoriteit Consument & Markt heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617