Verklaring van BrabantinBeelden

Status toegankelijkheid https://brabantinbeelden.nl/

Brabants Historisch Informatie Centrum is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 29-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Brabants Historisch Informatie Centrum streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website BrabantinBeelden.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Brabants Historisch Informatie Centrum is beschikbaar via de link https://bhic.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Brabants Historisch Informatie Centrum gepubliceerde informatie blijkt dat de website BrabantinBeelden gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Brabants Historisch Informatie Centrum is gevorderd met de toegankelijkheid van BrabantinBeelden en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-01-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Brabants Historisch Informatie Centrum .
Functie: Hoofd Publieksdiensten.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 29-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Wij vinden het belangrijk dat de inhoud van onze website toegankelijk is voor iedereen die hier gebruik van maakt.

Toegankelijkheidsverklaring

In onze toegankelijkheidsverklaring kun je lezen in hoeverre brabantinbeelden.nl voldoet aan de bij wet gestelde eisen voor digitale toegankelijkheid (WCAG-EM). 

De toegankelijkheidsverklaring van brabantinbeelden.nl kun je downloaden als pdf via deze link. Ook staat deze in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Contact

Loop je tegen een probleem aan met digitale toegankelijkheid op deze website? Of heb je een vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid?

Neem dan contact met ons op via info@brabantinbeelden.nl of 073-6818500. Je kunt binnen 5 werkdagen een reactie van ons verwachten.

Aanvullende informatie van Brabants Historisch Informatie Centrum

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 12-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website BrabantinBeelden : voldoet gedeeltelijk

De website BrabantinBeelden is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Brabants Historisch Informatie Centrum dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://brabantinbeelden.nl/sites/default/files/brabant-in-beelden-accessibility-report.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 13-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de leverancier
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Brabants Historisch Informatie Centrum dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Een van de opmerkingen gaat over het div element met class 'c-home-banner'. De opmerking is dat wanneer dit element een navigatie sectie bevat, het element als een lijst opgemaakt dient te worden. Het element bevat geen navigatie sectie, en hoeft dan ook niet als lijst opgemaakt te worden. Hetzelfde geldt voor de elementen met class 'c-region-footer__top' en 'c-readmore__icon'.

   Ook op de pagina https://brabantinbeelden.nl/fotos wordt dezelfde opmerking gegeven, ditmaal over de twee knoppen die verwijzen naar de beeldbank collecties van BHIC en RCH Eindhoven. Hier betreft het ook geen navigatie sectie, omdat dit externe links zijn.

   Op thema-pagina's (bijv. https://brabantinbeelden.nl/themas/winkels-van-toen) ontbreekt er een h2 tag, maar zijn de titels in de verhalenblokken een h3. Hierdoor komt er een waarschuwing dat de opbouw van titels niet correct is. Het CMS gebruikt voor deze blokken in diverse weergaven consequent een h3. Het zou niet de juiste werkwijze zijn om hier van af te wijken. Dit punt willen we daarom zo laten.

  • Gevolg:

   div element met class 'c-home-banner', 'c-region-footer__top' en 'c-readmore__icon': geen gevolg, want element bevat geen navigatie sectie.

   Knoppen die verwijzen naar de beeldbank collecties op de pagina https://brabantinbeelden.nl/fotos: geen gevolg, want hier betreft het ook geen navigatie sectie, maar externe links.

   Ontbreken h2 tag op thema-pagina's: geen gevolg, de titels in de verhalenblokken zijn consequent een h3. Het zou niet de juiste werkwijze zijn om hier van af te wijken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   div element met class 'c-home-banner', 'c-region-footer__top' en 'c-readmore__icon': geen maatregel, want element bevat geen navigatie sectie en hoeft dus niet als een lijst opgemaakt te worden.

   Knoppen die verwijzen naar de beeldbank collecties op de pagina https://brabantinbeelden.nl/fotos: geen maatregel, want hier betreft het ook geen navigatie sectie maar externe links.

   Ontbreken h2 tag op thema-pagina's: geen maatregel, de titels in de verhalenblokken zijn consequent een h3. Het zou niet de juiste werkwijze zijn om hier van af te wijken. Dit punt willen we daarom zo laten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-12-2024
 2. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een aantal opmerkingen gaan over het contrast. Het primaire doel van de website is het ontsluiten van foto & film in het format van een digitaal magazine. Het ontwerp kenmerkt zich door subtiele kleuren waardoor het beeld op aantrekkelijke wijze gepresenteerd wordt. Het is een bewuste keuze om dit voorlopig zo te laten. Het is niet uit te sluiten dat er ooit een herontwerp volgt waarbij het contrast wel voldoet aan de gestelde toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Minimaal. De kern van de website (het ontsluiten van foto en film) wordt hier niet door geraakt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Om dit aan te passen moet de volledige vormgeving van de website herzien worden, terwijl de impact op de gebruiker minimaal is. De kern van de website (het ontsluiten van foto en film) wordt hier niet door geraakt. Mocht er in de toekomst sprake zijn van een herontwerp van de website, dan zal hiermee rekening worden gehouden. Op dit moment is een herontwerp echter niet mogelijk.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Om dit punt op korte termijn volledig te verhelpen zou de volledige vormgeving van de website herzien worden. De benodigde middelen zijn daar momenteel niet voor beschikbaar.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-12-2024
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Er wordt als waarschuwing gegeven dat de header van de pagina 'position: fixed' heeft, en dat dit als gevolg kan hebben dat er in 2 richtingen gescrold zou moeten worden om alle content te zien. De waarschuwing is niet van toepassing. Hetzelfde geldt voor de zoek overlay en voor een label met class=menu-icon (welke niet zichtbaar is)

  • Gevolg:

   Geen gevolg. De waarschuwing dat er in 2 richtingen gescrold zou moeten worden om alle content te zien is niet van toepassing.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geen maatregel. De waarschuwing dat er in 2 richtingen gescrold zou moeten worden om alle content te zien is niet van toepassing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-12-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Brabants Historisch Informatie Centrum heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240405