Verklaring van Raadsinformatie gemeente Ridderkerk

Status toegankelijkheid https://raad.ridderkerk.nl/

Gemeente Ridderkerk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Ridderkerk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Raadsinformatie gemeente Ridderkerk.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Ridderkerk is beschikbaar via de link https://www.ridderkerk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Ridderkerk gepubliceerde informatie blijkt dat de website Raadsinformatie gemeente Ridderkerk gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Ridderkerk is gevorderd met de toegankelijkheid van Raadsinformatie gemeente Ridderkerk en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-04-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Ridderkerk .
Functie: Griffier.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met de griffie via e-mail webteam@bar-organisatie.nl of telefoonnummer (0180) 451 790.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw verzoek is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de griffier j.v.straalen@ridderkerk.nl of 0180-451780

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Ridderkerk

PDF-bestanden

 • PDF-documenten op  deze website zijn deels niet digitaal toegankelijk.
 • Oorzaak: De documenten zijn (nog) niet goed opgemaakt. Er wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van koppen en er zijn geen alternatieve teksten bij afbeeldingen. De systemen waarin deze documenten worden opgemaakt bieden (nog) geen mogelijkheid om te voldoen aan digitale toegankelijkheid.
 • Gevolg: Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Vaak is er een probleem met de structuur. Doordat sommige afbeeldingen en logo's geen tag bevatten, slaat hulpsoftware deze onderdelen over. Bezoekers met een visuele beperking hebben hier waarschijnlijk last van.
 • Alternatief: Bezoekers die de PDF-bestanden niet kunnen doornemen kunnen contact opnemen met de griffie van de gemeente Ridderkerk via e-mail webteam@bar-organisatie.nl of bellen naar (0180 ) 451 790.
 • Maatregel: Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden. We verwachten de komende jaren steeds meer toegankelijke pdf-bestanden aan te bieden.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Document download informatie:

De pdf-bestanden op onze websites kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Acrobat reader(externe link).

Archivering

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar het archiveren van deze website. In het komende jaar zal daar meer duidelijkheid over komen. Bezoekers die de informatie niet kunnen doornemen, kunnen contact opnemen met de griffie via e-mail of telefoonnummer (0180) 451 790. Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022.

Video

Deze website bevat videobestanden. Deze voldoen nog niet volledig aan de richtlijnen van toegankelijkheid. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar het laten ondertitelen van de video's. In het komende jaar zal daar meer duidelijkheid over komen. Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Raadsinformatie gemeente Ridderkerk : voldoet gedeeltelijk

De website Raadsinformatie gemeente Ridderkerk is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Ridderkerk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://simcms.ridderkerk.nl/_flysystem/media/generieke-toets-go-wcag-2.1-aa-inspectie.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://simcms.ridderkerk.nl/_flysystem/media/content-toets-goo-wcag-2.1-aa-raad.ridderkerk.nl_.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-01-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Ridderkerk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   In het PDF document https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Moties/motie-143-2021-GL-Distributiecentrum-Slikkerveer-aangenomen.pdf staat een logo van de gemeente Ridderkerk. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst gekregen.

   In het PDF document https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-RK/2021/04-november/09:30/Programmabegroting-2022-en-Meerjarenraming-2023-2025.pdf staan meerdere afbeeldingen. Niet alle afbeeldingen hebben een goede alternatieve tekst gekregen. Ook decoratieve afbeeldingen zijn niet altijd als artefact getagd.

  • Gevolg:

   Doordat sommige afbeeldingen en logo's geen tag bevatten, slaat hulpsoftware deze onderdelen over. Bezoekers met een visuele beperking hebben hier waarschijnlijk last van.

  • Alternatief:

   Bezoekers die de PDF-bestanden niet kunnen doornemen kunnen contact opnemen met de gemeente Ridderkerk via telefoonnummer (0180) 451 234 of mailen naar griffie@ridderkerk.nl.

  • Maatregel:

   We brengen in kaart om welke pdf-bestanden het gaat en beslissen of deze informatie online moet blijven staan. Als dit het geval is, dan onderzoeken we of de informatie vervangen kan worden door html, gaan we in gesprek met leveranciers. Zo niet, dan maken wij het PDF-document alsnog digitaal toegankelijk. Daarnaast zorgen we voor awareness binnen de organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://raad.ridderkerk.nl/themas staan een aantal kopteksten in de content die niet met een heading element (h1, h2, h3, enz.) zijn opgemaakt. Het gaat om de kopteksten "Verbonden partijen", "Rekencommissie" en "Planning en control (P&C)". Deze kopteksten zijn nu met een strong deels ook met een em element opgemaakt. Deze elementen zijn niet bedoeld voor kopteksten. Gebruik hier dus liever h2 en h3 elementen.

   Een zelfde soort probleem doet zich voor op pagina https://raad.ridderkerk.nl/vergaderingen. Hier is de koptekst "Verslagen vergaderingen" opgemaakt met een strong element in plaats van een h2 element.

   In het PDF document https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Moties/motie-143-2021-GL-Distributiecentrum-Slikkerveer-aangenomen.pdf staan meerdere kopteksten. Een aantal hiervan zijn goed opgemaakt met heading tags (h1 of h2). De belangrijkste koptekst helemaal bovenaan het document ("Motie Gebiedsvisie Rivieroevers - distributiecentrum") is echter niet opgemaakt met een heading tag.

   In het PDF document https://raad.ridderkerk.nl/Documenten/Raadsschema-Ridderkerk-2022.pdf is een datatabel gebruikt voor de kalender. Dit is op zich goed, maar nu is één datatabel gebruikt voor de hele kalender. Dit geeft problemen met de leesvolgorde (zie succescriterium 1.3.2). Ook voor de legenda onder de kalender is nu één datatabel gebruikt. Hier kunnen ook beter drie losse datatabellen gebruikt worden (zie ook succescriterium 1.3.2). Boven aan het document staat een document titel. Deze is niet getagd met een h1 tag. Het gaat om de tekst "Vergaderschema en jaarplanning gemeenteraad Ridderkerk 2022".

   In het PDF document In het document https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-RK/2021/04-november/09:30/Programmabegroting-2022-en-Meerjarenraming-2023-2025.pdf komen meerdere problemen voor met kopteksten, tags, tabellen, lijsten.

   Andere mogelijke problemen voor dit succescriterium die van toepassing zijn op de techniek, zijn hier niet benoemd.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden.

  • Alternatief:

   Bezoekers kunnen contact opnemen met de gemeente. We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer (0180) 451 780 of per e-mail via griffie@ridderkerk.nl.

  • Maatregel:

   Gevonden problemen worden geïnventariseerd en waar mogelijk aangepast. Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden door onder andere trainingen aan te bieden en te zorgen voor meer awareness binnen de organisatie. Waar nodig gaan we in gesprek met de leverancier om aanpassingen door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het PDF document https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Moties/motie-143-2021-GL-Distributiecentrum-Slikkerveer-aangenomen.pdf staan twee kolommen met namen en partijnamen onderaan de eerste pagina. De leesvolgorde bij kolommen is van boven naar beneden per kolom. Dat is hier niet het geval.

   In het PDF document https://raad.ridderkerk.nl/Documenten/Raadsschema-Ridderkerk-2022.pdf gaan ook meerdere dingen niet goed ten aanzien van de leesvolgorde. Er zijn datatabellen gebruikt voor de kalender. Dat is op zich goed. Echter is nu voor de hele kalender één grote datatabel gebruikt en dat gaat niet goed met leesvolgorde.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden.

  • Alternatief:

   Bezoekers kunnen contact opnemen met de gemeente. We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer (0180) 451 780 of per e-mail via griffie@ridderkerk.nl.

  • Maatregel:

   Gevonden problemen worden geïnventariseerd en waar mogelijk aangepast. Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden door onder andere trainingen aan te bieden en te zorgen voor meer awareness binnen de organisatie. Waar nodig gaan we in gesprek met de leverancier om aanpassingen door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In diverse PDF-bestanden zijn problemen gevonden met kleurcontrast.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden.

  • Alternatief:

   Bezoekers kunnen contact opnemen met de gemeente. We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer (0180) 451 780 of per e-mail via griffie@ridderkerk.nl.

  • Maatregel:

   Gevonden problemen worden geïnventariseerd en waar mogelijk aangepast. Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden door onder andere trainingen aan te bieden en te zorgen voor meer awareness binnen de organisatie. Waar nodig gaan we in gesprek met de leverancier om aanpassingen door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Binnen de website worden op meerdere plekken combinaties van groen (#009639) en wit gebruikt. Het contrast tussen deze twee kleuren is 3,9:1 en dat is te laag voor normale tekst. Deze kleurcombinatie komt voor in de hoofd- en submenu's, maar ook in balken met kopteksten en in een kalender. Er is geen styleswitcher om bijvoorbeeld andere kleuren te kiezen aanwezig. Iemand die slechtziend is kan dan dus bepaalde teksten niet goed lezen. Omdat niet helemaal duidelijk is of deze problemen allemaal met de techniek te maken hebben of dat een deel ook vanuit het CMS aangepast kan worden als zijnde content wordt dit probleem hier voor de zekerheid wel benoemd. Zie bijvoorbeeld pagina https://raad.ridderkerk.nl/. Zie ook pagina https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Commissie-Samen-leven-RK/2022/12-januari/20:00 in de agenda.

   Op pagina https://raad.ridderkerk.nl/themas kan een Thema-overzicht getoond worden. In het zoekveld voor thema's staat een placeholdertekst "Trefwoord". Deze tekst heeft een te laag contrast van 2,9:1. In het normale zoekveld op elke pagina heeft de placeholder tekst wel voldoende contrast.

   In diverse PDF documenten zijn contrast problemen gevonden.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden.

  • Alternatief:

   Bezoekers kunnen contact opnemen met de gemeente. We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer (0180) 451 780 of per e-mail via griffie@ridderkerk.nl.

  • Maatregel:

   Gevonden problemen worden geïnventariseerd en waar mogelijk aangepast. Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden door onder andere trainingen aan te bieden en te zorgen voor meer awareness binnen de organisatie. Waar nodig gaan we in gesprek met de leverancier om aanpassingen door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Alle pagina's hebben een paginatitel die eindigt met ", Gemeente Ridderkerk". Bijvoorbeeld pagina https://raad.ridderkerk.nl/Over-deze-site/Contact heeft als titel "Contact, Gemeente Ridderkerk". Deze titel is niet is niet duidelijk, omdat het geen contactpagina is van de gemeente Ridderkerk, maar van de gemeenteraad.

   Het PDF document https://raad.ridderkerk.nl/Documenten/Raadsschema-Ridderkerk-2022.pdf heeft een goede documenttitel gekregen. Echter wordt deze titel niet getoond in de titelbalk van bijvoorbeeld Adobe Acrobat.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden.

  • Alternatief:

   Bezoekers kunnen contact opnemen met de gemeente. We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer (0180) 451 780 of per e-mail via griffie@ridderkerk.nl.

  • Maatregel:

   Gevonden problemen worden geïnventariseerd en waar mogelijk aangepast. Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden door onder andere trainingen aan te bieden en te zorgen voor meer awareness binnen de organisatie. Waar nodig gaan we in gesprek met de leverancier om aanpassingen door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Zowel in de header als in de footer staat een logo van de gemeente Ridderkerk. Deze heeft in de alternatieve tekst heel goed de tekst "logo gemeente Ridderkerk" gekregen. Dit logo fungeert ook als link en heeft aanvullende informatie gekregen in de header, namelijk "terug naar home". In de footer is deze aanvulling niet aanwezig. Beide zijn als linktekst niet helemaal duidelijk genoeg. Ook "terug naar home" in combinatie met het logo van de gemeente Ridderkerk kan doen vermoeden dat de link naar de homepage van de website van de gemeente Ridderkerk gaat. Maar, de link gaat naar de homepage van de website van de gemeenteRAAD. In de link moet dus duidelijk worden dat de link gaat naar de homepage van de website van de gemeenteraad in tegenstelling tot de homepage van de website van de gemeente Ridderkerk.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden.

  • Alternatief:

   Bezoekers kunnen contact opnemen met de gemeente. We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer (0180) 451 780 of per e-mail via griffie@ridderkerk.nl.

  • Maatregel:

   Gevonden problemen worden geïnventariseerd en waar mogelijk aangepast. Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden door onder andere trainingen aan te bieden en te zorgen voor meer awareness binnen de organisatie. Waar nodig gaan we in gesprek met de leverancier om aanpassingen door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue:

   Het platform waar het raadsinformatiesysteem op draait is nog niet volledig digitaal toegankelijk. Hier zijn in het verleden geen afspraken over gemaakt.

  • Oorzaak:

   Het platform is al enige jaren oud. In het verleden is hier niet voldoende aandacht voor geweest.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Vaak is er een probleem met de structuur.

  • Alternatief:

   Bezoekers die de informatie niet kunnen doornemen kunnen contact opnemen met de gemeente Ridderkerk via e-mail webteam@bar-organisatie of bellen naar (0180) 451 790.

  • Maatregel:

   De leverancier zorgt er op korte termijn voor dat het platform technisch voldoet aan de richtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 2. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Doordat medewerkers van de BAR-organisatie in het verleden ontoereikende kennis en/of vaardigheden hadden over digitale toegankelijkheid, voldoen niet alle gepubliceerde PDF-documenten aan de richtlijnen van toegankelijkheid. Het gaat hierbij vooral om voorstellen, bijlage en besluiten.

  • Oorzaak:

   De documenten zijn (nog) niet goed opgemaakt. Er wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van koppen of alternatieve tekst bij afbeeldingen.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Vaak is er een probleem met de structuur. Doordat sommige afbeeldingen en logo's geen tag bevatten, slaat hulpsoftware deze onderdelen over. Bezoekers met een visuele beperking hebben hier waarschijnlijk last van.

  • Alternatief:

   Bezoekers die de bestanden niet kunnen doornemen kunnen contact opnemen met de gemeente Ridderkerk via e-mail webteam@bar-organisatie.nl of bellen naar (0180) 451 790. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.

  • Maatregel:

   Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden. We verwachten dat komende jaren toegankelijke pdf-bestanden aan te bieden op de websites. De afgelopen 2 jaar zijn er bij diverse teams presentatie gegeven over digitale toegankelijkheid, zodat medewerkers binnen de organisatie handvatten krijgen om te voldoen aan de richtlijnen die gesteld worden in het besluit Digitale toegankelijkheid overheid. Dit zetten we voort.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Ridderkerk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209