Verklaring van Raadsinformatie gemeente Ridderkerk

Status toegankelijkheid https://raad.ridderkerk.nl/

Gemeente Ridderkerk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-09-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Ridderkerk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Raadsinformatie gemeente Ridderkerk.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Ridderkerk is beschikbaar via de link https://www.ridderkerk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Raadsinformatie gemeente Ridderkerk van Gemeente Ridderkerk voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: niet opgegeven.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Ridderkerk .
Functie: Griffier.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met de griffie via e-mail webteam@bar-organisatie.nl of telefoonnummer (0180) 451 790.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw verzoek is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de griffier j.v.straalen@ridderkerk.nl of 0180-451780

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Ridderkerk

PDF-bestanden

 • PDF-documenten op  deze website zijn deels niet digitaal toegankelijk.
 • Oorzaak: De documenten zijn (nog) niet goed opgemaakt. Er wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van koppen en er zijn geen alternatieve teksten bij afbeeldingen. De systemen waarin deze documenten worden opgemaakt bieden (nog) geen mogelijkheid om te voldoen aan digitale toegankelijkheid.
 • Gevolg: Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Vaak is er een probleem met de structuur. Doordat sommige afbeeldingen en logo's geen tag bevatten, slaat hulpsoftware deze onderdelen over. Bezoekers met een visuele beperking hebben hier waarschijnlijk last van.
 • Alternatief: Bezoekers die de PDF-bestanden niet kunnen doornemen kunnen contact opnemen met de griffie van de gemeente Ridderkerk via e-mail webteam@bar-organisatie.nl of bellen naar (0180 ) 451 790.
 • Maatregel: Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden. We verwachten we binnen 12 maanden toegankelijke pdf-bestanden aan te bieden.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021

Document download informatie:

De pdf-bestanden op onze websites kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Acrobat reader(externe link).

Archivering

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar het archiveren van deze website. In het komende jaar zal daar meer duidelijkheid over komen. Bezoekers die de informatie niet kunnen doornemen, kunnen contact opnemen met de griffie via e-mail of telefoonnummer (0180) 451 790. Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021.

Video

Deze website bevat videobestanden. Deze voldoen nog niet volledig aan de richtlijnen van toegankelijkheid. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar het laten ondertitelen van de video's. In het komende jaar zal daar meer duidelijkheid over komen. Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Raadsinformatie gemeente Ridderkerk : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Raadsinformatie gemeente Ridderkerk is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar
 • Niet Oké. er is geen toegankelijkheidsonderzoek gepland

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

(onbekend is welke afwijkingen er zijn)

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue:

   Het platform waar het raadsinformatiesysteem op draait is nog niet volledig digitaal toegankelijk. Hier zijn in het verleden geen afspraken over gemaakt.

  • Oorzaak:

   Het platform is al enige jaren oud. In het verleden is hier niet voldoende aandacht voor geweest.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Vaak is er een probleem met de structuur.

  • Alternatief:

   Bezoekers die de informatie niet kunnen doornemen kunnen contact opnemen met de gemeente Ridderkerk via e-mail webteam@bar-organisatie of bellen naar (0180) 451 790.

  • Maatregel:

   De leverancier zorgt er op korte termijn voor dat het platform technisch voldoet aan de richtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 2. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Doordat medewerkers van de BAR-organisatie in het verleden ontoereikende kennis en/of vaardigheden hadden over digitale toegankelijkheid, voldoen niet alle gepubliceerde PDF-documenten aan de richtlijnen van toegankelijkheid. Het gaat hierbij vooral om voorstellen, bijlage en besluiten.

  • Oorzaak:

   De documenten zijn (nog) niet goed opgemaakt. Er wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van koppen of alternatieve tekst bij afbeeldingen.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Vaak is er een probleem met de structuur. Doordat sommige afbeeldingen en logo's geen tag bevatten, slaat hulpsoftware deze onderdelen over. Bezoekers met een visuele beperking hebben hier waarschijnlijk last van.

  • Alternatief:

   Bezoekers die de bestanden niet kunnen doornemen kunnen contact opnemen met de gemeente Ridderkerk via e-mail webteam@bar-organisatie.nl of bellen naar (0180) 451 790. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.

  • Maatregel:

   Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden. We verwachten binnen 12 maanden toegankelijke pdf-bestanden aan te bieden op de website. In 2020 zijn er bij diverse teams presentatie gegeven over digitale toegankelijkheid, zodat medewerkers binnen de organisatie handvatten krijgen om te voldoen aan de richtlijnen die gesteld worden in het besluit Digitale toegankelijkheid overheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Ridderkerk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209