Verklaring van Naar Nederland

Status toegankelijkheid https://www.naarnederland.nl/

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-04-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Naar Nederland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerde informatie blijkt dat de website Naar Nederland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gevorderd met de toegankelijkheid van Naar Nederland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-03-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid .
Functie: Afdelingshoofd.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-04-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via helpdesk@naarnederland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Naar Nederland : voldoet gedeeltelijk

De website Naar Nederland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://secure.cdn.vellance.com/naarnederland/website/Optelecdigitaal%20-%20www.naarnederland.nl-%20Onderzoeksresultaten%20en%20Management%20rapportage%20Web-Toegankelijkheid%20V2-%20Jan2021.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-01-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties: 'Bedieningselementen, invoer', 'Op tijd gebaseerde media', Test, Zintuiglijk, CAPTCHA, Decoratie, opmaak, onzichtbaar. De webpagina’s werden gecontroleerd op niet uitgesproken afbeeldingen en/of benaderbare besturings-elementen.

  • Oorzaak:

   Alt teksten van afbeeldingen dienen een weergave te zijn van wat er op de afbeelding te zien is.

  • Gevolg:

   Alt teksten met afkortingen werken verwarrend en laten de bezoeker in het ongewisse met betrekking tot doel en functie. Alt teksten van afbeeldingen dienen een weergave te zijn van wat er op de afbeelding te zien is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nader te bepalen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld. Een informatievoorziening die in de vorm van videobeelden wordt aangeboden dient conform de WCAG normen zowel auditief als uitgeschreven aangeboden te worden. Met het criteria ‘uitgeschreven’ wordt zowel een toegevoegde ondertiteling als uitgeschreven script bedoelt. Geautomatiseerde video-ondertiteling dient, vanwege de vrijelijke tekst interpretatie, voor publicatie, kritisch gecontroleerd te worden.

  • Oorzaak:

   De aangeboden informatievideo’s zijn niet voorzien van:

   • Ondertiteling
   • Audio descriptie
   • Uitgeschreven script
  • Gevolg:

   Doven en slechthorenden kunnen beperkt tot geen gebruik maken van informatievideo's waarbij ondertiteling, audio descriptie en uitgeschreven script mist.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nader te bepalen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De aangeboden informatievideo’s zijn niet voorzien van:

   • Uitgeschreven script
  • Gevolg:

   Sommige gebruikers van de website kunnen beperkt tot geen gebruik maken van informatievideo's waarbij uitgeschreven script mist.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nader te bepalen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De aangeboden informatievideo’s zijn niet voorzien van:

   • Audio descriptie
  • Gevolg:

   Sommige gebruikers van de website kunnen beperkt tot geen gebruik maken van informatievideo's waarbij audio descriptie mist.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nader te bepalen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Gevolg:

   Veel linkverwijzingen (binnen de website) zijn onvoldoende herkenbaar: zo missen deze een accentuerende onderstreping. De, bij hoovering, veranderende tekstkleur is nihil en derhalve niet waarneembaar voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nader te bepalen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Kleurcontrast bij activering van de linkbutton is nihil.

  • Gevolg:

   Voor mensen met een kleuren- beperking niet waarneembaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nader te bepalen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

   WCAG tekst- en afbeeldingscontrast normen: Niveau AA vereist een contrastverhouding van ten minste 4,5: 1 voor normale tekst en 3: 1 voor grote tekst en een contrastverhouding van ten minste 3: 1 voor grafische elementen en componenten van gebruikersinterfaces (zoals invoervelden voor formulieren). Niveau AAA vereist een contrastverhouding van minimaal 7: 1 voor normale tekst en 4,5: 1 voor grote tekst. Grote tekst wordt gedefinieerd als 14-punts (meestal 18,66px) en vet of groter, of 18-punts (meestal 24px) of groter.

  • Oorzaak:

   Gebruikte link tekstkleur in relatie tot achtergrondkleur is nihil.

  • Gevolg:

   De contrast-setting is voor mensen met een zicht/ kleurenbeperking niet waarneembaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nader te bepalen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Deze pagina kent geen ‘return home’ button.

  • Gevolg:

   Pagina dient volledig afgesloten te worden om te kunnen terugkeren naar de vorige pagina.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nader te bepalen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Screenreadergebruikers kunnen per webpagina een linklijst oproepen. Link teksten als ‘hier’ ‘lees verder’ of bijvoorbeeld ‘geld’ hebben geen duidelijke omschrijving naar waar zij naar toe leiden. De term ‘geld’ en ‘hier’ hebben geen duidelijk linkdoel.

   Veel linken (binnen de gecontroleerde pagina’s) verwijzen naar externe pagina’s maar dit wordt door het icoon niet aangegeven.

  • Gevolg:

   Linkteksten mogen geen verwarring oproepen maar dienen een duidelijk ‘linkdoel’ (en evt. externe verwijzing) aan het geven. Getoonde linkdoelen zijn derhalve verwarrend omdat deze naast de beperkte omschrijving ook leiden naar een externe website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nader te bepalen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel. Voor gebruikers die voor het pagina overzicht afhankelijk zijn is een helder opgebouwde structuur een vereiste. Een correct opgebouwde structuur bestaat uit: H1 Titel (paginatitel) H2 Hoofdstukken H3 Paragrafen H4 Subs/ Bullits/ Allineakoppen

  • Oorzaak:

   Pagina ‘Veelgestelde vragen’ heeft voor screenreader-gebruikers een lastig doorzoekbare. vraag en antwoord structuur.

  • Gevolg:

   Veel screenreadergebruikers maken bij het lezen van documenten of webpagina’s gebruik van de aanwezige headingstructuur. Een goede headingstructuur bevordert de snelheid van navigeren door een webpagina of document.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nader te bepalen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden. Geef de belangrijkste taal van pagina's aan, zodat voorleessoftware van blinde bezoekers de informatie op de pagina correct kan voorlezen.

  • Oorzaak:

   Verandering/ Aanpassing van Taal Spraaksynthesesystemen die meerdere talen ondersteunen, kunnen de tekst in het juiste accent met de juiste uitspraak oplezen. Als veranderingen niet worden aangegeven, zal het spraaksynthese-systeem woorden oplezen in de standaardtaal waar het mee werkt. De aanbevolen Engelstalige link ‘application form Integration Abroad’ verwijst naar een externe Nederlandstalige websitepagina van Duo.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor Engelstaligen! Dit geldt voor meer (naar het Engels) vertaalde linkdoelen!

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nader te bepalen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209