Verklaring van www.ciz.nl

Status toegankelijkheid https://ciz.nl/

Centrum Indicatiestelling Zorg is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Centrum Indicatiestelling Zorg streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.ciz.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Centrum Indicatiestelling Zorg is beschikbaar via de link https://ciz.nl/over-ciz/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Centrum Indicatiestelling Zorg gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.ciz.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Centrum Indicatiestelling Zorg is gevorderd met de toegankelijkheid van www.ciz.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-02-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Centrum Indicatiestelling Zorg.
Functie: voorzitter Raad van Bestuur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@ciz.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 6 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Centrum Indicatiestelling Zorg

Het CIZ spant zich in om de middelen en aanvraagmodules van het CIZ toegankelijk te maken en te houden voor diverse doelgroepen op verschillende manieren. Denk hierbij niet alleen aan de wettelijke vereisten maar bijvoorbeeld ook aan folders in eenvoudige taal. Onze medewerkers worden hierin zowel extern als intern getraind. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-05-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.ciz.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.ciz.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Centrum Indicatiestelling Zorg dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.ciz.nl/toegankelijkheidsverklaring-ciznl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-02-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Centrum Indicatiestelling Zorg dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Tekstalternatieven bij afbeeldingen onjuist

  • Gevolg:

   Afbeeldingen onbegrijpelijk voor gebruikers.

  • Alternatief:

   Er is geen toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Niveaus koppen niet in de juiste hiërarchie gebruikt. Bij keuzevragen wordt dit alleen visueel overgebracht, software kan dit niet bepalen. Lijsten onjuist opgemaakt.

  • Gevolg:

   Gebruiker kan relatie tussen teksten niet begrijpen, mist informatie.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Wordt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om te garanderen dat gebruikers de informatie in een logische volgorde kunnen gebruiken en de betekenis niet verloren gaat.

   Op pagina https://www-staging.ciz.nl/ staan bij Nieuws berichten met eerst een afbeelding dan een datum en dan de titel. Als deze berichten in een lijst worden gezet, is het niet meer duidelijk welke afbeelding of datum bij welk bericht hoort. Visueel mag het zo geplaatst worden maar in de code moet de titel eerst zodat duidelijk is wat bij elkaar hoort zonder het scherm te zien. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://www-staging.ciz.nl/voor-wie-is-de-wet-zorg-en-dwang staan bij “Het aanvraagproces in 6 stappen” items die in- of uitgeklapt kunnen worden. Bij deze zes stappen staat eerst de tekst “Stap 1” of “Stap 2” met daarachter een kop. Doordat de Stap 1 of Stap 2 gewone tekst is en de tekst erachter een kop is het niet duidelijk dat dit bij elkaar hoort.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen informatie niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www-staging.ciz.nl/hulp-en-contact#contact/zorgprofessional/portero staan drie invoerformulieren met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes. Dit komt op meerdere pagina’s met formulieren voor. Bijvoorbeeld pagina https://www-staging.ciz.nl/bestelformulier-folders.

  • Gevolg:

   Gebruiker kan informatie niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s heeft de grijze placeholder tekst in het zoekveld een te laag contrast van 2,4:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. https://www-staging.ciz.nl/

   Op pagina https://www-staging.ciz.nl/hulp-en-contact#contact/zorgprofessional/portero hebben de blauwe teksten “Onderwerp: Portero” en “Terug naar boven” een te laag contrast van 4,3:1 met de licht gekleurde achtergrond.

   Op pagina https://www-staging.ciz.nl/voor-wie-is-de-wet-zorg-en-dwang hebben de blauwe teksten een te laag contrast van 3,8:1 met de roze achtergrond.

   Op pagina https://www-staging.ciz.nl/457-signalen-over-zorgfraude-bij-informatie-knooppunt-zorgfraude heeft de grijze datum en tekst nieuws bovenaan de pagina een te laag contrast van 1,7:1 met de witte achtergrond.

   Deze problemen doen zicht op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Gebruiker kan informatie niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als op de onderzochte pagina’s de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, werkt het menu niet helemaal goed. Het menu kan geopend en gesloten worden maar niet het hele menu is te zien, dit is verlies van content en functionaliteit. Het laatste stuk van het menu is nu namelijk niet met de muis te bedienen. Het is wel met het toetsenbord te bedienen maar is dan niet zichtbaar. https://www-staging.ciz.nl/

   Als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, hoeft er op bijna alle pagina's alleen verticaal gescrold te worden. Alleen op pagina https://www-staging.ciz.nl/bestelformulier-folders is het vereist om zowel verticaal als horizontaal te scrollen om de kop te lezen en voor de reCaptcha. Het is de bedoeling dat er alleen verticaal gescrold hoeft te worden. Dit is onder andere van belang voor slechtzienden die het beeld op 400% ingezoomd bekijken. Het kost voor hun extra inspanning als ze elke keer heen en weer moeten scrollen.

  • Gevolg:

   Gebruiker kan informatie niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s hebben de grijze rand van het zoekveld een te laag contrast van 1,7:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is van belang voor slechtzienden, zij moeten het veld kunnen onderscheiden. De vergrootglas en de zoekknop hebben een te laag contrast van 2,4:1 met de witte achtergrond. https://www-staging.ciz.nl/

  • Gevolg:

   Gebruiker kan informatie niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 8. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s als de stijlkenmerken uit dit succescriterium worden toegepast bij een schermresolutie van 1280x1024p, valt het laatste menu item gedeeltelijk buitenbeeld en het zoekveld helemaal. Dit geldt ook voor de uitklapbare menu-items. Hier zijn niet alle submenu-items te lezen omdat deze buiten beeld valt. https://www-staging.ciz.nl/

  • Gevolg:

   Gebruiker kan informatie niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Veel gebruikers van hulptechnologie gebruiken het toetsenbord om te navigeren op de website, bijvoorbeeld door een motorische of visuele beperking. Voor deze bezoekers is het belangrijk dat alle functionaliteit van de website ook met het toetsenbord te bedienen is. Ook veel hulpapparatuur werkt als een toetsenbord.

   Op de onderzochte pagina’s staan linksboven twee menu-items met subonderdelen. Deze zijn met het toetsenbord niet uit te klappen. De sub-menu onderdelen zijn wel met het toetsenbord te bedienen maar zijn dan niet zichtbaar waardoor het niet duidelijk is waar de focus is of waar de link naar verwijst.

   Op pagina https://www-staging.ciz.nl/nieuwsoverzicht staan twee keuzes voor “Alle berichten” en “Nieuws”. Deze keuzes zijn niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen.

   Op pagina https://www-staging.ciz.nl/een-wlz-aanvraag-doen#wlz-formulieren staan onder de kop “Wlz-formulieren” twee uitklapbare items die niet met het toetsenbord zijn te bereiken of te bedienen.

  • Gevolg:

   Gebruiker kan informatie niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s is een skiplink aanwezig. Dit is goed gedaan. Deze link dient voor dit succescriterium alleen de eerste link van de pagina te zijn en dat is hier niet het geval. De skiplink is hier de tweede link na het logo. Het logo is juist herhalende content wat dan overgeslagen moet worden. De skiplink moet de eerste link worden. Na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1280x1024 is de skiplink zelfs de derde link. Dan zit de menuknop er ook nog voor, wat ook herhalende content is. https://www-staging.ciz.nl/

  • Gevolg:

   Gebruiker kan informatie niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om te garanderen dat gebruikers de informatie in een logische volgorde kunnen gebruiken. Het gaat hier om de sequentiële volgorde (stap voor stap) waarin de tabfocus verspringt wanneer de gebruiker met het toetsenbord navigeert. Deze volgorde moet kloppen met de betekenis van de content. Hierdoor krijgen gebruikers de mogelijkheid zich een mentaal beeld te vormen van de content.

   Op de onderzochte pagina’s staat links bovenaan een menu met daarin twee links die onder hover uitgeklapt worden. Dit gebeurt niet automatisch met het toetsenbord. De interactieve elementen in dit submenu kunnen ook de toetsenbordfocus krijgen wanneer het menu is gesloten. Dit is geen logische focusvolgorde, de elementen in het menu horen alleen de toetsenbordfocus te krijgen wanneer het submenu geopend is. https://www-staging.ciz.nl/

   Op de onderzochte pagina’s staat een lijst van twee vlaggen om een taal te kiezen. Deze lijst kan uitklappen. Na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1280x1024 gaat de toetsenbordfocus over de lijst en komt deze ook op de Engelse vlag. Deze Engelse vlag blijft echter staan ook al wordt deze niet geactiveerd. Dit kan voor verwarring zorgen.

   Op pagina https://www-staging.ciz.nl/hulp-en-contact#contact/opvragen/status-aanvraag bij de vraag “Kies een onderwerp” is de volgorde van de focus niet logisch. Als er in de eerste kolom een onderwerp wordt gekozen bij bijvoorbeeld “Veelgestelde vragen” met categorie “Wet langdurige zorg” en onderwerp “Aanvraagproces” komt er een tweede kolom om uit te kiezen. De focus zou na de keuze “Aanvraagproces” meteen naar de tweede kolom moeten gaan maar gaat eerst nog de andere keuzes in de eerste kolom af. Dit is niet logisch. Ook als er dan een keuze wordt gemaakt in het tweede kolom verplaatst de pagina omlaag naar de “Veelgestelde vragen” maar de toetsenbordfocus verplaatst niet mee en gaat eerst over de overige onderwerpen in de lijst. Ook dit is niet logisch.

   Op pagina https://www-staging.ciz.nl/voor-zorgprofessionals staan boven de footer twee uitklapbare elementen. In het tweede element staan twee links. Als de focus over de uitklapbare elementen gaat en deze worden niet geopend gaat de focus wel over de twee links in het uitklapbare item zonder dat ze zichtbaar zijn. Dit is niet logisch. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Bijvoorbeeld pagina https://www-staging.ciz.nl/voor-wie-is-de-wet-langdurige-zorg-wlz/wlz-voor-kinderen en pagina https://www-staging.ciz.nl/een-wlz-aanvraag-doen#wlz-formulieren. Bij deze laatste pagina staat het uitklapbare element niet in de focus volgorde. Alleen de links die eronder vallen en niet zichtbaar zijn of kunnen worden.

  • Gevolg:

   Gebruiker kan informatie niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Voor gebruikers met een beperking is het nodig dat het doel van elke link duidelijk is. Zij kunnen bijvoorbeeld door middel van het volgen van links door een webpagina navigeren of via hulpsoftware een lijst met alle links op een pagina opvragen.

   Op pagina https://www-staging.ciz.nl/ staan meerdere links met de linktekst "Lees meer". Het linkdoel wordt bepaald door de linktekst en de linkcontext. Links kunnen maar op enkele manieren context krijgen van andere content. Een link die onder een kop of andere tekst staat heeft niet automatisch context met de bovenstaande content. Dit is op te lossen door meer informatie te zetten in het title-attribuut van het link element. Of de linktekst zelf specifieker te maken. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Bijvoorbeeld pagina https://www-staging.ciz.nl/beleidsregels-2023-bekend of https://www-staging.ciz.nl/nieuwsoverzicht.

  • Gevolg:

   Gebruiker kan informatie niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Het is belangrijk dat de focusindicator altijd zichtbaar is op alle interactieve onderdelen op een webpagina, zoals links en knoppen. Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking.

   Op de onderzochte pagina’s is de toetsenbordfocus niet zichtbaar als deze over de submenu-items gaat van “Over het CIZ” en “Hulp & Contact”. https://www-staging.ciz.nl/

   Op pagina https://www-staging.ciz.nl/hulp-en-contact#contact/zorgprofessional/portero is de focus niet zichtbaar als deze onder de kop Portero bij de ingeklapte items over de onderliggende (niet zichtbare) interactieve onderdelen gaat. De focus mag pas over de onderdelen gaan als het item is uitgeklapt en de onderdelen zijn zichtbaar. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Bijvoorbeeld pagina https://www-staging.ciz.nl/voor-wie-is-de-wet-zorg-en-dwang bij het aanvraagproces en veelgestelde vragen.

   Op pagina https://www-staging.ciz.nl/zoeken?tekst=zorg is de focus niet zichtbaar op de filter opties of de knop “Contact” aan de rechterkant.

   Op pagina https://www-staging.ciz.nl/bestelformulier-folders is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op de checkboxen.

  • Gevolg:

   Gebruiker kan informatie niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

   Op de onderzochte pagina’s heeft het zoekveld als label “Zoeken”, dit is de toegankelijkheidsnaam van dit veld. Dit is de naam die software kan bepalen. Deze toegankelijkheidsnaam moet overeen komen met de zichtbare tekst. De zichtbare tekst is hier de placeholder tekst “Zoek naar” en komt niet overeen met de toegankelijkheidsnaam. https://www-staging.ciz.nl/

  • Gevolg:

   Gebruiker kan informatie niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om gebruikers te laten weten dat er een fout is opgetreden, en om welke fout het precies gaat. De foutmelding moet zo specifiek mogelijk zijn.

   Op pagina https://www-staging.ciz.nl/hulp-en-contact#contact/zorgprofessional/portero staan formulieren. Als er niks wordt ingevuld of er wordt iets verkeerds ingevuld, verschijnt er een melding van de browser. Foutmeldingen van de browser voldoen niet. Deze meldingen zijn vaak instructies en geen foutmeldingen (zoals “Vul dit veld in”). De foutmelding moet beschrijven dat er een fout is gemaakt, bijvoorbeeld: “Het veld Uw vraag is niet (goed) ingevuld”. Ook blijven de meldingen niet in beeld staan. In de browsers Chrome en Edge verdwijnt de melding na een paar seconden. Er moeten goede foutmeldingen komen die in beeld blijven. De meldingen verschijnen nu ook één voor één bij de velden. De foutmeldingen moeten in één keer tegelijk verschijnen, zodat een gebruiker de fouten meteen kan oplossen. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Bijvoorbeeld pagina https://www-staging.ciz.nl/bestelformulier-folders.

  • Gevolg:

   Gebruiker kan informatie niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Dit is ook te controleren via https://validator.w3.org/.

   Op pagina https://www-staging.ciz.nl/ staat in de code de id-waarde “loading” meerdere keren. Dit kan een parser error veroorzakene, wat problemen kan opleveren met hulpsoftware. Id-waarden moeten uniek zijn op een pagina. Er staat ook een dubbele id-waarde “Logo_FIXED”.

   Op de pagina staat een link genest binnen een andere link. Dit is niet toegestaan en veroorzaakt meerdere problemen met hulpsoftware zoals bijvoorbeeld een stray end tag a. Dit komt meerdere keren voor op de pagina. Ook staat er een div-element genest binnen een a-element. Ook dit is niet toegestaan en veroorzaakt meerdere problemen. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Bijvoorbeeld pagina https://www-staging.ciz.nl/hulp-en-contact#contact.

   Op pagina https://www-staging.ciz.nl/hulp-en-contact#contact staan ook meerdere dubbele id-waarden. Bijvoorbeeld “edit-actions” en “edit-submit”. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor met meerdere id-waarden.

   Op pagina https://www-staging.ciz.nl/bestelformulier-folders staat een div-element genest binnen een label-element. Dit is niet toegestaan.

  • Gevolg:

   Gebruiker kan informatie niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www-staging.ciz.nl/hulp-en-contact#contact staat een vragenlijst. De antwoorden van de volgende vraag hangen af van het antwoord van de vorige vraag. Dit is visueel allemaal duidelijk, maar software kan dit niet bepalen. Bijvoorbeeld bij de eerste vraag kan er gekozen worden tussen “Veelgestelde vragen” en “Contact”. Visueel is zichtbaar welk antwoord gekozen is, maar software kan dit niet bepalen. Daarna kan er een categorie gekozen worden. Bijvoorbeeld na het kiezen van “Contact” kan gekozen worden voor de categorie “Zorgprofessional” waardoor eronder weer nieuwe content verschijnt. Dit wordt niet doorgegeven aan hulpsoftware maar de focus gaat verder over de categorieën waardoor bijvoorbeeld blinde mensen niet snappen wat er gebeurt is. Als er een categorie gekozen wordt moet de focus naar de nieuwe content springen waardoor iedereen weet dat er nieuwe content verschenen is. Dit komt op verschillende manier voor bij de verschillende antwoorden.

   Op pagina https://www-staging.ciz.nl/zoeken?tekst=zorg kan software de rol van de links niet bepalen. Het a-element heeft een href-attribuut waardoor het anker-element de rol link krijgt maar heeft ook het attribuut role=”article” waardoor het anker-element de rol van artikel krijgt.

   Op pagina https://www-staging.ciz.nl/voor-wie-is-de-wet-zorg-en-dwang staan bij het aanvraagproces in 6 stappen elementen die in- of uitgeklapt kunnen worden. Deze status is niet door software te bepalen. Dit zijn div-elementen die door middel van JavaScript interactief zijn gemaakt. Hiervoor kan bijvoorbeeld beter een gewone html oplossing voor gekozen worden, bijvoorbeeld met het details-element. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Bijvoorbeeld op pagina https://www-staging.ciz.nl/een-wlz-aanvraag-doen#wlz-formulieren. Hier werken de uitklapbare elementen ook niet goed met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Gebruiker kan informatie niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 18. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is dat veranderingen op een webpagina ook beschikbaar zijn voor gebruikers van hulpsoftware. Als bijvoorbeeld een melding verschijnt, kan deze dan bijvoorbeeld worden voorgelezen met behulp van een screenreader.

   Op pagina https://www-staging.ciz.nl/zoeken?tekst=zorg staan links op de pagina filters. Als er een checkbox wordt aangevinkt, veranderen de resultaten en verschijnt er een melding als '6 resultaten gevonden'. Deze melding is een statusbericht en dit moet programmatisch bepaald kunnen worden. Dit is nu niet het geval. Dit kan opgelost worden door role=”status” toe te voegen.

   Op pagina https://www-staging.ciz.nl/wlz-check-testpagina ga je na een aantal vragen in stap 1: Wlz-check naar stap 2: Situatie check. Dit wordt visueel duidelijk doordat de kop verandert. Dit is ook een statusbericht en dit moet programmatisch bepaald kunnen worden. Dit is nu niet het geval. Dit geldt ook als er naar stap 3 wordt gegaan.

  • Gevolg:

   Gebruiker kan informatie niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Centrum Indicatiestelling Zorg heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424