Verklaring van www.ciz.nl

Status toegankelijkheid
https://ciz.nl/

Centrum Indicatiestelling Zorg is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 22-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Centrum Indicatiestelling Zorg streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.ciz.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Centrum Indicatiestelling Zorg is beschikbaar via de link https://ciz.nl/over-ciz/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Centrum Indicatiestelling Zorg gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.ciz.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Centrum Indicatiestelling Zorg is gevorderd met de toegankelijkheid van www.ciz.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Centrum Indicatiestelling Zorg .
Functie: lid Raad van Bestuur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact met ons op via https://www.ciz.nl/over-ciz/toegankelijkheid

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 4 weken is uw verzoek afgehandeld. Lukt dit niet? Dan geven we aan waarom uw verzoek meer tijd vraagt.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw verzoek is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? U kunt dan bij ons een klacht indienen. Ga naar https://www.ciz.nl/client/klachten-en-bezwaar/een-klacht-indienen.

Aanvullende informatie van Centrum Indicatiestelling Zorg

Het CIZ spant zich in om de middelen en aanvraagmodules van het CIZ toegankelijk te maken en te houden voor diverse doelgroepen op verschillende manieren. Denk hierbij niet alleen aan de wettelijke vereisten maar bijvoorbeeld ook aan folders in eenvoudige taal. Onze medewerkers worden hierin zowel extern als intern getraind. 

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.ciz.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.ciz.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Centrum Indicatiestelling Zorg dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://ciz.nl/over-ciz/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 31-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Centrum Indicatiestelling Zorg dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Afbeeldingen in het online jaardocument 2019 zijn niet beschikbaar in tekstuele vorm. In de PDF van dit document is bij de koppen die het begin van een nieuw hoofdstuk aangeven, het tekstalternatief van een decoratieve afbeelding meegenomen in de koptekst.
  • Oorzaak: Bijna alle afbeeldingen hebben een alternatieve tekst 'Image' die niet voldoet aan de eisen. In de PDF moeten decoratieve afbeeldingen door hulpsoftware genegeerd worden.
  • Gevolg: Afbeeldingen zijn niet beschikbaar als tekst. In de PDF worden decoratieve afbeeldingen voorgelezen.
  • Alternatief: Er is geen toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Afbeeldingen beschikbaar maken als tekst. Ervoor zorgen dat decoratieve afbeeldingen genegeerd worden door hulpsoftware in de PDF.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie en structuur gaan verloren als content op een andere manier wordt gepresenteerd.
  • Oorzaak: In het online jaardocument 2019 zijn geen html elementen gebruikt om de structuur goed aan te geven. In de PDF van het jaardocument 2019 zijn delen van de tekst niet getagd. In de PDF Beleidsregels subsidieregeling extramurale behandeling 2020 zijn niet alle kopteksten getagd met een header tag.
  • Gevolg: Verlies van informatie en structuur.
  • Alternatief: Er is geen toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Html elementen toevoegen zodat informatie en structuur behouden blijven. In de PDF's de teksten taggen en de kopteksten als headers taggen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als bepaalde stijleigenschappen voor tekst in het online jaardocument 2019 worden gewijzigd, is er sprake van verlies van content en / of functionaliteit.
  • Oorzaak: De instellingen van bepaalde stijleigenschappen voor tekst zijn niet goed.
  • Gevolg: Tekst is niet of niet goed leesbaar.
  • Alternatief: Er is geen toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Instellingen stijleigenschappen voor tekst aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Verschillende animaties in het online jaardocument 2019 starten automatisch, lopen blijvend door en zijn niet te pauzeren.
  • Oorzaak: Er is geen mechanisme om deze animaties te pauzeren, te stoppen of te verbergen.
  • Gevolg: Animaties starten automatisch, lopen blijvend door en zijn niet te pauzeren.
  • Alternatief: Er is geen toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Mechanisme inbouwen zodat het pauzeren, stoppen en verbergen van animaties mogelijk wordt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 5. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Een webpagina in het online jaardocument 2019 heeft geen titel die het ondewerp of doel beschrijft.
  • Oorzaak: Title elementen ontbreken in de head sectie van de pagina.
  • Gevolg: De URL verschijnt in de browser en wordt voorgelezen.
  • Alternatief: Er is geen toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Title elementen toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 6. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De indicator van de toetsenbordfocus ontbreekt op sommige plekken in het online jaardocument 2019.
  • Oorzaak: De indicator is niet overal ingebouwd.
  • Gevolg: Het is niet mogelijk het online jaardocument 2019 te lezen, uitsluitend met gebruik van een toetsenbord.
  • Alternatief: Er is geen toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Overal in het online jaardocument 2019 zichtbaar maken waar de indicator van de toetsenbordfocus zich bevindt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 7. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Een pagina in het online jaardocument 2019 heeft geen taalaanduiding. De PDF Beleidsregels subsidieregeling extramurale behandeling 2020 is ingesteld als Engelstalig document.
  • Oorzaak: Er ontbreekt een attribuut bij het html element op de pagina in het online jaardocument 2019. In de PDF is een verkeerde taal ingesteld.
  • Gevolg: De software kan niet bepalen welke taal geselecteerd moet worden. De PDF wordt in het Engels weergegeven.
  • Alternatief: Er is geen toegankelijk alternatief.
  • Maatregel: Taalaanduiding toevoegen. In de PDF Engels instellen als taal.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Centrum Indicatiestelling Zorg heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707