Verklaring van DICTU Magazines

Status toegankelijkheid https://www.dictumagazines.nl/

DICTU is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-04-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

DICTU streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website DICTU Magazines.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van DICTU is beschikbaar via de link https://www.dictu.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door DICTU gepubliceerde informatie blijkt dat de website DICTU Magazines gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver DICTU is gevorderd met de toegankelijkheid van DICTU Magazines en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-10-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van DICTU .
Functie: Teamleider Informatiemanagement.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-04-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@dictu.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van DICTU

Bij de bouw en de redactie van deze website is rekening gehouden met toegankelijkheid. Omdat er nog geen toetsing heeft plaatsgevonden is nog niet te zeggen of de website volledige voldoet.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 02-03-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website DICTU Magazines : voldoet gedeeltelijk

De website DICTU Magazines is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens DICTU dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://dictu.nl/sites/default/files/2022-04/WCAG%202.1%20AA%20inspectie%20-%20www.dictumagazines.nl%20-%201.1_0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart DICTU dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina's https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu en https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2019/01/index staat bovenin het logo "Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken en Klimaat". Deze afbeelding is zowel informatief als functioneel, omdat het informatie geeft over de afzender en omdat het een link is. Het tekstalternatief moet daarom zowel de informatie als de functie overdragen. Dit kan worden opgelost door het alt-attribuut van deze afbeelding en/of het title-attribuut van de link te gebruiken. Hierin moet dan alle zichtbare tekst terugkomen en het doel van de link. Omdat dit een link is, voldoet het nu ook niet aan succescriteria 2.4.4, 2.5.3 en 4.1.2. Dit probleem kan ook op andere pagina's voorkomen.

   Op pagina https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2019/01/uitgelicht-klantendag-dictu staat onderaan een slider met verschillende afbeeldingen. Op deze slider staan links en rechts iconen waarmee naar de vorige of volgende afbeelding genavigeerd kan worden.

   Bovenstaand probleem komt ook voor op pagina https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2018/01/personeel-en-organisatie. Hier zijn echter ook andere problemen. De iconen van ronde bollen die onder de slideshow staan, hebben wel een tekstalternatief, maar die worden via display:none verborgen voor hulpsoftware. In de slider op deze pagina staat onderaan een blok met tekst met daarin een icoon van een pijl die naar boven of naar beneden wijst. Hiermee kan extra content getoond worden, maar deze iconen hebben ook geen tekstalternatief. Deze iconen voldoen momenteel ook niet aan succescriteria 2.4.4 en 4.1.2.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://www.dictumagazines.nl/entry/2021/01/index staat bovenin het logo "Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken en Klimaat". Hier geeft het alt-attribuut van de afbeelding én de title van de link goed weer wat hier te zien is en wat het linkdoel is. Dit wordt echter herhaald in de attributen en wordt daardoor mogelijk dubbel voorgelezen. Het is voldoende om deze informatie één keer weer te geven. Dit kan bijvoorbeeld door alles in de alternatieve tekst van de afbeelding te zetten, alles in de title van de link te zetten of door de alternatieve tekst te gebruiken om te beschrijven wat op de afbeelding te zien is en de title te gebruiken om het linkdoel te verduidelijken. Dit komt ook op andere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Deze iconen hebben nu geen tekstalternatief, waardoor voor gebruikers van hulpsoftware nu niet duidelijk is wat deze iconen doen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is aangekaart bij de leverancier.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Wij maken gebruik van een standaar door de Rijksoverheid aangeleverd systeem dat niet volledig voldoet. Dit moet centraal opgelost worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.dictumagazines.nl/entry/2021/01/index staat de kop 1 "Entry" met daaronder de kop 2 "DICTU Magazine". De tweede tekst hoort echter geen kop te zijn, want het heeft geen content onder zich waar het een kop van zou moeten zijn. Dit kan worden opgelost door deze tekst om te zetten naar een alinea (p-element).

   Op pagina https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2019/01/financien is em gebruikt om een bepaalde opmaak te creëren bij de tekst "Bedragen in € 1.000". Dit is echter geen correct gebruik van dit attribuut. Dit kan opgelost worden via CSS of desnoods door het aan te passen naar een i-element.

   Op pagina https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2019/01/uitgelicht-klantendag-dictu staat een slider met daaronder cijfers waarmee door de afbeeldingen genavigeerd kan worden. Visueel is duidelijk wat de actieve afbeelding is, maar deze informatie is niet beschikbaar voor software. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door dit als (visueel onzichtbare) tekst toe te voegen of door het gebruik van aria-current="true" op het actieve onderdeel. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. Let erop dat display:none en visibility:hidden content ook verbergt voor hulpsoftware. Zie ook succescriterium 1.4.1. Dit probleem komt ook voor op pagina https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2018/01/personeel-en-organisatie. Hier gaat het echter om iconen van bolletjes.

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan wel verbeterd worden: Op meerdere pagina's staan quotes van personen. Deze zijn nu opgemaakt als alinea's (p-elementen), terwijl hiervoor het blockquote-element beter geschikt is. Dit wordt nu niet afgekeurd, omdat het in de context van de pagina wel duidelijk is dat het om quotes gaat. Zie bijvoorbeeld pagina's https://www.dictumagazines.nl/entry/2021/01/teamwork-onder-een-vergrootglas.-coronamelder-in-korte-tijd-ontwikkeld en https://www.dictumagazines.nl/entry/2021/01/rijk-in-het-noorden.

   Op pagina's https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2018/01/colofon en https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2017/01/colofon is de content geplaatst in een dl-element. Dit element wordt doorgaans gebruikt in een woordenlijst of begrippenlijst en dat lijkt hier niet helemaal de bedoeling. De content kan daarom beter omgezet worden naar 'normale' tekst en kopteksten. Dit wordt echter nu niet afgekeurd.

  • Gevolg:

   Niet of nauwelijks

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aangekaart bij leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2019/01/index staat de kop "Laten zien wat (...)". Visueel is duidelijk dat de tekst "Voorwoord van (...)" bij deze kop hoort. In de code staat deze tekst echter boven de kop waar het bij hoort. Gebruikers die vertrouwen op de volgorde in de HTML-code kunnen daardoor onterecht denken dat deze tekst hoort bij de voorgaande kop "Video hoogtepunten 2019". Dit kan worden opgelost door de volgorde in de code te wijzigen. Vervolgens kan bijvoorbeeld via de CSS-eigenschap "order" de visuele weergave worden gewijzigd. Dan ziet het er visueel namelijk hetzelfde uit als nu.

  • Gevolg:

   Niet of nauwelijks impact

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit is aangekaart bij de leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Het volgende is geconstateerd tijdens deze herinspectie: Op pagina https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2019/01/uitgelicht-klantendag-dictu staat een slider met daaronder cijfers waarmee door de afbeeldingen genavigeerd kan worden. Hier is alleen kleur gebruikt om aan te geven wat de actieve afbeelding is. Deze informatie kan gemist worden door mensen die slechtziend of kleurenblind zijn. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door naast kleur ook een andere visuele hint te geven. Denk bijvoorbeeld aan een kader, onderstreping of iets dergelijks. Zie ook succescriterium 1.3.1. Dit nieuwe probleem is ontstaan door een aanpassing aan deze website, omdat ten tijde van de vorige inspectie geen cijfers maar iconen werden gebruikt.

  • Gevolg:

   Informatie kan gemist worden door kleurenblinden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit is aangekaart bij de leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.dictumagazines.nl/entry/2021/01/index staat bij het eerste artikel de paarse tekst "Entry DICTU Magazine". Deze tekst heeft een donkere schaduwrand. Wanneer deze tekst zich bevindt op een lichte achtergrond, bijvoorbeeld bij grote schermformaten, is er geen probleem. Als de pagina echter wordt bekeken bij een klein scherm, zoals bijvoorbeeld vereist voor succescriteria 1.4.4 en 1.4.10, dan is het contrast van de tekst met schaduwrand ten opzichte van de achtergrondafbeelding op veel plaatsen te laag. Op sommige plaatsen is dit bijvoorbeeld slechts 1,5:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Dit kan op meerdere manieren worden opgelost. Bijvoorbeeld door hier juist een lichte (schaduw)rand toe te voegen of de tekst aan te passen naar een witte kleur.

   Op pagina https://www.dictumagazines.nl/entry/2021/01/dictu-in-het-kort staat witte tekst op een lichtblauwe achtergrond met een te laag contrast van slechts 1,8:1. Voor de koptekst geldt dat dit minimaal 3,0:1 moet zijn, omdat dit grote tekst is. Voor de alinea geldt een minimum van 4,5:1.

   Op pagina https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2018/01/personeel-en-organisatie staat onderaan een slider van afbeeldingen met daarop een blok met tekstuele content op een achtergrondafbeelding met een blauwe [lang="en"]overlay[/lang]. Bij de tweede afbeelding is het contrast van de witte tekst niet overal voldoende. Dit probleem speelt met name iets na de helft van de tekstregel. Zo is dit bij "waren" en "met" 4,3:1 en bij "weloverwogen" 4,4:1. Omdat deze waardes net te laag zijn, is dit wellicht op te lossen door de blauwe overlay iets aan te passen, zodat in alle situaties de tekst voldoende contrast heeft met de achtergrond.

  • Gevolg:

   Leesbaarheid in sommige situaties verminderd.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit is aangekaart bij de leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de website is een aangepaste indicator van de toetsenbordfocus aanwezig. Wanneer de kleur van de toetsenbordfocusindicator is ingesteld met CSS, moet deze altijd een verandering veroorzaken met een contrast van minimaal 3,0:1. Het verschil tussen wel en geen toetsenbordfocus is echter op verschillende plekken te laag. Hier volgen enkele voorbeelden. Op pagina https://www.dictumagazines.nl/ is dit contrast 1,8:1 op het logo van "Dienst ICT Uitvoering" bovenin en op pagina https://www.dictumagazines.nl/entry/2021/01/colofon/accessibility is dat slechts 1,3:1 bij hetzelfde logo. Op pagina https://www.dictumagazines.nl/entry/2021/01/column-rinus-braak is dit contrast 1,2:1 op de link "Entry 01" en op pagina https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2017/01/informatiebeveiliging is dit contrast maximaal 2,1:1 op de link "Jaaroverzicht DICTU 2017". Wanneer de standaard focusindicator van de browser wordt gebruikt, hoeft deze niet te voldoen aan de contrasteis uit dit succescriterium.

   Op pagina https://www.dictumagazines.nl/entry/2021/01/index staan in de inhoudsopgave twee links "Kiosk van Entry" en "Coverpagina Entry 01". Als deze de focus krijgen, verandert de kleur van de tekst en iconen. Dit verschil heeft een te laag contrast van 1,8:1 en 1,5:1. Dit probleem komt ook voor op andere pagina's, zoals https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2019/01/index. Daar is het contrast met 1,3:1 en 2,3:1 ook te laag.

   Op pagina https://www.dictumagazines.nl/entry/2021/01/de-ideale-werkplek zijn drie links die aanvullende content kunnen tonen. Als deze de toetsenbordfocus hebben, verschijnt een lichtblauwe rand. Deze heeft niet overal voldoende contrast met de achtergrond. Zo is dit contrast bij de eerste link slechts 1,7:1 en bij de derde link slechts 2,7:1 op de achtergrond.

   Een soortgelijk probleem komt voor op pagina https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2019/01/hoogtepunten-2019 als de knop "Download deze video" is opengeklapt en één van de onderliggende links de focus krijgen. De lichtblauwe rand heeft hier een te laag contrast van 1,8:1 op de zeer lichtgrijze achtergrond.

   Er kunnen meer soortgelijke problemen op de website voorkomen.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruik verminderd

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit is aangekaart bij de leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om te garanderen dat gebruikers de informatie in een logische volgorde kunnen gebruiken. Het gaat hier om de volgorde waarin de tabfocus verspringt wanneer de gebruiker met het toetsenbord navigeert. Deze volgorde moet kloppen met de betekenis van de content. Hierdoor krijgen gebruikers de mogelijkheid zich een mentaal beeld te vormen van de content.

   Op meerdere onderzochte pagina's zijn problemen met de focusvolgorde in de inhoudsopgave. Wanneer de inhoudsopgave niet geopend is, komt de toetsenbordfocus toch op de onderdelen van dit gesloten onderdeel en dat is niet toegestaan. De focus mag namelijk niet terechtkomen op onderdelen die niet zichtbaar zijn. Dit is ook een probleem voor succescriterium 2.4.7. Zie bijvoorbeeld pagina's https://www.dictumagazines.nl/entry/2021/01/index en https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2019/01/index

   Een ander probleem speelt wanneer de inhoudsopgave geopend is. Deze inhoudsopgave kan dan gesloten worden via de Escape-toets. Wanneer vervolgens met de Tab-toets verder wordt genavigeerd, gaat de focus alsnog naar het volgende (verborgen) onderdeel in de inhoudsopgave. Bij het sluiten van de inhoudsopgave mag echter verwacht worden dat de focus doorgaat naar het volgende zichtbare onderdeel buiten de inhoudsopgave. Zie bijvoorbeeld pagina's https://www.dictumagazines.nl/entry/2021/01/index en https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2019/01/index

  • Gevolg:

   Navigatievolgorde niet optimaal

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit is aangekaart bij de leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina's https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu en https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2019/01/index staat bovenin het logo "Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken en Klimaat". Deze afbeelding is ook een link. Door het ontbreken van een tekstalternatief (zie succescriterium 1.1.1), is nu ook het doel van deze link niet duidelijk. Dit probleem kan ook op andere pagina's voorkomen.

   Op pagina https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2019/01/uitgelicht-klantendag-dictu staat onderaan een slider met verschillende afbeeldingen. Op deze slider staan links en rechts iconen waarmee naar de vorige of volgende afbeelding genavigeerd kan worden. Het linkdoel van deze links is nu niet duidelijk, omdat zij geen tekstalternatief hebben. Zie succescriterium 1.1.1 voor meer informatie.

   Bovenstaand probleem komt ook voor op pagina https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2018/01/personeel-en-organisatie. Hier komen meer iconen voor zonder tekstalternatief, waarvan het linkdoel dus ook niet duidelijk is. Dit geldt overigens ook voor de iconen van ronde bollen die onder de slideshow staan. Deze hebben wel een tekstalternatief, maar die worden via display:none ook verborgen voor hulpsoftware.

   In de slider op bovengenoemde pagina is nog een probleem gevonden. Er zijn namelijk meerdere afbeeldingen met daar bovenop een blok met extra content. Deze blokken hebben ook de links "Toon meer" en "Toon minder". Deze links hebben niet automatisch context met de bovenstaande content. Het gevolg hiervan is dat er meerdere links zijn met dezelfde linktekst, waardoor het linkdoel van elke afzonderlijke link niet duidelijk is. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door extra informatie toe te voegen aan het title-attribuut van deze links, zodat ze uniek worden. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

  • Gevolg:

   Geen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit is aangekaart bij de leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 9. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Volgens dit succescriterium moet er meer dan één manier zijn om alle webpagina's te kunnen vinden. Op dit moment is het volgen van links de enige manier waarop de pagina's "Colofon", "Cookies", "Toegankelijkheid" en eventuele andere pagina's in de footer van de website te vinden zijn. Voor dit probleem zijn verschillende oplossingen mogelijk, zoals het toevoegen van een zoekfunctie en/of een sitemap. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder https://www.dictumagazines.nl/entry/2021/01/teamwork-onder-een-vergrootglas.-coronamelder-in-korte-tijd-ontwikkeld.

  • Gevolg:

   Geen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit is aangekaart bij de leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Het is belangrijk dat de focusindicator altijd zichtbaar is op alle interactieve onderdelen op een webpagina, zoals links en knoppen. Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking.

   Op pagina https://www.dictumagazines.nl/entry/2021/01/index is de toetsenbordfocus niet zichtbaar als deze zich bevindt op de link "Bekijk de inhoudsopgave". Als de inhoudsopgave niet is geopend, gaat de focus wel door de onderdelen van de inhoudsopgave. Dit is dan niet zichtbaar. Dit probleem komt op meer pagina's voor.

   Op pagina's https://www.dictumagazines.nl/entry en https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu is de focus niet zichtbaar op de link "Andere magazines".

   Op pagina https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2019/01/hoogtepunten-2019 is de toetsenbordfocus twee keer niet zichtbaar, namelijk vóór de startknop en tussen de knoppen "CC" en "AD".

   Er kunnen meer soortgelijke problemen op de website voorkomen.

  • Gevolg:

   Focus niet zichtbaar altijd

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is aangekaart bij de leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

   Op pagina's https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu en https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2019/01/index staat bovenin het logo "Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken en Klimaat". Deze afbeelding is ook een link. Omdat deze afbeelding nu geen tekstalternatief heeft, kan de visueel zichtbare tekst niet gebruikt worden om deze link te bedienen. Dit probleem kan ook op anderen pagina's voorkomen.

  • Gevolg:

   Spraakbediening niet altijd mogelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is aangekaart bij de leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 12. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

  • Oorzaak:

   Op meerdere onderzochte pagina's staat bovenin het logo "Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken en Klimaat". Dit is een link die op verschillende pagina's een ander linkdoel heeft en dat is niet consistent. Op pagina https://www.dictumagazines.nl/ verwijst deze bijvoorbeeld naar de startpagina van de website, op pagina https://www.dictumagazines.nl/entry/2021/01/index verwijst deze naar de kiosk van "Entry" en op pagina https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2019/01/index verwijst deze naar de kiosk van "Jaaroverzicht DICTU".

  • Gevolg:

   Geen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is aangekaart bij de leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 13. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Dit is ook te controleren via https://validator.w3.org/.

   Op pagina https://www.dictumagazines.nl/entry/2021/01/dictu-in-het-kort komt het id met de waarde "content" meerdere keren voor. Een id-waarde mag echter maar één keer op een pagina gebruikt worden.

   Op pagina https://www.dictumagazines.nl/entry/2021/01/colofon/accessibility wordt na de tekst "Webrichtlijnen versie 2 toe." een p-element twee keer afgesloten. Dit is niet correct.

  • Gevolg:

   Geen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is aangekaart bij de leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina's https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu en https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2019/01/index staat bovenin het logo "Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken en Klimaat". Deze afbeelding is ook een link. Doordat er nu geen tekstalternatief aanwezig is en ook geen andere manier waarop deze link een naam kan krijgen, ontbreekt voor dit interactief element een naam die door software bepaald kan worden. Dit probleem kan ook op andere pagina's voorkomen.

   Op pagina https://www.dictumagazines.nl/entry/2021/01/de-ideale-werkplek staan drie iconen van een plusteken, die veranderen naar een kruis als ze geactiveerd worden. Deze iconen hebben de tekstalternatieven als bijvoorbeeld "Toon meer informatie over je beeldscherm". Dit tekstalternatief geeft expliciet aan dat de informatie nu verborgen is. Wanneer dit inderdaad zo is, geeft dit tekstalternatief de status goed aan. Het probleem is echter wanneer de informatie getoond is. Het tekstalternatief verandert niet en er is voor software geen andere manier om te bepalen dat de status nu "geopend" of "getoond" is. Dit kan worden opgelost door deze informatie toe te voegen aan de huidige tekstalternatieven. Een wijziging in het tekstalternatief naar bijvoorbeeld "Verberg meer informatie over je beeldscherm" is hiervoor ook voldoende, omdat dat impliciet de status aangeeft. Andere oplossingen zijn ook mogelijk, zoals het gebruik van aria-expanded.

   Bij succescriteria 1.1.1 en 2.4.4 zijn meerdere interactieve iconen genoemd die geen tekstalternatief en daardoor geen duidelijk linkdoel hebben. Deze interactieve elementen hebben daardoor ook geen naam die door software bepaald kan worden. Zie bijvoorbeeld pagina's https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2019/01/uitgelicht-klantendag-dictu en https://www.dictumagazines.nl/jaaroverzicht-dictu/2018/01/personeel-en-organisatie.

  • Gevolg:

   Geen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is aangekaart bij de leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

DICTU geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door DICTU nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209