Verklaring van Gemeente Lansingerland

Status toegankelijkheid https://www.lansingerland.nl/

Gemeente Lansingerland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-11-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Lansingerland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Lansingerland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Lansingerland is beschikbaar via de link https://www.lansingerland.nl/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Lansingerland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Lansingerland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Lansingerland is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Lansingerland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-10-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Lansingerland .
Functie: Teammanager Service & Contact.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-11-2021.

Feedback en contactgegevens

Mocht u ondanks de maatregelen die wij nemen een toegankelijkheidsprobleem ervaren op onze website, laat het ons dan weten via het contactformulier of via telefoonnummer 14 010. Ook als u vragen, tips of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van informatie op onze website, dan horen we dat graag van u.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Neemt u dan contact met ons op. Op www.lansingerland.nl/contact ziet u hoe u ons kunt bereiken. U kunt ook contact opnemen met https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht(externe link)

Aanvullende informatie van Gemeente Lansingerland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 22-09-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Lansingerland : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Lansingerland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Lansingerland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.lansingerland.nl/wp-content/uploads/2021/10/Onderzoeksrapport-Stichting-Accessibility-oktober-2021.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-10-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Lansingerland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a4cf56bf-4bd1-47fe-920d-2be1b9631758 staat een icoon van pdf. Visueel is duidelijk dat het om een pdf gaat, maar dit wordt nu niet doorgegeven aan blinden. Dit icoon heeft een tekstalternatief nodig. Iets lager op de pagina staan een aantal cirkeldiagrammen. Deze hebben nu als tekstalternatief “A chart”. Dit is niet duidelijk genoeg. Hier moet meer informatie bijkomen.

   Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie heeft het logo geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. Dit komt op meerdere pagina's voor. Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering. Online kaarten en karteringsdiensten hoeven niet toegankelijk te zijn. Ga voor de volledige uitleg naar https://www.digitoegankelijk.nl/wetgeving/specifieke-situaties/online-kaarten-en-karteringsdiensten.Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie staat een kaart om een locatie aan te geven, maar hier is een alternatieve manier voor, door een straatnaam in te voeren.

  • Gevolg:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We laten onze webbouwer en Ibabs deze problemen verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lansingerland.nl/actueel/wielerrotte-een-alternatieve-route-voor-wielrenners staat de hele inleiding opgemaakt met het strong element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Als een hele inleiding met het strong of em element is omringd om het dik / schuingedrukt te stylen, wordt de hele tekst met nadruk voorgelezen en dat is dus niet de bedoeling. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendarstaat een kalender in een tabel. Deze kalender is opgebouwd uit meerdere tabellen. Hierdoor zijn de relaties niet goed te bepalen. En wordt de tabel niet goed voorgelezen door voorleessoftware.

   Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a4cf56bf-4bd1-47fe-920d-2be1b9631758 staan de agendapunten opgemaakt als koppen. Niet alle agendapunten hebben content, er staat geen informatie onder en zijn daardoor geen koppen. Gebruik koppen alleen om teksten koppen te geven, gebruik css om teksten te stylen.

   Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie staan vier stappen. Visueel is duidelijk welke stap actief is. Deze informatie wordt overgebracht door presentatie, maar kan niet door software bepaald worden. Dit is op te lossen door bijvoorbeeld een verborgen tekst toe te voegen met “Huidige stap” of aria-technieken te gebruiken. Bij de overige stappen is dit wel duidelijk omdat de kop van de pagina de zelfde naam heeft als de stap.

   Dit is niet fout maar kan beter.Er zijn verschillende niveaus van koppen (h1 - h6). Deze niveaus moeten in de juiste hiërarchie worden gebruikt. Als er bijvoorbeeld een h3 kop wordt gebruikt, moeten koppen die daar onder vallen van een lager niveau zijn (h4-h6). Op pagina https://www.lansingerland.nl/actueel/wielerrotte-een-alternatieve-route-voor-wielrenners staat onder het bericht de h3 kop “Meer nieuws”. Hieronder vallen weer drie nieuwsberichten. Deze hebben ook een h3 kop. Deze zouden dus van een lager niveau moeten zijn om aan te geven dat ze onder de kop “Meer nieuws” vallen. Dit komt op meerdere pagina's voor. In het pdf document https://openpdc.lansingerland.nl/wp-content/uploads/2021/05/Handleiding-aanvragen-subsidie-Sociaal-Domein-en-Cultuur.pdf is de titel van het document niet opgemaakt als zodanig. Dit moet wel. Dit is ook hier niet fout maar kan beter. Let op de hiërarchie van koppen.

   In het pdf document https://openpdc.lansingerland.nl/wp-content/uploads/2018/08/Spelregels-zelf-onderhouden-groen-zelfbeheer.pdf zijn de zichtbare koppen in het document niet opgemaakt als koppen. Dit moet wel voor een duidelijk structuur.

   Nog niet alle koppen zijn opgemaakt als kop.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende: Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten.

   Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden.

   Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuut scope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden. Zie voor meer informatie ons artikel: www.accessibility.nl/kennisbank/artikelen/toegankelijke-formulieren-in-webrichtlijnen-2

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer en Ibabs om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie is de leesvolgorde niet helemaal logisch. Eerst worden de stappen voorgelezen en daarna de kop. Het is logischer als dit andersom gebeurt, dan is het meteen duidelijk op welke pagina je zit en wat de 4 stappen zijn. Visueel mag het er zo wel uit zien, maar in de code moeten de kop en de stappen worden omgedraaid. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Content dient in een betekenisvolle volgorde in de broncode te staan. De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie dan correct voorlezen. Een voorbeeld waarbij dit verkeerd gaat: wanneer op een vraagteken-icoon wordt geklikt, verschijnt visueel naast het icoon een uitleg. Deze informatie staat in de broncode echter onderaan de pagina en niet direct onder het icoon. Hierdoor kan de informatie niet direct worden voorgelezen aan blinde bezoekers.

   Voor HTML-pagina's is de leesvolgorde te testen door de website zonder stylesheets te bekijken. In Firefox kan dit door in het menu te gaan naar: Beeld - Paginastijl - Geen Stijl.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met de webbouwer om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/gegevens staat een invoerformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Gevolg:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald wanneer: • De invoervelden een doel dienen dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor componenten van de gebruikersinterface; en • De content wordt geïmplementeerd met technologieën waarmee de verwachte betekenis van de gegevens van het invoerformulier kan worden geïdentificeerd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met de webbouwer om het probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a4cf56bf-4bd1-47fe-920d-2be1b9631758 staan cirkeldiagrammen met een legenda. Hier is de betekenis alleen van kleur afhankelijk. Gebruikers die niet (goed) kleur kunnen zien zullen problemen hebben om deze diagrammen goed te lezen.

  • Gevolg:

   Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers. Het is daarom van belang dat de informatie ook op een andere, niet-kleurafhankelijke manier wordt overgebracht.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met Ibabs om het probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie hebben de randen van de inputvelden een te laag contrast van 1,2:1 met de witte binnenkant. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op de onderzochte pagina's van https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/ is op sommige plekken een aangepaste indicator van de toetsenbordfocus aanwezig, bijvoorbeeld op de zoekknop. Deze krijgt bij focus een lichtblauwe omranding. Wanneer de kleur van de toetsenbordfocusindicator is ingesteld met CSS, moet deze altijd een verandering veroorzaken met een contrast van minimaal 3,0:1. Dit is nu niet het geval. Het verschil tussen wel en geen toetsenbordfocus is echter met 1,4:1 te laag.

   De toetsenbordfocus is bijvoorbeeld bij de zoeken knop nu helemaal niet meer zichtbaar.

  • Gevolg:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van het component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met de webbouwer en Ibabs om het probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie heeft de groene tekst onder stap 1 een te laag contrast van 2,8:1 met de licht gekleurde achtergrond. Dit komt op meerdere pagina's voor. De andere grijze teksten bij de stappen hebben een te laag contrast van 3,4:1 met de licht gekleurde achtergrond. Ook al zijn deze stappen niet actief, het is wel handig om te weten welke stappen er nog moeten worden ingevuld. De grijze placeholder teksten hebben een te laag contrast van 4,4:1. Dit komt bij meerdere stappen voor. De witte teksten in de cookiemelding hebben een te laag contrast van net onder 3,0:1 met de groene achtergrond. Dit komt bij meerdere stappen voor.

  • Gevolg:

   Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met de webbouwer om het probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Dit geldt ook voor de pagina in de iframe op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a4cf56bf-4bd1-47fe-920d-2be1b9631758. Hier is een goede titel bijvoorbeeld “Video Gemeenteraad 8 juli 2021”. De pdf documenten https://openpdc.lansingerland.nl/wp-content/uploads/2018/08/Spelregels-zelf-onderhouden-groen-zelfbeheer.pdf en https://openpdc.lansingerland.nl/wp-content/uploads/2021/05/Handleiding-aanvragen-subsidie-Sociaal-Domein-en-Cultuur.pdf hebben geen bestandstitel. Voor pdf documenten geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel.

  • Gevolg:

   Bied een duidelijke, beschrijvende titel voor webpagina's. Gebruik hiervoor in HTML het title element. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met Ibabs om het probleem te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 gaat de focus eerst naar de overzichten die onder de agenda staan, en dan naar de agenda die er dus bovenstaat. Dit kan voor sommige gebruikers verwarrend zijn. Aangeraden wordt gewoon de visuele volgorde van de pagina te gebruiken. Op de pagina staan twee tabbladen. Als er meerdere tabbladen zijn, moet de focus eerst over de onderdelen van het huidige tabblad gaan, voordat de focus naar het volgende tabblad wordt verplaatst. Dit is hier niet het geval. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert. Als bijvoorbeeld een lightbox wordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox te komen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden, voordat deze is afgesloten. Een ander voorbeeld: een knop met 'Meer opties' klapt uit, de opties verschijnen eronder. Als echter verder wordt getabt, is de eerste optie niet het eerstvolgende item dat toetsenbordfocus ontvangt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met Ibabs om het probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie heeft het logo geen duidelijk linkdoel, omdat het logo geen tekstalternatief of linktekst heeft.

  • Gevolg:

   Bied een duidelijke linktekst, die aangeeft waar de link naartoe verwijst. Wees voorzichtig met links als 'klik hier' en 'lees verder'. Deze zijn alleen toegestaan, wanneer de omliggende context voldoende extra toelichting biedt. Denk hierbij aan de zin waar de link in staat of de kolomkop in een tabel. Het beste is echter om de linktekst zelf duidelijk genoeg te maken, zodat een blinde bezoeker direct weet waar een link naartoe verwijst, wanneer hij van link naar link 'springt'.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met de webbouwer om het probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie is de toetsenbordfocus na het logo twee keer niet zichtbaar, op de info knop en op de kaart. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is. Dit komt op meerdere pagina's voor. Als het “Info” scherm is geopend is de focus niet zichtbaar op de sluiten knop. De focus is hier niet zichtbaar als deze op het selectieveld op de wis- of uitklapknop staat. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/gegevens is de focus niet zichtbaar op de radiobuttons.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd. Dit succescriterium kan getoetst worden door de gehele website enkel te bedienen met het toetsenbord. Gebruik de toetsen 'Tab', 'Enter', 'Spatie' en in sommige gevallen de pijltoetsen (bijvoorbeeld bij keuzerondjes in een formulier) om door de website te navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met de webbouwer om het probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 12. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie heeft het logo geen toegankelijkheidsnaam omdat het logo geen tekstalternatief of linktekst heeft. Dit komt op meerdere pagina's voor. De input elementen hebben geen toegankelijkheidsnaam. Deze toegankelijkheidsnaam moet gelijk zijn aan de zichtbare tekst bij de elementen. Hier de placeholder teksten. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met de webbouwer om het probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 13. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie staat een formulier. Als er niks wordt ingevuld en er wordt wel naar de volgende stap gegaan komt er een melding. Bij stap 1 bijvoorbeeld “Het aanklikken van een locatie op de kaart, het invullen van een straat of het invullen van de omschrijving is verplicht.” en bij stap 3 “Het invullen van uw naam is verplicht.”. Dit zijn geen foutmeldingen maar instructies. Een blinde ziet de rode kleur niet en kan deze tekst opvatten als een algemene instructie, het is dan niet duidelijk dat er een fout is gemaakt. Dit kan opgelost worden door bijvoorbeeld boven aan het formulier een algemene foutmelding te zetten zoals bijvoorbeeld 'Er zijn fouten gemaakt in het formulier' of de meldingen zelf aan te passen. Een goede foutmelding is bijvoorbeeld ‘Het veld Naam is niet (goed) ingevuld’. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Zorg voor goed identificerende foutmeldingen, wanneer een formulier niet kan worden verstuurd. Verwijs tekstueel naar het invoerveld dat niet correct is ingevuld. Vermijd woorden als 'dit veld is verkeerd ingevuld'. Voor blinde bezoekers is het namelijk beter om concreet de naam van het veld te noemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met de webbouwer om het probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 14. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendarstaan twee selectievelden zonder zichtbaar label. De bedoeling van dit succescriterium is dat, als de input van de gebruiker nodig is, er een label of instructie staat. Dit gaat om de tekst bij formulier-invoervelden, zodat het duidelijk is voor de gebruiker wat hij in dat veld in moet vullen. Dit helpt alle gebruikers om fouten te voorkomen. Voor mensen met een beperking is dit nog belangrijker omdat het voor hen veel tijd kan kosten om fouten te corrigeren. Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie staan de labels in de inputvelden als placeholder tekst. Dit is niet goed. Deze tekst verdwijnt tijdens het typen, dit kan hinderlijk zijn voor sommige gebruikers. Deze labels moeten buiten de velden worden geplaatst. Dit komt bij meerdere stappen voor. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Bied bij formulier invoervelden duidelijke labels en instructies, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is wat ingevuld dient te worden. Instructie dienen zowel voor ziende bezoekers als voor blinde bezoekers te achterhalen zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met de webbouwer en Ibabs om het probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a4cf56bf-4bd1-47fe-920d-2be1b9631758 kan een video worden gestart, deze video staat in een iframe. De naam van het iframe-element kan niet door software bepaald worden. Dit kan opgelost worden door een title-attribuut toe te voegen aan het iframe-element.

   Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie heeft het logo geen naam die door software te bepalen is. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op de pagina staan bovenaan vier stappen om aan te geven bij welke stap je bent en welk er nog zijn. De actieve en gedane stappen hebben een andere kleur. Deze status kan niet door software worden bepaald. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   De input elementen hebben geen naam die door software te bepalen is. Dit kan bijvoorbeeld opgelost worden door de inputelementen labels te geven. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href="http://www.accessibility.nl"> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een "<a href=...", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft.

   Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met de webbouwer en Ibabs om het probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie kunnen tijdens het invullen foutmeldingen verschijnen. Deze moeten worden opgemaakt als statusbericht. Dit kan door role="alert" te gebruiken. Hulpsoftware kan dan aan een blinde voorlezen dat deze nieuwe content is verschenen op de pagina. Voor meer informatie over het gebruik van role="alert" zie pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software worden bepaald met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen laten zien zonder dat ze de focus krijgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met de webbouwer om het probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Lansingerland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209