Verklaring van Sportzaal huren

Status toegankelijkheid https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/

Gemeente Nijmegen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 06-03-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Nijmegen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Sportzaal huren.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Nijmegen is beschikbaar via de link https://www.nijmegen.nl/toegankelijkheidsverklaringen/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Nijmegen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Sportzaal huren gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Nijmegen is gevorderd met de toegankelijkheid van Sportzaal huren en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 09-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Nijmegen .
Functie: Manager Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 06-03-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via teamonline@nijmegen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? U kunt een klacht indienen bij de gemeente Nijmegen of neem contact op met de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Nijmegen

Eerder afgesproken deadline van 1-3-23 is niet gehaald. In samenspraak met leverancier en contentbeheer is afgesproken op 01-06-2023 de genoemde issues te hebben aangepakt.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Sportzaal huren : voldoet gedeeltelijk

De website Sportzaal huren is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Nijmegen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.nijmegen.nl/toegankelijkheidsverklaringen/sportzaal-huren-rapport-digitale-toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-11-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Nijmegen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:
   1. De thumbnails van afbeeldingen van de sportzaal hebben geen alternatieve tekst. Ik verwacht dat deze afbeeldingen decoratief zijn, daarom is het voldoende de afbeelding te voorzien van het attribuut alt="". Hierdoor wordt deze afbeelding genegeerd door hulpsoftware. Voorbeeld pagina Plattegrond en huren: https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?action=map&op=map2

   2. Bij de grote afbeeldingen op pagina https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?action=objinfo&obj_id=1000001533 zijn twee verschillende foto's met dezelfde alternatieve tekst geplaatst. Dit gebeurt met alle pagina's waar meerdere afbeeldingen geplaatst zijn van 1 sportzaal. Als de afbeeldingen als decoratief beschouwd moeten worden, gebruik dan alt="". De afbeeldingen worden dan genegeerd door hulpsoftware.

   3. Bij de drie icoontjes in de bovenste rode menubalk is de alternatieve tekst van de afbeelding geplaatst in de hyperlink. Dat is niet de bedoeling. Onder ieder icoontje kan een extra verborgen <span> worden toegevoegd met de alternatieve tekst van het icoon.

   4. Het logo van gemeente Nijmegen in de bovenste rode menubalk heeft een alternatieve tekst in de hyperlink. Hiervoor geldt hetzelfde als bij punt 3. Hier is nog wel extra informatie gewenst omdat de link niet naar de homepage van gemeente Nijmegen gaat, maar naar de homepage van 'Sportzaal huren'. In een verborgen element kan de tekst "Sportzaal huren, homepage' worden gebruikt.

  • Gevolg:

   Het niet juist gebruiken van alternatieve teksten bij afbeeldingen en iconen zorgt ervoor dat gebruikers van hulpsoftware zoals screenreaders niet dezelfde informatie krijgen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier en contentbeheerders gaan zorgen voor juiste alternatieve teksten bij afbeeldingen en iconen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:
   1. Er wordt goed gebruik gemaakt van koppen (<h1>, <h2> etc) op de getoetste pagina's. Het advies is wel om naar de hiërarchie van de koppen te kijken. Deze moet namelijk volgorderlijk zijn. Als voorbeeld noem ik het de pagina voor het aanmaken van een nieuwe gebruiker (https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?action=newacc) . De kop "Nieuwe gebruiker" is opgemaakt met <h1> wat prima is. De tussenkop "Klantgegevens" is opgemaakt met <h3> en vervolgens zijn de koppen in de footer opgemaakt met <h2> Dit is geen logische hiërarchie. Het is beter dat de tussenkoppen op deze pagina opgemaakt worden met <h2> en de koppen in de footer met <h3>

   2. Op de pagina over cookies (https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/show.php?page=cookiebeleid.html) zijn de tussenkoppen wel opgemaakt met <h2>, maar ook dan is het logischer dat de koppen in de footer opgemaakt worden met <h3>.

   3. Op de pagina's van de locaties, zoals bijvoorbeeld pagina https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?action=locinfo&loc_id=17, is de kop "Ruimtes die u hier kunt huren" opgemaakt met <h4>, logischer zou zijn dat ook hier <h2> gebruikt wordt als de koppen in de footer opgemaakt worden met <h3>. Ook bij de detailpagina van een locatie is er geen goede hiërarchie in de koppen.

   4. Op de pagina "Mijn gegevens" is de tussenkop opgemaakt met <h3>, waar logischer is <h2> in te zetten.

   5. Wanneer er meerdere opties bij een vraag zijn, zoals in het formulier voor de nieuwe gebruiker (https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?action=newacc) bij het onderdeel "Gewenste aanhef", moet in het formulier een <fieldset> en <legend> worden gebruikt. De fieldset omvat de meerdere keuzes, de legend is de vraag die er bij hoort. Op deze manier is het voor gebruikers van hulpsoftware duidelijk dat de labels bij elkaar horen. Hetzelfde geldt voor de keuzeopties "Faciliteiten" op pagina https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?action=map&op=map2

   6. Labels in invulvelden worden aan elkaar gekoppeld door de combinatie "for" en "id". Dit gaat bij alle formuliervelden goed, behalve bij het onderdeel "Faciliteiten" op pagina https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?action=map&op=map2. Er is hier wel gebruik gemaakt van "for" maar bij de verschillende keuzeopties ontbreekt het "id". Bij dit onderdeel is het beter gebruik te maken van een <fieldset> zodat duidelijker is welke opties bij elkaar horen.

   7. Alinea's worden opgemaakt binnen het element <p></p>. Het is niet toegestaan <br> te gebruiken om witregels te maken. Dit gebeurt wel op de homepage bij de eerste drie alinea's. (https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?action=index). Ook op de pagina over cookies wordt veelvuldig gebruikt van <br> (https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/show.php?page=cookiebeleid.html). Gebruik eventueel CSS om de afstand tussen de verschillende <p> elementen te vergroten.

   8. Bij de tabel met het overzicht van "Mijn Boekingen" zijn de kolomkoppen netjes opgemaakt met een header <th>. Helemaal vooraan staat een lege <th></th> wat verwarrend is voor gebruikers van hulpsoftware die misschien nog een kolomkop verwachten.

  • Gevolg:

   Door niet juist gebruik van kopteksten krijgen gebruikers die navigeren via koppen niet de juiste informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contentbeheer gaat zorgen voor de juiste koppenstructuur, eventueel met behulp van de leverancier die via CSS kan zorgen voor de gewenste weergave van de koppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:
   1. Bij het aanmelden van een nieuwe gebruiker wordt persoonlijke informatie gevraagd. Voor invoervelden waar persoonlijke informatie wordt gevraagd moet het autocomplete attribuut worden toegevoegd om het voor gebruikers eenvoudiger te maken zonder spelfouten de gegevens in te typen. Een lijst met mogelijke waarden is te vinden op: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes

   2. Het autocomplete attribuut is ook verplicht bij het formulierveld "Gebruikersnaam" op de inlogpagina.

  • Gevolg:

   Zonder autocomplete attributen bij formuliervelden waar persoonlijke informatie gevraagd wordt is het voor mensen met een beperking lastiger deze velden in te vullen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De leverancier gaat bij de formuliervelden waar om persoonlijke informatie gevraagd wordt het juiste attribuut voor autocomplet toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In de winkelwagen moet een vinkje gezet worden voor een tekst die begint met "Ik heb kennis kunnen nemen". In deze tekst staat een hyperlink die alleen herkenbaar is door kleur. Dit is afwijkend van alle andere hyperlinks die in lopende tekst staan. Deze moeten een onderstreping hebben om goed als link herkenbaar te zijn.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking missen mogelijk informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contentbeheer gaat de hyperlink in de tekst herkenbaar maken door deze juist in te stellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:
   1. Op de website wordt rode tekst gebruikt bij foutmeldingen, die bijvoorbeeld verschijnen als op de pagina waar een nieuw account aangemaakt, wordt geklikt wordt op "Accepteren" en er nog niet ingevulde velden zijn. Er verschijnt ook een foutmelding als er foutieve inloggegevens worden gebruikt op de inlogpagina of bij de selectie van een tijd als een object niet meer vrij is. Deze rode tekst komt ook voor als er reserveringen in de winkelwagen staan en met een cijfer aangegeven wordt dat er een item in de winkelwagen zit. De kleur rood die gebruikt wordt heeft net een te laag contrast meegekregen, 4:1 in plaats van 4,5:1 waardoor deze lastig te onderscheiden is voor mensen met een visuele beperking.

   2. Bij de seizoensaanvragen staan knoppen met een lichtgroene achtergrondkleur (de knop "Nieuw en de knop "Akkoord geven"). De witte tekst heeft een te laag contrast met deze achtergrondkleur namelijk 2,7:1 waar 4,5: 1 nodig is. Dit geldt ook voor de oranje knop " Akkoord intrekken". Eveneens een te lage contrastratio van 2,7:1 waar 4,5:1 nodig is.

   3. Op de pagina van de seizoensaanvragen wordt bij een aanvraag blauwe tekst gebruikt voor de details van de reservering. Deze kleur blauw heeft een te laag contrast met de witte achtergrond. De contrastratio is 4:1 waar deze 4,5:1 moet zijn.

   4. Onder de menuknop "account" verschijnt een pop-up. Hier wordt een heel lichte kleur grijs (#999999) gebruikt voor "Al een account" en voor "Nog geen account". Dit heeft een te laag contrast (2,8:1 in plaats van 4,5:1).

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen informatie missen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier gaat waar dit nodig is de contrastratio aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:
   1. Op pagina https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?action=schema2&view=prices valt het jaartal van de datum weg in het mini kalendertje als je alleen tekst vergroot. Dit geldt ook als je gebruik maakt van het blokkenschema voor een overzicht van beschikbare tijden.

   2. Op deze zelfde pagina valt een stukje van de tabel weg als je de pagina vergroot naar 200% met een beelscherm instelling van 1280 x 1024.

   3. Op pagina https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?form=schema1&form_uid=form2_635a393676732&action=schema2&view=schema&app_id=&qu_id=&loc_id=&fld_op_id1=&obj_id=&date=&execute= valt een deel van het schema weg, de late uurtjes na 22:00 uur zijn niet meer zichtbaar.

  • Gevolg:

   Bezoekers van de website die voor het lezen van de teksten het lettertype vergroten missen hierdoor informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier gaat er voor zorgen dat de website beter schaalbaar wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Getest bij een schermbreedte van 1280 + 400% inzoomen.

   1. De knop "Naar boven" overlapt tekst bij deze instelling. Dit is met name een probleem als het blokkenschema bekeken wordt omdat beschikbare tijden lastiger zichtbaar zijn.

   2. Op pagina https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?action=objinfo&obj_id=1000000092 worden de laatste letters van alineatekst afgebroken.

   3. Op pagina https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?action=schema2&view=prices wordt de koptekst niet meer in zijn geheel weergegeven en zijn de prijzen niet meer zichtbaar.

   4. Onder "Mijn boekingen" ontbreekt informatie over reservering van de zaal.

   5. In het hamburgermenu/accountgegevens, valt het onderste gedeelte van de tekst "Mijn boekingen" weg.

   6. Bij het overzicht seizoensaanvragen wordt tekst afgekapt en is niet meer leesbaar.

  • Gevolg:

   Bezoekers van de website die voor het lezen van de teksten het lettertype vergroten missen hierdoor informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier gaat er voor zorgen dat de website beter geschaald gaat worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:
   1. Bij de seizoensaanvragen verschijnt een groen vinkje als je akkoord hebt gegeven op een reservering. Dit groene vinkje heeft een te laag contrast met de witte achtergrond (2,7:1 waar dit 3:1 moet zijn) en kan hierdoor gemist worden door mensen met een visuele beperking.

   2. In de kalender die aangeklikt kan worden om je overzicht van seizoensaanvragen te bekijken wordt een blauwe streep gebruikt (#869BFF) om schoolvakanties aan te geven. Deze kleur heeft te weinig contrast en zal slecht zichtbaar zijn voor mensen met een visuele beperking.

   3. Verspreid over de website moet soms een vinkje worden gezet voor akkoord. Dit is een kleine checkbox met een kleur grijs die net te weinig contrast heeft met de witte achtergrond. Na aanvinken van deze checkbox heeft het item wel voldoende contrast.

   4. In het formulier voor de aanvraag van een nieuw account (pagina https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?action=newacc) staan achter "Gewenste aanhef" drie mogelijke radiobuttons. Deze hebben te weinig contrast met de achtergrond en kunnen hierdoor over het hoofd gezien worden door mensen met een visuele beperking. Na selectie heeft de radiobutton wel voldoende contrast.

   5. De invoervelden bij formulieren (nieuw account / inloggen/zoeken in "mijn boekingen etc)) hebben een grijze rand (#cccccc) met een te laag contrast met de witte achtergrond. De velden zijn hierdoor moeilijk waarneembaar voor mensen met een visuele beperking (1,6:1 waar dit 3,0:1 moet zijn). Ook als de invoervelden de focus hebben is het contrast te laag. Er komt dan een blauwe rand (#66afe9) rond het invoerveld met een te laag contrast met de witte achtergrond (2,4:1 waar dit 3,0:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking missen mogelijk informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier gaat zorgen voor betere contrasten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 9. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?action=map&op=map2 wordt de tekstafstand niet vergroot bij de <select> mogelijkheden onder "Activiteit", "Stadsdeel" en "Locatie".

  • Gevolg:

   Bezoekers van de website die voor het lezen van de teksten de tekst afstand vergroten vergroten missen hierdoor informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier gaat er voor zorgen dat de website beter geschaald gaat worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:
   1. De knoppen voor het wisselen van dagen of weken bij het gebruik van het schema op pagina https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?form=schema_browse2&form_uid=form2_636a04e41765a&date=08-11-2022&browse=next.day&action=schema2&update=1 zijn niet te gebruiken als je alleen met het toetsenbord kan navigeren. Er kan ook geen datum geselecteerd worden in het middelste veld, ook kan de datum niet handmatig ingevuld worden. Dit geldt ook voor de knoppen voor de datums op de pagina met prijzen: https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?action=schema2&view=prices

   2. Op deze zelfde pagina kun je niet met het toetsenbord klikken op een specifieke tijd in het blokkenschema. Het blok met beschikbare tijden is alleen in zijn geheel te activeren waardoor je op de vervolgpagina alsnog zelf de beschikbare tijd goed onthouden moet hebben om deze in te vullen.

  • Gevolg:

   Bezoekers van de website die navigeren met het toetsenbord kunnen onderdelen van de website niet (goed) gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier gaat ervoor zorgen dat alle onderdelen van de website met alleen het toetsenbord bedienbaar zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 11. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Na inloggen, blijkt er een tijdslimiet op de pagina te zitten, die getriggerd worden door de volgende gebeurtenissen:

   • Na 30 minuten inactiviteit wordt je uitgelogd
   • Reserveringen moeten binnen 15 minuten geaccepteerd worden, na deze tijd worden ze weer vrijgegeven.

   De gebruiker moet een waarschuwing krijgen voordat de tijd afloopt en moet vervolgens ten minste 20 seconden de tijd krijgen om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"). De gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen.

   Bij het maken van een reservering krijg je wel een melding dat deze binnen 15 minuten geaccepteerd moet worden, maar er volgt geen waarschuwing als die 15 minuten zijn verstreken.

  • Gevolg:

   Omdat bezoekers van de website het eerste onderdeel niet meekrijgen, kunnen zij verrast worden als zij opnieuw moeten inloggen. In beide gevallen ontbreken de waarschuwingen hiervoor en de mogelijkheid de tijdsduur te verlengen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier gaat de inrichting van de website dusdanig verbeteren dat er geen onverwachte dingen gebeuren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De meeste geteste pagina's hebben een goede titel. Op de pagina waar je de prijzen van de sportzalen kunt bekijken, past de titel zichzelf aan met de juiste datum wat erg prettig is. Op een paar pagina's is echter geen goede paginatitel, soms omdat de paginatitel niet overeenkomt met de eerste koptekst. Voorbeelden: Pagina https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?action=login heeft als title element "Sportzaal huren | Gemeente Nijmegen - Login" en de eerste koptekst is "Inloggen". Pagina https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?action=newacc heeft als titel element "Sportsaal huren | Gemeente Nijmegen - Nieuw account" en de eerste koptekst is "Nieuwe gebruiker". Het is de bedoeling dat de <title> elementen overeenkomen. Check alle pagina's op juistheid van het <title> - element in de header van de pagina.

  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers niet fijn als de titel van de pagina afwijkt van de eerste koptekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Waar nodig worden de paginatitels aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:
   1. Als een hyperlink een afbeelding is, zoals het logo van gemeente Nijmegen in de menubalk, dan is de alternatieve tekst van de afbeelding de linktekst. Bij deze afbeelding ontbreekt een alternatieve tekst (zie ook succescriterium 1.1.1).

   2. Op pagina https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/show.php?page=cookiebeleid.html staat onderaan een link met als tekst "OK". Na klik gaat men naar de homepage. De linktekst en het linkdoel is niet duidelijk.

   3. De knop die verschijnt om terug naar de bovenkant van de pagina te gaan is opgebouwd als link. Als een link geen tekst heeft, is het doel niet duidelijk. Dit kan verwarrend zijn voor gebruikers met hulpsoftware. Het advies is deze knop te verwijderen omdat de pagina's niet dusdanig lang zijn dat deze knop nut heeft.

  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers niet altijd duidelijk wat het linkdoel is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier en contentbeheerders zetten zich in om hyperlinks te voorzien van een duidelijk doel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 14. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:
   1. Op pagina https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?action=newacc kan een nieuw account aangemaakt worden. Onderaan het formulier staat een knop met de naam: "Accepteren". Het woord "Accepteren" dekt de lading niet.

   2. Na het maken van een reservering, is er ook een knop "Accepteren" waar in dit geval beter "Bevestigen" moet staan.

   Tip: Op pagina https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?action=newacc kun je je als nieuwe gebruiker aanmelden. Het eerste veld heeft als label Email, terwijl de juiste spelling E-mail moet zijn. Dit komt ook terug onder de kop "Factuuradres". Onder klantgegevens staat een veld "Adres" wat eigenlijk "Straatnaam" moet zijn. Een straatnaam is namelijk onderdeel van een adres.

  • Gevolg:

   Als koppen of labels onduidelijk zijn voor de gebruiker kan het zijn dat de aangeboden informatie niet duidelijk is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar waar mogelijk gaat contentbeheer verbeteringen doorvoeren, zo nodig in samenspraak met de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:
   1. De zichtbaarheid van de focus is niet altijd duidelijk op de website. Zo noem ik als voorbeeld pagina https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?action=map&op=map2. Als je met de tabtoets navigeert is het onduidelijk waar de focus zich bevindt bij de knoppen "Bekijk schema", "Hele kaart" en "Wissen". Het werkt met name verwarrend dat bij focus het randje om de knop juist verdwijnt, terwijl gebruikelijk is dat bij focus juist een rand verschijnt.

   2. Ook is de focus slecht zichtbaar als deze op een knop staat zoals bijvoorbeeld de groene "Zoeken" knop op de pagina "Mijn boekingen" (https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegentest/amis1/amis.php?action=booking&op=list). Het kleurverschil is te miniem om het verschil te zien.

   Het advies is goed te kijken naar de zichtbaarheid van de focus.

  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers die navigeren met het toetsenbord heel belangrijk te weten waar zij zich op de pagina bevinden. Als dit niet zo is dan brengt dit verwarring met zich mee.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier gaat zorgen voor een verbeterde focuszichtbaarheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 16. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als je op de pagina https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?action=newacc niets invult en meteen klikt op "Accepteren", komen boven het formulier meldingen te staan over de niet ingevulde verplichte velden.

   Tip: Het eerste veld heeft als label "Email". De foutmelding heet Emailadres: Niet ingevuld. Het is prettig als de foutmelding exact aangeeft om welk veld het gaat.

  • Gevolg:

   Zeker voor gebruikers van voorleessoftware is het niet duidelijk bij welk veld de foutmelding hoort.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier gaat er voor zorgen dat de foutmeldingen een koppeling hebben met het formulierveld waar de foutmelding bij hoort.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:
   1. Op de homepage staat in regel 163 een </p> zonder openingstag

   2. Op de homepage staat in regel 239 een open element <class="logo-labeled" alt="Gemeente Nijmegen">

   3. Op de homepage staat in regel 240 een </div> zonder openingstag

   4. Op de homepage staat in regel 246 een </body> maar er zijn nog open elementen

   5. Op de homepage wordt het <main> element niet gesloten.

   6. Op pagina https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?action=login en op andere gecontroleerde pagina's komen de punten 2-5 ook voor.

   7. Op pagina https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?action=map&op=map2#main staat een invalid request na de </html>

   8. Op pagina https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?form=schema1&form_uid=form2_635a393676732&action=schema2&view=schema&app_id=&qu_id=&loc_id=&fld_op_id1=&obj_id=&date=&execute= staat de volgende code:

   <h4>Legenda</h3>

   Het advies is alle pagina's goed te doorlopen op parsefouten. Dit kan via https://validator.w3.org/

  • Gevolg:

   Voor met name mensen die via hulpsoftware de website bekijken is het van belang dat er geen parsefouten in de code zitten. Zijn er wel fouten in de code dan bestaat de kans dat hulpsoftware de content niet goed kan verwerken. Het kan er zelfs voor zorgen dat software vastloopt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier gaat de parsefouten oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:
   1. De knop die rechtsonder op de pagina verschijnt om naar boven te scrollen is opgebouwd als hyperlink. Er is echter geen toegankelijke naam voor dit element omdat het icoon voor deze knop geen alternatieve tekst heeft. Dit is op verschillende manieren op te lossen maar omdat de website niet over heel lange pagina's beschikt is eigenlijk het advies deze knop te verwijderen.

   2. Bij terugkerende reserveringen die te zien zijn onder "Mijn Boekingen" hebben de selectievakjes in de lijst met reserveringen geen beschrijvend label waardoor het voor gebruikers van hulpsoftware niet duidelijk is wat het doel is van deze selectievakjes is. Dit geldt ook voor de selectievakjes bij Seizoensaanvragen waar je een vinkje moet zetten om de aanvraag te verwijderen en bij de voorwaarden voor verhuur.

  • Gevolg:

   Onduidelijk voor gebruikers die met hulpsoftware door de website navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier gaat er voor zorgen dat het ook voor gebruikers die gebruik maken van hulpsoftware duidelijk is wat bedoeld wordt met de knop en labels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 19. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:
   1. De foutmeldingen die op verschillende plaatsen op de website verschijnen als formuliervelden niet zijn ingevuld worden niet als foutmelding herkend door hulpsoftware. Voorbeeldpagina met een formulierm is het aanmaken van een nieuw account (https://asp5.lvp.nl/amisweb/nijmegen/amis1/amis.php?action=newacc2).

   Er zijn verschillende manieren om dit in de code aan te geven, bijvoorbeeld door aria-live="assertive" of aria-live="polite" toe te voegen aan het bericht.

   1. Er komt een statusmelding na het maken van een reservering. Er verschijnt namelijk een getal naast het icoontje van de winkelwagen bovenaan in de menubalk. Dit getal heeft niet het kenmerk als statusbericht, waardoor het voor mensen die gebruik maken van hulpsoftware minder duidelijk is wat hier mee wordt bedoeld.
  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zoals screenreaders krijgen de statusmelding niet mee.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier gaat zorgen voor juiste statusberichten op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Nijmegen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209