Verklaring van Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering

Status toegankelijkheid https://www.cabf.nl/

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 07-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) is beschikbaar via de link https://www.cabf.nl/over_cabf/toegankelijkheid.html

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) gepubliceerde informatie blijkt dat de website Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) is gevorderd met de toegankelijkheid van Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) .
Functie: Eerste secretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@caop.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via administratie.caopjuridisch@caop.nl.

Aanvullende informatie van Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF)

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering : voldoet gedeeltelijk

De website Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://cabf.nl/downloads/over_cabf/Toegankelijkheidsverklaring_cabf.nl.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […] De onderzochte set pagina’s voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Hulpsoftware kan informatie voor verschillende zintuigen waarneembaar maken – bijvoorbeeld, visueel, hoorbaar of tastbaar – op basis van een tekstalternatief. Belangrijke informatie in niet-tekstuele content moet daarom opgenomen worden in een tekstalternatief zodat gebruikers van hulpsoftware deze informatie ook kunnen waarnemen en begrijpen. Als niet-tekstuele content geen essentiële informatie bevat maar puur als decoratie wordt gebruikt, mag het tekstalternatief leeg gelaten worden (Bijvoorbeeld alt="" bij een img element). Dit om te voorkomen dat een gebruiker van hulpsoftware irrelevante informatie krijgt opgelezen welke kan afleiden van de kern. Let wel op dat als een afbeelding als link fungeert een afbeelding altijd functioneel en ook informatief is. De alternatieve tekst kan dan een omschrijving zijn van het doel van de link. Dit is ook nodig in verband met succescriterium 2.4.4 die gaat over duidelijke link-teksten. Hierna volgen een paar voorbeelden waar het tekstalternatief niet (goed) is geïmplementeerd.

   Als een gebruiker een zoekterm invult op pagina https://www.cabf.nl/zoeken/ wordt er een lijst met mogelijke resultaten getoond. Sommige van deze resultaten bevatten een miniatuurafbeelding – zie bijvoorbeeld het tweede resultaat ‘de procedure’ bij het invullen van de zoekterm ‘CABF’. Deze afbeelding heeft als tekstalternatief “miniatuurafbeelding’ meegekregen. Deze tekst is niet beschrijvend voor de inhoud van de afbeelding of de interactie die de gebruiker met het element kan hebben. De afbeelding fungeert namelijk als link. De linktekst is nu "miniatuurafbeelding" en dat is uiteraard niet duidelijk. De alternatieve tekst moet het doel van de link duidelijk maken.

   Op pagina https://www.cabf.nl/procedure/ wordt het proces van de CABF getoond in een afbeelding. Het tekstalternatief van de afbeelding luidt ‘Proces in stappen’, maar dit dekt niet alle informatie die in de afbeelding wordt gegeven. Omdat er geen tekstuele beschrijving van de stappen in het proces aanwezig is in de content op de pagina of via een link, zijn gebruikers puur aangewezen op zicht om deze informatie tot zich te nemen. Een blinde gebruiker is nu uitgesloten van de informatie die in deze complexe afbeelding staat. De inhoud van deze afbeelding moet in tekst uitgeschreven worden. Deze tekst kan meteen onder de afbeelding staat of als een link of bestand worden toegevoegd. Het tekstalternatief van de afbeelding kan dan verwijzen naar de plek waar deze uitgeschreven tekst staat.

   Bovenaan alle pagina’s op de website https://www.cabf.nl/ wordt een afbeelding getoond. Deze afbeelding bestaat uit twee delen. Aan de linkerkant wordt het logo van het CABF getoond, en aan de rechterkant een decoratieve afbeelding met daarop de tekst “Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering”. Hoewel het één afbeelding is, is alleen de linkerkant van de afbeelding interactief gemaakt. Het advies is om het logo als eigen afbeelding op de pagina te plaatsen – los van de rest van de ‘banner’ afbeelding – en de interactie op te nemen in het tekstalternatief. De rest van de afbeelding is decoratief en kan met CSS of een leeg tekstalternatief (img alt=””) geplaatst worden. De tekst op de rechter afbeelding moet gewoon als normale tekst op de pagina geplaatst worden zodat er ook voldaan wordt aan Succescriterium 1.4.5. ‘afbeeldingen van tekst’.

   De handtekening onderaan document https://www.cabf.nl/downloads/jaarverslagen/Jaarverslag_CABF_2020.pdf heeft als tekstalternatief “Handtek_Kruuk_PP_01.jpg”. Dit is geen duidelijk tekstalternatief en moet veranderd worden. Ditzelfde geldt voor document https://www.cabf.nl/downloads/jaarverslagen/Jaarverslag_CABF_2019.pdf.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een (visuele) beperking zijn uitgesloten van bepaalde informatie op de website.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Tekstalternatieven worden aangepast naar duidelijk omschrijvende teksten. Bepaalde afbeeldingen van tekst worden omgezet in normale tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De informatie, structuur en relaties van onderdelen op een pagina mogen niet alleen via vormgeving worden gecommuniceerd, maar moeten ook in de code vastgelegd worden. Dit is noodzakelijk zodat hulpsoftware deze informatie juist kan communiceren aan visueel beperkte gebruikers zonder dat deze een andere betekenis meekrijgen dan ziende gebruikers. Onderstaande een overzicht van situaties waar de semantiek van de code niet overeenkomt met dat wat visueel gecommuniceerd wordt:

   De zoekresultaten op pagina https://www.cabf.nl/zoeken/ hebben een titel meegekregen die eruit ziet als een kop maar niet als dusdanig wordt gereflecteerd in de HTML. Om te voldoen aan dit criterium moet een stuk tekst dat eruit ziet en semantisch een kop is, ook als een kop (<h1> t/m <h6>) zijn opgemaakt.

   Als een navigatie-item aan de linkerkant van iedere pagina op https://www.cabf.nl/ actief is, dan wordt deze opgemaakt met het strong-element. Dit is niet te zien op de pagina, maar onder de motorkap leest hulpsoftware dit wel uit en legt nadruk op deze items. Dit is niet nodig en kan gewoon met CSS worden opgemaakt.

   Op pagina https://www.cabf.nl/jaarverslagen/ wordt een lijst gegeven van links naar verschillende jaarverslagen van het CABF. Deze content ziet eruit als een lijst en moet ook als dusdanig worden weergegeven in de HTML. Dat is hier niet het geval, de lijst is opgemaakt door br-elementen te gebruiken binnen een p-element. Hulpsoftware ziet deze content als één alinea en niet als losse items. Om de juiste semantiek mee te geven in de HTML moet hier een ul-element gebruikt worden waarbij alle items een li-element worden die daaronder hangen. Dit geldt ook voor de opsomming van namen op pagina https://www.cabf.nl/over_cabf/index.html. Onder iedere kop kan het beste een ul-element gebruikt worden waar ieder persoon een li-element wordt dat daaronder hangt. Zo weet de hulpsoftware dat het een opsomming is van meerdere items en niet enkel een alinea tekst. Dit geldt ook voor de opsommingen op pagina https://www.cabf.nl/contact/.

   Het document https://www.cabf.nl/downloads/jaarverslagen/Jaarverslag_CABF_2018.pdf heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

   In zowel document https://www.cabf.nl/downloads/jaarverslagen/Jaarverslag_CABF_2020.pdf als https://www.cabf.nl/downloads/jaarverslagen/Jaarverslag_CABF_2019.pdf wordt veel gebruik gemaakt van lege p-tags om witruimte te creëren. Dit is niet de bedoeling, gebruik hier andere stylingtools voor. Ook wordt er in https://www.cabf.nl/downloads/jaarverslagen/Jaarverslag_CABF_2020.pdf een lege h1-tag geplaatst vlak voor de tweede kop in het document – “Samenstelling Commissie”.

   In document https://www.cabf.nl/downloads/jaarverslagen/Jaarverslag_CABF_2020.pdf en document https://www.cabf.nl/downloads/jaarverslagen/Jaarverslag_CABF_2019.pdf worden een aantal tabellen getoond. Hoewel de tabel getagd is, zijn de koppen van de kolommen en rijen niet in de juiste tag geplaatst. Een kop moet in een TH tag geplaatst worden. Nu kan hulpsoftware niet juist vaststellen wat een kopcel is en wat een normale cel is en dus ook de relatie niet overbrengen aan hulpsoftware.

  • Gevolg:

   De informatie, structuur en relaties van onderdelen op een pagina zijn niet goed te achterhalen voor visueel beperkte gebruikers.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Waar html-tags verkeerd worden gebruikt wordt dit aangepast (bijv. opsommingen in <ul>-tags). De onnodige <strong>-tag wordt uit de onderdelen van het linker navigatiemenu gehaald. PDF's worden waar mogelijk omgezet naar webpagina's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Normale tekst moet een minimaal contrast hebben van 4,5:1, en teksten groter dan 24px/18pt – of 18,66px/14pt voor dikgedrukte tekst – moeten een minimaal contrast hebben van 3:1. Een aantal situaties binnen deze website voldoen niet aan deze criteria. Onderstaande een overzicht:

   De link “Home” in het broodkruimelpad dat op iedere pagina onder de banner/logo getoond wordt heeft te weinig contrast met de achtergrond (3,9:1). Ook de links naar het e-mailadres van CABF en de website COAP in de footer op iedere pagina hebben te weinig contrast met de achtergrond.

   Onderaan pagina https://www.cabf.nl/ worden drie links getoond. Elk van deze links heeft te weinig contrast met de achtergrond (3,9:1). Dit geldt ook voor de link onderaan pagina https://www.cabf.nl/over_cabf/index.html en alle links naar de jaarverslagen op pagina https://www.cabf.nl/jaarverslagen/. Dergelijke situaties doen zich vaker verspreid over de website. In alle gevallen moet de kleur worden aangepast zodat er voldoende contrast is.

   De tekst “Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering” aan de rechterkant in de banner bovenaan iedere pagina heeft te weinig contrast met de achtergrond (~ 2,5:1).

   In document https://www.cabf.nl/downloads/jaarverslagen/Jaarverslag_CABF_2018.pdf wordt een staafgrafiek getoond waarin rode cijfers op een roze achtergrond worden getoond. Deze twee kleuren hebben te weinig contrast met elkaar (2,6:1) waardoor de informatie verloren kan gaan voor sommige gebruikers.

  • Gevolg:

   Slechtziende of kleurenblinde gebruikers kunnen moeite hebben om teksten te lezen door te laag contrast met de achtergrond.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Waar mogelijk wordt CSS aangepast om hyperlinks meer contrast t.o.v. de achtergrond te geven. Op termijn wordt de tekst in header donkerder gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 4. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Slechtziende of kleurenblinde gebruikers hebben vaak een voorkeur voor lettergrootte, soort lettertype en (achtergrond)kleur van de tekst. Bij standaardtekst op een pagina kan iemand een eigen stylesheet in de browser laden met eigen voorkeuren die de stylesheet van de website overschrijft. Op het moment dat tekst in de afbeelding staat is deze niet te manipuleren met stylesheets of op andere manieren en levert dit problemen op voor de leesbaarheid.

   Onderaan pagina https://www.cabf.nl/zoeken/ staat een afbeelding met de tekst ‘uitgebreid door Google’. Deze afbeelding wordt getoond na het uitvoeren van een zoekopdracht. Het is niet nodig dat deze tekst als afbeelding wordt getoond en zou ook gewoon als ‘normale’ linktekst kunnen worden geplaatst op de pagina. Op die manier kunnen gebruikers de tekst aanpassen wanneer dat nodig is om deze beter te lezen.

   Bovenaan alle pagina’s op https://www.cabf.nl/ wordt een afbeelding getoond. Aan de rechterkant van deze afbeelding staat de tekst “Commisie van Advies Bezwaren Functiewaardering”. Deze tekst is opgenomen in de afbeelding en kan daarom niet aangepast worden door gebruikers. Zoals beschreven in Succescriterium 1.1.1 ‘Niet-tekstuele content’ wordt het rechterdeel van deze afbeelding niet als logo gezien en moet daarmee voldoen aan dit succescriterium. Als de tekst ‘gewoon’ op de pagina geplaatst wordt, kunnen gebruikers deze aanpassen als zij dat nodig hebben.

  • Gevolg:

   Afbeeldingen van tekst op cabf.nl kunnen niet aangepast worden door slechtziende gebruikers.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Indien mogelijk wordt tekst in afbeeldingen omgezet naar 'normale' tekst, met als grootste aandachtspunt de header die op elke pagina terugkomt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Mensen die slechtziend zijn moeten soms flink inzoomen op een website die is opgebouwd uit meerdere kolommen naast elkaar. Hierbij mag geen content verloren gaan en krijgen de content netjes in één kolom onder elkaar te zien. Om dit te simuleren is de schermbreedte op 320px ingesteld, en zijn de volgende probleemsituaties aan het licht gekomen:

   De website https://www.cabf.nl/ lijkt niet responsive opgezet te zijn, wat wil zeggen dat content zoals tekst en afbeeldingen niet reageren op kleinere schermgroottes en niet mee schalen. Een gebruiker moet nu horizontaal scrollen om bijvoorbeeld zinnen te kunnen lezen of de informatie in afbeeldingen tot zich te nemen. Dit is erg onhandig voor gebruikers die ver moeten inzoomen en kan er voor zorgen dat informatie verloren gaat. Om te voldoen aan dit criterium zal er een mechanisme moeten worden geïntroduceerd waardoor de website reageert op kleinere schermgroottes of het inzoomen op content zodat de content van de website mee schaalt en gemakkelijk te begrijpen is.

  • Gevolg:

   De websitecontent is niet goed te schalen voor slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Website moet responsive worden gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In de volgende gevallen is er een contrast gemeten bij niet-tekstuele content welke lager is dan 3,0:1. Het is voor mensen met een visuele beperking lastig om deze elementen te herkennen en kunnen deze als gevolg hiervan over het hoofd zien. Om dit te voorkomen zal een hoger contrast gebruikt worden voor de volgende onderdelen:

   Het kruisje dat naast het invoerveld op pagina https://www.cabf.nl/zoeken/ wordt getoond heeft te weinig contrast met de achtergrond (1,8:1) en kan ontgaan aan slechtziende- of kleurenblinde gebruikers.

   Het contrast tussen het rand van het invoerveld op pagina https://www.cabf.nl/zoeken/ en de achtergrond is te laag (1,1:1). Slechtziende- of kleurenblinde gebruikers kunnen nu niet goed onderscheiden waar het invoerveld zich bevind. Zeker omdat een placeholder “uitgebreid door GOOGLE” het veld bezet houdt als deze niet gevuld is kan het lastig zijn te herkennen dat ze hier informatie moeten invullen.

  • Gevolg:

   Slechtziende/kleurenblinde gebruikers kunnen mogelijk bepaalde niet-tekstuele content over het hoofd zien. In dit geval van de zoekfunctie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Kleurgebruik in zoekfunctie aanpassen. OF gehele zoekfunctie vernieuwen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Gebruikers die niet in staat zijn om de muis te bedienen of de muisaanwijzer niet kunnen zien, maken veelal gebruik van het toetsenbord. Het is daarom essentieel dat ieder(e) website en document volledig kan worden bediend met het normale toetsenbord zodat deze gebruikers de website naar volledigheid kunnen gebruiken. In een aantal situaties gaat dit nog niet goed:

   Als de gebruiker een zoekterm invult op pagina https://www.cabf.nl/zoeken/ wordt een aanvullend bedieningselement getoond waarmee de gebruiker de zoekresultaten kan sorteren. De betreffende dropdown-button kan echter geen toetsenbordfocus ontvangen en daarmee dus ook niet worden bediend met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Bezoekers die geen muis kunnen gebruiken kunnen niet de gehele website bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De zoekfunctie wordt aangepast zodat deze ook zonder muis volledig benut kan worden. OF gehele zoekfunctie vernieuwen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Het is voor gebruikers die alleen met het toetsenbord kunnen navigeren of blinde gebruikers erg vervelend als zij op elke pagina eerst langs alle onderdelen die op iedere pagina herhaald worden – zoals het servicemenu (RSS, Zoeken en Contact) – moeten gaan om bij de unieke content op een pagina te komen. Op de onderzochte pagina’s is geen mechanisme aanwezig om blokken met herhalende content (zoals het menu) te omzeilen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een skiplink. Dit is de eerste link op een pagina die verwijst naar de unieke inhoud van die pagina. De skiplink mag verborgen zijn, maar moet zichtbaar worden als de focus erop staat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet steeds op iedere pagina door herhalende content te navigeren met het toetsenbord. In de HTML content staat overigens de unieke content wel als eerste in de volgorde. Alleen is een tabindex attribuut toegepast bij de links van het servicemenu waardoor de focus eerst naar deze links gaat in plaats van direct bij de unieke content te beginnen. Als deze tabindex attributen worden weggehaald gaat de focus wel direct naar de unieke inhoud en is een skiplink dus ook niet nodig.

  • Gevolg:

   Website is niet prettig te gebruiken zonder muis.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het tabindex-attribuut wordt uit de links in het servicemenu verwijderd, zodat RSS/Zoeken/Contact overgeslagen worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Als een gebruiker een zoekterm invult op pagina https://www.cabf.nl/zoeken/ wordt er een lijst met mogelijke resultaten getoond. Sommige van deze resultaten bevatten een miniatuurafbeelding – zie bijvoorbeeld het tweede resultaat ‘de procedure’ bij het invullen van de zoekterm ‘CABF’. Deze afbeelding heeft als tekstalternatief “miniatuurafbeelding" meegekregen. De afbeelding fungeert als link en de linktekst is nu "miniatuurafbeelding" en dat is uiteraard niet duidelijk. De alternatieve tekst moet het doel van de link duidelijk maken, zodat de linktekst duidelijk is voor mensen die bijvoorbeeld blind zijn.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen het linkdoel van zoekresultaten niet achterhalen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De zoekfunctie wordt aangepast, met juiste tekstalternatieven op de miniatuurafbeeldingen dan wel zonder miniatuurafbeeldingen zodat de verwarrende links verdwijnen. OF gehele zoekfunctie vernieuwen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Het is belangrijk dat de focusindicator altijd zichtbaar is op alle interactieve onderdelen op een webpagina, zoals links en knoppen. Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking.

   Bovenaan alle pagina’s op de website https://www.cabf.nl/ wordt een banner/logo getoond. In deze banner zit een interactief element (area element van een image map) dat focus kan ontvangen, maar geen focusindicator toont als de focus erop terecht komt. Dit probleem doet zich alleen voor in Chrome en Microsoft Edge. In Firefox is de focusindicator wel te zien.

  • Gevolg:

   Bezoekers met een motorische beperking kunnen in sommige browsers de hyperlink achter het logo missen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een webbouwer moet onderzoeken hoe deze specifieke focusindicator zichtbaar kan worden gemaakt in Chrome en Edge.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Gebruikers van spraakbediening vertrouwen op visuele labels om een website te kunnen navigeren. Wanneer een visueel label afwijkt van de naam die in de HTML wordt gegeven zal de website niet reageren op de input die de gebruiker geeft. Het is daarom essentieel dat de linktekst in zijn volledigheid wordt opgenomen in de HTML, wanneer er is gekozen om middels bijvoorbeeld een ‘title’ of ‘aria-label(leldby)’ aanvullende informatie bij de link te plaatsen.

   Onderaan pagina https://www.cabf.nl/zoeken/ staat een afbeelding met de tekst ‘uitgebreid door Google’. Deze afbeelding wordt getoond wanneer er een zoekopdracht is uitgevoerd. Het tekstalternatief van deze afbeelding luidt ‘geoptimaliseerd door google’. Om te voldoen aan dit criterium moet de zichtbare tekst ook onderdeel zijn van het tekstalternatief en dat is op dit moment niet het geval. Wanneer de zichtbare tekst in dezelfde volgorde onderdeel wordt van het alternatief, wordt dit probleem opgelost. Andere oplossingen zijn ook mogelijk, zolang de zichtbare tekst maar onderdeel wordt van de toegankelijkheidsnaam van het interactieve element.

  • Gevolg:

   Gebruikers die spraakbediening gebruiken kunnen de zoekfunctie mogelijk niet goed gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zichtbare en alternatieve tekst van de zoekfunctie worden gelijkgetrokken. OF gehele zoekfunctie vernieuwen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 12. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cabf.nl/over_cabf/index.html staat in regel 104 een sluit-tag voor een ongeopend p-element. Na de kop ‘Leden’ wordt er geen p-element geopend maar deze wordt wel afgesloten, wat voor parsefouten zorgt. Ditzelfde gebeurt ook op regel 111 waar onder de kop ‘Leden sectoroverleg Rijk’ geen p-element wordt geopend maar het blok tekst wel wordt afgesloten met een sluit-tag voor dit missende p-element.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan problemen hebben met tekstcontent op /over_cabf/ doordat HTML-tags niet goed worden afgesloten.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Fouten in HTML worden aangepast zodat deze correct geïnterpreteerd wordt door alle user agents.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Om ervoor te zorgen dat user agents (browsers) alle interactieve elementen goed aan de accessiblity API kunnen koppelen, moet een website zorgen dat alle interactieve elementen een correcte naam, rol, waarde en status hebben gekregen. Dit is belangrijk omdat hulpsoftware de benodigde informatie uit deze API haalt. In de volgende situaties moet dit worden verbetert om te voldoen:

   Het iFrame op pagina https://www.cabf.nl/contact/ heeft geen title-attribuut meegekregen en heeft daarom geen toegankelijkheidsnaam.

   De dropdown waarmee een sortering gekozen kan worden op pagina https://www.cabf.nl/zoeken/ heeft geen rol of toegankelijkheidsnaam gekregen. Het zou beter zijn als dit element in een form-element gezet zou worden, en de tekst ‘sorteren op’ als label aan het element gehangen zou worden. Het element zelf kan als ‘input’ worden geplaatst of als een ‘select’ met meerdere ‘options’ daaronder. Dit is standaard HTML en in basis al toegankelijk.

  • Gevolg:

   iFrame met routebeschrijving (/contact/) en de zoekfunctie (/zoeken/) zijn mogelijk niet goed bruikbaar voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   iFrame krijgt title attribuut. Zoekfunctie krijgt de juiste html labels, OF gehele zoekfunctie vernieuwen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209