Verklaring van Forum Standaardisatie

Status toegankelijkheid https://www.forumstandaardisatie.nl

Logius is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Logius streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Forum Standaardisatie.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Logius is beschikbaar via de link https://www.logius.nl/toegankelijkheid/verklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Logius gepubliceerde informatie blijkt dat de website Forum Standaardisatie gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Logius is gevorderd met de toegankelijkheid van Forum Standaardisatie en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-06-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Logius .
Functie: algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ons contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Logius

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Forum Standaardisatie : voldoet gedeeltelijk

De website Forum Standaardisatie is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Logius dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.logius.nl/sites/default/files/public/bestanden/toegankelijkheid/resultaten-toegankelijkheidsonderzoek-nieuwe-website-forumstandaardisatie-24032020.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-03-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Logius dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: ´externe link´ icoontjes missen tekstalternatief
  • Oorzaak: Op alle pagina's hebben meerdere links de class ‘ext’. Het gaat onder andere om de links ‘Twitter’, ‘LinkedIn’ en ‘Archief website’. Het gebruik van deze class voegt een afbeelding toe die aangeeft dat deze link verwijst naar een externe website. Deze afbeeldingen hebben geen tekstalternatief.
  • Gevolg: Gebruikers die afhankelijk zijn van tekstalternatieven merken niet dat een link naar een externe pagina verwijst
  • Alternatief: Er is voor gebruikers die de pagina niet zien geen alternatief om te weten dat betreffende links naar een externe website verwijzen.
  • Maatregel: Op nader te bepalen wijze zal een tekstalternatief voor de icoontjes worden geboden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Onjuiste opmaak filter lijsten op pagina 'standaarden in behandeling'
  • Oorzaak: Op pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/in-behandeling staan naast de tabel drie lijsten met links en daarboven de koppen ‘Domein’, ‘Europese status (MSP) (field_europese_status_msp_)’ en ‘Trefwoorden’. Deze teksten zijn nu opgemaakt als label-elementen en de links hebben een presentatie die er door de inspringing uitziet als een lijst.
  • Gevolg: Screen readers kunnen mogelijk niet goed met deze lijsten omgaan.
  • Alternatief: niet van toepassing
  • Maatregel: Dit probleem zal verder worden onderzocht en opgelost aan de hand van aanbevelingen in het testrapport.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 3. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In het hoofdmenu verschijnt bij het verplaatsen van muis / toetsenbord focus inhoud die niet dismissable is
  • Oorzaak: Bij het verplaatsen van de focus door het uitklapbare hoofdmenu vertoont de pagina afwijkend gedrag (zoals beschreven in het testrapport).
  • Gevolg: Bepaalde niet dismissable inhoud kan andere inhoud verbergen.
  • Alternatief: Totdat dit probleem is verholpen kunnen gebruikers eventuele verborgen content weer zichtbaar maken door muis / focus te verplaatsen of het hoofdmenu in te klappen.
  • Maatregel: Gezien meerdere toegankelijkheidsproblemen zal het ontwerp van het hoofdmenu integraal worden herzien.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 4. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Pagina 'Over Ons' heeft geen duidelijke titel
  • Oorzaak: Pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/over-ons heeft met ‘Forum Standaardisatie | Bureau Forum Standaardisatie’ geen paginatitel die het doel of onderwerp van deze pagina goed beschrijft.
  • Gevolg: Voor bepaalde gebruikers en in (bijvoorbeeld) zoekresultaten is het doel van de pagina mogelijk niet duidelijk.
  • Alternatief: Uit de URL en de tekst op de pagina blijkt het doel wel duidelijk.
  • Maatregel: De titel zal worden gewijzigd in "Over Ons | Forum Standaardisatie"
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 5. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: 'lichtbox' hoofdmenu voldoet niet aan eisen van focusvolgorde
  • Oorzaak: De 'lichtbox' met het hoofdmenu (die bij klikken op de knop met zichtbare tekst 'menu' verschijnt) voldoet niet aan de eisen voor focusvolgorde (details in het testrapport)
  • Gevolg: Gebruikers die de website met het toetsenbord bedienen ervaren door het onjuiste gedrag van de focus mogelijk verwarring of problemen
  • Alternatief: Ondanks de onjuiste focusvolgorde is het met wat handigheid wel mogelijk het hoofdmenu met het toetsenbord te bedienen.
  • Maatregel: Gezien meerdere toegankelijkheidsproblemen zal het ontwerp van het hoofdmenu integraal worden herzien.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Links naar PDF vergaderstukken zijn onduidelijk en missen context
  • Oorzaak: Op pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/vergaderingen-en-stukken staat een groot aantal links naar PDF-bestanden. Deze links hebben linkteksten zoals ‘FS-191009.2B-Reactie-Forum-Standaardisatie’. Deze link staat in een kop. Het gevolg is dat deze link context heeft met de content onder de kop. In het voorbeeld gaat het om de tekst ‘PDF Document | 185.18 KB’. Deze links hebben geen context met de bovenstaande koppen ‘Vergaderstukken’ en ‘9 oktober 2019’. Op dit moment is niet duidelijk bij welke vergadering elk document hoort. De linkteksten zelf zijn ook onvoldoende van kwaliteit.
  • Gevolg: Voor sommige gebruikers is niet duidelijk wat het doel van deze links is.
  • Alternatief: Hoewel de linkteksten verbetering behoeven is het wel mogelijk het doel te bepalen door de pagina goed te bestuderen.
  • Maatregel: De verwijzingen naar de vergaderstukken en de structuur hier omheen zal op nader te bepalen wijze worden aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Focus op pagina actueel niet altijd zichtbaar
  • Oorzaak: Op pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/actueel is de focus op meerdere plaatsen niet zichtbaar. Op deze pagina zijn problemen met de zichtbaarheid van de toetsenbordfocus in de browsers Chrome, Edge en IE11. In Firefox is de focus op de meeste links wel zichtbaar.
  • Gevolg: (Onder meer) gebruikers die de website met het toetsenbord bedienen zien mogelijk niet welk element de focus heeft
  • Alternatief: Mogelijk is met extra inspanning wel te zien welk element focus heeft, maar als dit helemaal niet zichtbaar is wordt het bedienen van de pagina met het toetsenbord heel moeilijk / onmogelijk.
  • Maatregel: Dit probleem zal nader worden onderzocht en opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 8. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Zichtbaar labels zoekveld en menuknop komen niet voor in programmatische namen
  • Oorzaak: Op alle pagina's staat bovenaan een invoerveld met de placeholdertekst ‘Vul hier uw zoekterm in..’. Deze tekst maakt geen deel uit van de naam van dit invoerveld. Op alle pagina's is de naam van de knop met de tekst ‘Menu’ aangepast door gebruik van het aria-label ‘Toggle navigation’. Dit attribuut overschrijft de zichtbare naam van deze knop.
  • Gevolg: (Onder meer) gebruikers die de computer met spraakherkenning bedienen kunnen deze elementen niet of moeilijk bereiken en bij screen reader gebruikers kan verwarring ontstaan.
  • Alternatief: Het zoekveld is wel met het toetsenbord (of vergelijkbare inputmodaliteit) bereikbaar en de programmatische namen zijn (hoewel niet optimaal) begrijpelijk voor veel screen reader gebruikers.
  • Maatregel: De programmatische en zichtbare namen van het zoekveld en de menuknop zullen conform de eisen in overeenstemming worden gebracht
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 9. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Pagina English mist taalovergang
  • Oorzaak: Pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/english bevat een Engelstalige tekst die programmatisch niet als Engelstalig is gemarkeerd.
  • Gevolg: Deze Engelstalige tekst wordt door screen readers met een Nederlandse stem voorgelezen.
  • Alternatief: De taal van de stem moet handmatig gewijzigd worden.
  • Maatregel: De Engelstalige tekst zal DMV een lang attribute als zodanig worden gemarkeerd. We controleren ook of dit probleem op meer pagina's speelt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 10. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Foutmeldingen bij contactformulier onduidelijk
  • Oorzaak: Op pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/form/contact zijn foutmeldingen die worden gegeven als een veld niet goed is ingevuld niet duidelijk en deels in het Engels.
  • Gevolg: De foutmeldingen worden door gebruikers mogelijk niet als zodanig herkend of zijn onduidelijk.
  • Alternatief: Meldingen zijn met enige extra inspanning wel begrijpelijk.
  • Maatregel: De foutmeldingen zullen worden herschreven conform de aanbevelingen in het testrapport.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 11. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Eisen aan invoer telefoonnummer op contactformulier niet duidelijk
  • Oorzaak: Op pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/form/contact heeft het invoerveld ‘Telefoon’ eisen voor gebruikersinvoer, maar het label geeft niet aan wat deze eisen zijn.
  • Gevolg: Het is voor gebruikers mogelijk niet duidelijk in welk formaat een telefoonnummer ingevuld moet worden.
  • Alternatief: Er wordt wel een foutmelding gegeven als het nummer niet in het vereiste formaat is ingevoerd.
  • Maatregel: Het gevraagde formaat van het telefoonnummer zal worden vermeld inclusief de juiste Aria tags om de screen reader dit voor te laten lezen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 12. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Diverse code-technische fouten
  • Oorzaak: Op diverse pagina's zijn fouten in de HTML code gemaakt zoals omschreven in het testrapport.
  • Gevolg: De pagina's zijn niet valide, dit kan tot een veelheid aan problemen leiden.
  • Alternatief: Niet van toepassing
  • Maatregel: De in het rapport beschreven fouten worden hersteld en de pagina's worden opnieuw gevalideerd om eventuele andere fouten op te sporen en te verhelpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Zoekveld heeft geen naam
  • Oorzaak: Op alle pagina's staat een invoerveld zonder naam. Het gaat om het zoekveld met de placeholdertekst ‘Vul hier uw zoekterm in…’.
  • Gevolg: Hierdoor kunnen diverse problemen met hulpsoftware ontstaan (zie ook succescriterium 2.5.3)
  • Alternatief: niet van toepassing
  • Maatregel: Het zoekveld zal een correcte naam krijgen (zie ook succescriterium 2.5.3)
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: De test betreft een geheel vernieuwde website.
  • Oorzaak: Onze website is in 2020 geheel vernieuwd en het toegankelijkheidsonderzoek is uitgevoerd op een voor publicatie gereedstaande testversie.
  • Gevolg: Mogelijk zijn nog afwijkingen gemist en sommige afwijkingen kunnen niet voor de livegang van de website worden verholpen. Diverse in het testrapport benoemde afwijkingen zijn inmiddels opgelost en uit doelmatigheidsoverwegingen daarom niet in deze toegankelijkheidsverklaring benoemd, deze toegankelijkheidsverklaring geeft de stand van zaken op het moment van de livegang weer.
  • Alternatief: Niet van toepassing
  • Maatregel: Veel van de in het onderzoeksrapport gevonden problemen zijn al verholpen en ook na de livegang blijven we de website verbeteren. We voeren te zijner tijd een nieuw onderzoek uit en publiceren een geactualiseerde toegankelijkheidsverklaring.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020

Onevenredige last

De maatregelen die Logius heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323