Verklaring van www.nwo-i.nl

Status toegankelijkheid https://www.nwo-i.nl

Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.nwo-i.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) is beschikbaar via de link https://www.nwo-i.nl/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.nwo-i.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) is gevorderd met de toegankelijkheid van www.nwo-i.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 09-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) .
Functie: Directeur Bedrijfsvoering NWO-I, Directeur NWO-I a.i..

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info-nwoi@nwo.nl voor vragen.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.nwo-i.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.nwo-i.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.nwo-i.nl/wp-content/uploads/2022/05/Onderzoek-www.nwo-i.nl-WCAG-2.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-05-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Doordat de PDF niet is voorzien van tags is het voor het onderzoek ook niet mogelijk om de afbeeldingen te kunnen controleren op alternatieve teksten. We adviseren bij het maken van de tags de afbeeldingen gelijk te controleren op alternatieve teksten, om te voorkomen dat er informatieve afbeeldingen zijn zonder tekst alternatief. Ook moet er gekeken worden of alle decoratieve afbeeldingen goed als artifact in de PDF aangegeven zijn, om te voorkomen dat deze onnodig aangekondigd worden aan hulpsoftwaregebruikers. Zie de PDF op de webpagina's: https://www.nwo-i.nl/wp-content/uploads/2020/03/NWO-UVR-2020-2022.pdf https://www.nwo-i.nl/wp-content/uploads/2021/06/cao-oi-2021-def.pdf

   Op pagina https://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/ zijn onder de kop "Afbeeldingen" twee afbeeldingen zichtbaar met tekst in de afbeelding. De afbeeldingen bevatten geen alternatieve tekst voor de boodschap van de afbeeldingen. Hierdoor kunnen bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware de boodschap van de afbeeldingen niet waarnemen. Zie ook succescriterium 1.4.5. Dit komt ook op de andere pagina's van NWO-I. Let op, de tweede afbeelding is een kaart en valt dus onder de uitzondering voor kaarten.

   Op pagina https://www.nwo-i.nl/werkenbij/overzicht-vacatures/ zijn onder de kop "Vacatures bij de NWO-instituten" diverse afbeeldingen zichtbaar met een verkeerde of onvolledige waarde. Dit kan zijn doordat hier niet de volledige tekst in de afbeelding is meegenomen of omdat er een korte beschrijving wordt gebruikt. Gebruikers krijgen hierdoor niet de juiste informatie van de afbeelding mee.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De volgende PDF's hebben geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden op documentstructuur. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan. https://www.nwo-i.nl/wp-content/uploads/2020/03/NWO-UVR-2020-2022.pdf https://www.nwo-i.nl/wp-content/uploads/2021/06/cao-oi-2021-def.pdf

   In de PDF komt een lijst voor die niet als lijst is gecodeerd. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <L><Li> wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Dit komt voor bij PDF op pagina https://www.nwo-i.nl/wp-content/uploads/2021/09/Flyer-pensioenopbouw-2018-NED.pdf.

   In de PDF zijn teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Bijvoorbeeld: "Pensioenopbouw via het ABP". Een kop moet altijd een heading-tag hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een heading-tag wordt opgemaakt wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zie de PDF op pagina https://www.nwo-i.nl/wp-content/uploads/2021/09/Flyer-pensioenopbouw-2018-NED.pdf.

   Bijvoorbeeld de introductieparagraaf van pagina https://www.nwo-i.nl/nieuws/beleids/2022/02/11/permanent-commissie-nationale-instituten-brengt-advies-uit/ is volledig dik gedrukt gemaakt met behulp van het <strong> en <em> element. Maar deze element zijn slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen. Zie bijvoorbeeld ook de schuingedrukte zin in de introductieparagraaf van pagina https://www.nwo-i.nl/artikel/fair-data-management-voor-alle-nwo-instituten/.

   Onder de kop "Webpagina’s met instituutspecifieke informatie" op pagina https://www.nwo-i.nl/werkenbij/informatievoorsollicitanten/ is een lijst zichtbaar. We keuren het niet af, maar we raden het u aan om de lijst als lijst te coderen. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <ol> of <ul>, wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zo weet een bezoeker die afhankelijk is van hulpsoftware bijvoorbeeld gelijk hoeveel lijstelementen aanwezig zijn.

   Onder bijvoorbeeld de kop "Mijn werkomgeving en werkplekinrichting" op pagina https://www.nwo-i.nl/medewerkersnwoi/werk-en-arbo/beeldschermwerk/ zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H3. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Dit komt op meerdere pagina's voor, zoals bijvoorbeeld: https://www.nwo-i.nl/medewerkersnwoi/privacy-en-gegevensbescherming/basisbegrippen-in-de-avg/

   Op bijvoorbeeld de webpagina https://www.nwo-i.nl/medewerkersnwoi/werk-en-arbo/werken-gevaarlijke-stoffen-en-gassen/ is onder de kop "Aan- en afkoppelen gascilinders" een tabel zichtbaar. De kolomkoppen van een tabel opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kolomkop moet altijd het tabelkop element hebben: TH. Wanneer de koppen met een tabelkop element wordt opgemaakt, wordt de relatie tussen de koppen en datacellen ook overgedragen aan hulpsoftware. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://www.nwo-i.nl/medewerkersnwoi/werk-en-arbo/ioniserende-straling/.

   Onder de kop "Mag ik zelf werken met ioniserende straling?" op bijvoorbeeld de webpagina https://www.nwo-i.nl/medewerkersnwoi/werk-en-arbo/ioniserende-straling/ is een tabel zichtbaar. Onder de tabel is een lijst zichtbaar met 3 aandachtspunten. De lijst met 3 aandachtspunten is niet als een lijst gecodeerd. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <ol> of <ul>, wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   Op bijvoorbeeld de webpagina https://www.nwo-i.nl/nieuws/2022/04/22/nwo-i-biedt-faciliteiten-voor-de-inrichting-van-de-thuiswerkplek/ zijn onder de kop "Verstrekking in natura of budget in cash voor de inrichting van de thuiswerkplek" de subkoppen als kop opgemaakt, maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn onderstreept door middel van het <u> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H3. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   Op bijvoorbeeld de webpagina https://www.nwo-i.nl/werkenbij/aanmelden-van-vacatures/aanmelden-vacature-postdocwp/ is bijvoorbeeld de tekst "Administratieve gegevens" opgemaakt met een kop. Plaats dit geheel in een <fieldset> element en zet daarbij de tekst boven de invoervelden in een <legend> element, op deze manier is de relatie tussen de tekst en de checkboxen op te maken uit de code. Dit is belangrijk voor gebruikers die gebruik maken van hulpsoftware. Dit komt meerdere keren voor op deze pagina.

   Onder de kop "Projectnummer of programma behorende bij deze vacature" op pagina https://www.nwo-i.nl/werkenbij/aanmelden-van-vacatures/aanmelden-vacature-postdocwp/ is de tekst boven de radiobuttons opgemaakt met een kop. Plaats dit geheel in een <fieldset en zet daarbij de tekst boven de buttons in een <legend, op deze manier is de relatie tussen de tekst en de radiobuttons op te maken uit de code. Dit is belangrijk voor gebruikers die gebruik maken van hulpsoftware. Dit komt bijvoorbeeld ook voor onder de kop "Plaatsing in gedrukte media" en op de andere pagina's.

   Op bijvoorbeeld de webpagina https://www.nwo-i.nl/artikel/nieuws-van-de-medezeggenschap-april-2022/ zijn de subkoppen opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Dit komt meerderen keer voor de webpagina's van NWO-I zoals bijvoorbeeld de webpagina https://www.nwo-i.nl/artikel/fair-data-management-voor-alle-nwo-instituten/.

   Op bijvoorbeeld de webpagina https://www.nwo-i.nl/werkgroepleidersbuw/buw-personeel/salarisverhoging-en-bevordering/ is in het menu dat zich aan de linkerkant van de webpagina bevindt onder de kop "Werkgroepleiders BUW" bijvoorbeeld de tekst: "Personeel" opgemaakt als kop, maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt met behulp van CSS. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H3. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Dit komt meerderen keer voor de webpagina's van NWO-I.

   De laatste twee zinnen "Nieuwsbrief Inside NWO-I, april 2022" en "Op de NWO-I-website vind je het archief van de nieuwsbrief Inside NWO-I" op bijvoorbeeld de webpagina https://www.nwo-i.nl/artikel/nieuws-van-de-medezeggenschap-april-2022/ is opgemaakt met behulp van het <em> element, maar dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen. Dit komt meerderen keer voor de webpagina's van NWO-I.

   Het logo van NWO-I op pagina https://www.nwo-i.nl/ is met een <h3> element opgemaakt, terwijl er geen onderliggende content aanwezig is.

   Bijvoorbeeld het citaat "Alleen open access publiceren is nog niet perse fair, je moet ook nog je data en software beschikbaar stellen." in een blok element is opgemaakt met schuingedrukte tekst door middel van <em> element in plaats van een <blockquote> element. Het <em> element is enkel bedoeld om een woord of een zinsdeel te benadrukken. Zie pagina https://www.nwo-i.nl/artikel/fair-data-management-voor-alle-nwo-instituten/.

   In dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van logische koppenstructuur. We keuren de kopregel hiërarchie niet af, maar we adviseren om geen kopniveau ’s over te slaan. Zie bijvoorbeeld de webpagina's: https://www.nwo-i.nl/ https://www.nwo-i.nl/medewerkersnwoi/ https://www.nwo-i.nl/werkgroepleidersbuw/

   In het menu van pagina https://www.nwo-i.nl/medewerkersnwoi/arbeidsvoorwaarden/arbeidsvoorwaarden/ is een <h3> kop opgemaakt met de tekst: "Menu". We keuren het niet af, maar we raden het u aan om de tekst "Menu" niet in een <h3> element te plaatsen aangezien de onderliggende content al in een <nav> element is geplaatst waardoor bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware weten dat het een menu is. Ook komt dit de logische koppenstructuur ten goede.

  • Gevolg:

   Dit moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de PDF https://www.nwo-i.nl/wp-content/uploads/2021/09/Flyer-pensioenopbouw-2018-NED.pdf is de volgorde in de code niet overeenkomstig met de visuele weergave. Hierdoor is de leesvolgorde niet in de logische volgorde geplaatst waardoor het voor een bezoeker die afhankelijk is van hulpsoftware, de boodschap niet duidelijk is.

   De volgende pagina’s bevat contentblokken waarvan een deel van de content boven de kop van het contentblok in de leesvolgorde voorkomt. Met content wordt bedoeld een afbeelding met een ingevuld alt-attribuut (alt=”een beschrijving van de afbeelding”), een tekst zoals een datum, een categorie en kernwoord en dergelijke die informatie geven horende onder de beschrijvende kop. Zie bijvoorbeeld op pagina https://www.nwo-i.nl/nieuws/2022/04/22/nwo-i-biedt-faciliteiten-voor-de-inrichting-van-de-thuiswerkplek/ waarbij de hyperlink "Print deze pagina" boven de kop "NWO-I biedt faciliteiten voor de inrichting van de thuiswerkplek" is geplaatst. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op webpagina https://www.nwo-i.nl/werkgroepleidersbuw/buw-personeel/salarisverhoging-en-bevordering/.

   We keuren het niet af, maar het is gebruiksvriendelijker om de volgorde van de tabtoets navigatie in het menu van pagina https://www.nwo-i.nl/ op de volgorde van links naar rechts aan te houden. Nu springt de focus in de onlogische volgorde rond, en daarbij verdwijnt de focus ook nog wel eens regelmatig uit beeld.

  • Gevolg:

   Dit moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.nwo-i.nl/werkenbij/aanmelden-van-vacatures/aanmelden-vacature-postdocwp/ staat een formulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden die helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op de webpagina https://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/contact-bureau/

  • Gevolg:

   Dit moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In de PDF https://www.nwo-i.nl/wp-content/uploads/2021/09/Flyer-pensioenopbouw-2018-NED.pdf bevatten een aantal teksten een te laag contrast. Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast ten minstens 3:1 te zijn. Zie bijvoorbeeld de blauwe tekst "Wat krijg je in onze pensioenregeling?" dat met de witte achtergrond een contrastverhouding van 4.0:1 in plaats van minimaal. 4.5:1 en de rode tekst "tussen je zestigste en het moment vijf jaar na je AOW-leeftijd" bevat met de witte achtergrond een contrastverhouding van 3.7:1 in plaats van minimaal 4.5:1. Dit komt in de PDF op meerdere plaatsen voor. Zie ook de PDF van de webpagina's: https://www.nwo-i.nl/wp-content/uploads/2021/06/cao-oi-2021-def.pdf https://www.nwo-i.nl/wp-content/uploads/2020/03/NWO-UVR-2020-2022.pdf

   In de footer van pagina https://www.nwo-i.nl/ staat een hyperlink met de beschrijving: "Website door Internetbureau Clearsite". De hyperlink bevat met de donkerblauwachtige achtergrond een contrastverhouding van 1.9:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Onder de kop "NWO-I in het kort" op pagina https://www.nwo-i.nl/ bevat de blauwachtige hyperlink "Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)" met de witte achtergrond een contrastverhouding van 3.9:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Onder de kop "De NWO-instituten" op pagina https://www.nwo-i.nl/ bevat de geschreven lijst van de NWO-instituten met de groenachtige achtergrond een contrastverhouding van 3.9:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Rechtsboven in het menu van pagina https://www.nwo-i.nl/ is een knop zichtbaar met de naam: "English". De witte letters van "English" bevatten met de oranje achtergrond een contrastverhouding van 2.6:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Op pagina https://www.nwo-i.nl/medewerkersnwoi/ is onder de kop "P&O-nieuws" een gele hyperlink met de naam "> Meer nieuws" zichtbaar. De gele hyperlink bevat met de lichtgrijze achtergrond een contrastverhouding van 1.5:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Zo zijn er binnen de steekproef meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

  • Gevolg:

   Dit moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website https://www.nwo-i.nl/nwo-i-projecten/commissie-erkennen-en-waarderen/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 is het tabel niet volledig leesbaar doordat er content buiten beeld valt.

  • Gevolg:

   Dit moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website https://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/contact-bureau/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 400% dan is de afbeelding van reCAPTCHA niet meer volledig zichtbaar doordat het deels buiten beeld valt. Als er wordt ingezoomd met 300% en het formulier leeg wordt verstuurd, dan is de zin "Please verify that you are not a robot." niet meer volledig leesbaar doordat een deel van de zin over de tekst van de reCAPTCHA komt te staan. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://www.nwo-i.nl/werkenbij/aanmelden-van-vacatures/aanmelden-vacature-postdocwp/.

   Als bijvoorbeeld de website https://www.nwo-i.nl/medewerkersnwoi/arbeidsvoorwaarden/arbeidsvoorwaarden/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 400% dan is onder het menu het broodkruimel pad verdwenen en nergens meer terug te vinden. Dit komt ook op de andere pagina's voor. Dit komt ook voor bij succescriterum 1.4.4.

   Als bijvoorbeeld de webpagina https://www.nwo-i.nl/medewerkersnwoi/werk-en-arbo/werken-gevaarlijke-stoffen-en-gassen/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 400% dan is de inhoud van de tabel onder bijvoorbeeld de kop "Aan- en afkoppelen gascilinders" niet meer volledig leesbaar doordat een deel van de tabel uit beeld verdwijnt. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://www.nwo-i.nl/medewerkersnwoi/werk-en-arbo/ioniserende-straling/.

  • Gevolg:

   Dit moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.nwo-i.nl/medewerkersnwoi/ bevat de rand om de menu link "Medewerkers NWO-I" met de witte achtergrond een contrastverhouding van 1.3:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Op pagina https://www.nwo-i.nl/nwo-i-projecten/ zijn onder de kop "Navigeer snel naar" meerdere iconen zichtbaar. De geelachtige randen van de iconen bevatten met de witte achtergrond een contrastverhouding van 1.9:1 in plaats van minimaal 1.9:1.

   Op pagina https://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/contact-bureau/ bevatten de lichtgrijze randen van de invoervelden met de grijze achtergrond een contrastverhouding van 1.3:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Op pagina https://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/contact-bureau/ bevat de grijze rand van de checkbox "Ik ben geen robot" met de lichtgrijze achtergrond een contrastverhouding van 1.7:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Zo zijn er binnen de steekproef meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

  • Gevolg:

   Dit moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 9. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Als de webpagina https://www.nwo-i.nl/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en als de gebruiker tekstafstand-waarden instelt zoals voorgesteld in dit succescriterium, dan is onder de kop "Medewerkers NWO-I" de teksten in de cards niet meer volledig leesbaar doordat de tekst deels buiten de card komt te staan.

   Als de pagina https://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/contact-bureau/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 de gebruiker tekstafstand-waarden instelt zoals voorgesteld in dit succescriterium, dan is de zin "Please verify that you are not a robot." niet meer volledig leesbaar doordat een deel van de zin over de tekst van de reCAPTCHA komt te staan.

  • Gevolg:

   Dit moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.nwo-i.nl/ is in de footer een toggle button zichtbaar waarmee een bezoeker toestemming kan geven of zijn bezoek aan de website geanalyseerd mag worden. De toggle button is niet bedienbaar voor bezoekers die afhankelijk zijn van toetsenbordbediening. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de naastliggende knop met de naam: "OK".

   Onder de kop "Projectnummer of programma behorende bij deze vacature" op pagina https://www.nwo-i.nl/werkenbij/aanmelden-van-vacatures/aanmelden-vacature-postdocwp/ zijn de radiobuttons niet bedienbaar met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Dit moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 11. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.nwo-i.nl/ https://www.nwo-i.nl/ staat bewegende content die naast andere content wordt getoond. De bewegende content moet gepauzeerd, gestopt of verborgen kunnen worden, omdat dit afleidend kan werken voor bezoekers van de website met een cognitieve beperking. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://www.nwo-i.nl/en/.

  • Gevolg:

   Dit moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief. Daar wordt aan gewerkt.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website https://www.nwo-i.nl/ heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home, zoekfunctie en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan. Denk aan het toevoegen van skiplinks. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze de focus ontvangt.

  • Gevolg:

   Dit moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. Dit komt voor bij de PDF op de webpagina's: https://www.nwo-i.nl/wp-content/uploads/2020/03/NWO-UVR-2020-2022.pdf https://www.nwo-i.nl/wp-content/uploads/2021/09/Flyer-pensioenopbouw-2018-NED.pdf https://www.nwo-i.nl/wp-content/uploads/2021/06/cao-oi-2021-def.pdf

  • Gevolg:

   Dit moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als bijvoorbeeld de webpagina https://www.nwo-i.nl/?s= bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 400% dan staat de cookie melding over de content van de website heen. Een cookie melding staat over content heen en ontvangt niet als eerste de focus. Een cookiemelding die over een deel of volledige over content heen valt moet direct focus ontvangen omdat het anders de bedien- en leesbaarheid van de website in de weg zit.

  • Gevolg:

   Dit moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.nwo-i.nl/?s= staan meerdere links met dezelfde linktekst. Zodra de bezoeker met voorleessoftware de webpagina bezoekt en scant op aanwezige links, treft de bezoeker meerdere links aan die hetzelfde linkdoel bevatten. Een mogelijke oplossing is om het linkdoel een unieke omschrijving te geven. De extra unieke linktekst mag verborgen zijn, als deze maar wel onderdeel blijft van de toegankelijkheidsnaam. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina's: https://www.nwo-i.nl/ https://www.nwo-i.nl/nieuws/beleids/2022/02/11/permanent-commissie-nationale-instituten-brengt-advies-uit/.

   Onder de kop "Afbeeldingen" op pagina https://www.nwo-i.nl/artikel/nieuws-van-de-medezeggenschap-april-2022/ is een afbeelding in een hyperlink geplaatst. De afbeelding bevat een lege alt="" attribuut, waardoor de hyperlink geen linktekst heeft, en daardoor dus ook geen linkdoel. Met linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags (<a>Linktekst</a>) bedoeld. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat. Wanneer de link enkel een afbeelding bevat, kan de alternatieve tekst van de afbeelding als linkdoel dienen, of de afbeelding wordt bijvoorbeeld in een <div> element geplaatst. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://www.nwo-i.nl/medewerkersnwoi/werk-en-arbo/werken-gevaarlijke-stoffen-en-gassen/.

   Onder de zoekresultaten op pagina https://www.nwo-i.nl/?s= staan een aantal hyperlinks met een getal erin. Zodra de bezoeker met voorleessoftware de webpagina bezoekt en scant op aanwezige links, treft de bezoeker meerdere hyperlinks aan met een getal. Een mogelijke oplossing is om het linkdoel een unieke omschrijving te geven zoals bijvoorbeeld: "Pagina 2 van de zoekresultaten". De extra unieke linktekst mag verborgen zijn, als deze maar wel onderdeel blijft van de toegankelijkheidsnaam.

  • Gevolg:

   Dit moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de site https://www.nwo-i.nl/ is de focus nergens zichtbaar. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus zich op de pagina bevindt.

   In de automatische afspelende slideshow op pagina https://www.nwo-i.nl/ verdwijnt de focus zichtbaarheid doordat de focus door de achterliggende, niet-zichtbare afbeeldingen gaat. Zodra de focus alle niet-zichtbare afbeeldingen is gepasseerd komt het weer tevoorschijn op de webpagina.

  • Gevolg:

   Dit moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 17. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   De zoekvelden “Zoeken” zijn niet expliciet geassocieerd met een label. Hierdoor zullen bezoekers met spraaksoftware de focus niet in het invoerveld kunnen plaatsen. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for=””> en <input id=””> attributen. Zie bijvoorbeeld de zoekvelden op pagina's: https://www.nwo-i.nl/ https://www.nwo-i.nl/?s= https://www.nwo-i.nl/dezepaginabestaatniet

  • Gevolg:

   Dit moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 18. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Als het formulier op pagina https://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/contact-bureau/ leeg wordt verstuurd, verschijnen diverse foutmeldingen. De Engelstalige zin "Please verify that you are not a robot." wordt opgelezen door de hulpsoftware, terwijl de hoofdtaal van de pagina Nederlands is. Zorg ervoor dat deze anderstalige teksten een taalidentificatie krijgen door middel van lang- attribuut. Dit komt bijvoorbeeld ook meerdere keren voor op pagina https://www.nwo-i.nl/werkenbij/aanmelden-van-vacatures/aanmelden-vacature-postdocwp/.

  • Gevolg:

   Dit moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 19. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als het formulier op onderstaande pagina's leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Het veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven dat er iets fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het verplichte veld Naam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk dat er iets fout is gegaan. Zie de webpagina's: https://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/contact-bureau/ https://www.nwo-i.nl/werkenbij/aanmelden-van-vacatures/aanmelden-vacature-postdocwp/

  • Gevolg:

   Dit moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 20. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Bied bij zoekvelden duidelijke labels en instructies, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is wat ingevuld dient te worden. Instructies dienen zowel voor ziende bezoekers als voor blinde bezoekers te achterhalen zijn. Een placeholdertekst is niet voldoende, omdat deze weer verdwijnt zodra de gebruiker begint met typen. Dit komt voor in het menu van pagina https://www.nwo-i.nl/ en in het zoekveld van de webpagina's https://www.nwo-i.nl/?s= en https://www.nwo-i.nl/dezepaginabestaatniet.

  • Gevolg:

   Dit moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Als de webpagina https://www.nwo-i.nl/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd wordt met 200% dan verschijnt rechtsboven in het menu een hamburger menu knop met de naam: "Menu". De status van de hamburger menu knop "Menu" (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut.

   De status van het de zoekknop in het menu van pagina NWO-I op pagina https://www.nwo-i.nl/ (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut. Let er ook op dat de focus binnen de geopende zoekveld blijft tot deze door de gebruiker gesloten wordt.

  • Gevolg:

   Dit moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 22. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Als het formulier op pagina https://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/contact-bureau/ leeg wordt verstuurd, verschijnen er diverse foutmeldingen. Voordat de foutmeldingen worden ingeladen verschijnt eerst een "draaiende spinner" dat aangeeft dat het formulier wordt verwerkt. Dit is een statusbericht en dat betekent dat hulpsoftware direct op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van dit bericht. Dit kan door op het hoofdbericht een aria-live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert". Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://www.nwo-i.nl/werkenbij/aanmelden-van-vacatures/aanmelden-vacature-postdocwp/.

   Als een veld van een van de onderstaande formulieren niet goed wordt ingevuld (bijvoorbeeld als deze leeg blijft terwijl het veld verplicht is om in te vullen) dan verschijnt een melding hierover. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald. Zie de webpagina's: https://www.nwo-i.nl/werkenbij/aanmelden-van-vacatures/aanmelden-vacature-postdocwp/ https://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/contact-bureau/.

   Als het formulier wordt verzonden verschijnt een dankbericht onderaan het formulier. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald. Zie de webpagina's: https://www.nwo-i.nl/werkenbij/aanmelden-van-vacatures/aanmelden-vacature-postdocwp/ https://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/contact-bureau/.

  • Gevolg:

   Dit moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209