Verklaring van Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid

Status toegankelijkheid https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) is beschikbaar via de link https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) gepubliceerde informatie blijkt dat de website Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) is gevorderd met de toegankelijkheid van Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 26-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) .
Functie: Eerste secretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@caop.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via administratie.caopjuridisch@caop.nl of contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP)

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid : voldoet gedeeltelijk

De website Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • http://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/11/WCAG-2.1-AA-inspectie-www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl-1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-11-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Een deel van de problemen is opgelost, er is nog een probleem aanwezig.

   Linksboven staat het logo van ROP. De zichtbare tekst is “ROP Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid”. De afbeelding staat in een link met een aria-label met de waarde “Home ROP”. Dit beschrijft het doel van de link goed. De informatie van het logo wordt echter niet geheel overgebracht. Er is geen tekstalternatief voor “Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid” beschikbaar voor hulpsoftware. Het img-element heeft nu de alternatieve tekst "Logo Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP)", dat is goed. Het aria-label op de link overschrijft echter de content van de link, hierdoor is deze alternatieve tekst niet beschikbaar voor hulpsoftware. Dit kan worden opgelost door het aria-label op de link te vervangen door een title-attribuut. Dan is de informatie "Home ROP" aanvullend in plaats van overschrijvend. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Zie ook het logo in de footer. Dat de naam van de link de zichtbare tekst van de afbeelding bevat is ook van belang voor succescriterium 2.5.3. https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/

  • Gevolg:

   Informatie van afbeeldingen wordt niet voldoende overgebracht in aria-labels of title-attributen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aria-label vervangen door title-attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De problemen op de HTML-pagina's zijn goed opgelost. De problemen in de onderzochte PDF-documenten zijn nog aanwezig.

   De volgende PDF-documenten zijn niet getagd. Dit wil zeggen dat er geen structuur is aangegeven in het bestand door middel van tags. Hulpsoftware (zoals een screenreader) kan hierdoor niet bepalen wat koppen, lijsten en dergelijke zijn en zal afbeeldingen negeren. Als het bestand correct getagd wordt, kan hulpsoftware beter de structuur en relaties bepalen. Bij koppen kan dan bijvoorbeeld worden voorgelezen dat dit koppen zijn. In veel gevallen kan dit probleem worden opgelost door het document vanuit het bronbestand (meestal in Word of InDesign) opnieuw te exporteren naar PDF, maar dan inclusief tags of labels. Omdat nu de tags ontbreken, kunnen andere succescriteria zoals 1.1.1, 1.3.2 en 3.1.2 niet onderzocht worden. Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Zie https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/03/internetconsultatie-implementatie-EU-klokkenluidersrichtlijn.pdf en https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/02/Pensioenovereenkomst-incl.-pensioenovereenkomst-voor-Militairen-1-januari-2020.pdf.

   Het volgende PDF-document is wel getagd, maar hier zijn een aantal problemen gevonden. Op pagina 2 staat een genummerde lijst. In de tags is elk lijstitem getagd als een aparte lijst met één item. Alleen nummer 3 en 4 van de lijst staan samen in een lijst in de tags. Dit kan worden opgelost door deze lijst als één lijst te taggen met 14 lijstitems. Dit geldt ook voor de lijst die begint onder “en de centrales van overheidspersoneel...”. Veel andere lijsten in dit document zijn juist goed getagd. Op pagina 6 staat ook een genummerde lijst. Alleen het eerste item is als lijst getagd. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Dit kan een lijst worden met 14 items waarbij telkens alle informatie die bij een item hoort in een lijstitem staat getagd (de naam, plaats, datum, handtekening; deze kunnen bijvoorbeeld in een geneste lijst worden geplaatst bij het lijstitem). Het is ook een optie om bij elk nieuw item bijvoorbeeld een koptekst te gebruiken. Dan kan software ook de structuur van de pagina bepalen. Zie ook de lijst die begint op pagina 10. Bij de lijstitems staan teksten als “Plaats”, “datum” en “Handtekening”. Visueel staat er ruimte tussen deze teksten of beginnen deze op een nieuwe regel. In de tags staat deze informatie soms samen in één paragraaf getagd. Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan beter aangepast worden. Op pagina 6 is de eerste kop getagd als h1-kop. Het is beter om maar één h1 kop per document te gebruiken. Verder komen er een aantal lege paragrafen voor, deze kunnen beter verwijderd worden. Zie: https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/06/Getekende-Overeenkomst-inzake-de-ROP-geldend-vanaf-1-januari-2022-22.0074.pdf

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan beter aangepast worden.

   Op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/ staat onder “Nieuwsberichten” een carrousel. Hier is een ul-element gebruikt, maar er staat role=”region” op dit element. Hierdoor wordt de originele rol van het element overschreven. Software kan niet meer bepalen dat het een lijst is. Dit kan worden opgelost door dit role-attribuut te verwijderen. Dit wordt niet afgekeurd omdat er nu koppen zijn gebruikt bij elk item, waardoor software wel de structuur en relaties kan bepalen.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware (zoals een screenreader) kan niet elementen in het pdf niet goed bepalen en mogelijk elementen negeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Pdf's worden waar mogelijk opnieuw gestructureerd; maar in veel gevallen zal de brontekst niet beschikbaar zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De problemen zijn bijna allemaal opgelost, op enkele plekken is het contrast nog te laag.

   Op de homepage (https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/) staan onder “Berichten en adviezen” nieuwsberichten. De data van deze berichten hebben een te laag contrast van 4,0:1. Het contrast moet minstens 4,5:1 zijn. Dit komt op meer pagina's voor, zie ook https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/. Op een aantal plekken is dit goed opgelost.

  • Gevolg:

   Componenten van de gebruikersinterface zijn niet goed te zien (en dus gebruiken) door onvoldoende contrast.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast van datum-tekst verhogen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het volgende PDF-document bestaat uit ingescande pagina's. Dit zijn afbeeldingen van tekst. Een gebruiker kan geen eigen stylesheet toepassen op de tekst en hulpsoftware kan de tekst niet voorlezen. Dit kan worden opgelost door hier “normale” tekst van te maken en deze juist te taggen in het bestand. Zie: https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/02/Pensioenovereenkomst-incl.-pensioenovereenkomst-voor-Militairen-1-januari-2020.pdf

   In het volgende PDF-document staan op pagina 1 bovenaan adressen en andere contactgegevens van de Stichting van de Arbeid en van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Deze teksten staan in afbeeldingen. Hier kan ook “normale” tekst van worden gemaakt. Zie: https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/03/internetconsultatie-implementatie-EU-klokkenluidersrichtlijn.pdf

  • Gevolg:

   Afbeeldingen van tekst kunnen niet worden voorgelezen of 'gemanipuleerd' door hulpsoftware. Een deel van de inhoud van pdf's gaat hierdoor mogelijk verloren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Waar mogelijk worden de oorspronkelijke pdf's opnieuw opgemaakt. Echter bestaat de kans dat de bronbestanden niet beschikbaar zijn.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/03/internetconsultatie-implementatie-EU-klokkenluidersrichtlijn.pdf: het contactadres van Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid is goed vindbaar op de website. Het adres van Stichting van de Arbeid is geen essentieel onderdeel van het document. Geen bronbestand beschikbaar. https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/02/Pensioenovereenkomst-incl.-pensioenovereenkomst-voor-Militairen-1-januari-2020.pdf : ingescand met natte handtekeningen. Geen bronbestand beschikbaar.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Een deel van de problemen is goed opgelost, er zijn nog problemen aanwezig.

   Op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/ staan onder “Nieuwsberichten” meerdere berichten. Daaronder staan grijze balkjes om andere berichten in beeld te brengen. De lichtgrijze balkjes hebben een contrast van 1,5:1 met de witte achtergrond, dit is te laag. Het contrast moet minstens 3,0:1 zijn. Het rode actieve balkje heeft wel voldoende contrast met de achtergrond (5,6:1). Let er op dat, als dit aangepast wordt, het contrastverschil tussen het actieve balkje en de andere balkjes minstens 3,0:1 moet zijn (dit is nu wel het geval). Er zijn ook andere oplossingen mogelijk om het verschil aan te duiden, bijvoorbeeld verschillende vormen of groottes. Dit is van belang voor succescriterium 1.4.1.

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan beter aangepast worden. Op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/nieuws-rop/positieve-slotbrief-plasterk-over-normalisering-rechtspositie-ambtenaren/ staan achter “Deel dit artikel” iconen van social media. Het icoon van Twitter heeft een contrast van 2,8:1. Dit wordt niet afgekeurd, omdat dit de kleur van het logo van Twitter is. Dit kan wel beter aangepast worden naar een contrast van minstens 3,0:1.

  • Gevolg:

   Componenten van de gebruikersinterface zijn niet goed te zien (en dus gebruiken) door onvoldoende contrast.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast op de aangegeven elementen wordt verhoogd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De problemen op de HTML-pagina's zijn goed opgelost. De problemen in de onderzochte PDF-documenten zijn nog aanwezig.

   Voor PDF-documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. Het volgende PDF-document heeft wel een goede titel in de bestandseigenschappen staan, maar deze wordt niet getoond in de titelbalk. Ook geeft de tool “PDF Accessibility Checker (PAC 2021)” aan dat er geen paginatitel aanwezig is. De titel is dus niet goed ingesteld. De instelling en weergave van de paginatitel kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand. Zie: https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/06/Getekende-Overeenkomst-inzake-de-ROP-geldend-vanaf-1-januari-2022-22.0074.pdf

   Het volgende PDF-document heeft ook een goede titel in de bestandseigenschappen staan, maar deze wordt ook niet getoond in de titelbalk van Adobe (hier wordt de bestandsnaam getoond). Bij dit document kan de tool PAC wel de titel bepalen. Zie: https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/03/internetconsultatie-implementatie-EU-klokkenluidersrichtlijn.pdf

   Het volgende PDF-document heeft geen paginatitel. Dit kan worden ingesteld in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand. Let op: de titel moet ook getoond worden in de titelbalk van Adobe (en niet de bestandsnaam). Zie: https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/02/Pensioenovereenkomst-incl.-pensioenovereenkomst-voor-Militairen-1-januari-2020.pdf

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan beter aangepast worden.

   De paginatitel van pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/ is nu “ROP – ROP”. Het eerste deel van de titel kan beter aangepast worden naar iets als “Over ROP”. Ook is het beter om in de paginatitels een staande streep (“|”) te gebruiken in plaats van een koppelteken.

  • Gevolg:

   Het onderwerp van documenten kan onduidelijk zijn doordat titels ontbreken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bestandstitels van pdfs aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/ staat onder “Nieuwsberichten” een carrousel met meerdere berichten. Als hier met de Tab-toets wordt genavigeerd, is de focusvolgorde niet altijd logisch. De focus verplaatst namelijk niet altijd naar het volgende bericht. De berichten worden zichtbaar naar links verplaatst, maar de focus verplaatst niet naar het volgende bericht. Dit kan verwarrend zijn voor mensen die niet kunnen zien en met het toetsenbord navigeren. Dit kan worden opgelost door de focus naar het volgende bericht in de lijst te verplaatsen als er op Tab wordt gedrukt. Als de laatste berichten in beeld zijn, en er wordt met Tab vanaf het begin weer door de carrousel genavigeerd (als iemand bijvoorbeeld na de carrousel langs de onderdelen van de footer navigeert en daarna weer via de header van de pagina bij de carrousel terug komt) is de focusvolgorde niet logisch. De focus staat dan namelijk op berichten die niet in beeld zijn. De focus wordt weer zichtbaar op het bericht “Normalisering ambtelijke rechtspositie”, maar de eerdere berichten zijn dan niet in beeld gekomen. Ook als er met Shift-Tab wordt genavigeerd, gaat de focus naar berichten die niet in beeld zijn.

  • Gevolg:

   Niet alle pagina-onderdelen te bereiken met het toetsenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit kan worden opgelost door de focus naar het volgende bericht in de lijst te verplaatsen als er op Tab wordt gedrukt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   De onderzochte pagina's kunnen vrijwel allemaal gevonden worden met de zoekmachine. Hier is goed rekening mee gehouden. Twee PDF-documenten kunnen echter niet gevonden worden met de zoekmachine. Het gaat om de documenten op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/03/internetconsultatie-implementatie-EU-klokkenluidersrichtlijn.pdf en https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/02/Pensioenovereenkomst-incl.-pensioenovereenkomst-voor-Militairen-1-januari-2020.pdf. Als er gezocht wordt op woorden uit de titel van deze bestanden, bijvoorbeeld “EU-klokkenluidersrichtlijn” of “Pensioenovereenkomst” dan zijn er geen zoekresultaten. Het zou ook voldoen als de HTML-pagina waar de link naar het PDF-document op staat als zoekresultaat zou verschijnen (https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/adviezen/ en https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/pensioenkamer/overeenkomsten). Dan kan er vanaf die pagina doorgeklikt worden naar het PDF-document.

   Het PDF-document op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/06/Getekende-Overeenkomst-inzake-de-ROP-geldend-vanaf-1-januari-2022-22.0074.pdf kan bijvoorbeeld wel gevonden worden als er wordt gezocht op “Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid”. Pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/nieuws/herziene-overeenkomst-rop/ verschijnt dan als zoekresultaat en op deze pagina staat een link naar het PDF-document.

  • Gevolg:

   Documenten niet vindbaar via zoekmachine.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zoekplugin anders instellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/ staat onder “Nieuwsberichten” een carrousel met meerdere berichten. Als hier met het toetsenbord wordt genavigeerd, is de toetsenbordfocus niet altijd zichtbaar. Als er bijvoorbeeld met Shift-Tab terug wordt genavigeerd, is de focus telkens even niet zichtbaar. Ook als de laatste berichten in beeld zijn, en er wordt met Tab vanaf het begin weer door de carrousel genavigeerd (als iemand bijvoorbeeld na de carrousel langs de onderdelen van de footer navigeert en daarna weer via de header van de pagina bij de carrousel terug komt) is de focus een tijd niet zichtbaar. De focus staat dan op eerdere berichten die niet in beeld zijn.

  • Gevolg:

   De focus op bepaalde bedieningselementen wordt niet goed aangeduid. Dit kan voor problemen zorgen bij het navigeren op de pagina.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Verschuiven van focus verbeteren door technische aanpassingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   De problemen zijn goed opgelost, er is nog een probleem aanwezig.

   Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

   Linksboven staat het logo van ROP. De zichtbare tekst is “ROP Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid”. De afbeelding staat in een link met een aria-label met de waarde “Home ROP”. Dit is de toegankelijkheidsnaam van de link. De toegankelijkheidsnaam bevat nu niet alle zichtbare tekst van het logo. De tekst “Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid” ontbreekt in de toegankelijkheidsnaam. Zie ook het logo in de footer. Meerdere oplossingen zijn mogelijk (zie ook succescriterium 1.1.1) https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/

  • Gevolg:

   Spraakbediening zal op verschillende plekken niet goed mogelijk zijn door verschil tussen zichtbare tekst en toegankelijkheidsnaam.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toegankelijkheidsnaam aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het volgende PDF-document is geen taal aangegeven. Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen. Zie: https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/02/Pensioenovereenkomst-incl.-pensioenovereenkomst-voor-Militairen-1-januari-2020.pdf

  • Gevolg:

   Software kan de taal van het document niet bepalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Taal toevoegen aan bestandseigenschappen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Een deel van de problemen is opgelost, er zijn nog parsefouten aanwezig.

   Er zijn meerdere parsefouten omdat er geen spatie tussen attributen staat. Dit komt voor in het hoofdmenu bij de attributen role=”menuitem”. Er is geen spatie voorafgaand aan dit attribuut. Dit komt op alle onderzochte HTML-pagina's voor. Zie succescriterium 4.1.2 voor meer opmerkingen over role=”menuitem”. https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken met hulpsoftware. Een pagina kan gevalideerd worden met de W3C Validator: https://validator.w3.org/. Let op: niet alle errors die hier uit komen zijn parsefouten.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan moeite hebben met bepaalde elementen door parsefouten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Fout met a- en h2-elementen zijn opgelost. Het eerste issue m.b.t. role=menuitem wordt onderzocht en aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Een deel van de problemen is opgelost, er zijn nog problemen aanwezig.

   In de header staat het hoofdmenu. De onderdelen “ROP” en “Pensioenkamer” kunnen worden uitgeklapt. Het button-element is het element dat de toetsenbordfocus krijgt en dat kan worden bediend. Er is een aria-expanded attribuut aanwezig op het button-element. Deze blijft echter de waarde “false” houden en geeft daardoor de status dus niet goed aan als het item is uitgeklapt.

   Het button-element staat in een li-element met role=”menuitem”. Hier staat wel een aria-expanded attribuut waarvan de waarde verandert. Dit is echter niet het interactieve element dat de focus krijgt, deze status wordt niet voorgelezen door hulpsoftware als de knop wordt bediend. De status moet op de knop zelf worden aangegeven.

   Als role=”menuitem” wordt gebruikt, moeten de elementen met deze rol in een ander element staan dat role=”menubar” of role=”menu” heeft. Zie voor meer informatie pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#menuitem. Dit kan worden opgelost door deze WAI-ARIA rollen hier weg te halen. Door de lijsten in de HTML-code kan software de relaties dan al bepalen en er zijn knoppen gebruikt voor interactieve elementen. De WAI-ARIA rollen als “menuitem” zijn niet nodig. Zie voor een voorbeeld van een menu met uitklapbare onderdelen zonder role=”menuitem” pagina https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/example-index/disclosure/disclosure-navigation.html. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/

   Als er met 200% wordt ingezoomd bij een resolutie van 1280x1024 pixels is er een hamburgermenu dat kan worden opengeklapt. Hier komen dezelfde problemen in voor bij het menu.

  • Gevolg:

   Verkeerde waarde of status van verschillende componenten van de gebruikersinterface. Hierdoor gaat voorleessoftware de fout in.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische aanpassingen doorvoeren (met name in het menu) zodat de juiste namen, rollen, toestanden, eigenschappen en waarden gebruikt worden en voorgelezen kunnen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209