Verklaring van Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid

Status toegankelijkheid https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) is beschikbaar via de link https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) gepubliceerde informatie blijkt dat de website Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) is gevorderd met de toegankelijkheid van Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 26-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) .
Functie: Eerste secretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@caop.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via administratie.caopjuridisch@caop.nl of contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP)

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid : voldoet gedeeltelijk

De website Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/07/WCAG-2.1-AA-inspectie-www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Linksboven staat het logo van ROP. De zichtbare tekst is “ROP Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid”. De afbeelding staat in een link met een aria-label met de waarde “Home ROP”. Dit beschrijft het doel van de link goed. De informatie van het logo wordt echter niet geheel overgebracht. Er is geen tekstalternatief voor “Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid”. Zie ook het logo in de footer. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Deze tekst kan bijvoorbeeld aan het aria-label worden toegevoegd. Aria-labels leiden vaker tot problemen. Er kan ook voor gekozen worden om het aria-label te verwijderen en het tekstalternatief in het alt-attribuut van het img-element te zetten. Er kan dan aanvullende informatie zoals “Home” worden gegeven in een title-attribuut op de link. Dat is namelijk aanvullend in plaats van overschrijvend zoals een aria-label.
   Dat de naam van de link de zichtbare tekst van de afbeelding bevat is ook van belang voor succescriterium 2.5.3. https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/

   Op meerdere pagina's staan links naar PDF-documenten. Er is een icoon van een PDF zichtbaar, dit icoon brengt de informatie over dat het om een PDF gaat. Er is geen tekstalternatief aanwezig dat deze informatie overbrengt. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Er kan bijvoorbeeld een tekst als "PDF" worden toegevoegd aan het aria-label. Let op: het aria-label op de link overschrijft de originele linktekst. Dit geeft momenteel problemen onder succescriterium 2.5.3, zie de beschrijving daar. Dit komt op meerdere plekken voor, zie bijvoorbeeld op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/ onder “Overeenkomsten en reglementen”. Zie ook pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/adviezen/ en https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/pensioenkamer/overeenkomsten/.

   Decoratieve afbeeldingen kunnen goed genegeerd worden door hulpsoftware, hier is goed rekening mee gehouden. In het PDF-document op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/06/Getekende-Overeenkomst-inzake-de-ROP-geldend-vanaf-1-januari-2022-22.0074.pdf hebben de afbeeldingen van handtekeningen alternatieve teksten gekregen, hier is ook goed rekening mee gehouden. Complimenten hiervoor!

  • Gevolg:

   De gebruikers mist beschrijvende informatie over niet-tekstuele content zoals logo's en iconen. Dit kan verwarrend zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aria-labels, linkteksten en/of title-attributen worden zodanig bijgewerkt dat toelichting voor alle gebruikers duidelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de homepage (https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl) staan onder “Berichten en adviezen” meerdere berichten. Visueel heeft elk bericht een kop. Zie bijvoorbeeld bij het eerste bericht de tekst “Herziene overeenkomst ROP”. Deze visuele kopteksten zijn in de code niet opgemaakt als kopteksten. Hier zouden bijvoorbeeld h3-koppen gebruikt kunnen worden. Er staat nu content boven de visuele koptekst, deze kan in de code dan onder de koptekst geplaatst worden, zie succescriterium 1.3.2. Zie ook https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/

   Op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/?s=wor staan zoekresultaten. In de code staat elk resultaat in een div-element. Visueel is dit een lijst met resultaten. In de code kan een ul-element gebruikt worden. Hulpsoftware kan dan voorlezen dat het een lijst is en bijvoorbeeld hoeveel items de lijst heeft. Dit komt op meer plekken voor. Zie bijvoorbeeld op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/ onder “Overeenkomsten en reglementen”. Visueel is het duidelijk dat dit drie blokken met content zijn. In de code kan dit duidelijk gemaakt worden door de items in een lijst te zetten (ul-element met li-elementen). Zie ook de blokken met content op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/adviezen/ en https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/pensioenkamer/overeenkomsten/. Hier kunnen ook lijsten van gemaakt worden om de visuele structuur over te brengen.

   Op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/ staat onder “Nieuwsberichten” een carrousel. Hier is een ul-element gebruikt, maar er staat role=”region” op dit element. Hierdoor wordt de originele rol van het element overschreven. Software kan niet meer bepalen dat het een lijst is. Dit kan worden opgelost door dit role-attribuut te verwijderen.

   Op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/nieuws-rop/positieve-slotbrief-plasterk-over-normalisering-rechtspositie-ambtenaren/ staan visuele kopteksten als “Overleg Rijk”. Deze zijn in de code niet opgemaakt als kopteksten. Er zijn nu strong-elementen gebruikt, dit is niet de bedoeling. Strong-elementen zijn bedoeld om tekst nadruk te geven. Hier kunnen de teksten opgemaakt worden als kopteksten om de structuur en relaties op de pagina aan te geven. De strong-elementen moeten dan verwijderd worden.

   De volgende PDF-documenten zijn niet getagd. Dit wil zeggen dat er geen structuur is aangegeven in het bestand door middel van tags. Hulpsoftware (zoals een screenreader) kan hierdoor niet bepalen wat koppen, lijsten en dergelijke zijn en zal afbeeldingen negeren. Als het bestand correct getagd wordt, kan hulpsoftware beter de structuur en relaties bepalen. Bij koppen kan dan bijvoorbeeld worden voorgelezen dat dit koppen zijn. In veel gevallen kan dit probleem worden opgelost door het document vanuit het bronbestand (meestal in Word of InDesign) opnieuw te exporteren naar PDF, maar dan inclusief tags of labels. Omdat nu de tags ontbreken, kunnen andere succescriteria zoals 1.1.1, 1.3.2 en 3.1.2 niet onderzocht worden. Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Zie https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/03/internetconsultatie-implementatie-EU-klokkenluidersrichtlijn.pdf en https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/02/Pensioenovereenkomst-incl.-pensioenovereenkomst-voor-Militairen-1-januari-2020.pdf.

   Het volgende PDF-document is wel getagd, maar hier zijn een aantal problemen gevonden. Op pagina 1 staat een genummerde lijst. In de tags is elk lijstitem getagd als een aparte lijst met één item. Alleen nummer 3 en 4 van de lijst staan samen in een lijst in de tags. Dit kan worden opgelost door deze lijst als één lijst te taggen met 14 lijstitems. Dit geldt ook voor de lijst die begint onder “en de centrales van overheidspersoneel...”. Veel andere lijsten in dit document zijn juist goed getagd. Op pagina 6 staat ook een genummerde lijst. Alleen het eerste item is als lijst getagd. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Dit kan een lijst worden met 14 items waarbij telkens alle informatie die bij een item hoort in een lijstitem staat getagd (de naam, plaats, datum, handtekening; deze kunnen bijvoorbeeld in een geneste lijst worden geplaatst bij het lijstitem). Het is ook een optie om bij elke nieuwe persoon bijvoorbeeld een koptekst te gebruiken. Dan kan software ook de structuur van de pagina bepalen. Zie ook de lijst die begint op pagina 10. Bij de lijstitems staan teksten als “Plaats”, “datum” en “Handtekening”. Visueel staat er ruimte tussen deze teksten of beginnen deze op een nieuwe regel. In de tags staat deze informatie soms samen in één paragraaf getagd. Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan beter aangepast worden. Op pagina 6 is de eerste kop getagd als h1-kop. Het is beter om maar één h1 kop per document te gebruiken. Verder komen er een aantal lege paragrafen voor, deze kunnen beter verwijderd worden. Zie: https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/06/Getekende-Overeenkomst-inzake-de-ROP-geldend-vanaf-1-januari-2022-22.0074.pdf

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan beter aangepast worden.

   In de footer staat een leeg nav-element (met het aria-label “Privacy en voorwaarden”), deze kan beter verwijderd worden.

   Op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/pensioenkamer/samenstelling/ staat de kop “Samenstelling overlegpartners”. Boven en onder deze kop staat een lege kop in de code. Deze kunnen beter verwijderd worden.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de rol van bepaalde elementen niet goed bepalen. De informatie en structuur van de pagina is daardoor niet duidelijk genoeg voor de gebruiker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruikte attributen en elementen worden aangepast zoals gesuggereerd. Pdf's worden waar mogelijk opnieuw gestructureerd; maar in veel gevallen zal de brontekst niet beschikbaar zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op de homepage (https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl) staan onder “Berichten en adviezen” meerdere berichten. Visueel heeft elk bericht een kop. Zie bijvoorbeeld bij het eerste bericht de tekst “Herziene overeenkomst ROP”. Boven de visuele kop staat informatie die bij die kop hoort. Er staan meerdere berichten achter elkaar, software kan niet goed bepalen welke informatie bij welke kop hoort. Dit kan worden opgelost door de kopteksten in de code als kopteksten op te maken (zie succescriterium 1.3.1) en dan de informatie die bij een kop hoort in de code onder de kop te plaatsen. Visueel kan de tekst er dan wel boven blijven staan, door de CSS eigenschap “order” te gebruiken. Zie ook https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/.

   De CSS eigenschap “order” is al goed toegepast bij teksten als “Actueel”, die in de code onder een kop staan, maar visueel erboven. Complimenten hiervoor!

  • Gevolg:

   De volgorde van een koptekst met bijbehorende informatie is niet correct; dit zorgt voor verwarring bij voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   CCS en html worden aangepast om een logische volgorde aan te geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Over het algemeen is informatie niet alleen van kleur afhankelijk. Er is slechts een klein probleem gevonden.

   Op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/ staan onder “Nieuwsberichten” meerdere berichten. Daaronder staan grijze balkjes om andere berichten in beeld te brengen. Het actieve balkje heeft een donkergrijze kleur. Deze informatie (welk balkje actief is) is van kleur afhankelijk. Dit kan een probleem zijn voor mensen die dit kleurverschil niet (goed) kunnen zien. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Er kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van verschillende vormen. Het is ook een optie om het contrastverschil tussen de actieve en inactieve balkjes minstens 3,0:1 te maken. Het contrastverschil is nu 2,6:1. (De inactieve balkjes hebben nu ook onvoldoende contrast met de achtergrond, zie succescriterium 1.4.11.)

  • Gevolg:

   Er wordt gebruikt gemaakt van informatie die van kleur afhankelijk is. Het contrast is hierbij te laag en/of de vorm is niet onderscheidend.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Vorm en/of contrast worden aangepast zodat elementen niet meer afhankelijk zijn van kleur.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Over het algemeen is het contrast van de tekst hoog genoeg. Er zijn een paar problemen gevonden.

   Op de homepage (https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/) staan onder “Berichten en adviezen” nieuwsberichten. De data van deze berichten hebben een te laag contrast van 4,0:1. Het contrast moet minstens 4,5:1 zijn. Dit komt op meer pagina's voor, zie ook https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/, https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/nieuws-rop/positieve-slotbrief-plasterk-over-normalisering-rechtspositie-ambtenaren/ en https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/nieuws/herziene-overeenkomst-rop/.

   Op meerdere pagina's staat een broodkruimelpad. De grijze tekst heeft een te laag contrast van 4,0:1. Het contrast moet minstens 4,5:1 zijn. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/contact/, https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/samenstelling/, https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wor-kamer/ en meer.

  • Gevolg:

   Tekst is niet goed leesbaar voor gebruikers met een visuele (kleur)beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast van aangegeven elementen wordt verhoogd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als er met 200% wordt ingezoomd bij een resolutie van 1280x1024 pixels, is er verlies van content op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/adviezen/. Bij meerdere blokken valt de tekst achter het blok dat ernaast staat. Zie bijvoorbeeld het eerste blok onder “2020”. Hier valt de tekst “klokkenluidersrichtlijn” deels weg. Bij blokken aan de rechterkant valt de tekst soms buiten beeld van de pagina af, zie bijvoorbeeld onder “2011”. Dit komt meer voor op deze pagina. Dit komt ook voor op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/pensioenkamer/overeenkomsten/.

  • Gevolg:

   Sommige content gaat verloren voor gebruikers die de website moeten schalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische aanpassingen zodat tekstcontent niet buiten het beeld, of onder andere elementen valt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het volgende PDF-document bestaat uit ingescande pagina's. Dit zijn afbeeldingen van tekst. Een gebruiker kan geen eigen stylesheet toepassen op de tekst en hulpsoftware kan de tekst niet voorlezen. Dit kan worden opgelost door hier “normale” tekst van te maken en deze juist te taggen in het bestand. Zie: https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/02/Pensioenovereenkomst-incl.-pensioenovereenkomst-voor-Militairen-1-januari-2020.pdf

   In het volgende PDF-document staan op pagina 1 bovenaan adressen en andere contactgegevens van de Stichting van de Arbeid en van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Deze teksten staan in afbeeldingen. Hier kan ook “normale” tekst van worden gemaakt. Zie: https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/03/internetconsultatie-implementatie-EU-klokkenluidersrichtlijn.pdf

  • Gevolg:

   Afbeeldingen van tekst kunnen niet worden voorgelezen of 'gemanipuleerd' door hulpsoftware. Een deel van de inhoud van pdf's gaat hierdoor mogelijk verloren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Waar mogelijk worden de oorspronkelijke pdf's opnieuw opgemaakt. Echter bestaat de kans dat de bronbestanden niet beschikbaar zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als er met 400% wordt ingezoomd bij een resolutie van 1280x1024 pixels, staat er rechtsboven een icoon van een hamburgermenu (drie horizontale strepen), waarmee het menu kan worden geopend. In dit menu kan niet verticaal gescrold worden. Hierdoor kunnen niet alle links en de zoekmachine in beeld gebracht worden. Dit is een verlies van content en functionaliteit. https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/

   Op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/privacybeleid/ valt na 400% inzoomen onder “Contactgegevens” wat tekst weg aan de rechterkant. Dit is een verlies van content. Dit kan worden opgelost door ervoor te zorgen dat deze tekst wordt afgebroken en op de volgende regel verder gaat.

  • Gevolg:

   Sommige content is onbereikbaar na het schalen van de pagina. Vooral het menu zorgt hier voor problemen in navigatie van de site.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gezorgd dat in het menu verticaal kan worden gescrold na het schalen van de pagina. Tekst die op /privacybeleid/ van de pagina afvalt wordt afgebroken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In de header staat een zoekveld. De grijze randen van dit zoekveld hebben een contrast van 1,5:1 met de witte achtergrond, dit is te laag. Het contrast moet minstens 3,0:1 zijn. Sommige mensen kunnen moeite hebben om dit veld te onderscheiden van de achtergrond. https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/. Zie ook het zoekveld onder “Zoekresultaten” op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/?s=wor.

   Op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/ staan onder “Nieuwsberichten” meerdere berichten. Daaronder staan grijze balkjes om andere berichten in beeld te brengen. De lichtgrijze balkjes hebben een contrast van 1,5:1 met de witte achtergrond, dit is te laag. Het contrast moet minstens 3,0:1 zijn. Het actieve balkje heeft wel voldoende contrast met de achtergrond (3,9:1).

   Er is een aangepaste focusindicator. Deze heeft voldoende contrast met de achtergrond. Complimenten hiervoor.

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan beter aangepast worden.

   Op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/nieuws-rop/positieve-slotbrief-plasterk-over-normalisering-rechtspositie-ambtenaren/ staan achter “Deel dit artikel” iconen van social media. Het icoon van Twitter heeft een contrast van 2,8:1. Dit wordt niet afgekeurd, omdat dit de kleur van het logo van Twitter is. Dit kan wel beter aangepast worden naar een contrast van minstens 3,0:1.

  • Gevolg:

   Componenten van de gebruikersinterface zijn niet goed te zien (en dus gebruiken) door onvoldoende contrast.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast op de aangegeven elementen wordt verhoogd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   De stijlkenmerken zoals in dit succescriterium zijn beschreven, zijn van belang voor bijvoorbeeld mensen met dyslexie. Zij kunnen hiermee de tekst beter lezen. Het toepassen van deze stijlkenmerken mag echter niet leiden tot verlies van content of functionaliteit.

   Over het algemeen gaat dit goed, maar op enkele plekken valt er op tekst buiten beeld. Het gaat om pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/adviezen/. Onder “1994” staat de tekst “Advies Stichting van de Arbeid en Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid...”. Hier valt een deel van de tekst achter het blok dat ernaast staat als de stijlkenmerken zijn toegepast. Op andere plekken valt net de laatste letter weg, zie bijvoorbeeld onder “2004” bij “Heffing scholing en vorming...”. Zie ook onder “2006”.

   Op andere plekken valt tekst buiten het blok, maar dan is de tekst nog wel leesbaar omdat deze niet achter een ander blok valt. Het zou wel beter zijn als de tekst overal binnen het blok blijft staan. Zie bijvoorbeeld onder “2011”.

  • Gevolg:

   Bezoekers die bepaalde stijleigenschappen voor tekst toepassen kunnen sommige tekst niet lezen, omdat deze buiten beeld valt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Via technische aanpassingen zorgen dat tekst niet weg/buiten beeld valt bij het toepassen van de stijlkenmerken van dit criterium.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is een skiplink aanwezig die het hoofdmenu overslaat, hier is goed rekening mee gehouden. Op de homepage (https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/) slaat de skiplink echter ook unieke content over. De skiplink moet alleen herhalende content overslaan die op meerdere pagina's voorkomt (het hoofdmenu). Nu slaat de skiplink op de homepage de kop “Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid” en bijbehorende paragraaf en link over.

   Ook op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/nieuws-rop/positieve-slotbrief-plasterk-over-normalisering-rechtspositie-ambtenaren/ wordt unieke content overgeslagen door de skiplink. De unieke content begint op deze pagina bij “Nieuws ROP” en de datum. De skiplink verwijst nu naar de eerste paragraaf van het nieuwsbericht (“De vakcentrales...”).

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen content mislopen omdat skiplinks niet juist werken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Skiplinks verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/samenstelling/ en https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/pensioenkamer/samenstelling/ hebben beiden als paginatitel “Samenstelling – ROP”. De paginatitel moet onderscheidend zijn. Dit kan worden opgelost door het eerste gedeelte van de paginatitels aan te passen naar “Samenstelling ROP” en “Samenstelling Pensioenkamer”. Dit is ook van belang voor als deze pagina's in de lijst met zoekresultaten staan (als er gezocht wordt op “samenstelling”).

   Voor PDF-documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. Het volgende PDF-document heeft wel een goede titel in de bestandseigenschappen staan, maar deze wordt niet getoond in de titelbalk. Ook geeft de tool “PDF Accessibility Checker (PAC 2021)” aan dat er geen paginatitel aanwezig is. De titel is dus niet goed ingesteld. De instelling en weergave van de paginatitel kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand. Zie: https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/06/Getekende-Overeenkomst-inzake-de-ROP-geldend-vanaf-1-januari-2022-22.0074.pdf

   Het volgende PDF-document heeft ook een goede titel in de bestandseigenschappen staan, maar deze wordt ook niet getoond in de titelbalk van Adobe (hier wordt de bestandsnaam getoond). Bij dit document kan de tool PAC wel de titel bepalen. Zie: https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/03/internetconsultatie-implementatie-EU-klokkenluidersrichtlijn.pdf

   Het volgende PDF-document heeft geen paginatitel. Dit kan worden ingesteld in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand. Let op: de titel moet ook getoond worden in de titelbalk van Adobe (en niet de bestandsnaam). Zie: https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/02/Pensioenovereenkomst-incl.-pensioenovereenkomst-voor-Militairen-1-januari-2020.pdf

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan beter aangepast worden.

   De paginatitel van pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/ is nu “ROP – ROP”. Het eerste deel van de titel kan beter aangepast worden naar iets als “Over ROP”. Ook is het beter om in de paginatitels een staande streep (“|”) te gebruiken in plaats van een koppelteken.

  • Gevolg:

   Het onderwerp van documenten/pagina's kan onduidelijk zijn doordat titels ontbreken of niet genoeg onderscheidend zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Titels worden waar mogelijk aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/ staat onder “Nieuwsberichten” een carrousel met meerdere berichten. Als hier met de Tab-toets wordt genavigeerd, is de focusvolgorde niet altijd logisch. De focus verplaatst namelijk niet altijd naar het volgende bericht. De berichten worden zichtbaar naar links verplaatst, maar de focus verplaatst niet naar het volgende bericht. Dit kan verwarrend zijn voor mensen die niet kunnen zien en met het toetsenbord navigeren. Dit kan worden opgelost door de focus naar het volgende bericht in de lijst te verplaatsen als er op Tab wordt gedrukt. Als de laatste berichten in beeld zijn, en er wordt met Tab vanaf het begin weer door de carrousel genavigeerd (als iemand bijvoorbeeld na de carrousel langs de onderdelen van de footer navigeert en daarna weer via de header van de pagina bij de carrousel terug komt) is de focusvolgorde niet logisch. De focus staat dan namelijk op berichten die niet in beeld zijn. De focus wordt weer zichtbaar op het bericht “Normalisering ambtelijke rechtspositie”, maar de eerdere berichten zijn dan niet in beeld gekomen. Ook als er met Shift-Tab wordt genavigeerd, gaat de focus naar berichten die niet in beeld zijn.

   Als er met 200% wordt ingezoomd bij een resolutie van 1280x1024 pixels, is er een hamburgermenu (knop met drie horizontale strepen). Als dit menu met het toetsenbord geopend wordt, gaat de focus naar de onderdelen van het menu, en de focus blijft ook binnen het menu totdat deze weer wordt gesloten. Dat is erg goed gedaan. Als er met 400% wordt ingezoomd, zijn niet alle onderdelen van het menu zichtbaar (zie succescriterium 1.4.10), dit geeft wel problemen.

  • Gevolg:

   De focus op belangrijke bedienbare elementen heeft niet altijd een logische volgorde, dit kan een verwarrende gebruikerservaring opleveren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassing aan menu zoals beschreven in 1.4.10. Technische aanpassing van focusvolgorde in carrousel-elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de homepage (https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/) staat bovenaan (onder de kop “Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid” de link “Lees verder”. Het linkdoel van deze link is niet duidelijk genoeg. De link heeft geen linkcontext met de tekst erboven. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Er kan bijvoorbeeld een verborgen linktekst of een title-attribuut worden geplaatst met meer informatie over waar de link naar toe gaat.

   Op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/ staan onder “Overeenkomsten en reglementen” links naar PDF-documenten. In de code staat op de link een aria-label met daarin “Bestand opslaan”, dit klopt niet, het bestand wordt niet opgeslagen. Software kan het linkdoel niet goed bepalen. Dit komt meer voor, zie ook https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/adviezen/ en https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/pensioenkamer/overeenkomsten/.

   Op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/pensioenkamer/ staat boven de link “Overeenkomsten Pensioenkamer” in de code een lege link. Software kan het linkdoel niet bepalen. In de broncode is er hier een link binnen een andere link genest (zie succescriterium 4.1.1), maar de browser maakt hier een lege link van boven de zichtbare link. Dit kan worden opgelost door hier slechts één a-element te gebruiken in de broncode voor deze link.

  • Gevolg:

   Het linkdoel kan op basis van sommige linkteksten niet goed genoeg bepaald worden. Dit kan verwarrend zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Lege link is verwijderd en logischere linkteksten ingesteld. Aangegeven aria-label wordt aangepast naar een logischere tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   De onderzochte pagina's kunnen vrijwel allemaal gevonden worden met de zoekmachine. Hier is goed rekening mee gehouden. Twee PDF-documenten kunnen echter niet gevonden worden met de zoekmachine. Het gaat om de documenten op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/03/internetconsultatie-implementatie-EU-klokkenluidersrichtlijn.pdf en https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/02/Pensioenovereenkomst-incl.-pensioenovereenkomst-voor-Militairen-1-januari-2020.pdf. Als er gezocht wordt op woorden uit de titel van deze bestanden, bijvoorbeeld “EU-klokkenluidersrichtlijn” of “Pensioenovereenkomst” dan zijn er geen zoekresultaten. Het zou ook voldoen als de HTML-pagina waar de link naar het PDF-document op staat als zoekresultaat zou verschijnen (https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/adviezen/ en https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/pensioenkamer/overeenkomsten). Dan kan er vanaf die pagina doorgeklikt worden naar het PDF-document.

   Het PDF-document op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/06/Getekende-Overeenkomst-inzake-de-ROP-geldend-vanaf-1-januari-2022-22.0074.pdf kan bijvoorbeeld wel gevonden worden als er wordt gezocht op “Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid”. Pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/nieuws/herziene-overeenkomst-rop/ verschijnt dan als zoekresultaat en op deze pagina staat een link naar het PDF-document.

  • Gevolg:

   Bepaalde documenten zijn maar op één manier te vinden en kunnen hierdoor wellicht niet gevonden worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zoekfunctie op website anders configureren zodat de bestandstitels doorzocht worden en bestanden als zoekresultaat terugkomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/ staan onder “Overeenkomsten en reglementen” links naar PDF-documenten. Er staat “Download bestand”. Het bestand wordt echter niet gedownload. Dit label beschrijft het doel van de link dus niet goed. (In de code staat een aria-label met daarin “Bestand opslaan”, dit klopt ook niet, het bestand wordt niet opgeslagen.) Dit komt meer voor, zie ook https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/adviezen/ en https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/pensioenkamer/overeenkomsten/.

  • Gevolg:

   Het doel van knoppen kan verkeerd geïnterpreteerd worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aria-label (en linktekst) aanpassen naar een beter beschrijvende tekst, zoals 'Document bekijken'. Zie ook 2.4.4.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus is over het algemeen goed zichtbaar op de website. Er zijn wat problemen gevonden.

   Op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/ staat onder “Nieuwsberichten” een carrousel met meerdere berichten. Als hier met het toetsenbord wordt genavigeerd, is de toetsenbordfocus niet altijd zichtbaar. Als er bijvoorbeeld met Shift-Tab terug wordt genavigeerd, is de focus telkens even niet zichtbaar. Ook als de laatste berichten in beeld zijn, en er wordt met Tab vanaf het begin weer door de carrousel genavigeerd (als iemand bijvoorbeeld na de carrousel langs de onderdelen van de footer navigeert en daarna weer via de header van de pagina bij de carrousel terug komt) is de focus een tijd niet zichtbaar. De focus staat dan op eerdere berichten die niet in beeld zijn.

   Op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/pensioenkamer/ staat boven de link “Overeenkomsten Pensioenkamer” in de code een lege link. Het is niet zichtbaar waar de focus zich bevindt als deze op de lege link staat. In de broncode is er hier een link binnen een andere link genest (zie succescriterium 4.1.1), maar de browser maakt hier een lege link van boven de zichtbare link. Dit kan worden opgelost door hier slechts één a-element te gebruiken in de broncode voor deze link.

   Als er met 400% wordt ingezoomd bij een resolutie van 1280x1024 pixels, staat er rechtsboven een icoon van een hamburgermenu (drie horizontale strepen), waarmee het menu kan worden geopend. Het onderste deel van het menu is niet in beeld. De toetsenbordfocus komt wel op de links en zoekmachine die niet in beeld zijn. Het is dan niet zichtbaar waar de focus zich bevindt. https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/

  • Gevolg:

   De focus op bepaalde bedieningselementen wordt niet goed aangeduid. Dit kan voor problemen zorgen bij het navigeren op de pagina.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het schalen van de pagina en het verschuiven van focus verbeteren door technische aanpassingen. Zie ook 2.4.3 en 1.4.10.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 18. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

   Linksboven staat het logo van ROP. De zichtbare tekst is “ROP Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid”. De afbeelding staat in een link met een aria-label met de waarde “Home ROP”. Dit is de toegankelijkheidsnaam van de link. De toegankelijkheidsnaam bevat nu niet alle zichtbare tekst van het logo. De tekst “Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid” ontbreekt. Zie ook het logo in de footer. Meerdere oplossingen zijn mogelijk (zie ook succescriterium 1.1.1) https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/

   Op de homepage (https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/) staan onder “Berichten en adviezen” meerdere blokken. Bij elk blok staat de zichtbare tekst “Lees verder”. Dit is een link, in de code staat op de link een aria-label met een waarde als “Bekijk Nieuws: Herziene overeenkomst ROP”. Dit is de toegankelijkheidsnaam van de link. Het aria-label overschrijft de originele linktekst. De toegankelijkheidsnaam bevat nu niet de zichtbare tekst “Lees verder”. Dit kan worden opgelost door dit aan het aria-label toe te voegen. (Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Er kan bijvoorbeeld ook voor gekozen worden om van de visuele koptekst (of van het hele blok) een link te maken in plaats van de “Lees verder” link met een aria-label. Met een aria-label is er namelijk snel een risico dat deze de zichtbare tekst niet bevat, omdat deze alle originele linktekst overschrijft. Er kan ook een title-attribuut gebruikt worden in plaats van een aria-label op de link, dit is aanvullend in plaats van overschrijvend.)

   Bovenstaand probleem komt meer voor. Zie op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/?s=wor de “Lees verder” links. Hier staat een aria-label op met een waarde als “Ga naar: WOR-kamer”. De toegankelijkheidsnaam van de link bevat hierdoor niet de zichtbare tekst “Lees verder”. Zie ook op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop/adviezen/ en https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/pensioenkamer/overeenkomsten/ de zichtbare tekst “Download bestand” met het aria-label met de waarde “Bestand opslaan”...”. Dit kan meer voorkomen.

  • Gevolg:

   Spraakbediening zal op verschillende plekken niet goed mogelijk zijn door verschil tussen zichtbare tekst en toegankelijkheidsnaam.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een van de aangedragen oplossingen wordt doorgevoerd om het verschil tussen zichtbare tekst en toegankelijkheidsnaam te omzeilen/op te heffen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 19. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het volgende PDF-document is geen taal aangegeven. Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen. Zie: https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/wp-content/uploads/2022/02/Pensioenovereenkomst-incl.-pensioenovereenkomst-voor-Militairen-1-januari-2020.pdf

  • Gevolg:

   Software kan de taal van het document niet bepalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Taal toevoegen aan bestandseigenschappen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 20. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Er zijn meerdere parsefouten omdat er geen spatie tussen attributen staat. Dit komt voor in het hoofdmenu bij de attributen role=”menuitem”. Er is geen spatie voorafgaand aan dit attribuut. Dit komt op alle onderzochte HTML-pagina's voor. Zie succescriterium 4.1.2 voor meer opmerkingen over role=”menuitem”. https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/

   Op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/pensioenkamer/ staat op regel 180 tot 182 van de code een a-element in een ander a-element genest (het gaat om de link “Overeenkomsten pensioenkamer”. Dit geeft een parsefout. Dit kan worden opgelost door in de code één a-element te gebruiken voor deze link in plaats van twee.

   Op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/pensioenkamer/samenstelling/ staat op regel 173 een begintag van een h2-element, terwijl daarna meteen weer een h2-element wordt geopend. Deze eerste h2 begintag kan verwijderd worden.

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken met hulpsoftware. Een pagina kan gevalideerd worden met de W3C Validator: https://validator.w3.org/. Let op: niet alle errors die hier uit komen zijn parsefouten.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan moeite hebben met bepaalde elementen door parsefouten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Fout met a- en h2-elementen zijn opgelost. Het eerste issue m.b.t. role=menuitem wordt onderzocht en aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In de header staat het hoofdmenu. De onderdelen “ROP” en “Pensioenkamer” kunnen worden uitgeklapt. Het button-element is het element dat de toetsenbordfocus krijgt en dat kan worden bediend. Er is een aria-expanded attribuut aanwezig op het button-element. Deze blijft echter de waarde “false” houden en geeft daardoor de status dus niet goed aan als het item is uitgeklapt. Het button-element staat in een li-element met role=”menuitem”. Hier staat wel een aria-expanded attribuut waarvan de waarde verandert. Dit is echter niet het interactieve element dat de focus krijgt, deze status wordt niet voorgelezen door hulpsoftware als de knop wordt bediend. De status moet op de knop zelf worden aangegeven. Als role=”menuitem” wordt gebruikt, moeten de elementen met deze rol in een ander element staat dat role=”menubar” of role=”menu” heeft. Zie voor meer informatie pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#menuitem. Dit kan worden opgelost door deze WAI-ARIA rollen hier weg te halen. Door de lijsten in de HTML-code kan software de relaties dan al bepalen en er zijn knoppen gebruikt voor interactieve elementen. De WAI-ARIA rollen als “menuitem” zijn niet nodig. Zie voor een voorbeeld van een menu met uitklapbare onderdelen zonder role=”menuitem” pagina https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/example-index/disclosure/disclosure-navigation.html. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/ Als er met 200% wordt ingezoomd bij een resolutie van 1280x1024 pixels is er een hamburgermenu dat kan worden opengeklapt. Hier komen dezelfde problemen in voor bij het menu.

   Op pagina https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/pensioenkamer/ staat boven de link “Overeenkomsten Pensioenkamer” in de code een lege link. Software kan de toegankelijkheidsnaam niet bepalen. In de broncode is er hier een link binnen een andere link genest (zie succescriterium 4.1.1), maar de browser maakt hier een lege link van boven de zichtbare link. Dit kan worden opgelost door hier slechts één a-element te gebruiken in de broncode voor deze link.

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan beter aangepast worden.

   Er wordt een WAI-ARIA rol gebruikt op een HTML-element die deze rol al in zich heeft. Dit is niet nodig. Zie role=”nav” op het nav-element.

  • Gevolg:

   Verkeerde waarde of status van verschillende componenten van de gebruikersinterface. Hierdoor gaat voorleessoftware de fout in.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische aanpassingen doorvoeren (met name in het menu) zodat de juiste naemn, rollen, toestanden, eigenschappen en waarden gebruikt worden en voorgelezen kunnen worden.

   De lege link is verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209