Verklaring van Amsterdam Airport City

Status toegankelijkheid https://www.amsterdamairportcity.com/

Gemeente Haarlemmermeer is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 05-07-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Haarlemmermeer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Amsterdam Airport City.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Haarlemmermeer is beschikbaar via de link https://haarlemmermeergemeente.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Haarlemmermeer gepubliceerde informatie blijkt dat de website Amsterdam Airport City gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Haarlemmermeer is gevorderd met de toegankelijkheid van Amsterdam Airport City en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-04-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Haarlemmermeer .
Functie: Clustermanager Communicatie en Externe Betrekkingen.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 05-07-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@haarlemmermeer.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/klacht-doorgeven-over-de-gemeente.

Aanvullende informatie van Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer is dagelijks bezig met aanpassingen te doen om te zorgen voor een toegankelijke site. 

PDF's
We proberen het gebruik van PDF's zo veel mogelijk te beperken, maar dit is niet altijd mogelijk. Wij zijn bezig om te proberen dit zo goed en snel mogelijk op te lossen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-06-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Amsterdam Airport City : voldoet gedeeltelijk

De website Amsterdam Airport City is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Haarlemmermeer dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/amsterdamairportcity.com/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-04-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Haarlemmermeer dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De tekstalternatieven van een aantal componenten en afbeeldingen ontbreekt of is niet volledig juist.

  • Oorzaak:

   De componenten zijn niet op de juiste manier geïmplementeerd en maken geen gebruik van de ondersteunende technieken. En de redacties die niet altijd de juiste tekstalternatieven meegeven aan de afbeeldingen.

  • Gevolg:

   Een gebruiker die afhankelijk is van een voorleessoftware mist de informatie of krijgt niet de juiste informatie voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar(s) vragen om de problemen op te lossen. En redactie vragen en tijd inplannen om de juiste tekstalternatieven aan de afbeeldingen mee te geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's is bij social media afbeeldingen sprake van dubbele toegankelijkheidsinformatie.

  • Oorzaak:

   Social media afbeeldingen hebben zowel een alternatieve tekst als een title-attribuut.

  • Gevolg:

   Dit kan tot gevolg hebben dat screenreadergebruikers deze informatie dubbel krijgen voorgelezen. Daarnaast wordt het title attribuut niet door alle hulpsoftware ondersteund als alternatieve tekst.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen en tijd inplannen om de title attributen worden verwijderd om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle geteste pagina's zijn verborgen koppen gebruikt als een soort landmarks.

  • Oorzaak:

   Deze koppen zijn visueel verborgen, maar voor screenreaders niet.

  • Gevolg:

   Bezoekers die een screenreader gebruiken krijgen bijvoorbeeld voor zij naar een volgende pagina klikken te horen dat zij op navigatiepunt 'Pagination' zijn.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar wordt gevraagd om de verbogen koppen weg te halen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De links op de homepage die naar de nieuwsitems verwijzen (lijst van 9 items) zijn opgemaakt als kop niveau 2 terwijl dit geen koppen zijn.

  • Oorzaak:

   Een tekst is alleen een kop als daar content onder staat.

  • Gevolg:

   Screenreadergebruikers krijgen nu ten onrechte extra koppen in hun headinglijst wanneer zij over de pagina navigeren.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Redactie vragen en tijd inplannen om <b> of CSS opmaak te gebruiken om de links vorm te geven om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende pagina's staan items als visuele kopjes.

  • Oorzaak:

   De items zijn niet als kopjes gecodeerd.

  • Gevolg:

   Screenreadergebruikers kunnen een headinglijst opvragen om zo over de pagina te navigeren. Kopjes die niet met een <h> element zijn opgemaakt, komen daar niet in voor wat het navigeren over de website voor screenreadergebruikers bemoeilijkt.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen en tijd inplannen om de kopjes op te maken met een <h> element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's is tekst onterecht opgemaakt met <strong>.

  • Oorzaak:

   Dit element markeert de tekst voor screenreadergebruikers als extra belangrijk.

  • Gevolg:

   Dit element markeert de tekst voor screenreadergebruikers onterecht als extra belangrijk.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Redactie vragen en tijd inplannen om bij deze teksten als ze er vetgedrukt uit moeten zien, <b> of CSS te gebruiken om hetzelfde visuele effect te bereiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's is tekst verkeerd opgemaakt. Gebruik bijvoorbeeld <em> niet voor opmaak.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's is tekst opgemaakt met <em>.

  • Gevolg:

   Dit element markeert de tekst voor screenreadergebruikers onterecht als extra belangrijk.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Redactie vragen en tijd inplannen om bij deze teksten als ze er schuingedrukt uit moeten zien, <i> of CSS te gebruiken om hetzelfde visuele effect te bereiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's is tekst opgemaakt als lijst, maar niet als zodanig in de code.

  • Oorzaak:

   Teksten opgemaakt als lijst.

  • Gevolg:

   Doordat de items in de code niet zijn opgemaakt als lijst worden ze als zodanig niet herkend door gebruikers van een screenreader.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen en tijd inplannen voor het corrigeren van de betreffende teksten in de code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's is de koppenstructuur niet logisch.

  • Oorzaak:

   Na de h1 op deze pagina's zijn alle koppen op deze pagina h4.

  • Gevolg:

   Kopniveaus zijn niet alleen visueel, maar ook semantisch belangrijk. Een kopniveau geeft aan hulpsoftware en zoekmachines als Google aan welke tekst belangrijk is. Een h4 kop is minder belangrijk dan een h2.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Redactie vragen en tijd inplannen voor het maken van een goed oplopende koppenstructuur om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 10. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Relatie tussen artikelen en extra informatie over de artikelen is niet duidelijk op pagina www.amsterdamairportcity.com/news-and-business-stories.

  • Oorzaak:

   De afbeelding, datum en tijd van de artikelen staan op deze pagina in de code bóven de kop van de artikelen.

  • Gevolg:

   Hierdoor is de relatie voor screenreadergebruikers niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen en tijd inplannen voor het plaatsen van de extra informatie over een artikel onder de betreffende kop zodat probleem wordt opgelost. Dit geldt voor de volgorde in de code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 11. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op sommige pagina's staat informatie van een artikel niet goed in de code.

  • Oorzaak:

   Deze informatie staat dan in de code onder de 'Deel dit artikel' opties.

  • Gevolg:

   Deze informatie hoort nog bij het artikel en zou boven de Deel-opties moeten staan.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen en tijd inplannen om de informatie in de code boven de Deel-opties te zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 12. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op enkele pagina's heeft tekst een te laag contrast.

  • Oorzaak:

   De contrastwaarde van deze teksten is te laag.

  • Gevolg:

   Deze tekst is nu onvoldoende toegankelijk voor slechtzienden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen en tijd inplannen om het contrast te vergroten en dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 13. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op twee pagina's staan op afbeeldingen ook afbeeldingen van tekst die niet toegankelijk zijn.

  • Oorzaak:

   Deze teksten kunnen niet worden aangepast aan de behoefte van (slechtziende) gebruikers.

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen (slechtziende) gebruikers minder goed kunnen waarnemen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen en tijd inplannen om deze teksten aanpasbaar te maken voor gebruikers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 14. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer gebruikers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 300% verschijnt er op de pagina www.amsterdamairportcity.com/contact-us tussen het kopieer url-icoon en het print-icoon een Whatsapp-icoon.

  • Oorzaak:

   De ontwikkelaars van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Pas bij inzoomen verschijnt het whatsapp icoon. Een gebruiker kan ook via een webversie Whatsapp openen, dus het Whatsapp-icoon zou niet verborgen hoeven worden in een reguliere weergave.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen en tijd inpannen om het Whatsapp-icoon direct te tonen in een reguliere weergave.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 15. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer gebruikers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% en gebruik maken van de slider en de buttons om in of uit te zoomen op de kaart op de homepage, vallen de teksten van de buttons soms over de tekst op de afbeelding heen.

  • Oorzaak:

   De ontwikkelaars van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een slecht gezichtsvermogen die tekst moeten vergroten en in een enkele kolom moeten lezen zullen problemen ondervinden met het lezen van de informatie.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen en tijd inplannen om probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 16. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's hebben de social media deel-iconen en het icoon voor het kopiëren van de url een te laag contrast.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar heeft hier geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een slecht gezichtsvermogen zullen problemen ondervinden met het lezen van de informatie.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen en tijd inplannen voor vergroten van contrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 17. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's werkt het icoon voor het kopiëren van de url niet via het toetsenbord.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar heeft hier geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Het icoon voor het kopiëren van de url kan niet met het toetsenbord bediend worden waardoor deze informatie niet toegankelijk genoeg is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen en tijd inplannen om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's is het linkdoel onduidelijk.

  • Oorzaak:

   De linken hebben wel een title attribuut maar het title attribuut wordt niet door alle hulpsoftware ondersteund. Of uit de linktekst blijkt onvoldoende het linkdoel.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het linkdoel niet voldoende duidelijk.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen om de linkdoelen te verduidelijken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 19. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het print icoon werkt niet.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar niet goed gebouwd.

  • Gevolg:

   Wanneer gebruikers op het print icoon op bijvoorbeeld pagina www.amsterdamairportcity.com/contact-us klikken, krijgen zij een pagina met de tekst 'Access denied. You are not authorized to access this page.' Gebruikers verwachten hier dat het printprogramma van hun eigen computer opent.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen en tijd inplannen om het icoon werkend te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 20. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het icoon om de url van de pagina te kopiëren werkt niet.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar niet goed gebouwd.

  • Gevolg:

   Gebruikers hebben geen mogelijkheid om de url van de pagina te kopiëren.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen en tijd inplannen om het icoon kopieren url werkend te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 21. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle interactieve elementen hebben een zichtbare focus, zodat gebruikers die afhankelijk zijn van het toetsenbord ook op zicht over de pagina kunnen navigeren. De pijltjesknoppen om door de slider/carrousel op de homepage te navigeren krijgen ook geen zichtbare focus.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van de zichtbare focus kunnen gebruikers die afhankelijk zijn van het toetsenbord niet op zicht over de pagina navigeren.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen en tijd inplannen om zichtbare focus aan te brengen bij deze elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 22. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage wordt meerdere malen een div element in een span element geplaatst.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar niet goed gebouwd.

  • Gevolg:

   Niet toegestaan op deze manier.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen en tijd inplannen om aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 23. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's hebben paragrafen wel een eind-tag maar geen openingstag.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   De informatie is niet volledig toegankelijk.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen en tijd inplannen om eindtags aan te brengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 24. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verkeerd gebruik van ARIA attribuut role=navigation.

  • Oorzaak:

   Role=navigation is hier niet van toepassing en onnodig.

  • Gevolg:

   Het ARIA attribuut role=navigation verwijst juist naar een groep links die dienen als navigatie, die de skiplinkt juist over slaat. Hierdoor is deze informatie niet toegankelijk.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen en tijd inplannen om het juiste ARIA attribuut te gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op homepage staan contentblokken met onderwerpen die de rol link hebben, in plaats van de rol tablist.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar verkeerd gebruikt.

  • Gevolg:

   Aangezien deze links elders op de website ook voorkomen als daadwerkelijke pagina's is het verwarrend voor screenreadergebruikers die een linklijst opvragen, dat zij met de links op dezelfde pagina blijven.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen en tijd inplannen om aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 26. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onnodig gebruik van ARIA-attributen, die voorgelezen worden aan screenreadergebruikers.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar verkeerd gebruikt.

  • Gevolg:

   Deze ARIA-attributen worden voorgelezen aan screenreadergebruikers maar voegen niets toe.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen en tijd inplannen om aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 27. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer gebruikers op de homepage op de onderwerpen of op de knoppen van de slider/carrousel klikken, wordt er niet aan hulpsoftware doorgegeven dat er iets verandert op het scherm.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar niet goed gebouwd.

  • Gevolg:

   Gebruikers krijgen in hulpsoftware geen veranderingen door op het scherm waardoor de informatie onvoldoende toegankelijk is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen en tijd inplannen om aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Haarlemmermeer heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209