Verklaring van Doe-Mee-Webwinkel Coevorden

Status toegankelijkheid https://doe-mee.coevorden.nl/

Gemeente Coevorden is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 07-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Coevorden streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Doe-Mee-Webwinkel Coevorden.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Coevorden is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=gemeente+coevorden

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Coevorden gepubliceerde informatie blijkt dat de website Doe-Mee-Webwinkel Coevorden gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Coevorden is gevorderd met de toegankelijkheid van Doe-Mee-Webwinkel Coevorden en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Coevorden .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [doemeepas@coevorden.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.coevorden.nl/contact.

Aanvullende informatie van Gemeente Coevorden

In het rapport (en de link) wordt verwezen naar de webshop van de gemeente Emmen. Het onderzoek geldt voor zowel Emmen als ook de webwinkel van gemeente Coevorden (en Borger-Odoorn) en is redactioneel en technisch. 

De webwinkel in in 2021 online gegaan. Uit een eerste onderzoek is een aantal toegankelijkheidsproblemen naar voren gekomen. Die problemen lossen we op. We verwachten dat de problemen voor 1 juli2022 opgelost zijn.  We zijn in afwachting van het het rapport van het heronderzoek.

We doen dit traject (ontwikkeling en bouw met dezelfde leverancier) en het onderzoek (door FirmGround) samen met de drie gemeentes. Op een aantal punten lukt het nog niet te voldoen, maar we hebben intensief overleg met de leverancier. De coordinatie ligt bij de gemeente Emmen, maar we zijn gezamenlijk in overleg.

Status 30 mei 2022 uit het derde onderzoek zijn nog wat punten naar voren gekomen. Die gaat Firm Ground bespreken met de ontwikkelaar. Er zijn punten die hardnekkig aanwezig zijn en nog niet opgelost zijn

Als de punten opgelost zijn, komt er een nieuw JSON bestand en werken we deze verklaring weer bij. 

 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-10-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Doe-Mee-Webwinkel Coevorden : voldoet gedeeltelijk

De website Doe-Mee-Webwinkel Coevorden is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Coevorden dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://doemee.emmen.nl/files/2021-11-02%20Toegankelijkheidsonderzoek%20Doe%20Mee%20Emmen,%20Borger-Odoorn%20en%20Coevorden%20(www.doemee.emmen.nl)%20versie%202.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Coevorden dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Aria-hidden is true is gebruikt

  • Gevolg:

   SVG is niet zichtbaar voor bezoekers die hulpapparatuur gebruiken

  • Alternatief:

   Bezoeker moet contact opnemen

  • Maatregel:

   Aria-label wordt verwijderd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Rijkoppen zijn niet goed opgemaakt

  • Gevolg:

   Niet duidelijk dat een cel een kop is

  • Alternatief:

   Bezoeker moet contact opnemen bij onduidelijkheid

  • Maatregel:

   Aanpassen van de tabel

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Naam van het invoerveld is passend

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor gebruiker wat er ingevoerd meot worden

  • Alternatief:

   Contact opnemen

  • Maatregel:

   Tekst van het label wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Niet alle invulvelden voor persoonsgegvens hebben een autocomplete-attribuut, die automatisch een waarde voorstelt om in te vullen.

   Hierdoor is het voor mensen die blind zijn of een motorische beperking lastiger om het formulier in te vullen. De autocomplete functie helpt hen de juiste data zonder fouten in te voeren.

   Plaats het autocomplete-attribuut op velden die vragen om persoonlijke informatie van de persoon. Zie https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes voor een overzicht van velden waar een auto-complete aan gekoppeld dient te worden.

   Heronderzoek: De velden hebben nu een autocomplete-attribuut op het veld 'Naam' na.

   Uit een tweede heronderzoek blijkt dit nog niet opgelost. Er staat wel een autocomplete="organization" in, maar dat is niet passend bij dit invoerveld waarin om de naam gevraagd wordt. Mocht het de bedoeling zijn dat hier alleen een organisatienaam ingevuld moet worden dan zou het label ook aangepast moeten worden naar 'Organisatienaam' of iets dergelijks.

  • Gevolg:

   Mogelijke onduidelijkheid over welke gegevens ingevoerd moeten worden

  • Alternatief:

   Bezoeker kan contact opnemen

  • Maatregel:

   Tekst wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De lichtgrijze border (rgba(209,213,219,1)) heeft onvoldoende contrast met de witte achtergrond. Namelijk een contrastverhouding van 1,5:1 terwijl dit minimaal 3:1 zou moeten zijn.

   Voor gebruikers met een visuele beperking is dit vak mogelijk niet goed zichtbaar.

   Het advies is om een donkerdere kleur grijs te gebruiken om het contrast tussen de border en achtergrond te verhogen. Dit maakt het veld beter zichtbaar voor gebruikers.

  • Gevolg:

   Tekst in de border is mogelijk niet leesbaar voor een aantal bezoekers

  • Alternatief:

   Bezoeker kan contact opnemen

  • Maatregel:

   De kleur van de border wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 6. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Onduidelijke tekst bij verlopen van een sessie

  • Gevolg:

   Gebruiker denkt mogelijk dat er opnieuw ingelogd moet worden

  • Alternatief:

   Bezoeker moet contact opnemen

  • Maatregel:

   Aanpassen van de tekst

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als de gebruiker zijn of haar adres heeft gewijzigd of verwijderd, dan komt er een melding in beeld. Deze melding verdwijnt automatisch na enkele seconden.

   Voor gebruikers met dyslexie of een cognitieve beperking is dit lastig omdat zij mogelijk meer tijd nodig hebben om de melding te lezen en/of te begrijpen.

   Geef de gebruiker minimaal 20 seconden en met een makkelijke handeling meer tijd om de melding te begrijpen. Of sluit de melding alleen als de gebruiker dit zelf doet.

   Dit komt ook voor als men een product aan het winkelwagentje heeft toegevoegd en in de pop-up de gegevens heeft ingevoerd. Mogelijk komt dit ook op andere plekken voor.

   Heronderzoek: De tijd is aangepast naar 20 seconden, daarna verdwijnt het dialoogvenster. Er is voor de gebruiker echter geen mogelijkheid om de timing te stoppen of te verlengen.

   Uit een tweede heronderzoek blijkt dat het dialoogvenster nu handmatig moet worden gesloten. Dat werkt goed met het toetsenbord en er is geen tijdslimiet van de pop-up meer waarmee de bevinding onder succescriterum 2.2.1 (Timing aanpasbaar) komt te vervallen. Echter, de focus wordt daarna verplaatst naar de start van de pagina, terwijl de gebruiker deze zal verwachten op de plaats waar de handeling plaatsvond, in dit geval waar iets gewijzigd werd. Dit kan tot verwarring leiden. Dit probleem valt onder succescriterium 2.4.3 (Focus volgorde) en daarom is deze bevinding aangepast.

   Verder valt op dat het na het sluiten van het venster niet langer mogelijk is om op de pagina te scrollen, waardoor deze niet langer bediend kan worden met alleen een muis. Met het toetsenbord (tab-toets) is het wel mogelijk om de focus te verplaatsen en daarmee de onderkant van de pagina te bereiken. Het probleem blijft bestaan als je naar een andere pagina gaat en kan alleen worden opgelost door de website opnieuw te laden. Dit lijkt een fout te zijn in de code. Omdat dit laatste voor alle gebruikers met een muis een probleem vormt is leidt dit niet tot een extra bevinding, maar wordt het hier genoemd als extra opmerking bij bovenstaande bevinding.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor bezoeker over de positie op de pagina

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Focus van de pagina wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Coevorden heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209