Verklaring van Gemeente Haaksbergen

Status toegankelijkheid https://haaksbergen.nl

Gemeente Haaksbergen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Haaksbergen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Haaksbergen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Haaksbergen is beschikbaar via de link https://www.haaksbergen.nl/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Haaksbergen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Haaksbergen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Haaksbergen is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Haaksbergen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-02-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Haaksbergen .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@haaksbergen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Haaksbergen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Haaksbergen : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Haaksbergen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Haaksbergen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.haaksbergen.nl/Docs/toegankelijkheid/2021-11-16-Hercontrole-www.haaksbergen.nl-WCAG2.1-AA.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Haaksbergen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.haaksbergen.nl/natuurherstel staat onderaan de pagina een afbeelding met als tekstalternatief “Buurserzand”. Dit tekstalternatief beschrijft de afbeelding niet.

  • Gevolg:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze afbeelding kan beter gezien worden als decoratief en heeft dan geen tekstalternatief nodig maar wel een leeg alt-attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.haaksbergen.nl/Videoboodschappen?highlight=video staan meerdere video’s. Deze video’s hebben geen audiodescriptie. Onder de video’s staat een link dat verwijst naar een pagina met een uitgeschreven tekst als media-alternatief, op die pagina's staat geen audiodescriptie. Een audiodescriptie is een gesproken tekst die is toegevoegd aan het geluidsspoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het hoofdgeluid alleen zijn te begrijpen en een media-alternatief is een document dat in correcte volgorde gegeven tekstbeschrijvingen van op tijd gebaseerde visuele en auditieve informatie bevat en een middel aanbiedt om de uitkomsten van om het even welke op tijd gebaseerde interactie te realiseren.

  • Gevolg:

   De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Audiodescriptie toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.haaksbergen.nl/Videoboodschappen?highlight=video staan meerdere video’s. Deze video’s hebben geen audiodescriptie. Zie succescriterium 1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen), voor meer informatie.

  • Gevolg:

   De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Audiodescriptie toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De volgende PDF’s hebben geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). https://www.haaksbergen.nl/Docs/Ondernemen/BIZ%20t%20Varck%20Brammelo/2020/reglement-draagvlakmeting.pdf https://www.haaksbergen.nl/Docs/Inwoners/Sportakkoord/2021%20maart%20-%20nieuwsbrief%20sport-%20en%20beweegakkoord.pdf

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tags toevoegen aan de pdf's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.haaksbergen.nl/contactformulier staat een formulier met het invoerveld “Postcode”. Voor dit invoerveld is een autocomplete attribuut nodig bij het input-element. Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van dit invoerveld. Dit kan door bijvoorbeeld het invoerveld al automatisch in te vullen. Het autocomplete attribuut ontbreekt op dit moment bij dit invoerveld. Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over de toepassing van dit attribuut en welke waardes verplicht zijn om te gebruiken. Zie: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes. Bij de overige invoervelden in dit formulier waarbij dit attribuut vereist is gaat dit al wel goed.

  • Gevolg:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software nu niet worden bepaald.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij het invoerveld voor postcode moet autocomplete="postal-code" gebruikt worden. Ook is "Woonplaats" autocomplete="address-level2" en niet autocomplete="address-line2".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In het pdf document https://www.haaksbergen.nl/Docs/Inwoners/Sportakkoord/2021%20maart%20-%20nieuwsbrief%20sport-%20en%20beweegakkoord.pdf hebben de rode teksten een te laag contrast van 4,0:1 met de witte achtergrond, dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

  • Gevolg:

   Gebruikers met visuele beperkingen kunnen de tekst mogelijk niet (goed) lezen wanneer het contrast te laag is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Afwijkende contrastverhouding aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.haaksbergen.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 zijn de knoppen voor social media zijn niet meer beschikbaar. Het gaat om de links naar "RSS", "Facebook" en "Twitter".

  • Gevolg:

   Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat de genoemde links zichtbaar blijven bij inzoomen tot 200%.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De pdf documenten hebben wel een paginatitel maar deze zijn niet goed ingesteld, waardoor alsnog de bestandsnaam wordt getoond en voorgelezen en de paginatitel is niet goed genoeg. De paginatitel moet het onderwerp of doel van het document beschrijven. Niet de software waar het mee gemaakt is en de extensie. https://www.haaksbergen.nl/Docs/Ondernemen/BIZ%20t%20Varck%20Brammelo/2020/reglement-draagvlakmeting.pdf https://www.haaksbergen.nl/Docs/Inwoners/Sportakkoord/2021%20maart%20-%20nieuwsbrief%20sport-%20en%20beweegakkoord.pdf

  • Gevolg:

   Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Pdf's een beschrijvende titel geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.haaksbergen.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 en het menu is geopend, gaat de focus na het laatste menu item over de rest van de pagina zonder dat het menu sluit en de focus niet meer zichtbaar is. Dit is niet de bedoeling. De focus moet zichtbaar blijven. Op deze versie van de website is de weergave van het menu schermvullend dat veroorzaakt strengere eisen.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel worden verbeterd. Op de pagina's van https://www.haaksbergen.nl/ is de volgorde eerst de unieke inhoud, dan de header en het menu, en dan de footer. Dit wordt afgeraden. Beter om de visuele volgorde van de onderdelen en de focus volgorde zoveel mogelijk overeen te laten komen. Dat is voor ziende toetsenbord gebruikers eenvoudiger.

  • Gevolg:

   De betekenis en bedienbaarheid van de website voor personen die met toetsenbord navigeren, neemt af.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.haaksbergen.nl/Zoekenfacet staat twee keer een link met de linktekst “Logo”. Hier is het linkdoel niet duidelijk. Hier moet extra informatie bij zoals bijvoorbeeld bij de link “Logo D66”. Hier is het wel duidelijk.

  • Gevolg:

   Een onduidelijke linktekst zorgt ervoor dat een blinde bezoeker niet direct weet waar een link naartoe verwijst, wanneer hij van link naar link 'springt'.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Betekenisvolle linktekst toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.haaksbergen.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 en het menu is geopend, gaat de focus na het laatste menu item over de rest van de pagina zonder dat het menu sluit en de focus niet meer zichtbaar is.

  • Gevolg:

   Navigeren wordt bemoeilijkt als de toetsenbordfocus wegvalt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De focus moet zichtbaar blijven. Op het moment dat de focus volgorde wordt verbeterd is dit probleem waarschijnlijk ook opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 12. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://afspraken.haaksbergen.nl/Internet_Afspraken/ staat in stap 1 een veld met de zichtbare placeholder "Zoek een activiteit" en het visuele label "Kies uw activiteit(en) waarvoor u een afspraak wilt maken.". De naam is echter "Voer hier een zoekfilter in om de activiteiten te filteren". Dit komt niet overeen.

  • Gevolg:

   Dit succescriterium is bedoeld om bediening met spraaksoftware mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De zichtbare tekst bij een invoerveld als dit moet terugkomen in de naam van dat invoerveld. Naam veranderen in "Kies uw activiteit(en) waarvoor u een afspraak wilt maken.".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 13. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bij pdf documenten moet een taalaanduiding aanwezig zijn. Bij pdf documenten kan de taal ingesteld worden in de documenteigenschappen. Onderstaande pdf documenten hebben geen taal aangegeven in deze eigenschappen. https://www.haaksbergen.nl/Docs/Ondernemen/BIZ%20t%20Varck%20Brammelo/2020/reglement-draagvlakmeting.pdf https://www.haaksbergen.nl/Docs/Inwoners/Sportakkoord/2021%20maart%20-%20nieuwsbrief%20sport-%20en%20beweegakkoord.pdf

  • Gevolg:

   Het aangeven van de juiste taal is belangrijk zodat voorleessoftware van blinde bezoekers de informatie op de pagina correct kan voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De juiste taalaanduiding toevoegen aan pdf's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 14. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://afspraken.haaksbergen.nl/Internet_Afspraken/ staat een formulier. Hier wordt na het invullen van een activiteit automatisch een lightbox (pop-up) geopend met benodigdheden. De focus verplaatst ook naar deze lightbox. Dit wordt gezien als een contextwijziging waar van te voren niet voor gewaarschuwd wordt.

  • Gevolg:

   Informatie en de bediening van de gebruikersinterface zijn minder begrijpelijk als zonder uitleg vooraf wijzigingen plaatsvinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit kan worden opgelost door de lightbox pas te openen nadat de gebruiker expliciet een knop activeert. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. Onder dit succescriterium is het niet toegestaan om de focus te verplaatsen na het selecteren van een optie uit een keuzelijst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Als op pagina https://afspraken.haaksbergen.nl/ Internet_Afspraken/ een activiteit geselecteerd wordt, verschijnt direct een popup met de benodigdheden. Hiervoor is een div-element gebruikt met role="dialog". Dit element heeft een naam nodig die door hulpsoftware bepaald kan worden.

  • Gevolg:

   De rol van componenten is niet te achterhalen door software en daardoor kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen wat er van hen verwacht wordt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit kan alleen worden opgelost via de attributen aria-label of aria-labelledby.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Kennis en/of vaardigheden en bewustzijn rond digitale toegankelijkheid zijn nog onvoldoende aanwezig binnen de organisatie.

  • Oorzaak:

   Aandacht voor digitale toegankelijkheid is nog niet geborgd in de organisatie(processen).

  • Gevolg:

   Medewerkers zijn zich onvoldoende bewust van wat digitale toegankelijkheid inhoudt en hoe zij eraan kunnen bijdragen dat content op een toegankelijke wijze wordt gedeeld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er is een beleidsnota opgesteld waarmee gestuurd kan worden op het borgen van aandacht voor digitale toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Haaksbergen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209