Verklaring van Logius-app - iOS

Status toegankelijkheid Logius-app - iOS

Logius is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze mobiele applicatie is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-12-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Logius streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele applicatie Logius-app - iOS.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Logius is beschikbaar via de link https://logius.nl/toegankelijkheid/verklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Logius gepubliceerde informatie blijkt dat de mobiele applicatie Logius-app - iOS gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Logius is gevorderd met de toegankelijkheid van Logius-app - iOS en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de mobiele applicatie toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Logius .
Functie: Plaatsvervangend Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@logius.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Logius

Deze verklaring betreft de iOS versie van de Logius-app nieuwe versie, die op 11-11-2021 is gelanceerd. Deze nieuwe app vervangt een eerdere app die op korte termijn zal worden verwijderd.

De streefdatum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 01-05-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de mobiele applicatie Logius-app - iOS : voldoet gedeeltelijk

De mobiele applicatie Logius-app - iOS is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Logius dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://logius.nl/sites/default/files/public/bestanden/toegankelijkheid/2021-11-23%20Toegankelijkheidsonderzoek%20Logius%20communicatie-app%202.0.1%20(iOS%2015.0)%20versie%201.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Logius dat de mobiele applicatie gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De grijze terugknop heeft geen zichtbare tekst.

  • Gevolg:

   Er is alleen een '<' icoon. Dit visuele icoon heeft geen goed tekstueel alternatief waardoor het voor iemand die blind is niet duidelijk wat voor icoon dit is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef dit icoon een accessibilityLabel met de tekst "Vorige", of gebruik het standaardcomponent backBarButtonItem: https://developer.apple.com/documentation/uikit/uinavigationitem/1624958-backbarbuttonitem.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In het bericht staat een afbeelding van een steeksleutel. Deze afbeelding heeft een alternatieve tekst maar die is niet duidelijk: 'Maintenance icon'.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking weten wellicht niet goed wat ze hier mee moeten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het advies is om om de alternatieve tekst te wijzigen naar "Onderhoud".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   ?

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is deze naam niet erg duidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het advies is om de knop te voorzien van een AccessibilityLabel met daarin de tekst "Vorige", of gebruik het standaardcomponent backBarButtonItem: https://developer.apple.com/documentation/uikit/uinavigationitem/1624958-backbarbuttonitem.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het woord 'Diensten' is niet opgemaakt als een kop, maar ziet er visueel duidelijk anders uit dan de overige tekst.

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is het nu niet goed duidelijk wat de hiërarchie binnen de content op het scherm is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Maak gebruik van een accessibilityHeading(_:) om structuur aan te brengen in de content op het scherm of maak gebruik van een Navigation Group Property om een navigatie bovenin het scherm vorm te geven. Zo'n navigatie bestaat meestal uit een terug-knop en een title (via heading). Dit gaat wel goed in het scherm 'Instellingen -> Diensten wijzigen', dus die structuur kan hier mogelijk overgenomen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Elk vinkje heet 'geselecteerd'. Visueel zijn er labels die duidelijk maken om welke dienst het gaat en of je je aanmeldt voor een storing of onderhoud.

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is deze informatie niet goed toegankelijk. Zij horen bij elk vinkje 'geselecteerd' zonder te weten om welke dienst of kolom het gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het advies is om de structuur van dit scherm aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende structuur:

   <navbar> <VStack met daarin:> Text("Kies één of meerdere diensten:") Toggle("BSNk, Storing", isOn: $isEnhanced) .toggleStyle(.switch) Toggle("BSNk, Onderhoud", isOn: $isEnhanced) .toggleStyle(.switch) Toggle("DigiD, Storing", isOn: $isEnhanced) .toggleStyle(.switch) Toggle("DigiD, Onderhoud", isOn: $isEnhanced) .toggleStyle(.switch) ... Toggle("Diginetwerk, Storing", isOn: $isEnhanced) .toggleStyle(.switch)

   Via deze structuur is elke toggle voorzien van een unieke naam en weet iedere gebruiker wat de status is en wat ze met deze elementen kunnen doen.

   Dit probleem komt ook voor in het scherm 'Instellingen -> Diensten wijzigen'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het veld 'e-mailadres' is niet gegroepeerd met het invulveld, waardoor er geen duidelijk label is. Er is wel een placeholder maar dat is geen robuuste vervanging want deze vervalt zodra mensen beginnen te typen.

  • Gevolg:

   Het is voor mensen niet altijd duidelijk wat er ingevuld moet worden in het tekstveld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Groepeer het woord e-mailadres en het tekstveld zodat deze tegelijk gepresenteerd worden. In een iOS applicatie kan dit via de volgende techniek:

   • Geef het tekstveld een .accessibilityLabel die identiek is aan het zichtbare label
   • Verberg het visuele label voor VoiceOver via isAccessibilityElement = False om dubbeling te voorkomen
   • Breid het accessibilityFrame van het tekstveld uit zodat het visuele label ook in het frame valt.

   Door het accessibilityFrame uit te breiden wordt het visuele label en het tekstveld één focusbaar element zonder dat het label dubbel opgelezen wordt. Deze techniek wordt hier uitgebreider beschreven: https://www.tpgi.com/short-note-on-labelling-text-fields-in-native-ios-applications/.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het woord 'Notificaties' is niet opgemaakt als een kop, maar ziet er visueel duidelijk anders uit dan de overige tekst.

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is het nu niet goed duidelijk wat de hiërarchie binnen de content op het scherm is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Maak gebruik van een accessibilityHeading(_:) om structuur aan te brengen in de content op het scherm of maak gebruik van een Navigation Group Property om een navigatie bovenin het scherm vorm te geven. Zo'n navigatie bestaat meestal uit een terug-knop en een title (via heading).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In dit scherm zijn twee knoppen te zien, Actueel en Archief. De geselecteerde knop is blauw met een witte tekst en de inactieve knop is wit met een zwarte tekst.

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is deze visuele informatie, welke knop actief is, niet beschikbaar. Zij horen niet welke knop geselecteerd is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door de knoppen in een Tab bar te plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De storing-meldingen zijn visueel duidelijk gegroepeerd maar voor mensen die blind zijn is dit niet duidelijk. Zij moeten per melding twee keer swipen, een keer voor de 'term' en een keer voor de 'beschrijving'.

  • Gevolg:

   Het is hierdoor minder duidelijk voor deze gebruikers dat dit een groep is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Als deze content via HTML geïmplementeerd wordt is het een mogelijkheid om deze als description list in te voegen met de term als dt en de beschrijving als dd. Als het in de applicatie wordt toegevoegd kunnen de elementen gegroepeerd worden via het NSAccessibilityGroup protocol.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De tekst "Als u dit aanzet, dan ontvangt..." is gemarkeerd in de code als een koptekst maar ziet er visueel niet zo uit. Dit past de structuur van de informatie op het scherm aan voor mensen die blind zijn.

  • Gevolg:

   De structuur kan niet duidelijk zijn

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het advies is om deze tekst niet als kop maar als Text element op te nemen in de code. De pagina heeft al een kop 'Niet storen'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 11. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

  • Oorzaak:

   Het scherm ondersteunt geen weergave in landschapsmodus. Mensen kunnen de app niet bekijken als ze hun telefoon horizontaal houden.

  • Gevolg:

   Mensen in een rolstoel met hun apparaat in een houder hebben deze mogelijk in horizontale stand en kunnen de applicatie dan niet goed gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat de app werkt in horizontale en verticale weergavestand. Dit probleem geldt voor alle schermen in de applicatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 12. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De witte tekst (#F0F5EE) heeft te weinig contrast met de groene (#38860C) achtergrond. Deze kleurencombinatie komt op meerdere plekken voor maar voldoet niet aan de minimale contrastverhouding van 4,5:1. Deze twee kleuren hebben een contrastverhouding van ongeveer 4,1:1.

  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele beperking zijn deze teksten mogelijk niet goed leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het advies is om de kleuren aan te passen zodat het contrast voldoet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 13. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   De heading 'Instellingen' schaalt niet mee met de instellingen van de gebruiker. De tekst wordt niet groter als de gebruiker een groter lettertype kiest. Large Content Viewer werkt niet op dit element (zie: https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2019/261/).

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking gebruiken een groter lettertype om de informatie beter te kunnen lezen. Alle informatie moet daarom flexibel meegaan met de instellingen van de gebruiker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat deze teksten mee gaan met de instellingen van de gebruiker. Controleer dit voor elk scherm.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 14. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Als de gebruiker nog geen geldig e-mailadres heeft ingevoerd komt er een melding 'Voer een geldig e-mailadres in' bij het veld te staan. Het systeem weet wat een geldig e-mailadres is maar maakt dit niet duidelijk in de melding.

  • Gevolg:

   Voor mensen met een cognitieve beperking en mensen die blind zijn is een duidelijke instructie hoe ze de fout kunnen oplossen belangrijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef in de melding aan wat er precies fout gaat en hoe gebruikers dit kunnen oplossen. Zie ook deze techniek: https://www.w3.org/TR/2016/NOTE-WCAG20-TECHS-20161007/G85

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   ?

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn weten nu dus niet of ze wel of niet zijn aangemeld voor een storing of onderhoud bij een bepaalde dienst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat als de waarde van een vakje is veranderd, dat deze informatie duidelijk wordt doorgegeven aan hulpapparatuur.

   Dit probleem komt ook voor in het scherm 'Instellingen -> Diensten wijzigen'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Logius heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209