Verklaring van Logius-app - Android

Status toegankelijkheid Logius-app - Android

Logius is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze mobiele applicatie is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-12-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Logius streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele applicatie Logius-app - Android.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Logius is beschikbaar via de link https://logius.nl/toegankelijkheid/verklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Logius gepubliceerde informatie blijkt dat de mobiele applicatie Logius-app - Android gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Logius is gevorderd met de toegankelijkheid van Logius-app - Android en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de mobiele applicatie toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Logius.
Functie: Plaatsvervangend Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@logius.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Logius

Deze verklaring betreft de Android versie van de Logius-app nieuwe versie, die op 11-11-2021 is gelanceerd. Deze nieuwe app vervangt een eerdere app die op korte termijn zal worden verwijderd.

De streefdatum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 01-05-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de mobiele applicatie Logius-app - Android : voldoet gedeeltelijk

De mobiele applicatie Logius-app - Android is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Logius dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://logius.nl/sites/default/files/public/bestanden/toegankelijkheid/2021-11-23%20Toegankelijkheidsonderzoek%20Logius%20communicatie-app%202.0%20(Android%2010)%20versie%201.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Logius dat de mobiele applicatie gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De knop om terug te gaan ('<') heeft geen duidelijk tekstueel alternatief voor het kleiner-dan teken. Talkback noemt de knop 'Kleiner dan, knop'.

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is de naam van een interactief element belangrijk. Anders weten zij niet wat de knop doet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef deze knop een android:contentDescripton met bijvoorbeeld de tekst "Terug". Zie: https://developer.android.com/guide/topics/ui/accessibility/apps#describe-ui-element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het woord 'Diensten' is niet opgemaakt als een kop, maar ziet er visueel duidelijk anders uit dan de overige tekst.

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is het nu niet goed duidelijk wat de hiërarchie binnen de content op het scherm is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Maak gebruik van een android:accessibilityHeading om structuur aan te brengen in de content op het scherm of maak gebruik van een top app bar om een navigatie bovenin het scherm vorm te geven. Dit gaat wel goed in het scherm 'Instellingen -> Diensten wijzigen', dus die structuur kan hier mogelijk overgenomen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De tekst 'Berichten doorsturen'' is niet opgemaakt als een kop, maar ziet er visueel duidelijk anders uit dan de overige tekst.

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is het nu niet goed duidelijk wat de hiërarchie binnen de content op het scherm is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Neem deze tekst op als een heading. Overweeg gebruik te maken van de Toolbar opbouw. Dit is een veelgebruikte opbouw binnen Android apps en dat zorgt voor een herkenbaar interactiepatroon voor mensen die de app gebruiken. Zie: https://developer.android.com/reference/androidx/appcompat/widget/Toolbar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Het is met tekstgrootte en weergavegrootte op de hoogste instellingen niet mogelijk om te scrollen in dit scherm. Sommige tekst valt buiten beeld en is niet meer te bereiken.

  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele beperking is het belangrijk dat alle tekst qua grootte aan te passen is zonder dat er dan informatie wegvalt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat alle tekst bereikbaar is

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De witte tekst (#F0F5EE) heeft te weinig contrast met de groene (#38860C) achtergrond. Deze kleurencombinatie komt op meerdere plekken voor maar voldoet niet aan de minimale contrastverhouding van 4,5:1. Deze twee kleuren hebben een contrastverhouding van ongeveer 4,1:1.

  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele beperking zijn deze teksten mogelijk niet goed leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het advies is om de kleuren aan te passen zodat het contrast voldoet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Bij het herschalen van tekst op de grootste tekstweergave en weergavegrootte valt het woord 'Onderhoud' deels van het scherm af. Het is daardoor niet meer goed leesbaar.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking stellen hun tekst en weergave vaak groter in om de content beter te kunnen lezen. Voor deze mensen is het van belang dat de tekst ook in die weergave goed leesbaar blijft.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het advies is om alle tekst te controleren met deze instellingen en te controleren of alle tekst zichtbaar blijft. Zo niet, dan moet het element aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 7. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Als de gebruiker nog geen geldig e-mailadres heeft ingevoerd komt er een melding 'Waarschuwing' in beeld. Het systeem weet wat een geldig e-mailadres is maar maakt dit niet duidelijk in de melding.

  • Gevolg:

   Voor mensen met een cognitieve beperking en mensen die blind zijn is een duidelijke instructie hoe ze de fout kunnen oplossen belangrijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef in de melding aan wat er precies fout gaat en hoe gebruikers dit kunnen oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 8. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De vinkjes om storingen en onderhoud aan te vinken hebben geen toegankelijke naam. Visueel zijn er labels die duidelijk maken om welke dienst het gaat en of je je aanmeldt voor een storing of onderhoud.

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is deze informatie niet goed toegankelijk. Zij horen bij elk vinkje 'aangevinkt, selectievakje' zonder te weten om welke dienst of kolom het gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef deze elementen een naam die specifiek beschrijven wat je aanvinkt of niet aanvinkt. De screenreader zou bijvoorbeeld op moeten lezen "aangevinkt, Storing Centraal Aansluitpunt, selectievakje".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 9. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De knoppen actueel/archief zijn allebei aangemerkt als "schakelaar" door Talkback, maar hebben geen van beiden de actieve status. Ook zijn ze niet gegroepeerd, vergelijk het bijvoorbeeld met de tabs onderin, waar Talkback 1 van 2 meldt.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn weten nu niet welke schakelaar actief is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het advies is om deze twee knoppen te groeperen op dezelfde manier als 'Overzicht/Instellingen' zodat de gebruiker ook bij deze knoppen hoort welke er actief is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De items in het instellingen tabblad hebben geen rol 'knop'. Talkback voegt wel de 'dubbeltik om te activeren" hint toe, omdat er een click handler op zit, maar vooral mensen die blind zijn weten nog niet wat voor element het is.

  • Gevolg:

   vooral mensen die blind zijn weten nog niet wat voor element het is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg een rol toe aan deze elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Logius heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424