Verklaring van Fysieke Belasting TNO

Status toegankelijkheid https://www.fysiekebelasting.tno.nl

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Fysieke Belasting TNO.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is beschikbaar via de link https://www.tno.nl/nl/over-tno/contact/corporate-legal/toegankelijkheid(externe%20link)

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek gepubliceerde informatie blijkt dat de website Fysieke Belasting TNO gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is gevorderd met de toegankelijkheid van Fysieke Belasting TNO en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek.
Functie: Director Marketing and Communication.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op via webmaster@tno.nl

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Fysieke Belasting TNO : voldoet gedeeltelijk

De website Fysieke Belasting TNO is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/multisite-tno/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-10-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/fysiekebelasting.tno.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het logo van 'Netwerk Duurzaam Fysiek Werk' op pagina tno.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/ bevat geen alternatieve tekst.

  • Oorzaak:

   Het logo staat in een formulier van een externe partij waar we geen alt-teksten toe kunnen voegen.

  • Gevolg:

   alternatieve tekst ontbreekt.

  • Alternatief:

   Geen, probleem ligt bij de externe dienstverlener

  • Maatregel:

   zie hierboven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De PDF documenten op pagina zijn niet (goed) gecodeerd.

  • Oorzaak:

   PDF documenten zijn eerder ontwikkeld dan de website. Eisen waren toen nog niet bekend, PDF documenten zijn wel op de website geplaatst.

  • Gevolg:

   PDF documenten worden niet correct herkend door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Nieuwe PDF documenten zullen geschikt gemaakt worden voor hulpsoftware. Hiertoe worden zowel binnen de organisatie (beschikbaar maken templates) en als buiten de organisatie (afspraken met leveranciers) afspraken gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De leesvolgorde van de PDF op pagina is niet logisch.

  • Oorzaak:

   Zie 1.3.1

  • Gevolg:

   Zie 1.3.1

  • Alternatief:

   Zie 1.3.1

  • Maatregel:

   Zie 1.3.1

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het contrast van de PDF documenten op website (goede praktijkvoorbeelden) is te laag.

  • Gevolg:

   zie 1.3.1

  • Alternatief:

   1.3.1

  • Maatregel:

   Geen, geen budget voor (het betreft een hele serie documenten)

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het betreft een serie PDF documenten waarvoor geen budget is om deze allemaal aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 5. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De tekst 'Netwerk Duurzaam Fysiek Werk' op pagina tno.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/ is een afbeelding van tekst.

  • Oorzaak:

   Zie 1.1.1

  • Gevolg:

   Zie 1.1.1

  • Alternatief:

   Zie 1.1.1

  • Maatregel:

   Zie 1.1.1

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het contrast van de focusrand om de uitklapmenu's op pagina fysiekebelasting.tno.nl/nl/kennis-delen/ is te laag.

  • Oorzaak:

   Definitieve kleurcodes worden in 2022 ingevoegd.

  • Gevolg:

   Geen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Kleuren worden vervangen door (goed) geteste kleuren in 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Titel in PDF codering ontbreekt, PDF is niet gecodeerd

  • Gevolg:

   Titel is belangrijk hulpmiddel bij navigeren, dat ontbreekt nu

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zie 1.3.1

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Iconen binnen de PDF missen alternatieve tekst

  • Gevolg:

   PDF niet goed te begrijpen met voorleessoftware

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zie 1.3.1

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 9. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   In de tekst staat 'lees meer' ipv 'lees meer over....'

  • Gevolg:

   Onduidelijk bij voorleessoftware

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen van de tekst

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 10. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   PDF is niet gecodeerd

  • Gevolg:

   PDF heeft geen ingestelde taal voor voorleessoftware

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zie 1.3.1

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 11. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Formulier geeft bij foutmelding niet waar de fout is gemaakt

  • Gevolg:

   Bij gebruik voorleessoftware weet gebruiker niet bij welk veld de fout gemaakt is

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zie 1.1.1

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 12. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Er wordt een asterisk gebruikt maar hier wordt geen instructie bij gegeven (dat deze velden verplicht zijn)

  • Gevolg:

   Geen toelichting bij voorleessoftware

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zie 1.1.1

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologie├źn.

  • Oorzaak:

   Verschillende afbeeldingen/ links missen een duidelijke naam

  • Gevolg:

   Onduidleijk bij voorleessoftware

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zie 1.3.1

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Er is geen budget voor toegankelijkheid
  • Beschrijving van het issue:

   Er is geen extra budget voor gereserveerd bij ontwikkelen van video's en PDF documenten. Deze zijn eerder ontwikkeld dan de website maar daar wel in opgenomen.

  • Oorzaak:

   Bij het -vooruitlopend op de ontwikkeling van de website- opnemen van de video's en ontwikkelen van PDF documenten waren we niet bekend met de eisen van toegankelijkheid, daarom is er destijds geen budget voor gereserveerd.

  • Gevolg:

   Geen passende ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd bij de video's en de PDF documenten zijn niet geschikt gemaakt voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Aanbieden van automatisch gegenereerde ondertiteling en aanbieden dat gebruikers contact op kunnen nemen indien ze tegen belemmeringen met de PDF documenten aanlopen.

  • Maatregel:

   Bij het ontwikkelen van nieuwe video's zal de tekst vantevoren uitgeschreven worden. Nieuwe PDF documenten zullen geschikt gemaakt worden voor hulpsoftware. Hiertoe worden zowel binnen de organisatie (beschikbaar maken templates) en als buiten de organisatie (afspraken met leveranciers) afspraken gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424