Verklaring van Raadsinformatie Ede

Status toegankelijkheid https://ede.raadsinformatie.nl/

Gemeente Ede is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Ede streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Raadsinformatie Ede.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Ede is beschikbaar via de link https://ede.nl

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Ede gepubliceerde informatie blijkt dat de website Raadsinformatie Ede gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Ede is gevorderd met de toegankelijkheid van Raadsinformatie Ede en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 31-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Ede .
Functie: Manager bestuur en communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [info@ede.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Ede

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische tool. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
 • Overig: Handmatige controle van afzonderlijke pagina's door de koplopersgroep (mensen met een handicap).

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Raadsinformatie Ede : voldoet gedeeltelijk

De website Raadsinformatie Ede is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Ede dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.ede.nl/fileadmin/ede.nl/Pdf-en/Toegankelijkheidsverklaringen/Inspecie_WCAG_2.1_ede.raadsinformatie.nl.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Ede dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/ bevindt zich een afbeelding in het midden van het scherm. Deze afbeelding bevat geen alt attribuut.

   Het alt attribuut van het logo links bovenin het scherm bevat de tekst: “Gemeente Ede”.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking kan dit verwarrend zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op https://ede.raadsinformatie.nl/vergadering/21075#ai_396004 bevat geen ondertiteling.

  • Gevolg:

   Werkt belemmerend voor doven en slechthorenden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/ bevindt zich een blok aan de linkerkant. Dit blok bevat geen koptekst dat aangeeft wat deze evenementen zijn. Op de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/dossiers bevindt zich een blok met daarin dossiers. Alle items in dit blok kunnen worden aangeklikt, worden geopend etc.

  • Gevolg:

   Spraak/voorleessoftware heeft problemen om dit te verwerken

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/ bevindt zich een navigatiebalk dat in de code onderaan de pagina bevindt. Links bovenin het scherm bevindt zich een skiplink dat de gebruiker direct brengt naar het navigatiemenu. Normaliter brengt een skiplink de gebruiker naar de content dat zich onder het navigatiemenu bevindt, waardoor het onlogisch is voor de beperkte gebruiker dat hij, na het bezoeken van het navigatiemenu, zich aan de onderkant van de webpagina bevindt. Dit probleem komt ook op andere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina’s bevinden zich diverse links en aanklikbare functies die een interactie mogelijk maken. Deze “knoppen” bevatten geen hover effecten of andere indicatoren die aanduiden dat deze knoppen aanklikbaar zijn behalve het standaard muisgedrag. Diverse onderdelen op meerdere pagina’s bevatten niet de juiste html elementen of rollen om de functionaliteit van interactieve onderdelen te omschrijven. Daarnaast bevatten de filters niet de juiste elementen om duidelijk te maken dat een multiselect aanwezig is waarbij data verandert wanneer deze selectie opties worden aangeklikt.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/inloggen bevindt zich een inlogformulier en een registratieformulier. Bij het inlogformulier hoeft er geen autocomplete aanwezig te zijn in verband met privacy rechten en beveiliging.

  • Gevolg:

   Gebruikers die problemen hebben met het onthouden, kunnen hier hinder van ondervinde

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op de gehele website bevinden zich diverse knoppen. Sommige knoppen bevatten alleen één enkele kleine verandering van achtergrondkleur als hover effect.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op meerdere onderzochte pagina’s bevinden zich witte teksten op een blauwe achtergrond. De contrastratio van deze elementen zijn 3.38:1 van het benodigde 4.5:1

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/754372/Politieke%20Dag%20Ede%20-%20uitzending%20vanaf%2016.00%20uur%2025-11-2021 bevindt zich diverse tabellen met daarbij informatiebolletjes die een popup tonen na het aanklikken. Op een kleiner (ingezoomd) scherm valt de popup buiten het beeld, waardoor niet alles zichtbaar is. Daarnaast kan dit scherm ook niet meer worden gesloten. Op dezelfde pagina bevindt zich ook een video. Deze video is niet volledig zichtbaar aangezien de teksten onder het kopje “Zalen”. Wanneer de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/inloggen wordt geopend op een schermresolutie van de kleinste telefoons (320px breed) vallen er gegevens buiten het scherm. Deze gegevens bevatten tekst en delen van de invoervelden en dienen altijd goed in beeld te blijven.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/inloggen wordt geopend op een schermresolutie van de kleinste telefoons (320px breed) vallen er gegevens buiten het scherm. Deze gegevens bevatten tekst en delen van de invoervelden en dienen altijd goed in beeld te blijven. Op de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/754372/Politieke%20Dag%20Ede%20-%20uitzending%20vanaf%2016.00%20uur%2025-11-2021 bevindt zich diverse tabellen met daarbij informatiebolletjes die een popup tonen na het aanklikken. Op een kleiner (ingezoomd) scherm valt de popup buiten het beeld, waardoor niet alles zichtbaar is. Daarnaast kan dit scherm ook niet meer worden gesloten. Op dezelfde pagina bevindt zich ook een video. Deze video is niet volledig zichtbaar aangezien de teksten onder het kopje “Zalen”.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/leden bevindt zich een lijst met medewerkers bij diverse partijen. De namen van de partijleden bevatten een font-size 12px met een line-height van 16px; line-heights dienen anderhalf keer de grootte van de font-size te zijn, dat is in dit geval 18px. Op de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/inloggen bevindt zich aan de rechterkant een tekst over nieuwe gebruikers. De line-height is hier 14px op een font-size van 13px, wat niet aan de eis voldoet.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/zoeken?keywords=Zoeken&search=send&limit=10&sort=relevance&show_result=show_all bevindt zich een filter. Op kleinere schermen valt deze onder de zoekresultaten. Deze zoekresultaten blijven tevoorschijn komen totdat alle zoekresultaten langs zijn gekomen door middel van een autoload functie. Al zijn de filters met het toetsenbord te benaderen, duurt het bijzonder lang voor een gebruiker om te kunnen filteren. Dit brengt voor gebruikers zonder muis of aanwijsapparatuur het erg moeilijk, maar niet onmogelijk. Op de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/dossiers bevindt zich een dossierfunctie. Deze gehele functie is niet toegankelijk met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties/view?month=6&year=2021&week=all&module_filter%5Bselect%5D%5B45%5D=none&module_filter%5Brange%5D%5B15%5D%5Bdata_type%5D=datetime&module_filter%5Brange%5D%5B28%5D%5Bdata_type%5D=datetime&module_filter%5Brange%5D%5B17%5D%5Bdata_type%5D=datetime&module_filter%5Brange%5D%5B39%5D%5Bdata_type%5D=datetime&module_filter%5Brange%5D%5B16%5D%5Bdata_type%5D=datetime&module_filter%5Bcheckbox%5D%5B21%5D=0&module_filter%5Bcheckbox%5D%5B17%5D=0&module_filter%5Bcheckbox%5D%5B20%5D=0&section= bevindt zich een filterknop dat een scherm toont na het selecteren. Dit scherm bevat een invoerveld genaamd Uitslag. Wanneer er met het toetsenbord wordt genavigeerd naar dit veld, kan de gebruiker dit veld niet verlaten totdat hij met de muis ergens anders op klikt. De gebruiker loopt vast tijdens het gebruiken van het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website bevat op alle onderzochte pagina’s een blok dat de inhoud van de pagina laat overslaan om de gebruiker naar het navigatiemenu te leiden. Echter is het gewoonlijk dat men eerst door de navigatie items heen dient te gaan voordat zij bij de content aankomen. Hiervoor is normaliter logisch dat de “skiplink” de gebruiker het menu laat overslaan, niet de content. Al is het niet verkeerd om de gebruiker in deze situatie naar het navigatiemenu te leiden, is het aangeraden om (voor andere criteria) het navigatiemenu bovenaan de pagina te plaatsen, vervolgens de skiplink te gebruiken om bij de inhoud van de pagina te komen in plaats van bij het navigatiemenu.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Op de pagina’s https://ede.raadsinformatie.nl/document/9029833/1 en https://ede.raadsinformatie.nl/document/10431938/1 bevinden zich .pdf bestanden. Na het downloaden van deze bestanden blijkt het dat deze .pdf bestanden geen beschikbare titel hebben ontvangen. Deze wordt dan ook afgekeurd door de toegankelijkheidscontrole van Acrobat DC.

  • Gevolg:

   De website bevat op alle onderzochte pagina’s een blok dat de inhoud van de pagina laat overslaan om de gebruiker naar het navigatiemenu te leiden. Echter is het gewoonlijk dat men eerst door de navigatie items heen dient te gaan voordat zij bij de content aankomen. Hiervoor is normaliter logisch dat de “skiplink” de gebruiker het menu laat overslaan, niet de content. Al is het niet verkeerd om de gebruiker in deze situatie naar het navigatiemenu te leiden, is het aangeraden om (voor andere criteria) het navigatiemenu bovenaan de pagina te plaatsen, vervolgens de skiplink te gebruiken om bij de inhoud van de pagina te komen in plaats van bij het navigatiemenu.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op alle onderzochte pagina’s bevindt de navigatiebalk bovenaan in het scherm. Echter staat deze in de code onderaan de inhoud van de pagina. Mensen die wel zien, maar geen gebruik kunnen maken van een muis kunnen dit als storend of verwarrend ervaren. Dit heeft ook betrekking tot de zoekfunctie.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Op de pagina’s https://ede.raadsinformatie.nl/document/9029833/1 en https://ede.raadsinformatie.nl/document/10431938/1 bevinden zich .pdf bestanden. Na het downloaden van deze bestanden blijkt het dat deze .pdf bestanden geen beschikbare titel hebben ontvangen. Deze wordt dan ook afgekeurd door de toegankelijkheidscontrole van Acrobat DC.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/leden bevindt zich een aantal links die doorverwijzen naar de secties onder de link. Echter is dit niet duidelijk voor spraak/voorleessoftware. Er wordt alleen gelezen dat het een link is, maar waar deze naartoe leidt is niet terug te vinden in tekst.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 18. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Op alle onderzochte pagina’s bevat de koptekst 1, element <h1> dezelfde koptekst, namelijk: Gemeente Ede. Ook al vertelt de tweede koptekst vaak waar de pagina over gaat, kan dit beter in de H1 al worden meegegeven. Het is duidelijk dat men op de website zit van Gemeente Ede, maar het doel van de pagina is in principe niet Gemeente Ede, dat is bijvoorbeeld om leden of documenten te vertonen. Op alle onderzochte pagina’s bevindt zich rechtsboven in het scherm een zoekfunctie. Het invoerveld van de zoekfunctie bevat een label, maar deze heeft de css klasse “display: none” ontvangen. Display none en visibility hidden leveren een onzichtbaar onderdeel dat niet door alle spraak/voorleessoftware kan worden begrepen en dus niet wordt voorgelezen.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 19. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/ bevindt zich een blok met recente en toekomstige uitzendingen. Dit blok bevat een <div> element met een tabindex=”0” parameter. Dit element hoeft geen tabindex te ontvangen, aangezien deze geen toegevoegde waarde oplevert, waardoor verwarring kan ontstaan. Op de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/dossiers staat een dossierblad waarin mappen kunnen worden aangeklikt. Er kan niet naar deze mappen gefocust worden. Zodra de mappen zijn doorgeklikt en de bestanden zijn zichtbaar, zijn deze bestanden dat wel. De actieknoppen naast de documentmappen en de filter iconen zijn ook niet te benaderen met het toetsenbord en hebben geen focus effect

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 20. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina’s bevindt zich een export functie. De knop van deze functie bevat de tekst: Export, terwijl de titel Exporteren aangeeft. Het is van belang dat de doel van de knop zichtbaar is en (deels) overeenkomt met datgene wat wordt opgelezen

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 21. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/document/10431938/1 bevindt zich een downloadbaar .pdf bestand. Volgens de toegankelijkheidscontrole van Acrobat DC bevat dit document geen ingestelde taal.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 22. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Zodra men op de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/zoeken?keywords=Zoeken&search=send&limit=10&sort=relevance&show_result=show_all een optie kiest om te filteren, verversen de zoekresultaten. Dit wordt niet aangegeven. Het is aangeraden om hiervoor een aria-live=”assertive” voor te plaatsen op het blok waarin de inhoud veranderd. Dit gebeurt ook op andere onderzochte pagina’s.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 23. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Zodra een gebruiker zijn e-mailadres heeft ingevuld bij nieuwe gebruiker op de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/inloggen wordt de gebruiker doorgewezen naar de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/registreren. Op deze pagina kan een gebruiker zich registreren door middel van het invullen van de velden. Nadat velden foutief zijn ingevuld en op de registreren knop wordt gedrukt komen er de volgende foutmeldingen naar voren:

   1. Het veld E-mail moet een geldig e-mailadres bevatten.
   2. Deze gebruikersnaam is al in gebruik
   3. Het nieuwe wachtwoord voldoet niet aan de eisen.
   4. De waarden die u heeft ingevoerd bij Wachtwoord en Bevestig Wachtwoord komen niet overeen De eerste foutmelding geeft aan dat het veld E-mail een juist e-mailadres moet bevatten. Echter heet het veld E-mail niet E-mail, maar E-mailadres. Daarnaast bevatten de overige teksten geen duidelijke beschrijving van de namen van de velden die foutief zijn ingevuld.
  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 24. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Zodra een gebruiker zijn e-mailadres heeft ingevuld bij nieuwe gebruiker op de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/inloggen wordt de gebruiker doorgewezen naar de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/registreren. Op deze pagina staan diverse invoervelden waaronder een veld genaamd E-mailadres. Het is aangeraden om een voorbeeld te tonen van hoe een e-mailadres eruit ziet. Dit vervolgens niet als placeholder, aangezien die verdwijnt zodra het invoerveld wordt gebruikt.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 25. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Zodra een gebruiker zijn e-mailadres heeft ingevuld bij nieuwe gebruiker op de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/inloggen wordt de gebruiker doorgewezen naar de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/registreren. Op deze pagina staan diverse invoervelden waaronder een veld genaamd E-mailadres. Wanneer deze fout is ingevuld wordt er een tekst vertoond dat het volgende aangeeft: “Het veld E-mail moet een geldig e-mailadres bevatten.”. Echter heeft de gebruiker een foutief e-mailadres ingevuld. Het is daarom aangeraden dat er ook een oplossing wordt geboden. Dit is hetzelfde geval als bij het wachtwoord waarin de tekst “Het nieuwe wachtwoord voldoet niet aan de eisen” wordt gegeven. Ook in deze tekst is geen advies aanwezig van hoe de gebruiker dit het beste kan doen

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 26. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Volgens de W3 validator (https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fede.raadsinformatie.nl%2F) bevat de website op sommige locaties fouten die negatieve invloed kunnen hebben op spraak/voorleessoftware. Zo bevat de pagina https://ede.raadsinformatie.nl/ bijvoorbeeld <div> elementen in <button> elementen, kloppen de href= parameters van diverse <a> elementen niet en zijn er koptekst elementen aanwezig in elementen waarbij dit niet mag. Op alle pagina’s komen bijzonder veel problemen naar voren volgens de w3 validator.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 27. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op alle onderzochte pagina’s bevindt zich een hamburger navigatiemenu op een kleiner beeldscherm. Een hamburgermenu dient normaliter een “role=’button’” parameter te ontvangen en het bijbehorende menu dat zichtbaar en onzichtbaar is een aria-expanded=”true/false”. De zoekbalk rechtsboven in het scherm dient ook een rol parameter te hebben op het <form> element dat hier omheen is gebouwd. Zo bevat de website op meerdere locaties onderdelen van de gebruikersinterface dat interacties mogelijk maakt, maar geen rol parameters bevatten om duidelijk te maken dat deze onderdelen interactief zijn.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 28. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina’s https://ede.raadsinformatie.nl/dossiers, https://ede.raadsinformatie.nl/zoeken?keywords=Zoeken&search=send&limit=10&sort=relevance&show_result=show_all, https://ede.raadsinformatie.nl/vergadering/21075#ai_396004 en andere, bevindt zich diverse filter functionaliteiten. Zodra een filter optie wordt geselecteerd verandert automatisch de getoonde inhoud. Echter wordt dit niet voorgelezen aangezien de parent element geen aria-live of status rol heeft ontvangen. Dit probleem komt ook voor op alle andere onderdelen van de gebruikersinterface zoals het hamburger navigatiemenu op kleinere schermen, de uitschuifbare filteronderdelen en de foutmeldingen op https://ede.raadsinformatie.nl/registreren.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Ede heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209