Verklaring van Dataregister van de Nederlandse Overheid

Status toegankelijkheid https://data.overheid.nl/

KOOP is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 12-01-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

KOOP streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Dataregister van de Nederlandse Overheid.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van KOOP is beschikbaar via de link https://www.overheid.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door KOOP gepubliceerde informatie blijkt dat de website Dataregister van de Nederlandse Overheid gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver KOOP is gevorderd met de toegankelijkheid van Dataregister van de Nederlandse Overheid en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-12-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van KOOP .
Functie: Manager Front-enddiensten.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 12-01-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via servicedesk@koop.overheid.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van KOOP

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Dataregister van de Nederlandse Overheid : voldoet gedeeltelijk

De website Dataregister van de Nederlandse Overheid is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens KOOP dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://askatticus.nl/reports/data.overheid.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart KOOP dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Soms is alternatieve tekst essentieel voor eindgebruikers om de pagina te kunnen bedienen, maar soms zit het in de weg. De alternatieve tekst die gebruikt wordt bij decoratieve iconen (Figuur 1) en foto's (Figuur 2) is dubbelop en biedt geen teogevoegde waarde. Als de alternatieve tekst leeg wordt gelaten (alt=""), maakt dit geen inbreuk op de gebruikerservaring.

  • Gevolg:

   Dubbel opgelezen alt-teksten

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik van een lege alternatieve tekst (alt=""). Het attribuut kan niet worden weggelaten. Het is verplicht en daarnaast kan weglaten er in sommige hulpsoftware voor zorgen dat de URL van de afbeelding in het geheel wordt voorgelezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina FAQ staan een aantal tussenkopjes, die niet zijn opgemaakt als kopjes.

  • Gevolg:

   Niet kunnen navigeren op kopregelstructuur

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik voor deze kopjes één van de heading-elementen (h1,h2, h3, h4, h5 of h6). Welk element het meest geschikt is, hangt af van wat het bovenliggende kopje is,

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de homepage staat een lijst van thema's, met daarboven de kop “Thema's”. De individuele thema's zijn in de HTML opgemaakt als koppen (h3-elementen), terwijl ze dat structureel gezien niet zijn. Een kop beschrijft wat er in een sectie staat. Deze links vervullen ten opzichte van de rest van het document een andere rol.

  • Gevolg:

   Verwarrend want geen kopregels

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De links zijn al opgemaakt in een lijst (ul-element met daarin li-elementen), dat is precies wat je hier zou verwachten. Verwijder de h3-elementen, en vervang ze door bijvoorbeeld div-elementen. Die hebben van zichzelf geen betekenis, en dat is goed, want de betekenis van deze structuur is al goed gevat doordat het als lijst is opgemaakt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   De velden voor persoonsgegevens die verschijnen bij het aanmaken van een nieuw account hebben geen attributen waarmee wordt duidelijk gemaakt wat voor soort gegevens het zijn.

   Ze gebruiken steeds input-elementen met type="text", zonder autocomplete attribuut.

  • Gevolg:

   Niet automatisch invulbaar wat gebruikers enorm kan helpen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Maak gebruik van het autocomplete-attribuut om aan te geven wat het doel van is van invoervelden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Wanneer het inlogformulier wordt verstuurd, maar er is geen gebruikersnaam of wachtwoord ingevuld, worden de invoervelden rood omlijnd.

  • Gevolg:

   Voor sommige gebruikers kan dit het lastig maken om het verschil te zien tussen correct en foutief ingevoerd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg een tekst toe wanneer deze velden niet (goed) zijn ingevuld, bijvoorbeeld “Gebruikersnaam niet ingevuld”.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Er wordt een gele outline gebruikt als focusindicator. Deze heeft onvoldoende contrast op zowel de blauwe achtergrond van de menubalk (2,78 : 1), als op de witte achtergrond (1,78:1).

  • Gevolg:

   Onvoldoende contrast voor kleurenblinden of slechtzienden of gebruikers van verouderde apparatuur.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik voor de focusindicator een kleur die meer contrast heeft met de achtergrond, minimaal 3 : 1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Wanneer de gebruiker over links hovert in blokken met een blauwe achtergrond, worden deze links lichtblauw. Deze kleur lichtblauw heeft onvoldoende contrast met de blauwe achtergrond.

  • Gevolg:

   Onvoldoende onderscheidbare links bij hover

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik voor de hoverstijl van deze links een kleur die een contrast van minimaal 4.5 : 1 met de achtergrond heeft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Wanneer een gebruiker bij een zoekresultaat inzoomt, bijvoorbeeld op 120%, kan het zoekveld soms over de naam van het soort data vallen, waardoor deze niet leesbaar is.

  • Gevolg:

   Tekst onleesbaar bij zoomen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat de pagina responsive is, dus dat de tekst onder elkaar valt wanneer deze niet meer naast elkaar past.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De tabs op de pagina van een dataset kunnen niet worden bediend met het toetsenbord.

   Dit probleem is ook geconstateerd in:

   • custom dropdown bij het zoekveld
   • optiemenu taalkeuze bovenin de pagina
   • optiemenu “mijn profiel” bovenin de pagina
   • in- en uitklappen van de filters op de zoekresultatenpagina
  • Gevolg:

   Niet bruikbaar met toetsenbordnavigatie

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik binnen het li-element een button om de tabs zelf op te maken, en koppel het gedrag aan dit button-element. Eventueel kan ook een a-element worden gebruikt, dat in de href linkt naar het id van de sectie waarin de tabinhoud staat, zodat dit zonder CSS een lijstje links naar secties is. Zowel button-elementen als a-elementen werken standaard met het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op de inlogpagina is het voor zowel het Gebruikersnaam-veld als het Wachtwoord-veld mogelijk om middels het vraagteken-icoon meer informatie te verkrijgen over het veld. Met het toetsenbord is dit niet mogelijk.

  • Gevolg:

   Niet bereikbaar met toetsenbordnavigatie

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Verwijder het tabindex attribuut, om te zorgen dat dit element ook met toetsenbord kan worden bediend.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Bovenin de pagina staat een link “Direct naar zoeken”, maar die linkt naar een niet-bestaand element.

  • Gevolg:

   Gebruiker moet meer navigeren bij toetsenbordnavigatie dan nodig.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De link gaat naar #search, maar er is geen element met het ID search. Voeg dit ID toe aan het zoekveld, of pas de link aan om te zorgen dat die naar een bestaand ID linkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 12. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Wanneer de pagina in het Engels wordt bekeken, is de metadata nog steeds in het Nederlands. Dit wordt bovenin de pagina vermeld met “Warning message - The metadata of this dataset is written in Dutch”, maar in de code is geen indicatie gegeven van het taalverschil.

  • Gevolg:

   Taalwisselingen worden niet goed opgelezen door hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg op Nederlandstalige content in Engelstalige pagina's een lang="nl"-attribuut toe. Dit kan op het element geplaatst worden dat Nederlandstalige content bevat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In de zoekbox op de homepage staat een invoerveld en een knop “Zoeken”. Het invoerveld heeft geen programmatisch geassocieerd label.

  • Gevolg:

   Daardoor kunnen gebruikers van hulpsoftware dit veld mogelijk lastig of niet gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg een label-element toe met daarin tekst die beschrijft wat hier moet worden ingevoerd, bijvoorbeeld “Zoekterm”. Eventueel kan dit element visueel worden verborgen, zodat het alleen zichtbaar is voor gebruikers met hulptechnologieën.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die KOOP heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209