Verklaring van Helpdesk E-factureren

Status toegankelijkheid https://helpdesk-efactureren.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-04-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Helpdesk E-factureren.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is beschikbaar via de link https://rvo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Helpdesk E-factureren gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is gevorderd met de toegankelijkheid van Helpdesk E-factureren en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-04-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland .
Functie: Afdelingsmanager Klant.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-04-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via
toegankelijkheid@rvo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u
contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 07-04-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Helpdesk E-factureren : voldoet gedeeltelijk

De website Helpdesk E-factureren is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://kennisdelen.rvo.nl/files/view/cc91e6d7-2247-4271-88af-5ad5b53983ef/toegankelijkheid.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's heeft de banner van de rijksoverheid de alt-tekst "Home", hetgeen weinig zegt over de afbeelding zelf. Vervang deze tekst door iets in de trant van: "Logo overheidsorgaan x". Los van de toegankelijkheid vraag ik me af of hier de juiste rijkslintje is gekozen, zie https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/afzenderschap (ik verwacht dat jullie alleen een lintje of het lintje van RVO moeten hebben, o.b.v. de over ons pagina). Op de pagina https://www.helpdesk-efactureren.nl/hoe-kan-ik-e-factureren is een stappenplan weergegeven om te bepalen hoe men kan e-factureren, hier wordt in de alt-tekst (die vol staat met spelfouten) aangegeven dat deze later wordt toegelicht. Op de pagina wordt echter alleen de uitkomsten van de flowchart beschreven, niet de flowchart zelf. Voorzie van een juiste beschrijving (bijv. https://accessibility.psu.edu/images/flowcharts/) of laat de afbeelding weg.

  • Gevolg:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dit is zoals aangegeven niet overal het geval, waardoor bezoeker met een visuele beperking niet meekrijgt waarover een afbeelding gaat. Hiernaast worden er op dit moment decoratieve afbeeldingen van een alt-tekst voorzien, waardoor deze worden voorgelezen aan een gebruiker van hulp software. Dit is niet de bedoeling.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voorzie de (juiste) afbeeldingen van een alt-tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-04-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.helpdesk-efactureren.nl/ is er geen H1 header aanwezig terwijl er wel H2-headers zijn, zorg hier voor een duidelijke structuur (H1>H2 zoals gedaan op pagina: https://www.helpdesk-efactureren.nl/hoe-kan-ik-e-factureren). Op de pagina https://www.helpdesk-efactureren.nl/zoeken?query=Leveranciers komt dit probleem ook voor, maar dan H1>H3. Op de pagina https://www.helpdesk-efactureren.nl/ zijn de links: Boekhoud programma en Diginkoop momenteel opgemaakt met een H2 kop en blauwe kleur, dit is onduidelijk voor een bezoeker. persoonlijk zou ik de achterliggende links weghalen en de "normale" hyperlinks van de pagina's hier onder zetten.

  • Gevolg:

   Doordat de structuur van de pagina op dit moment niet helder is zal hulpsoftware bepaalde onderwerpen verkeerd voorlezen/benadrukken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg voor een correcte structuur en HTML-opbouw.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-04-2023
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.helpdesk-efactureren.nl/contact heeft het input veld voor de naam geen autocomplete functie voor de naam, is dit een ontwerpkeuze? Ik raad aan hier ook dit veld te auto-completen, het kan erg behulpzaam zijn voor beperkte gebruikers.

  • Gevolg:

   Momenteel kan hulpsoftware het formulier niet deels automatisch invullen of icoontjes tonen om te helpen bij het invullen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door het data-form-type="other" te veranderen naar data-form-type="name"

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-04-2023
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Al kort aangestipt bij 1.3.1, momenteel wordt er op de pagina https://www.helpdesk-efactureren.nl/ een tweetal H2 headers als link gepresenteerd door deze een blauwe kleur te geven. Mocht er gekozen worden dit niet aan te passen bij 1.3.1, dan moeten de links worden voorzien van een underlining die altijd zichtbaar is, niet alleen bij focus.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen moeite hebben om informatie te begrijpen als de kleuren niet duidelijk van elkander te onderscheiden zijn, of men afhankelijk is van enkel kleur (dus geen symbooltjes o.i.d.).

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat er gebruik wordt gemaakt van kleuren die goed van elkaar te onderscheiden zijn voor mensen met een visuele beperking. Maak naast de kleuren ook gebruik van symbooltjes of tekst ter verduidelijking.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-04-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op alle pagina's hebben de witte letters en oranje achtergrond van de chatbot een contrastwaarde van 3.24:1, dit is te laag voor kleine tekst. Dit kan voor zolang rijkshuisstijl geen nieuwe kleur goedkeurd worden opgelost door de titel van de chatbot dikgedrukt te maken en 14pixels groot (of groter) te houden, dan wordt deze niet afgekeurd. De oplossing verdient geen schoonheidsprijs, maar hij werkt. Ik raad aan een andere achtergrondkleur te kiezen met meer contrast. Hetzelfde geldt voor het streepje rechts bovenin, al denk ik dat een streepje (ook met voorgestelde oplossing) hier geen goede oplossing is.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking (zoals kleurenblindheid) kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast tussen de verschillende elementen te laag is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Verander de kleuren zodat deze wel de juiste contrastverhouding hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-04-2023
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.helpdesk-efactureren.nl/hoe-kan-ik-e-factureren is een stappenplan weergegeven om te bepalen hoe men kan e-factureren, deze informatie is momenteel niet toegankelijk voor bezoekers met een beperking.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst met HTML wordt geplaatst en niet op afbeeldingen. Gebruikers van hulpsoftware kunnen de inhoud niet meekrijgen nu.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat de tekst buiten de afbeelding op de pagina staat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-04-2023
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op alle pagina's is de website in principe onbruikbaar bij een ingezoomde modus (1280x1024 400% zoom) door de chatbot die wordt geopend. De pop-up van de chatbot is dusdanig groot er niets meer van de website te zien is, tenzij het chatbot scherm wordt gesloten. Naast het feit dat de chatbot erg groot is, schaalt het scherm niet goed mee waardoor de linkerkant van het scherm afvalt. Ook als de chatbot gesloten wordt, is de knop om de chatbot te openen nog erg aanwezig. Persoonlijk zou ik voor een toegankelijker alternatief gaan, waarbij de chatbot per default gesloten is en deze bij ingezoomde modus enkel als een icoontje aanwezig is.

  • Gevolg:

   Bij een ingezoomde modus is de website onbruikbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   UX en UI van de chatbot moet opnieuw worden uitgewerkt, hetgeen overigens al in de planning staat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-04-2023
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Momenteel is het onmogelijk om de chatbot te sluiten door gebruik te maken van het toetsenbord. Ook is openen van de chatbot niet mogelijk als deze is geminimaliseerd.

  • Gevolg:

   Bezoekers van de website die gebruik maken van een toetsenbord om te navigeren kunnen de pagina niet gebruiken zoals bedoeld.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat de pagina goed te bedienen is met enkel een toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-04-2023
 9. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   De waarschuwingen die worden weergegeven op de pagina https://www.helpdesk-efactureren.nl/contact verschijnen momenteel voor 6 seconden, dit is naar mijn mening te kort voor iedere gebruiker om de inhoud van de waarschuwing mee te krijgen. Om dit op te lossen kan worden gekozen om de waarschuwing permanent weer te geven, of de timer flink te verlengen.

  • Gevolg:

   Blinde en cognitief beperkte bezoekers kunnen door het verspringen van de teksten lastig meekrijgen wat de inhoud van een pagina is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat het voor een gebruiker mogelijk is om de tijd van de melding uit te zetten, aan te passen (tot ten minste tien keer de standaard tijdperiode) of te verlengen (minstens tien keer).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-04-2023
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is momenteel een functionaliteit aanwezig om direct naar de content te gaan middels een skiplink. De techniek is juist toegepast, maar ik zou hem uitbereiden naar in iedergeval de chatbot en mogelijk het zoekveld, de navigatiebalk/footer. Zie bijv. De skiplinks van https://agendalaadinfrastructuur.nl/default.aspx

  • Gevolg:

   Mensen die de muis niet kunnen gebruiken (blinden en mensen met een motorische beperking bijvoorbeeld) kunnen minder gemakkelijk door een pagina navigeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat de pagina voorzien wordt van skiplinks. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze de focus ontvangt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-04-2023
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's verspringt de focus na Over ons naar Contact, dit is onlogisch. De focus hoort van links naar rechts, boven naar onder te gaan. Hetzelfde geldt voor de focus naar de chatbot, eerst wordt er op de chatbot gefocust, daarna pas op de items in de footer.

  • Gevolg:

   Een gebruiker van een toetsenbord zal minder gemakkelijk door een webpagina kunnen navigeren, dit doordat de focus niet altijd op de juiste plek (volgorde) ligt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat de focus bij het gebruik van (bijvoorbeeld) een toetsenbord in de juiste volgorde verloopt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-04-2023
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's wordt met zowel het rijkslintje als de home-knop naar de home-pagina van de website gelinkt. Ik snap het, maar redundante links zijn onprettig voor beperkte bezoekers van een website. Ik zou er persoonlijk voor kiezen A) De home knop weg te laten of B) Het rijkslintje te laten linken naar het overheidsorgaan.

  • Gevolg:

   Redundante links zijn onprettig voor beperkte gebruikers, deze worden meermaals voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voorkom redundante links zo veel als mogelijk, indien dit een ontwerpkeuze is kan deze afwijking als n.v.t. worden gezien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-04-2023
 13. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Zie de opmerkingen bij 1.3.1 over de pagina structuur met headers. Op alle pagina's heeft de zoekbalk rechts bovenin de pagina geen juist label element meegekregen. Dit probleem komt ook voor bij de invoerbalk van de chatbot. Zie https://www.w3schools.com/tags/tag_label.asp.

  • Gevolg:

   Omdat velden geen juist label hebben meegekregen is het lastig voor gebruikers van hulpsoftware om bijvoorbeeld te benoemen welk veld ze willen selecteren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voorzie velden van correct label.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-04-2023
 14. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.helpdesk-efactureren.nl/contact worden de foutmeldingen in het Engels weergegeven, terwijl de algehele taal van de website Nederlands is. Ik kan de foutmeldingen en taal niet in de HTML-code terugvinden, maar hoor via de screenreader dat de foutmeldingen in het Engels worden voorgelezen. Op alle pagina's heeft de Home-knop in de navigatiebalk een Engelse tag meegekregen, nu zal spraaksoftware dit in het Nederlands proberen voor te lezen.

  • Gevolg:

   Doordat de tags niet de juiste taal-elementen bevatten, zal voorleessoftware de mist in gaan en de woorden verkeerd uitspreken.

  • Alternatief:

   geen.

  • Maatregel:

   Voeg de juiste taalwisseling-elementen toe in de tekst. of vertaal de taal naar het nederlands.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-04-2023
 15. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.helpdesk-efactureren.nl/contact hebben de velden geen placeholder, het lijkt me een goed idee om dit wel te doen voor bijv. Het telefoonnummer. Tevens lijkt het me handig om hier in de code vast te leggen welk format vereist is, nu wordt de input van enkel letters ook geaccepteerd. Op deze pagina is het ook mogelijk om lege formulieren te verzenden met alleen contactgegevens, is dat de bedoeling?

  • Gevolg:

   De gebruiker krijgt geen instructie voor het invullen van een invoerveld.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voorzie alle velden waarbij gebruikersinvoer vereist is van een label/instructie. Denk hiernaast na over de pagina, is het de bedoeling dat alle formulieren ingediend mogen worden?

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-04-2023
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's komen er fouten voor m.b.t. de opbouw van de HTML. Alle pagina's geven foutmeldingen weer als je ze door de https://validator.w3.org/nu/ heen haalt. Het beschrijven van de foutmeldingen Is niet zinvol, gezien deze ook op de pagina worden weergegeven. Zie als voorbeeld: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.helpdesk-efactureren.nl%2F. Ook de chatbot bevat een aantal fouten in de opbouw, maar deze worden niet weergegeven. De foutmeldingen worden wel zichtbaar als je de HTML kopieert en plakt in https://validator.w3.org/nu/#textarea.

  • Gevolg:

   De website kunnen niet juist worden geparsed. Hetgeen kan resulteren in hulpsoftware die vastloopt omdat deze niet begrijpt dat bepaalde gedeeltes van de HTML-code afgesloten/geopend zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voorzie de pagina's van de juiste tags en zorg dat de pagina's juist kunnen worden geparsed. Doe hierna een check op met de officiële W3C validator: validator.w3.org.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-04-2023
 17. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's wordt de gebruiker niet op de hoogte gebracht van nieuwe meldingen in de chatbot. Dit maakt dat deze onbruikbaar is gebruiker van spraaksoftware.

  • Gevolg:

   De status van de genoemde content kan op dit moment niet juist worden aangegeven aan een bezoeker van een website die gebruik maakt van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de gebruiker hier wel van op de hoogte wordt gesteld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-04-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209