Verklaring van MeeDoen Gooisemeren

Status toegankelijkheid https://www.meedoengooisemeren.nl/

Gemeente Gooise Meren is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Gooise Meren streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website MeeDoen Gooisemeren.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Gooise Meren is beschikbaar via de link https://gooisemeren.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Gooise Meren gepubliceerde informatie blijkt dat de website MeeDoen Gooisemeren gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Gooise Meren is gevorderd met de toegankelijkheid van MeeDoen Gooisemeren en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-12-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Gooise Meren .
Functie: Medewerker Versa Welzijn.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via mborawitz@versawelzijn.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Gooise Meren

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website MeeDoen Gooisemeren : voldoet gedeeltelijk

De website MeeDoen Gooisemeren is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Gooise Meren dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://gooisemeren.nl/fileadmin/toegankelijkheidsverklaring/WCAG_2.1_AA_voortgangsonderzoek_-_Meedoengooisemeren.nl_-_1.2__2_.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://gooisemeren.nl/fileadmin/toegankelijkheidsverklaring/WCAG_2.1_inspectie_www.meedoengooisemeren.nl_-_Niveau_AA_-_1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Gooise Meren dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meedoengooisemeren.nl/ staat onder de kop "Opzoek naar een maatje of maatje worden?" een foto van twee mensen die aan een tafel zitten. Het tekstalternatief voor deze foto is "Foto koffie". De foto is hier decoratief bedoeld en zou hier leeggelaten moeten worden.

   Het volgende is geconstateerd tijdens de herinspectie, maar is vergelijkbaar met eerder gevonden problemen die inmiddels zijn opgelost.

   Op pagina https://www.meedoengooisemeren.nl/webinar-herstel-de-verbinding-terugkijken/ staat een canvas-element met daarin een afbeelding met tekst over het webinar. Voor dit canvas-element is geen tekstalternatief beschikbaar.

   In het pdf-document https://www.meedoengooisemeren.nl/wp-content/uploads/2021/02/Client_Herstel.pdf is het logo toegevoegd als een achtergrondafbeelding. De voorleessoftware slaat deze belangrijke informatieve afbeelding over. De gebruiker van de voorleessoftware weet niet bij welke organisatie dit document hoort.

   Op de laatste pagina in het pdf-document https://www.meedoengooisemeren.nl/wp-content/uploads/2020/08/ikmaakruimte1.5.pdf is de handtekening als achtergrond toegevoegd. Deze informatie heeft geen tekstalternatief en is niet beschikbaar voor de gebruiker van voorleessoftware. De afbeeldingen die via het figure-element zijn toegevoegd op pagina’s 1 t/m 5 hebben geen alternatieve teksten. Deze afbeeldingen lijken decoratief te zijn en dienen als dusdanig te worden aangemerkt.

  • Gevolg:

   De pagina is voor een gebruiker met visuele beperkingen niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Financiële last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meedoengooisemeren.nl/meedoen-met-mindfulness/ staat een aantal kopjes. Sommige zijn correct opgemaakt met heading-element (bijv. h2), maar dat geldt niet voor alle kopjes. Het kopje 'Mindfulness Cursus voor “de smalle beurs” ' en volgende supkopjes zijn opgemaakt met een span-element en CSS. Belangrijk is dat ook hiervoor heading-element gebruikt worden, bijvoorbeeld een h3-element.

   Op pagina https://www.meedoengooisemeren.nl/nieuwsbrief/ is de eerste alinea opgemaakt met een strong-element. Hier dient CSS gebruikt te worden om deze tekst opvallende styling te geven.

   Op pagina https://www.meedoengooisemeren.nl/bijeenkomsten/webinar-herstel-de-verbinding/ staat een canvas-element waarin de inhoud van de pagina is opgenomen. Deze informatie is niet toegankelijk voor de voorleessoftware. Zie ook andere flyers op deze website. Voor dit succescriterium mag de presentatie niet anders zijn wanneer de pagina wordt voorgelezen door een schermlezer. Dit zou opgelost kunnen worden door deze informatie niet in een canvas-element aan te bieden, maar als standaard tekst en afbeeldingen op de webpagina.

   Het pdf-document op https://www.meedoengooisemeren.nl/mika/ heeft geen tags en daardoor is voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken, kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag, zoals semantische koppen en alternatieve teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Zonder codelaag kan de voorleessoftware de pdf-documenten niet (volledig) lezen waardoor de informatie in deze documenten niet toegankelijk is voor de gebruiker van hulpsoftware. De beste manier om de pdf’s toegankelijk te maken is het brondocument (Word) aan te passen en te exporteren met behoud van toegankelijkheidskenmerken.

   In het pdf-document https://www.meedoengooisemeren.nl/wp-content/uploads/2020/08/ikmaakruimte1.5.pdf worden in de codelaag geen koppen gebruikt. Zie bijvoorbeeld koppen op pagina 1: ‘#ikmaakruimte’ en ‘Waarom nu de allerlaatste?’. Deze koppen moeten als kopteksten worden opgemaakt.

  • Gevolg:

   De afbeeldingen zijn niet goed zichtbaar voor een gebruiker met visuele beperkingen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Financiële last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het pdf-document https://www.meedoengooisemeren.nl/wp-content/uploads/2020/08/ikmaakruimte1.5.pdf komt de volgorde van de tags in de code niet overeen met de volgorde van de elementen op de pagina. Na de kop en de eerste alinea komen alle afbeeldingen voor die visueel in dit document op pagina’s 2 t/m 5 staan. Dit is verwarrend voor mensen die een pijltoets gebruiken in de codelaag om van tag naar tag te navigeren.

  • Gevolg:

   De pagina is voor een gebruiker met visuele beperkingen niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Financiële last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meedoengooisemeren.nl/flyer-tandemmaatjes/ heeft de groene tekst in de PDF een te laag contrast van 1,9:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn omdat dit grote tekst betreft.

   Op pagina https://www.meedoengooisemeren.nl/bijeenkomsten/webinar-herstel-de-verbinding/ staat een flyer. De oranje zijkolom heeft witte tekst. Het kleurcontrast is 3,8:1. Dit geldt ook voor de oranje links in de tekst van de flyer.

   In het pdf-document https://www.meedoengooisemeren.nl/wp-content/uploads/2020/08/ikmaakruimte1.5.pdf komen teksten voor waarvan de tekstkleur niet voldoet aan de minimale eisen van 4,5:1. Op pagina 1 staat een rode tekst met kleurcontrast van 4,0:1. Deze rode kleur wordt op meerdere pagina’s gebruikt. Op pagina 3 staat een groene tekst (‘Het nieuws wordt (..)’). Het kleurcontrast is 3,6:1. Op pagina 4 staat een gele tekst (‘Dat zegt overigens niet (..)’) met kleurcontrast van 1,6:1.

   In het pdf-document https://www.meedoengooisemeren.nl/mika/ staat een paarse tekst op een blauwe achtergrond (‘Majoor Kampstraat (..)’). Het kleurcontrast is 2,6:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. In het midden van de pagina staat een blauw blok met zwarte tekst. Het kleurcontrast hier is 4,3:1. Dit moet ook minimaal 4,5:1 zijn. Voor de zwarte tekst in het eerste blauwe blok, bovenaan de pagina geldt een minimale eis van 3,0:1 omdat het een grote tekst is.

  • Gevolg:

   De pagina is voor een gebruiker met visuele beperkingen niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Financiële last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als er met 200% wordt ingezoomd bij een resolutie van 1024x768, is er een knop om het menu te openen. Als het menu wordt geopend, is het onderste onderdeel niet in beeld. Het is niet mogelijk om deze in beeld te krijgen. Dit is een verlies van content en functionaliteit. https://www.meedoengooisemeren.nl/

  • Gevolg:

   De pagina is voor een gebruiker met visuele beperkingen niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Financiële last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 6. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meedoengooisemeren.nl/nieuwsbrief/ als een foutieve waarde in het e-mailveld wordt ingevuld, verschijnt een foutmelding die meteen weer verdwijnt. Het is niet mogelijk om de tijd waarin deze melding te zien is, te verlengen. Dit is een foutmelding van de browser. Dit kan opgelost worden door geen foutmeldingen van de browser te gebruiken, maar eigen foutmeldingen die blijven staan.

  • Gevolg:

   De pagina is voor een gebruiker met visuele beperkingen niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Financiële last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 7. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Het volgende is geconstateerd tijdens het voortgangsonderzoek.

   Op alle pagina's zijn er twee skiplinks die naar de content verwijzen. De eerste heet "Skip to content". De tweede heet "Ga naar inhoud". Op pagina https://www.meedoengooisemeren.nl/webinar-herstel-de-verbinding-terugkijken werkt de eerste skiplink niet. De eerste skiplink moet altijd verwijzen naar de hoofdinhoud, zodat herhalende blokken overgeslagen kunnen worden. Dat is op deze pagina nu niet het geval. Sowieso is het verwarrend dat er twee dezelfde links zijn.

   Geadviseerd wordt om de skiplinks altijd naar het main-element met id="main" te laten verwijzen. Dit element is altijd aanwezig. Dit element moet dan wel een tabindex="-1" attribuut krijgen zodat hier naartoe gesprongen kan worden.

  • Gevolg:

   De pagina is voor een gebruiker met visuele beperkingen niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Financiële last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de volgende pdf-documenten is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn. Dit kan worden ingesteld via de bestandseigenschappen. Hier moet ook worden ingesteld dat de titel wordt getoond in de titelbalk en niet de bestandsnaam, zoals nu het geval is. Zie https://www.meedoengooisemeren.nl/mika/, https://www.meedoengooisemeren.nl/wp-content/uploads/2021/02/Client_Herstel.pdf en https://www.meedoengooisemeren.nl/wp-content/uploads/2020/08/ikmaakruimte1.5.pdf.

  • Gevolg:

   De pagina is voor een gebruiker met visuele beperkingen niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Financiële last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De cookiebanner die de onderliggende webpagina deels bedekt zit als laatste element in de Html-code waardoor een gebruiker eerst door alle interactieve elementen moet tabben om deze banner te kunnen afsluiten. Deze cookiebanner dient als eerste focus te krijgen. https://www.meedoengooisemeren.nl/

  • Gevolg:

   De pagina is voor een gebruiker met visuele beperkingen niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Financiële last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   In de linkerbovenhoek van de website staat een link die naar de homepagina verwijst. Deze link heeft geen tekst of alternatief om het linkdoel te geven. Hulpsoftware komt nu een lege link tegen en kan niet aan zijn gebruiker vertellen wat deze link doet. https://www.meedoengooisemeren.nl/

   Op pagina https://www.meedoengooisemeren.nl/ staat nog een leeg link achter: ‘Bussum en Naarden - kwinties’.

   Op pagina https://www.meedoengooisemeren.nl/bijeenkomsten/ staan meerdere links met ‘Meer weten’ als enige linktekst. Een gebruiker die een lijst met links genereert om zo de inhoud van de pagina te scannen weet niet waar deze links naartoe gaan. Hier zou een verborgen span-element aan de links toegevoegd kunnen worden met tekst die de bestemming van de link beschrijft.

  • Gevolg:

   De pagina is voor een gebruiker met visuele beperkingen niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Financiële last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 11. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Er is nu een zoekmachine aanwezig, dit is een goede tweede manier om pagina's te vinden. De pagina's kunnen gevonden worden met deze zoekmachine, alleen pagina https://www.meedoengooisemeren.nl/bijeenkomsten kan niet gevonden worden.

  • Gevolg:

   De pagina is voor een gebruiker met visuele beperkingen niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Financiële last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De toetsenbordfocus is nu op veel plekken zichtbaar, dat is een verbetering, complimenten hiervoor. Op sommige plekken is de focus echter nog niet zichtbaar. Er volgen een aantal voorbeelden, dit is geen volledig overzicht. Tussen de skiplink “Ga naar inhoud” en de link “Home” staat een verborgen link. Als de focus hierop staat, is het niet zichtbaar waar deze zich bevindt. In de footer staat het logo van Facebook, dit is een link. Het is niet zichtbaar als de focus hierop staat. Bij de invoervelden in de footer staat de knop “Inschrijven”, het is niet zichtbaar als de focus hier op staat. Na deze knop komt de focus op een aantal onzichtbare onderdelen, het is niet duidelijk waar de focus zich dan bevindt. Er kunnen meer problemen voorkomen. https://www.meedoengooisemeren.nl/

  • Gevolg:

   De pagina is voor een gebruiker met visuele beperkingen niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Financiële last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Er is een zoekmachine aanwezig, dat is goed. Als deze is opengeklapt, is er een zoekveld met de placeholdertekst “Zoek in deze website”. De naam van dit invoerveld die software kan bepalen is “Search for:” (door het onzichtbare label). De naam bevat nu de zichtbare tekst niet. Dit kan een probleem zijn voor mensen die spraaksofware gebruiken. Zij moeten de zichtbare tekst in kunnen spreken om een element te bedienen. Dit kan dus worden opgelost door het label aan te passen naar de zichtbare tekst. https://www.meedoengooisemeren.nl/

   Dit geldt ook voor de volgende situatie. Als de website bekeken wordt op een klein scherm, komt een menu knop in beeld om de zichtbaarheid van het hoofdmenu te schakelen. Deze knop heeft tekst ‘Menu’ in de gesloten staat en ‘Sluiten’ als het menu geopend is. In de code heeft deze knop steeds dezelfde tekst. Deze tekst komt van het aria-label dat alles overschrijft wat er onder valt: ‘Mobiel menu’. Als de zichtbare tekst “Sluiten” is, bevat de naam niet de zichtbare tekst. https://www.meedoengooisemeren.nl/.

  • Gevolg:

   De pagina is voor een gebruiker met visuele beperkingen niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Financiële last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 14. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Als op pagina https://www.meedoengooisemeren.nl/nieuwsbrief/ een foutieve waarde in het e-mailveld wordt ingevuld (bijvoorbeeld “a@a”), verschijnt de Engelse melding “Error: The email is invalid.” Conform dit succescriterium dienen deze foutmeldingen een taalwisseling te hebben. Nog beter is om deze foutmeldingen in het Nederlands te vertalen.Zie ook hetzelfde formulier dat in de footer staat, https://www.meedoengooisemeren.nl/.

  • Gevolg:

   De pagina is voor een gebruiker met visuele beperkingen niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Financiële last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meedoengooisemeren.nl/nieuwsbrief/ verschijnt een pop-up als foutmelding. Deze foutmelding voldoet niet omdat deze maar tijdelijk blijft staan (in Chrome en Edge) en omdat meldingen als “Vul dit veld in” en “Voer een e-mailadres in” (Firefox) instructies zijn. Alleen als er een waarde als ‘a@a’ wordt ingevuld, verschijnt er een goede foutmelding boven het formulier.Zie ook hetzelfde formulier dat in de footer staat. https://www.meedoengooisemeren.nl/

  • Gevolg:

   De pagina is voor een gebruiker met visuele beperkingen niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Financiële last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meedoengooisemeren.nl/bijeenkomsten/coach-cafe-thema-geest-geeft-lichaam-neemt/ op regel 742 als de paginabroncode wordt bekeken in een browser, staat een afsluitend p-element terwijl er geen beginnend p-element te vinden is. Zie ook regel 803 op deze pagina. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.meedoengooisemeren.nl/bijeenkomsten op regel 903 en 964, en op pagina https://www.meedoengooisemeren.nl/verhalen/ op regel 777 en 838.

  • Gevolg:

   De pagina is voor een gebruiker met visuele beperkingen niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Financiële last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt op een klein scherm, komt een menu knop in beeld om de zichtbaarheid van het hoofdmenu te schakelen. Deze knop heeft tekst ‘Menu’ in de gesloten staat en ‘Sluiten’ als het menu geopend is. Voor een ziende gebruiker is de status van dit onderdeel goed aangegeven. In de code heeft deze knop steeds dezelfde tekst. Deze tekst komt van het aria-label dat alles overschrijft wat er onder valt. Voor een blinde gebruiker van hulpsoftware verandert de status niet en blijft de knop ‘Mobiel menu’ heten. De statusverandering dient ook programmatisch te worden bepaald. https://www.meedoengooisemeren.nl/

   De lege logo link in de linkerbovenhoek van de website is een interactief element zonder toegankelijke naam. Alle bedieningselementen dienen een naam te hebben. Op de homepagina komen twee andere lege links voor: bij ‘Herstelactiviteiten’ en bij ‘Bussum en Naarden - kwinties’. https://www.meedoengooisemeren.nl/

   Er is een zoekmachine aanwezig, dat is goed. Deze kan worden in- en uitgeklapt door op de knop met de loep te klikken in het hoofdmenu. Software kan de status niet bepalen. Dit kan opgelost worden door een verborgen tekst toe te voegen of door een aria-expanded attribuut te gebruiken. https://www.meedoengooisemeren.nl/

  • Gevolg:

   De pagina is voor een gebruiker met visuele beperkingen niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Financiële last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 18. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Onder in de footer staat een formulier om in te schrijven voor de nieuwsbrief. Als bij het invoerveld voor het e-mailadres een ongeldige waarde wordt ingevuld (zoals "a@a"), verschijnt de foutmelding "Error: The email is invalid.". Dit is een statusbericht. Software moet kunnen bepalen dat dit statusbericht is verschenen op de pagina. Dat is nu niet het geval. Dit kan worden opgelost door aria-live="assertive" te gebruiken (of role="status"). Hulpsoftware kan dan de aandacht naar deze foutmelding brengen. Zie voor meer informatie over deze techniek https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19.

   Ook is er bij het verzenden van het formulier kort een wachtanimatie zichtbaar. Dit is ook een statusbericht en deze kan met aria-live="polite" of role="status" worden opgemaakt. Dit was niet goed te controleren omdat de wachtanimatie slechts kort in beeld is. Zie bijvoorbeeld onderaan de pagina https://www.meedoengooisemeren.nl/ en https://www.meedoengooisemeren.nl/nieuwsbrief/.

  • Gevolg:

   De pagina is voor een gebruiker met visuele beperkingen niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Financiële last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   De leverancier heeft het beheer van de website overgenomen, waarbij de website dusdanige tekortkomingen in toegankelijkheid vertoonde, dat de huidige leverancier niet in staat is deze te corrigeren.

  • Oorzaak:

   Incompetentie van de vorige bouwer.

  • Gevolg:

   Leverancier is niet in staat de fouten te herstellen.

  • Alternatief:

   De website zal opnieuw gebouwd moeten worden om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

  • Maatregel:

   Wanneer de website opnieuw wordt aanbesteed, wordt de toegankelijkheid in het programma van eisen meegenomen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De kosten voor herstel van de huidige website wegen niet op tegen de baten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025

Onevenredige last

Gemeente Gooise Meren geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Gemeente Gooise Meren nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209