Verklaring van Rijksfinanciën

Status toegankelijkheid https://www.rijksfinancien.nl/

KOOP is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 12-01-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

KOOP streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Rijksfinanciën.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van KOOP is beschikbaar via de link https://www.overheid.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door KOOP gepubliceerde informatie blijkt dat de website Rijksfinanciën gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver KOOP is gevorderd met de toegankelijkheid van Rijksfinanciën en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-12-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van KOOP .
Functie: Manager Front-enddiensten.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 12-01-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via servicedesk@koop.overheid.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van KOOP

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Rijksfinanciën : voldoet gedeeltelijk

De website Rijksfinanciën is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens KOOP dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://askatticus.nl/reports/rijksfinancien/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart KOOP dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo bovenaan de pagina, dat een link is naar de homepage, heeft als alternatieve tekst “Government logo | to homepage”. Dat is op zich goed, maar in de verkeerde taal.

   Er is voor blinde gebruikers geen toegankelijk alternatief voor de staafdiagrammen op de pagina “Premies en fiscaal”. Hoewel de data beschikaar is als export, is dit niet voldoende of gelijkwaardig.

   Op de pagina Fiscale regelingen staat naast “Toon alle regelingen” een icoon waarin drie stippen onder elkaar staan. Dit icoon is een img-element, waarop het verplichte alt-attribuut ontbreekt. Gebruik hier alt="", omdat de afbeelding decoratief is.

  • Gevolg:

   Onduidelijke linkteksten voor de gebruiker

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Maak op de Nederlandstalige pagina's gebruik van Nederlandstalige alternatieve teksten. Het zou ook beter zijn in plaats van | een komma te gebruiken. Gebruik bijvoorbeeld “logo Rijksoverheid, homepage”.

   Voeg onder elke kop een korte samenvatting in tekst toe, die dezelfde informatie bevat als de staafdiagrammen, bijvoorbeeld “6 miljard begroting, 10 miljard fiscaal, nul premie”.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   De toelichting bij de tabellen op de pagina “Meerjarig beeld” verwijst naar vormen in de tabel, zonder op een andere manier duidelijk te maken welke vormen wat voorstellen.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het niet duidelijk voor gebruikers van sommige hulptechnologieën. Blinde mensen zullen bijvoorbeeld het verschil in vorm niet kunnen waarnemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Plaats labels bij de vormen, zoals bij sommige andere grafieken is gedaan (het woord “realisatie” is daar bij de lijn toegevoegd).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Links in de lopende tekst, zoals de link “Link” in tabjes op de pagina Verzelstandigingen, zijn te onderscheiden doordat ze een andere kleur hebben dan de rest van de tekst. Er is echter geen andere manier dan kleur om het onderscheid te maken.

  • Gevolg:

   Niet bruikbaar voor kleurenblinde gebruikers

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Onderstreep de links of zorg dat ze op een andere manier opvallen dan alleen door kleur.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Er is voor de meeste interactieve elementen geen focusstijl gedefineerd. Daardoor wordt de focusstijl gebruikt die in de browser is ingebouwd. In bijvoorbeeld Firefox is dit een dun stippellijntje. Dit heeft onvoldoende contrast met de achtergrond, waardoor het voor veel gebruikers lastig is om te zien waar ze op dat moment zijn. Met name mensen die alleen hun toetsenbord gebruiken om te navigeren kunnen zo lastig zien waar ze zijn.

  • Gevolg:

   Niet bruikbaar voor toetsenbordgebruikers met een visuele beperking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik een duidelijke focusstijl die voldoende contrast heeft met de achtergrond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 5. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   De tooltip bij staafdiagrammen voldoet niet aan de eisen voor tooltips in WCAG succescriterium 1.4.13, op de volgende punten:

   • het is niet mogelijk de tooltip weg te halen zonder een muis te gebruiken, terwijl de tooltip wel over andere content valt en die dus tijdelijk onzichtbaar maakt
   • het is niet mogelijk om over de inhoud van de tooltip te hoveren, want die verdwijnt wanneer de gebruiker dit probeert
  • Gevolg:

   Content niet bruikbaar bij toetsenbordnavigatie

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat de tooltip kan worden verwijderd met bijvoorbeeld het toetsenbord of een knop. Zorg ook dat het mogelijk is om over de tekst te hoveren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Wie ver inzoomt of op een mobiele telefoon kijkt, ziet het blok “Visueel jaarverslag” met een zwarte tekst op een roze achtergrond. Het contrast tussen zwart en deze kleur roze is 3.67 : 1, en dat is onvoldoende.

  • Gevolg:

   Niet bruikbaar voor de meeste gebruikers door een te laag contrast

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik een andere tekstkleur of een andere achtergrondkleur, zodanig dat er minstens een contrast van 4.5 : 1 is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op de pagina Ombuigings- en intensiveringslijst staat een aantal staafdiagrammen. Wanneer de gebruiker op 200% inzoomt, overlappen in sommige van deze diagrammen de getallen in de legenda.

  • Gevolg:

   Daardoor zijn ze niet goed leesbaar bij zoom.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat zowel de staafdiagrammen als de teksten vergroten bij tekstvergroten, zodat de hoeveelheid beschikbare ruimte meegroeit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op de pagina “Verzelfstandigingen” is per ministerie te bekijken hoe budgetten verdeeld zijn over verschillende agentschappen en organen. Er in meer detail worden gekeken door een specifiek ministerie aan te klikken.

  • Gevolg:

   Deze interactiviteit werkt niet met enkel een toetsenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik van een button-element

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 9. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Dropdowns/selects “fase”, “jaar”, “uitleg of ontvangsten” op de pagina “Visuele begroting” hebben geen label dat uitlegt waar deze dropdowns voor kunnen worden gebruikt.

  • Gevolg:

   Formulier niet goed bruikbaar voor hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg labels toe, het liefst zichtbaar op de pagina, maar in ieder geval in de broncode, die duidelijk uitleggen waar elke dropdown voor is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Bovenaan elke pagina staat een zoekveld. Wanneer de zoekknop focus heeft, is dit niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Niet bruikbaar voor toetsenbordnavigatie

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Verwijder de declaratie outline: 0, zodat de focusstijl niet meer uitgezet is. Zorg ook voor een goede focusstijl, zodat niet de standaardstijl wordt gebruikt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 11. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De Engelstalige pagina is gemarkeerd als Nederlandstalig, op het <html>-element.

  • Gevolg:

   Niet bruikbaar met hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Taal aanpassen van de pagina of het contentdeel

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 12. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   In de navigatie is een link naar de Engelstalige website, met als naam “English”. In de HTML is niet aangegeven dat deze link in het Engels is.

  • Gevolg:

   Onduidelijk voor hulpsoftware die dit verkeerd zal voorlezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg de taal van de link toe aan de link, met lang="en" op de link.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 13. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op sommige pagina's, waaronder de homepage, komt twee keer een element voor met het id “edit-submit”. Het lijkt erop dat de eerste button alleen zichtbaar is op desktopbrowsers en de tweede alleen op mobiel. Toch is twee keer hetzelfde id niet toegestaan.

  • Gevolg:

   Mogelijke issues bij interactie

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik een ander id voor één van de buttons.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de pagina's onder “Verkiezingen en formatie 2021” staat naast elke variant een checkbox, waarmee de variant kan worden opgenomen in de selectie. Deze checkboxes zijn de HTML wel aan een label-element gekoppeld, maar dat element heeft geen inhoud. Daarmee hebben de checkboxes geen label.

  • Gevolg:

   Niet bruikbaar voor gebruikers van hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg een uniek label toe dat duidelijk beschrijft wat de gebruiker met de checkbox aan of uit kan zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die KOOP heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209