Verklaring van Wij zijn groen gezond en in beweging Nijmegen

Status toegankelijkheid https://www.ggibnijmegen.nl/

Gemeente Nijmegen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Nijmegen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Wij zijn groen gezond en in beweging Nijmegen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Nijmegen is beschikbaar via de link https://www.nijmegen.nl/toegankelijkheidsverklaringen/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Nijmegen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Wij zijn groen gezond en in beweging Nijmegen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Nijmegen is gevorderd met de toegankelijkheid van Wij zijn groen gezond en in beweging Nijmegen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 05-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Nijmegen .
Functie: Manager Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via teamonline@nijmegen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? U kunt een klacht indienen bij de gemeente Nijmegen of contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Nijmegen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Wij zijn groen gezond en in beweging Nijmegen : voldoet gedeeltelijk

De website Wij zijn groen gezond en in beweging Nijmegen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Nijmegen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.nijmegen.nl/toegankelijkheidsverklaringen/wij-zijn-groen-gezond-en-in-beweging-rapport-digitale-toegankelijkheid/?no_cache=1#c10773
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Nijmegen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:
   1. Het logo op iedere pagina heeft als toegankelijkheidsnaam "GGIB". Dit is niet voldoende omdat er tekst in het logo staat die mee moet worden genomen. Het advies is hier "Logo GGIB: Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen (home)" van te maken.

   2. Het icoontje van het huisje in de menubalk is zwart op de homepage en oranje op alle andere pagina's. De toegankelijkheidsnaam is in alle gevallen "Home" wat eigenlijk alleen klopt als je ook daadwerkelijk op de homepage bent. Ben je op een vervolgpagina zou het oranje huisje als toegankelijkheidsnaam "Naar homepage" moeten zijn

   3. Afbeelding op de homepage onder het menu (Valkhofpark) is decoratief en moet een alt-attribuut krijgen dat verder leeg is: alt="".

   4. Homepage en andere pagina's Als een afbeelding gebruikt wordt als hyperlink, zoals het geval is bij de logo's van de partners, dan is het van belang dat het alt-attribuut van de afbeelding als linkdoel fungeert. Het title-attribuut bij de link is alleen bedoeld voor aanvullende informatie. Als er geen aanvullende informatie nodig is, is het beter het title-attribuut achterwege te laten. Nu is zowel het alt-attribuut als de title gevuld met dezelfde tekst en wordt dit dubbel voorgelezen.

   Daarnaast is het advies om aan te geven dat klikken op de link betekent dat je naar een pagina gaat met informatie over de partner, niet naar de website van de partner (zoals je zou verwachten). Een goede alternatieve tekst zou zijn "Meer informatie over [naam partner]".

   Bij de logo's van de initiatiefnemers in de footer is het om dezelfde reden van belang aan te geven dat klikken op het logo betekent dat er een nieuw venster opent met de website van de initiatiefnemer. Het title -attribuut van de link kan dan worden "Website [naam initiatiefnemer] - opent in nieuw venster"

   1. Afbeelding van het hele team op https://www.ggibnijmegen.nl/de-beweging/wie-zijn-we is niet decoratief. De alternatieve tekst is nu "Wie zijn we". Het advies is hier "Groepsfoto stuurgroep en procesteam wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen" van te maken.

   2. Op de themapagina's zoals bijvoorbeeld https://www.ggibnijmegen.nl/themas/rookvrije-generatie zijn grote afbeeldingen direct naast de titel decoratief. Zij kunnen een alt="" meekrijgen.

   3. De afbeelding op pagina https://www.ggibnijmegen.nl/onderzoek/monitor-lpa heeft geen alternatieve tekst. Voeg een alt="xxx" toe die de afbeelding globaal omschrijft en voeg onder de afbeelding tekst toe die de infographic beschrijft zodat er een alternatief is.

   Het is aan te raden alle afbeeldingen op de website na te lopen en te beoordelen of de afbeelding decoratief is en een alt="" mee krijgt of dat de afbeelding informatief is en een beschrijvende alt-tekst mee moet krijgen.

   Advies: Op de homepage staan blauwe icoontjes naast tekst, direct onder de headerfoto. Dit zijn decoratieve icoontjes in het formaat svg. Deze zullen waarschijnlijk door hulpsoftware genegeerd worden, maar om hier helemaal zeker van te zijn is het advies het attribuut aria-hidden="true" toe te voegen zodat deze worden verborgen voor hulpsoftware.

   Ditzelfde advies geldt voor de tekeningen boven de stappen 1, 2 en 3. Ook dit zijn svg-bestanden die, om ze te verbergen voor hulpsoftware, aangevuld kunnen worden met het attribuut aria-hidden="true".

   De >> tekens tussen stap 1/2/3 kunnen ook voorzien worden van een aria-hidden="true" attribuut zodat ze verborgen worden voor hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen problemen ervaren omdat niet altijd duidelijk is wat er gebeurt als e op een link geklikt wordt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier en contentbeheerders gaan met de aanwijzingen in dit rapport verbeteringen doorvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:
   1. Op iedere pagina staat rechts bovenaan een menu met items ('Nieuws", "Contact" etc). Dit menu is opgemaakt als ongeordende lijst <ul> met role="list". Als dit gebruikt wordt, moeten de items van de lijst verplicht opgemaakt worden met <li></li> óf de items moeten een role="listitem" krijgen. Zo niet, dan worden de items niet door hulpsoftware opgepakt.

   Dit geldt ook voor de selectie van de partners die op iedere pagina weergegeven worden. Hier wordt binnen een <div> een role="list" attribuut gebruikt terwijl er geen HTML code voor lijstitems wordt gebruikt.

   1. Vergelijkbaar hiermee is wat er op pagina https://www.ggibnijmegen.nl/onderzoek/monitor-lpa gebeurt. Hier is ook een lijstweergave, maar deze is met gewone tekst opgemaakt door middel van het -teken. Dit is fout en hier moet de opmaak voor lijstweergave worden gebruikt.

   2. Op de homepage wordt in drie stappen uitgelegd hoe je mee kunt doen. De icoontjes boven "Stap 1", "Stap 2" fungeren als link. Omdat in de tekst eronder woorden onderstreept zijn, denken mensen dat hier ook op geklikt kan worden. Dat kan alleen bij de onderstreping bij "Stap 3". Het advies is een heel aanklikbaar blok te maken van zowel het icoon, de koptekst en de tekst er onder.

   Advies: Over heel de website verspreid hebben contentmanagers woorden in lopende tekst opgemaakt als vet, of onderstreept met de insteek hier meer nadruk op te letten. Zij zijn zich er van bewust dat dit niet goed is en dit via het CSS moet worden ingeregeld. Zij gaan dit oppakken met de leverancier. Voorbeeld op pagina https://www.ggibnijmegen.nl/onderzoek/monitor-lpa het woord "rapport" als laatste woord van de alinea. Of op pagina https://www.ggibnijmegen.nl/contact#contactinformatie waar de tekst "Hoe kunnen we je helpen" opgemaakt is met <b> om de nadruk er op te leggen.

  • Gevolg:

   Door het niet goed inrichten van de HTML code ervaren mensen met hulpsoftware problemen met het navigeren door de website. Zie omschrijving hierboven.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier en contentbeheerders gaan met de aanwijzingen in dit rapport verbeteringen doorvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:
   1. Op pagina https://www.ggibnijmegen.nl/de-beweging/wie-zijn-we worden de personen van de stuurgroep gepresenteerd. De koptekst staat onder de foto. Voor mensen van hulpsoftware is het beter deze in de code boven de foto te plaatsen zodat zij bij het navigeren via koppen alle informatie die bij de kop hoort ook bij elkaar hebben.

   2: Op https://www.ggibnijmegen.nl/onderzoek/praktijkonderzoek gebeurt het zelfde met de voorbeelden van praktijkonderzoeken. De koptekst "Zet Vetlekker op de Kaart!" zou in de code als eerste element van het <article> element moeten staan zodat bij het navigeren via koppenstructuur duidelijk is dat ook de foto bij de kop hoort.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kan nu niet goed bepalen bij welke kop de informatie hoort.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat met de aanwijzingen in dit rapport verbeteringen doorvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In de formulieren van de website, zoals bijvoorbeeld op pagina https://www.ggibnijmegen.nl/contact#contactformulier, worden bij inputvelden attributen gebruikt die niet geschikt zijn voor hulpsoftware. Het betreft hier de attributen autocomplete="on" en autosuggest="off". Gebruik bij inputvelden de daarbij horende autocomplete-waarden zoals autocomplete="email". Een compleet overzicht met gestandaardiseerde waardes is te vinden op de website van W3C.org: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes.

  • Gevolg:

   Bij formulieren kunnen gebruikers van hulpsoftware de formulieren minder goed gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat met de aanwijzingen in dit rapport verbeteringen doorvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:
   1. Links in lopende tekst hebben een blauwe kleur (#2E76AD) die onvoldoende contrast heeft met de omliggende tekst (#494947). De contrastratio is 1,9:1 waar dit 3:1 moet zijn. In het voorgesprek werd duidelijk dat contentbeheerders dit ook ontdekt hadden en zij hebben op de meeste plaatsen links in lopende tekst 'vet' gemaakt door <b> te gebruiken. De leverancier kan echter in het CSS de kleurwaardes dusdanig aanpassen dat de contrastratio voldoende is. Daarnaast is het advies om links in lopende tekst altijd te onderstrepen, niet alleen bij hover zoals nu het geval is.

   Let op: Op de homepage onder "Stap 1", "Stap 2" worden woorden onderstreept die (nog) niet als link zijn ingesteld. Ook dit wekt verwarring omdat mensen bij onderstreping in de tekst uitgaan van een te volgen link.

   1. Rechtsboven op iedere pagina staan drie letters A die samen 1 knop zijn. De toegankelijkheidsnaam van deze knop in zijn geheel, is meegegeven aan het title-attribuut van de <button>: "Increase text step by step". Dit is een Engelse tekst die niet door iedereen begrepen zal worden. Bovendien is er alleen een kleurverandering te zien om aan te geven op welk vergrootniveau je bent. Voor mensen die kleurenblind zijn valt deze kleur niet op.
  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen informatie missen door niet goed gebruik van contrast in tekst.

  • Alternatief:

   Daar waar de contentbeheerders dit signaleren passen zij de teksten aan door deze vet te maken. Dit geeft echter ruis in de onderliggende code

  • Maatregel:

   De leverancier gaat via CSS de kleurcombinaties dusdanig verbeteren dat deze voldoende contrast hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:
   1. Na klikken op 'Zoeken' staat er in het invulveld de tekst "Ik zoek...". Deze tekst verdwijnt zodra je begint te typen. Toch moet deze tekst ook voldoen aan de contrast-eisen. Als dit niet is ingesteld via CSS, bepaalt de browser de kleur van de tekst. Hierdoor kan deze, zoals nu het geval is, te weinig contrast krijgen.

   2. Het advies is via CSS het contrast te verhogen van hyperlinks in lopende tekst zoals bijvoorbeeld op pagina https://www.ggibnijmegen.nl/themas/aanvaardbaar-alcoholgebruik. Contentbeheerders maken de hyperlinks in lopende tekst nu vaak 'vet' via het element <strong> om de link duidelijker te maken. Dit mag niet omdat <strong> alleen gebruikt mag worden om iets nadruk te geven.

   3. De cookiemelding heeft witte tekst op een blauwe achtergrond (#378ACA). De contrastverhouding is te laag, namelijk 3,71:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

   4. De oranje tekst (#FF8100) in het kruimelpad heeft een te laag contrast met de witte achtergrond, namelijk 2,5:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

   5. Op pagina https://www.ggibnijmegen.nl/onderzoek/monitor-lpa staat een infographic waarbij het contrast te laag is als de tekst wit is en een blauwe achtergrond heeft, namelijk 3,78:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

   Het kan zijn dat de kleurencombinaties zoals hierboven benoemd ook op andere plaatsen op de website voorkomen.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen de website minder goed gebruiken,

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat de contrasten van kleuren aanpassen op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Bij een resolutie van 1280 x 1024 pixels en een vergroting van 200% valt tekst weg.

   1. Op de homepage staan onder de eerste kop en foto 4 teksten met iconen. Bij bovenstaande instelling zie je slechts 1 icoon met tekst. Andere teksten komen alleen naar voren als je swipet, maar dat moet je net weten. Beter is om ervoor te zorgen dat je navigatiepijltjes krijgt om de andere teksten te zien.

   2. Op de homepage staat nu 1 nieuwsbericht in plaats van 3. Informatie wordt gemist. Dit kan opgelost worden door middel van navigatiepijltjes, of het plaatsen van drie nieuwsberichten onder elkaar.

   Dit geldt ook voor het aantal partners dat getoond wordt. Vier in plaats van vijf.

   1. Bij andere pagina's dan de homepage ontbreekt het kruimelpad.

   2. Op https://www.ggibnijmegen.nl/nieuws gaat het niet goed met de volgorde van de nieuwsberichten die onder elkaar getoond worden.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruik maken van een afwijkende resolutie missen informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier past technische verbeteringen toe zodat ook bij een hoge resolutie alles benaderd kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 8. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.ggibnijmegen.nl/onderzoek/monitor-lpa staat een infographic met tekst. Omdat de tekstgrootte of -afstand niet aan te passen is, moet er gezorgd worden voor een toegankelijk alternatief zoals bijvoorbeeld het uitschrijven van de teksten (zie ook SC 1.1.1).

  • Gevolg:

   De informatie op de infographic wordt gemist door gebruikers van hulpsoftware of voor mensen die het lastig vinden de teksten op een afbeelding te lezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contentbeheer kan zorgen voor een toegankelijk alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:
   1. Dezelfde items zoals benoemd bij SC 1.4.4 vallen weg bij een resolutie van 320px breedte. Er is geen indicatie dat via swipen andere items te lezen zijn.

   2. De afbeelding met tekst op pagina https://www.ggibnijmegen.nl/onderzoek/monitor-lpa is niet meer leesbaar. Daarom het advies de resultaten uit te schrijven in tekst.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruik maken van een afwijkende resolutie missen informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat zorgen dat de website bij iedere resolutie goed leesbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:
   1. Op pagina https://www.ggibnijmegen.nl/onderzoek/praktijkonderzoek kan gefilterd worden op thema. In het donkergrijze vlak met de witte tekst "Selecteer thema" staat ook een lichter grijs driehoekje dat naar beneden wijst om een thema te selecteren. De contrastratio van dit teken is te laag ( 2,2:1 waar dit 3:1 moet zijn) waardoor mensen met een visuele beperking deze optie over het hoofd kunnen zien. Dit geldt ook voor andere pagina's waar op thema of type gefilterd kan worden.

   2. De scheidingstekens van het kruimelpad op de vervolgpagina's hebben een ">" als scheidingteken in de kleur #CCC. Deze kleur heeft een te laag contrast op de witte achtergrond en is daarom slecht zichtbaar voor mensen met een visuele beperking.

   3. Na klikken op 'Zoeken' komt een invulveld tevoorschijn met aan de rechterkant een oranje icoontje met een wit loepje. De contrastverhouding van deze kleur is te laag: 2,5:1 in plaats van 3:1

   4. Op de homepage staat in drie stappen uitgelegd hoe je in beweging komt voor een gezonder Nijmegen. Doordat er ">>" tekens tussen de stappen staan, lijkt het een proces te zijn, eerst stap 1, dan stap 2 en dan stap 3. Als dit zo is, dan hebben de ">>" tekens een functie en moet het contrast voldoende zijn. Dit is nu niet het geval. Het lichtgrijs (#F3F2EC) op wit heeft een contastratio van 1,1:1 waar dit voor iconen 3:1 moet zijn.

   5. Contrast van invoervelden is voldoende voor het formulier op pagina https://www.ggibnijmegen.nl/contact#contactformulier. Op pagina https://www.ggibnijmegen.nl/doe-mee/word-partner zijn de invoervelden lichtgrijs (#EAEAEA) wat een te laag contrast geeft met de witte achtergrond. Dit is een probleem voor mensen die slechtziend zijn. Als je klikt in het invoerveld komt een duidelijke zwarte rand om het invoerveld maar voor een slechtziend persoon moet nu gokken waar het invoerveld zich bevindt. Beter is een rand rond het invoerveld te plaatsen, niet pas als de focus op het veld komt.

   6. Het vinkje in formulieren, zoals bijvoorbeeld het formulier op pagina https://www.ggibnijmegen.nl/contact#contactformulier, waarmee men akkoord gaat met de privacyverklaring heeft te weinig contrast. Het groen (#BCCE0E) heeft een te lage contrastratio met het witte vinkje (1,8:1 waar dit 3:1 moet zijn) Het groen (#BCCE0E) heeft een te lage contrastratio met de donkerblauwe (#2E76AD) achtergrond (2,8:1 waar dit 3,0:1 moet zijn)

   7. In de privacyverklaring die via PDF gepresenteerd wordt, worden in lijsten oranje bullets gebruikt die een te laag contrast hebben met de witte achtergrond (2,74:1 waar dit 3,0:1 moet zijn)

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen informatie missen omdat er niet altijd goed rekening is gehouden met kleurcontrasten.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat de contrasten verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 11. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Als je met de muis over het menu-item "De beweging" gaat verschijnt er een submenu. Dit submenu moet gesloten kunnen worden zonder de muis te verplaatsen. Dat is nu niet het geval. Dit geldt ook voor de submenu's die verschijnen bij "Thema's" en "Onderzoek".

  • Gevolg:

   Het navigeren wordt hierdoor lastiger.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het advies is in te bouwen dat met de knop 'Escape' het submenu gesloten kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:
   1. Op https://www.ggibnijmegen.nl/themas/aanvaardbaar-alcoholgebruik staan gerelateerd aan dit thema tabbladen; "Nieuws", "Onderzoeken" en "Inspiratie". Je kunt met het toetsenbord niet wisselen van tabblad.

   2. Op pagina https://www.ggibnijmegen.nl/onderzoek/monitor-lpa staat een knop "Bekijk alle items". Hiermee kunnen eventueel toegepaste filters worden uitgezet. Deze knop werkt wel met de muis (de filters worden dan gereset), maar werkt niet met het toetsenbord. Het <a> element heeft geen 'href'-attribuut en hierdoor kan er geen focus komen op dit element. Ditzelfde probleem doet zich voor op pagina: https://www.ggibnijmegen.nl/onderzoek/onderzoeksnetwerk.

   Aandachtspunt: Als je door het hoofdmenu navigeert met het toetsenbord openen de submenu's onder "De beweging", "Thema's" en "Onderzoek" niet. Pas als je op de betreffende pagina bent zijn de menu-onderdelen te benaderen. Dit is niet heel erg gebruikersvriendelijk.

  • Gevolg:

   Mensen die navigeren met het toetsenbord ervaren problemen omdat de website niet goed is ingericht.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat hier een oplossing voor inbouwen zodat er wel goed genavigeerd kan worden met het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 13. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:
   1. Op de homepage staan onder de eerste kop en foto 4 teksten met iconen. Als je de website bekijkt in een resolutie van 1280 x 1024 en vergroot naar 200% dan verschijnen deze onderdelen in een soort carrousel en de tekst verspringt zonder dat je deze met een mechanisme kunt stoppen.
  • Gevolg:

   Mensen met een cognitieve beperking kunnen hierdoor afgeleid worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat er voor zorgen dat de beweging in de carrousel niet meer automatisch plaatsvindt. Er kunnen navigatieknoppen voor in de plaats komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 14. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De skiplink om herhaalde blokken content te omzeilen ontbreekt.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruiken van het toetsenbordn zullen iedere keer alle menu-items moeten doorlopen om bij de hoofdinhoud van de pagina te komen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat een skiplink inbouwen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:
   1. Iedere webpagina heeft een paginatitel, dat is goed. Advies: De homepage heeft nu als paginatitel; "Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen | Wij zijn groen gezond en in beweging Nijmegen". De websitenaam wordt nu voor de homepage twee keer voorgelezen voor mensen het hulpsoftware. Beter is om hier "Homepage | Wij zijn groen gezond en in beweging Nijmegen" van te maken.

   2. PDF bestanden moeten ook een titel hebben. Bij de getoetste PDF bestanden zoals de privacyverklaring en het sportakkoord ontbreekt de titel van het document (en ook andere documenteigenschappen).

   Het advies is de privacyverklaring als gewone webpagina te presenteren. Er is geen toegevoegde waarde aan een PDF document omdat er geen handtekening onder het document staat.

  • Gevolg:

   Door slechte of geen goede titels van webpagina's of documenten is het voor de gebruiker lastiger het doel of onderwerp te bepalen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contentbeheer gaat zorgen voor goede titels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 16. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als je de website voor het eerst bezoekt, verschijnt een cookiemelding. Die valt over andere content heen. De toetsenbordfocus moet dus eerst naar deze melding om hem te kunnen sluiten om zodoende de content er onder goed te kunnen lezen of bedienen. Dat is nu niet het geval.

  • Gevolg:

   Er valt tekst weg als je niet eerst de cookiemelding wegklikt .De focus komt niet op deze melding.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt de opdracht een aanpassing in de focusvolgorde te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:
   1. Op de homepage staan nieuwsberichten. In de HTML code van deze nieuwsberichten heeft de link een title-attribuut, de afbeelding een alternatieve tekst en het artikel een koptekst. Alle teksten zijn hetzelfde en worden ook als zodanig voorgelezen door hulpsoftware. Het title en alt attribuut kunnen worden verwijderd.

   Aandachtspunt: Op pagina https://www.ggibnijmegen.nl/contact#contactinformatie staat een e-mailadres: info@ggibnijmegen.nl. Dit e-mailadres is niet aanklikbaar.

  • Gevolg:

   Alternatieve tekst wordt te vaak voorgelezen voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat de overbodige alternatieve teksten verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 18. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:
   1. De kop op pagina https://www.ggibnijmegen.nl/onderzoek/monitor-lpa is "Monitor LPA". Pas uit de tekst blijkt dat LPA de afkorting is van Lokaal Preventieakkoord. Het is beter de uitgeschreven tekst als eerste in de kop te vermelden en daarna pas de afkorting LPA te gebruiken. Of maak als kop: "Monitor Lokaal Preventieakkoord (LPA)".

   Advies: In de formulieren die geplaatst zijn op de website waar naar een e-mailadres gevraagd wordt, is het zichtbare label "E-mail". Beter is om hier "E-mailadres" van te maken.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor alle gebruikers van de website.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contentbeheer kan hier een tekst aanpassing doorvoeren zodat meteen duidelijk is wat LPA betekent.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 19. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:
   1. Het logo op elke pagina fungeert als link. Dit logo bevat de tekst "wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen". Dit betekent dat de tekst terug moet komen in de toegankelijkheidsnaam van de link. Dat is nu niet het geval. De toegankelijkheidsnaam van de link bevat nu alleen de tekst uit het title attribuut van de link en dat is "GGIB"

   Dit geldt ook voor de logo's van de partners die op iedere pagina terugkomen. Als er tekst staat in het logo, moet deze ook worden meegenomen in de toegankelijkheidsnaam.

  • Gevolg:

   Het probleem is nu dat iemand die spraakbedieningssoftware gebruikt de link niet kan activeren door de zichtbare tekst te gebruiken in het spraakcommando. Deze tekst komt namelijk niet terug in de toegankelijkheidsnaam van de link.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit kan eenvoudig opgelost worden door de tekst "Logo GGIB: Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen (home)" op te nemen in de alternatieve tekst van de afbeelding. Deze tekst wordt dan ook deel van de linktekst en de linktekst bepaalt hier de toegankelijkheidsnaam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 20. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:
   1. De drie letters A rechtsboven in het menu op iedere pagina heeft een Engelstalige tekst als toegankelijkheidsnaam: "Increase text step by step". Dit is niet aangegeven met een lang="en" attribuut. Beter is het om Nederlandse tekst te gebruiken, dan is de taalaanduiding niet nodig.
  • Gevolg:

   Onduidelijk voor gebruikers van voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier kan de tekst aanpassen in het Nederlands.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 21. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   De volgende formulierpagina's zijn getoetst: https://www.ggibnijmegen.nl/contact#contactformulier en https://www.ggibnijmegen.nl/doe-mee/word-partner

   1. Als je het formulier helemaal leeg laat en klikt op verzenden komt er een floating field "Vul dit veld in". Deze melding wordt door de browser gegenereerd en is bedoeld voor het eerste niet ingevulde veld, maar omdat de melding floating is, is het niet duidelijk bij welk invoerveld deze foutmelding hoort. Als je scrollt blijft de foutmelding niet meer bij het betreffende veld staan en verdwijnt. Bovendien is "Vul dit veld in" niet echt een foutmelding maar een instructie. Gebruik liever geen foutmeldingen die door de browser gegenereerd worden maar maak deze zelf zodat je ook invloed hebt op de tekst.

   2. Foutmelding bij invoeren foutief e-mailadres "Voer een emailadres in" -> Dit is een instructie. Een goede foutmelding is bijvoorbeeld: "U heeft geen geldig e-mailadres ingevuld" eventueel aangevuld met een voorbeeld.

   3. De foutmelding bij niet aanvinken "Ik ga akkoord..." geeft geen goede foutmelding: "Vink dit vakje aan als u wilt doorgaan". Ook dit is een instructie, geen foutmelding.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor alle gebruikers.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier of contentbeheer kan zorgen voor goede foutmeldingen per invoerveld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 22. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:
   1. Bij formulieren op de website is het van belang dat mensen vooraf instructie krijgen als een bepaald formaat verwacht wordt zoals bij een e-mailadres en eventueel ook bij het veld voor het telefoonnummer. Deze instructie ontbreekt.

   Advies: het is duidelijker voor mensen als de uitleg van de betekenis van het *-teken bij formulieren zoals https://www.ggibnijmegen.nl/doe-mee/word-partner bovenaan het formulier komt te staan zodat mensen weten dat het om verplicht in te vullen velden gaat.

  • Gevolg:

   Onduidelijk welk formaat gebruikt moet worden voor alle gebruikers van het formulier

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contentbeheer gaat voor goede instructies zorgen. leverancier kan er voor zorgen dat de uitleg van het *-teken boven het formulier komt te staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 23. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op de homepage staan ID's die niet uniek zijn: rect-626ff7c5924da (2) layer-1-626ff7c5926fa (2) layer-1-626ff7c59364e (6) page-1-626ff7c59364e (6) fill-1-626ff7c59364e (6) layer-1-626ff8afd6efb (3) submit-search page-1-626ff7c592f6d mobile-menu-arrow-white-626ff7c592f6d fill-1-626ff7c592f6d

   De meeste browsers zullen hier mee om kunnen gaan maar hulpsoftware is vaak nog niet zo ver en dit kan fouten veroorzaken in het gebruik.

  • Gevolg:

   Als de ID's van elementen niet uniek zijn kan dit een probleem opleveren voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier kan deze dubbele ID's aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 24. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:
   1. Op de website staat op iedere pagina een selectie van de partners. Deze zijn opgemaakt via een <div> element met als role="list". Dan wordt een opsomming verwacht via <li>...</li> en die ontbreekt.

   2. Het broodkruimelpad, bijvoorbeeld op pagina https://www.ggibnijmegen.nl/doe-mee/word-partner wordt opgemaakt via een lijst <ul> met lijstitems <li>. Dit alles is omvat in een <div> element die als role="menu" heeft. Dit is niet voldoende om er ook een menu van te maken, je hebt dan ook meerdere elementen nodig zoals een role="menu-item". Een broodkruimelpad heeft dit ook niet nodig. Opmaken als lijst met lijst-items is voldoende.

   3. Op pagina https://www.ggibnijmegen.nl/contact#contactformulier heeft de knop om het formulier te verzenden een title attribuut title="aanvraag verzenden". Waarschijnlijk zal dit title attribuut sowieso genegeerd worden door hulpsoftware omdat de toegankelijkheidsnaam al binnen het <button> element staat. Om verwarring te voorkomen is het beter om dit attribuut te verwijderen.

   4. Op pagina https://www.ggibnijmegen.nl/onderzoek/monitor-lpa staat onder de filter een knop "Bekijk alle items". Deze knop is een interactief element maar de rol hiervan kan niet goed bepaald worden omdat het <a> element geen href-attribuut heeft.

  • Gevolg:

   Het onjuist gebruik van rollen bij componenten kan tot verwarring leiden voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat aanpassingen doorvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 25. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   De foutmelding die getoond wordt bij niet invullen van formuliervelden zoals bijvoorbeeld bij het contactformulier op pagina https://www.ggibnijmegen.nl/contact#contactformulier worden gegenereerd door de browser. Dit zijn geen goede statusmeldingen omdat de inhoud per browser verschilt.

  • Gevolg:

   De statusmeldingen zijn nu niet geprogrammeerd en de gebruikers is afhankelijk van hoe de browser deze weergeeft. Het kan zijn dat deze statusmelding hierdoor te weinig contrast heeft en zo niet zichtbaar is voor de gebruiker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier kan zelf statusmeldingen bouwen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Nijmegen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209