Verklaring van Toolkit Inclusie - Gebruiker Centraal

Status toegankelijkheid https://www.inclusie.gebruikercentraal.nl/

Stichting ICTU is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting ICTU streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Toolkit Inclusie - Gebruiker Centraal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting ICTU is beschikbaar via de link https://www.gebruikercentraal.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting ICTU gepubliceerde informatie blijkt dat de website Toolkit Inclusie - Gebruiker Centraal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting ICTU is gevorderd met de toegankelijkheid van Toolkit Inclusie - Gebruiker Centraal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting ICTU .
Functie: Projectleider Gebruiker Centraal.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gebruikercentraal.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Stichting ICTU

Deze website is een subsite van https://www.gebruikercentraal.nl en maakt gebruik van hetzelfde platform. Thema en techniek kan deels verschillen van de hoofdwebsite.

De mate waarop een (sub)site voldoet aan de eisen op gebied van toegankelijkheid verschilt per subsite. Daarom maken we voor de subsites aparte verklaringen met de verwijzing naar de toegankelijkheidsonderzoeken,  zodat we per subsite de toegankelijkheidsstatus kunnen tonen.
Naamgeving subsites: https://xxx.gebruikercentraal.nl 

Toegankelijkheid speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de website en subsites van Gebruiker Centraal. Wij toetsen bij nieuwe functionaliteiten ook op toegankelijkheid en waar nodig en mogelijk verbeteren we deze direct. 

In juli 2021 is de hoofdsite en een aantal toen bestaande subsites getest op toegankelijkheid voor wat betreft techniek en content. De issues uit deze onderzoeken zijn grotendeels opgelost en een aantal wordt meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe hoofdwebsite van Gebruiker Centraal, die naar verwachting eind 2022 live gaat. Daarna zullen ook de subsites worden voorzien van hetzelfde thema en techniek. 

Bij de ontwikkeling van de nieuwe hoofdwebsite testen we continue met gebruikers op gebruiksvriendelijkheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid. En laten we een toegankelijkheidscheck uitvoeren.

Dit onderzoek is in 2 onderdelen gedaan:

 • 1. techniek voor alle websites van Gebruiker Centraal. Issues die in dit rapport naar voren zijn gekomen, worden genoemd in de verklaring van Gebruikercentraal.nl. Deze worden opgelost voor de hoofdsite en alle subsites, omdat ze hetzelfde thema gebruiken.
 • 2. content, specifiek voor deze subsite.

De video's en PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Toolkit Inclusie - Gebruiker Centraal : voldoet gedeeltelijk

De website Toolkit Inclusie - Gebruiker Centraal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting ICTU dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/gebruikercentraal/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/inclusie.gebruikercentraal.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-08-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting ICTU dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 1 - Advies: Op de homepage zijn er SVG-afbeeldingen in een img-element geplaatst. Zonder een role="img" kan Safari en VoiceOver hier moeite mee hebben. Dit is een advies en is geen reden om op dit succescriterium af te keuren.

   Bevinding 2: De homepage bevat SVG-afbeeldingen (de iconen bij de stappen) zonder alternatieve tekst, die ook niet als decoratief zijn aangemerkt door ze onzichtbaar te maken met bijvoorbeeld aria-hidden. SVG-afbeeldingen worden door sommige screenreaders voorgelezen, wat verwarrend kan zijn voor screenreadergebruikers. Voeg een alternatieve tekst toe, bijvoorbeeld door de afbeelding rol toe te kennen en gebruik te maken van het alt-attribuut, of verberg ze voor screenreadergebruikers.

   Bevinding 3: Op pagina https://inclusie.gebruikercentraal.nl/over-de-toolkit-inclusie/wat-levert-het-op/ staan onder de tekst 'Veel stakeholders werden betrokken bij het proces. Zie hieronder het proces en de aanhaking van verschillende typen stakeholders om uitvoering, bewustwording, en leerlessen optimaal in te bedden in het project bij Lelystad & Zaanstad' drie afbeeldingen. Deze afbeeldingen hebben geen beschrijving waaruit de eerder genoemde informatie duidelijk wordt voor blinden en slechtzienden.

  • Gevolg:

   Niet geheel toegankelijk voor bezoekers die een screenreader gebruiken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 5: De namen en leeftijden onder de quotes op de homepage zijn opgemaakt met het strong-element. Het strong-element geeft nadruk aan enkele woorden of korte zinnen en heeft een semantische waarde, gebruik het daarom niet puur voor opmaak. Gebruik het b-element of CSS om een vergelijkbaar visueel effect te creëren. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op https://inclusie.gebruikercentraal.nl/doelgroepen/.

   Bevinding 6: De kleine kopjes op pagina https://inclusie.gebruikercentraal.nl/methode/dagboekstudie-cultural-probe/ zijn opgemaakt met <strong>. Gebruik voor koppen altijd het h-element, zodat de koppen opgenomen worden in de koppenlijst waarmee screenreadergebruikers over een pagina kunnen navigeren. Dit komt ook voor bij de tussenkopjes op pagina https://inclusie.gebruikercentraal.nl/over-de-toolkit-inclusie/wat-levert-het-op/.

   Bevinding 7: De informatie onder de kleine kopjes op pagina https://inclusie.gebruikercentraal.nl/methode/dagboekstudie-cultural-probe/ zien er visueel uit als lijst, maar zijn niet opgemaakt als lijst. Zorg ervoor dat screenreaders dezelfde informatie krijgen over de informatie op het scherm als zienden. Screenreadergebruikers krijgen dan voorgelezen uit hoeveel items een lijst bestaat en bij welk item ze nu zijn.

   Bevinding 8: De tekst 'aak gebruik van bestaande brieven, getest en gebruikt door gemeenten.' op pagina https://inclusie.gebruikercentraal.nl/toepassingen/richtlijnen-voor-het-ontwerpen-van-beeldbrieven/ is gehighlight, alsof deze tekst extra nadruk nodig heeft. Als dat zo is, dan moet die informatie ook beschikbaar zijn voor screenreadergebruikers. Gebruik bijvoorbeeld het em- of strong-element.

   Bevinding 9: In de tabel (voor opmaak) op pagina https://inclusie.gebruikercentraal.nl/over-de-toolkit-inclusie/wat-levert-het-op/ staan koppen die zijn opgemaakt met het strong-element. Gebruik echte koppen (met het h-element) of maak er een echte tabel van door de juiste tabelopmaak te gebruiken met tabelheaders en datacellen.

   Bevinding 10: Op pagina https://inclusie.gebruikercentraal.nl/over-de-toolkit-inclusie/wat-levert-het-op/ staat een geordende lijst, met daarin ongeordende lijsten die visueel geordende lijsten zijn. Zorg dat de lijsten die worden gecommuniceerd aan screenreadergebruikers overeen komen met wat zichtbaar is op de pagina.

   Bevinding 11: Op pagina https://inclusie.gebruikercentraal.nl/over-de-toolkit-inclusie/wat-levert-het-op zijn tabellen gebruik. Zorg voor het correct opmaken van koppen zodat de tabel ook begrijpelijk wordt voor bezoekers die met hulpsoftware de content lezen.

   Bevinding 12 - Techniek audit GC: Op de homepage van inclusie.gebruikercentraal.nl/ staan 3 voorbeelden van mensen uit de doelgroep. Het gaat hier om het citaat en de naam en leeftijd van de persoon. Het is beter zinnen bij de personen op te maken met het q-element. De naam en leeftijd van de personen zijn opgemaakt met strong. Het lijkt niet de bedoeling om de 3 namen extra nadruk te geven, maar meer een design-keuze. Gebruik daarom geen strong hier, maar maak de tekst vet via de stylesheet.

  • Gevolg:

   Door semantische waarde kan verwarring ontstaan bij bezoekers die gebruik maken van een screenreader. En ook de onjuiste opmaak van tabellen is verwarrend.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Codes, teksten en tabellen zijn aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 12: De PDF https://inclusie.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/24/2019/05/Autisme-DW-ontwerpen-voor-gebruikers-met-autismespectrumstoornis.pdf is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. De informatie op pagina https://inclusie.gebruikercentraal.nl/doelgroep/autisme/ is geen voldoende alternatief, aangezien de poster informatie bevat die niet terugkomt op deze pagina.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van een screenreader.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 13 - Advies: De koppenstructuur op de website is niet logisch. De koppen in de footer hebben bijvoorbeeld kopniveau 2. Dat geeft aan screenreadergebruikers, maar ook aan zoekmachines zoals Google, aan dat deze informatie even belangrijk is als de informatie over een h2-kop in een artikel. Maak gebruik van een logische koppenstructuur om de site toegankelijker te maken en beter vindbaar te zijn in zoekmachines.

   Bevinding 14 - Advies: Op pagina https://inclusie.gebruikercentraal.nl/over-de-toolkit-inclusie/wat-levert-het-op/ worden tabellen gebruikt voor opmaak. Dit is mogelijk verwarrend voor screenreadergebruikers, die een relatie verwachten tussen koppen en datacellen die er niet zijn. Gebruik role=presentation, of maak gebruik van CSS om de drie lijsten in afzonderlijke kolommen te plaatsen, om deze pagina toegankelijker te maken. Dit geldt ook voor de tabel op pagina https://inclusie.gebruikercentraal.nl/over-de-toolkit-inclusie/wat-levert-het-op/.

  • Gevolg:

   Door onjuist gebruik van koppenstructuur en opmaak kan verwarring ontstaan bij gebruikers met een screenreader.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Deze 2 bevindingen zijn geen reden om af te keuren, maar adviezen. Daarom zullen we ze wel op termijn opvolgen, wanneer we de site gaan upgraden naar een nieuw thema.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 2 - Techniek audit: In de footer zijn logo's geplaatst. Er ontbreekt tekst in Alt; zorg dat de kenmerken van het logo en de tekst in de ALTtekst terugkomt.

  • Gevolg:

   Mensen met screenreader krijgen niet alle informatie over het logo.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-06-2021
 6. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 4: De afbeeldingen in de PDF https://inclusie.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/24/2019/05/Autisme-DW-ontwerpen-voor-gebruikers-met-autismespectrumstoornis.pdf hebben geen alternatieve tekst. Zorg ervoor dat afbeeldingen die nodig zijn voor het begrijpen van de tekst, zoals de buttons, een beschrijvende alternatieve tekst hebben en dat andere afbeeldingen als artefact (decoratief) worden gemarkeerd. Daarnaast moeten de logo's een alternatieve tekst hebben met het woord 'Logo', de naam van de organisatie en eventuele andere tekst op de afbeelding. De informatie op pagina https://inclusie.gebruikercentraal.nl/doelgroep/autisme/ is geen voldoende alternatief, aangezien de poster informatie bevat die niet terugkomt op deze pagina.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van een screenreader.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 6 Techniek audit: Op pagina inclusie.gebruikercentraal.nl/doelgroep/ouderen/ is een groot blok genaamd 'Menu'. Deze kan gesloten worden. De knop hiervoor heet 'Close menu'. Geef de knop een duidelijke naam, bijvoorbeeld 'Sluit menu'.

  • Gevolg:

   Problemen voor screenreadergebruikers.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-08-2021
 8. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bevinding 15: De PDF https://inclusie.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/24/2019/05/Autisme-DW-ontwerpen-voor-gebruikers-met-autismespectrumstoornis.pdf voldoet niet aan dit succescriterium door het ontbreken van de (juiste) codes om de PDF te interpreteren.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van een screenreader.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

   Zie ook Techniek audit GC - Bevinding 18

  • Oorzaak:

   Bevinding 16: Het contrast van de witte (kleine) tekst op de oranje achtergrond op de homepage heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 4,3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Voor de koppen (grote tekst) is het contrast wel voldoende. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina https://inclusie.gebruikercentraal.nl/stap/2-verdiep-je-in-je-gebruikers/.

  • Gevolg:

   Niet goed leesbaar voor mensen met zichtproblemen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-09-2021
 10. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bevinding 17: Op de afbeeldingen op pagina https://inclusie.gebruikercentraal.nl/toepassingen/richtlijnen-voor-het-ontwerpen-van-digitale-formulieren/ staan tips en termen die verder niet voorkomen op de pagina. Bezoekers die tekst aanpassen, bijvoorbeeld door in te zoomen of contrast aan te passen, kunnen dat niet doen met afbeelding op tekst. Plaats deze tekst daarom ook als HTML-tekst op de pagina.

   Bevinding 18: Op pagina https://inclusie.gebruikercentraal.nl/over-de-toolkit-inclusie/wat-levert-het-op/ staan meerdere afbeeldingen met tekst, waarbij het niet essentieel is dat deze tekst als afbeelding getoond wordt. Plaats deze tekst, bijvoorbeeld de tekst op de afbeelding onder 'De volgende activiteiten worden momenteel op poten gezet door Gebruiker Centraal (vanuit een basisteam en een flexibel team).', als HTML-tekst op de pagina zodat blinden en slechtzienden ook toegang hebben tot deze informatie.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor iedereen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Teksten zijn toegevoegd aan de HTML. De afbeeldingen zijn daarom niet strikt noodzakelijk om alle informatie te krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-01-2022
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bevinding 19: Op pagina https://inclusie.gebruikercentraal.nl/stap/2-verdiep-je-in-je-gebruikers/ staan 5 pictogrammen in oranje cirkels. In de desktopversie staat een tekst onder deze afbeeldingen. Bij inzoomen verdwijnen de teksten en daarmee krijgen de klikbare pictogrammen ineens betekenis. Het contrst van de witte afbeeldingen op de oranje achtergrond is te laag. De contrastverhouding is 2,1:1 waar dit minimaal 3:1 moet zijn. Zorg voor voldoende contrast, of beter, zorg dat de teksten bij de pictogrammen zichtbaar blijven.

   Bevinding 20: Het contrast van de pijl die aangeeft dat na stap 4. Evalueer weer teruggegaan moet worden naar stap 2. Verdiep, op onder andere pagina https://inclusie.gebruikercentraal.nl/stap/2-verdiep-je-in-je-gebruikers/, heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,7:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Niet goed leesbaar voor mensen met slecht zicht of bij inzoomen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-09-2021
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Bevinding 21: De PDF https://inclusie.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/24/2019/05/Autisme-DW-ontwerpen-voor-gebruikers-met-autismespectrumstoornis.pdf heeft wel een titel, maar 'posters-toegankelijkheid-1.indd' is geen beschrijvende of toegankelijke naam. Voeg een goede toe en kies voor 'Weergave bij openen' voor 'Documenttitel' om dit probleem op te lossen. De informatie op pagina https://inclusie.gebruikercentraal.nl/doelgroep/autisme/ is geen voldoende alternatief, aangezien de poster informatie bevat die niet terugkomt op deze pagina.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van een screenreader.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 13. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bevinding 22: Er is geen taal ingesteld voor de PDF https://inclusie.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/24/2019/05/Autisme-DW-ontwerpen-voor-gebruikers-met-autismespectrumstoornis.pdf. Dat kan ertoe leiden dat screenreaders de PDF voorlezen in de eigen standaardtaal, bijvoorbeeld Engels, waardoor de tekst onverstaanbaar is voor de bezoeker. De informatie op pagina https://inclusie.gebruikercentraal.nl/doelgroep/autisme/ is geen voldoende alternatief, aangezien de poster informatie bevat die niet terugkomt op deze pagina.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van een screenreader.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De PDF's op de website worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 14. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 23: Het logo met de tekst 'INCLUSIE Ontwerp voor iedereen' is ook een link naar de homepage en bevat in de linktekst de tekst 'to the homepage'. Zorg dat instructies voor interactieve elementen in de hoofdtaal (Nederlands) van de pagina zijn (dat heeft hier de voorkeur), of geef een taalwissel aan.

  • Gevolg:

   Verwarring met screenreader en voorleesfunctie.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-09-2021
 15. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 24: Op pagina https://inclusie.gebruikercentraal.nl/over-de-toolkit-inclusie/wat-is-ontwerpen-voor-inclusie/ staan verschillende Engelse teksten onder 'Externe links'. Voor deze teksten moet een taalwissel worden aangegeven, zodat screenreaders de tekst in de juiste taal voorlezen. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina https://inclusie.gebruikercentraal.nl/stap/2-verdiep-je-in-je-gebruikers/.

  • Gevolg:

   Verwarring met screenreader en voorleesfunctie.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Taalwissel moet in de back-end worden ingebouwd, waarna we in de code de taalwissels kunnen aangeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Bevinding 25: Op de homepage geeft de W3-validator een melding van een div-element die niet afgelsoten wordt.

   Bevinding 26: Op pagina https://inclusie.gebruikercentraal.nl/methodes/ komen dubbele id's voor, namelijk id="ervaar-beperkingen". Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware. Zorg dat id's unieke waarden hebben op een pagina.

   Bevinding 27: Op pagina https://inclusie.gebruikercentraal.nl/over-de-toolkit-inclusie/wat-levert-het-op/ wordt meerdere keren een p-element afgesloten die niet geopend wordt.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van een screenreader, krijgen niet alles juist doorgegeven.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. De id's en codes zijn aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-09-2021
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bevinding 48 - Techniek audit GC: De stappen op de homepages van onderstaande websites hebben tabbladen waarbij niet duidelijk is hoeveel dit er zijn. Dit komt omdat de role=tab niet direct onder role=tablist staat. De screenreader geeft zo bij elke stap "Tabblad 1 van 1". Dit is op te lossen door de li's een role="presentation" te geven.

   Bevinding 49 - Techniek audit GC: De stappen op de homepages van onderstaande websites hebben tabbladen waarbij niet duidelijk is wanneer deze open- of dichtgevouwen zijn. Via de knop kan je content zichtbaar en onzichtbaar maken. Maak bijvoorbeeld gebruik van aria-expanded. Daarnaast zit er een aria-selected op de knop, die niet van status verandert. Deze is mogelijk overbodig(?).

  • Gevolg:

   Niet duidelijk hoeveel stappen er zijn voor mensen met een screenreader. En niet duidelijk wanneer ze dan open of dicht zijn.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aantal stappen en open en dicht menu moet duidelijk worden gemaakt. Hier wordt momenteel naar gekeken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting ICTU heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209