Verklaring van Programmatische Aanpak Grote Wateren

Status toegankelijkheid https://pagw.nl/

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Programmatische Aanpak Grote Wateren.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is beschikbaar via de link https://rvo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Programmatische Aanpak Grote Wateren gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is gevorderd met de toegankelijkheid van Programmatische Aanpak Grote Wateren en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-02-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland .
Functie: Afdelingsmanager Klant.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via Toegankelijkheid@rvo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 07-02-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Programmatische Aanpak Grote Wateren : voldoet gedeeltelijk

De website Programmatische Aanpak Grote Wateren is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://kennisdelen.rvo.nl/files/view/c63291c4-9540-4e1a-a3b0-621e1feac2a4/report-for-pagw.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-02-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Onder de kop "Projecten in de Zuidwestelijke Delta" op pagina https://www.pagw.nl/waar-we-werken/kaart is een kaart zichtbaar. De iconen op de kaart zijn bedienbaar met het toetsenbord, maar de iconen bevatten geen namen doordat de alt="" attributen leeg zijn. Op bijvoorbeeld de onderstaande pagina's zijn afbeeldingen met alt-tekst gevonden met een verkeerde of onvolledige waarde. Dit kan zijn omdat hier niet de volledige tekst in de afbeelding is meegenomen of omdat er een bestandsnaam wordt gebruikt. Gebruikers krijgen hierdoor niet de juiste informatie van de afbeelding mee. https://www.pagw.nl/binaries/pagw/documenten/publicaties/2017/11/28/factsheets-verkenning-grote-wateren/factsheet_rivieren_171128.pdf https://www.pagw.nl/binaries/pagw/documenten/publicaties/2017/11/28/factsheets-verkenning-grote-wateren/factsheet_ijsselmeer_171128.pdf https://www.pagw.nl/binaries/pagw/documenten/publicaties/2017/11/28/factsheets-verkenning-grote-wateren/factsheet_eems-dollard_171128.pdf

  • Gevolg:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dit is zoals aangegeven niet overal het geval, waardoor bezoeker met een visuele beperking niet meekrijgt waarover een afbeelding gaat. Hiernaast worden er op dit moment decoratieve afbeeldingen van een alt-tekst voorzien, waardoor deze worden voorgelezen aan een gebruiker van hulp software. Dit is niet de bedoeling.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voorzie de (juiste) afbeeldingen van een alt-tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video onder de kop "Meer informatie" op pagina https://www.pagw.nl/actueel/nieuws/2021/11/17/aandacht-voor-de-systeemopgave-rivieren-op-het-deltacongres bevat geen ondertiteling voor auditief beperkte mensen.

  • Gevolg:

   De video heeft geen ondertiteling en is dus niet te volgen voor bezoekers die doof of slechthorend zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voorzie de video van ondertiteling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina's zijn de H1-headers niet uniek. https://www.pagw.nl/, https://www.pagw.nl/publicaties, https://www.pagw.nl/waar-we-werken/waddengebied. Boven de kop "Vandaag werken aan een levende delta voor morgen" op pagina https://www.pagw.nl/ is een introductieparagraaf zichtbaar. De introductieparagraaf is volledig dik gedrukt gemaakt met behulp van het <strong> element, maar dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina's: https://www.pagw.nl/hoe-we-werken/herstel-getijdedynamiek, https://www.pagw.nl/hoe-we-werken/ontwikkelen-van-leefgebieden, https://www.pagw.nl/hoe-we-werken/natuurlijke-verbindingen, https://www.pagw.nl/waar-we-werken/grote-rivieren. Op de volgende pagina https://www.pagw.nl/binaries/pagw/documenten/publicaties/2017/11/28/factsheets-verkenning-grote-wateren/factsheet_rivieren_171128.pdf zijn teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Een kop moet altijd een heading-tag hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een heading-tag wordt opgemaakt wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Onder de kop "Projecten in de Zuidwestelijke Delta" op pagina https://www.pagw.nl/waar-we-werken/kaart is een kaart zichtbaar. Onder de kaart zijn alle locaties met een <h4> element beschreven. Een <h4> kop dient een kop te zijn met een content eronder. Op pagina 22 van PDF https://www.pagw.nl/binaries/pagw/documenten/publicaties/2017/11/28/factsheets-verkenning-grote-wateren/factsheet_ijsselmeer_171128.pdf zijn kolom- en rijkoppen van een tabel opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De koppen zijn dik gedrukt gemaakt door middel van bijvoorbeeld het <strong> element. Een kolom- of rijkop moet altijd het tabelkop element hebben: TH. Wanneer de koppen met een tabelkop element wordt opgemaakt, wordt de relatie tussen de koppen en datacellen ook overgedragen aan hulpsoftware. Dit komt bijvoorbeeld ook voor bij de PDF's: https://www.pagw.nl/binaries/pagw/documenten/publicaties/2017/11/28/factsheets-verkenning-grote-wateren/factsheet_eems-dollard_171128.pdf https://www.pagw.nl/binaries/pagw/documenten/publicaties/2017/11/28/factsheets-verkenning-grote-wateren/factsheet_rivieren_171128.pdf Op pagina 23 van bijvoorbeeld PDF https://www.pagw.nl/binaries/pagw/documenten/publicaties/2017/11/28/factsheets-verkenning-grote-wateren/factsheet_eems-dollard_171128.pdf komt een lijst voor die niet als lijst is gecodeerd. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <L><Li> wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Doordat de structuur van de pagina op dit moment niet helder is zal hulpsoftware bepaalde onderwerpen verkeerd voorlezen/benadrukken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg voor een correcte structuur en HTML-opbouw.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2023
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina 21 van PDF https://www.pagw.nl/binaries/pagw/documenten/publicaties/2017/11/28/factsheets-verkenning-grote-wateren/factsheet_ijsselmeer_171128.pdf wordt door middel van kleur aangegeven wat de status is van de Ecologische waterlichamen Kaderrichtlijn Water. Bezoekers met een visuele beperking zoals kleurenblindheid kunnen hierin geen onderscheid maken. Geef naast kleur een tweede hint zoals bijvoorbeeld schuingedrukte, of gestippelde vlakken. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina 23 en 24. Past dit voorgestelde mogelijke oplossing eventueel ook toe bij de afbeelding van pagina 25 waarbij de rivieren alleen zijn aangegeven door middel van kleur. Dit komt bijvoorbeeld ook voor bij de PDF's: https://www.pagw.nl/binaries/pagw/documenten/publicaties/2017/11/28/factsheets-verkenning-grote-wateren/factsheet_eems-dollard_171128.pdf https://www.pagw.nl/binaries/pagw/documenten/publicaties/2017/11/28/factsheets-verkenning-grote-wateren/factsheet_rivieren_171128.pdf

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen moeite hebben om informatie te begrijpen als de kleuren niet duidelijk van elkander te onderscheiden zijn, of men afhankelijk is van enkel kleur (dus geen symbooltjes o.i.d.).

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat er gebruik wordt gemaakt van kleuren die goed van elkaar te onderscheiden zijn voor mensen met een visuele beperking. Maak naast de kleuren ook gebruik van symbooltjes of tekst ter verduidelijking.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In de navigatiebalk en in de footer op pagina https://www.pagw.nl/ bevatten de witte teksten samen met de oranje achtergrond een contrastverhouding van 3.2:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking (zoals kleurenblindheid) kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast tussen de verschillende elementen te laag is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Verander de kleuren zodat deze wel de juiste contrastverhouding hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2023
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. Dit komt bijvoorbeeld voor bij de PDF's: https://www.pagw.nl/binaries/pagw/documenten/publicaties/2017/11/28/factsheets-verkenning-grote-wateren/factsheet_rivieren_171128.pdf, https://www.pagw.nl/binaries/pagw/documenten/publicaties/2017/11/28/factsheets-verkenning-grote-wateren/factsheet_ijsselmeer_171128.pdf, https://www.pagw.nl/binaries/pagw/documenten/publicaties/2017/11/28/factsheets-verkenning-grote-wateren/factsheet_eems-dollard_171128.pdf.

  • Gevolg:

   Door het gebrek aan een titel kunnen bezoekers met verschillende beperkingen minder goed meekrijgen waar zij zich op een pagina bevinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voorzie alle pagina's van een (juiste) titel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2023
 7. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het HTML-element is een verkeerde taalcode gegeven voor de taal van de pagina https://www.pagw.nl/english. Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware krijgen hierdoor de Engelstalige pagina in het Nederlandse taal voorgelezen.

  • Gevolg:

   De taal van de pagina kan niet worden bepaald door hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voorzie de HTML code van een lang attribuut bij het html-element. Dit attribuut moet dan de landcode van de taal bevatten. Hier dus lang="nl".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2023
 8. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Onder de kop "Projecten in de Zuidwestelijke Delta" op pagina https://www.pagw.nl/waar-we-werken/kaart is een kaart zichtbaar. De kaart bevat geen duidelijke naam dat het doel van de kaart beschrijft. Onder de kop "Projecten in de Zuidwestelijke Delta" op pagina https://www.pagw.nl/waar-we-werken/kaart is een kaart zichtbaar. De zoom-knoppen van de kaart is opgemaakt met <a> tag in plaats van een <button> element. Een <a> tag is immers bedoeld voor een link.

  • Gevolg:

   De naam van het component kan niet worden achterhaald door hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg een naam-attribuut toe aan het component.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209