Verklaring van Module Automatische Winstaangifte

Status toegankelijkheid https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/module-automatische-winstaangifte

Belastingdienst MKB is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Belastingdienst MKB streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Module Automatische Winstaangifte.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Belastingdienst MKB is beschikbaar via de link https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/digitale_toegankelijkheid/toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Belastingdienst MKB gepubliceerde informatie blijkt dat de website Module Automatische Winstaangifte gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Belastingdienst MKB is gevorderd met de toegankelijkheid van Module Automatische Winstaangifte en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-02-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Belastingdienst MKB .
Functie: Directeur MKB/Business Ontwikkeling.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Hebt u problemen bij het gebruik van deze website of mobiele applicatie, omdat deze niet voldoende toegankelijk is? Dan kunt u uw vraag of opmerking mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven. Bij Hoe kan ik een klacht indienen?leest u hoe u dit doet.

Wat kunt u van ons verwachten?
Hebt u een klachtenformulier of een brief met uw klacht naar ons gestuurd? Dan bellen wij u binnen een week, zodat u weet dat wij uw klacht hebben gekregen. Als we u niet kunnen bereiken, krijgt u een brief.

Hebt u een vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid?
Dan kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543. Wij helpen u graag verder.

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is behandeld?
Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman
 

Aanvullende informatie van Belastingdienst MKB

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Module Automatische Winstaangifte : voldoet gedeeltelijk

De website Module Automatische Winstaangifte is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Belastingdienst MKB dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/auditrapport-tgo041-1b1fd.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-01-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Belastingdienst MKB dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/year-overview/balance-assets staat in de linkerkolom de interactieve tekst “Starten” met daarnaast een vinkje met het tekstalternatief “check”. Daaronder staat de link “Winst- en verliesrekening (boekhouding)” met zo’n zelfde icoon. Door het gebruik van aria-label op de link wordt de inhoud van de link genegeerd door hulpsoftware. Het span-element met role=”img” wordt ook genegeerd door hulpsoftware door het gebruik van aria-hidden=”true”. De tekst “check” zelf geeft ook niet goed de betekenis van dit icoon aan, een tekst als “Afgerond” zou beter zijn. Een optie is om de tekst van het aria-label van deze links aan te passen, zodat alle visuele informatie beschikbaar is in die ene waarde. Let op: dat is geen oplossing voor “Starten”, omdat die geen rol en geen aria-label heeft. Op een pagina als https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/form/specificatie-schulden-omzetbelasting komt ook een probleem voor op het interactieve element “Vergelijken” (de span met role=”img” heeft aria-hidden=”true”) en wordt bij de link “Algemene vragen en gegevens” geen tekstalternatief voor het groene vinkje gegeven. Op pagina https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/download wordt alleen het groene vinkje naast “Starten” gepresenteerd als “check”, de andere drie vinkjes op deze pagina zijn niet beschikbaar voor hulpsoftware. Deze typen problemen komen op alle pagina's van de steekproef terug.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is inmiddels opgelost. Er wordt nu voldaan aan de richtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-02-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/form/priveonttrekkingen-natura-goederen zijn de kolomlabels “Omschrijving” tot en met “Overdrachtsprijs” onterecht opgemaakt met strong. Er zijn verschillende manieren om dit op te lossen. Doordat de onderstaande invoervelden allemaal een aria-label hebben is het een optie om deze teksten voor hulpsoftware te verbergen met aria-hidden=”true”, maar het zou ook voldoende zijn om deze teksten met CSS vetgedrukt te maken in plaats van met strong.

   Op pagina https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/check/profit-calculation is onterecht gebruik gemaakt van strong. De komen in beeld na het openklappen van “Privéonttrekkingen € 6.040”. In de eerste twee gevallen “Privéonttrekkingen in natura en goederen” en “Overige privéonttrekkingen” is het advies om een kop te gebruiken en in het geval van “Totaal Privéonttrekkingen” zou dat ook kunnen. Dit type probleem komt ook voor op https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/check/tax-profit. Het gaat daar ook om verschillende teksten in de uitklapbare componenten.

   De rekensom op pagina's zoals https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/year-overview/balance-liabilities is alleen te volgen als er niet twee bedragen op één regel staan. Op deze pagina is het niet mogelijk om te bepalen welke van de bedragen nu onder “Boekwaarde begin boekjaar” en onder “Boekwaarde einde boekjaar” staat. Die visuele informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware.

   Op pagina https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/year-overview/profit-and-loss-account staan na het uitklappen van "Overige bedrijfskosten" en "Andere kosten" de koppen “Debet” en “Credit” in beeld. De verticale presentatie van de bedragen heeft invloed op de betekenis en die informatie moet beschikbaar zijn voor hulpsoftware (of beschikbaar zijn in tekst). Op https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/year-overview/balance-assets komt dit ook voor onder “Immateriële vaste activa” met de teksten “Kosten van aanschaf of voortbrenging” en “Boekwaarde einde boekjaar”. Visueel is duidelijk onder welke tekst de bedragen vallen, maar dat is niet beschikbaar voor hulpsoftware, zie ook “Materiële vaste activa € 0,00” tot en met “Vorderingen € 0,00”.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is inmiddels opgelost. Er wordt nu voldaan aan de richtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-02-2022
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's is horizontaal scrollen gebruikt om content die niet past toch beschikbaar te maken. Het punt is dat het niet zomaar is toegestaan om deze oplossing te gebruiken voor content die niet past. Op pagina https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/form/specificatie-schulden-omzetbelasting is de tweedimensionale layout van de labels en invoervelden niet vereist voor het gebruik of de betekenis. Door de labels simpelweg boven de velden te plaatsen gaat er geen informatie verloren, daardoor is het niet toegestaan om horizontaal scrollen hier als oplossing te gebruiken. Dit geldt ook voor pagina's https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/form/privekosten-zakelijk-deel en https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/form/zakelijke-kosten-privedeel. Op pagina's als https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/form/priveonttrekkingen-natura-goederen, https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/form/overige-priveonttrekkingen en https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/form/niet-of-gedeeltelijk-aftrekbare-lasten is een soort visuele tabelweergave gebruikt om te voorkomen dat labels herhaald moeten worden. Die weergaven zijn in dit onderzoek beoordeeld als tabel waarin de tweedimensionale lay-out vereist is om geen verlies van informatie te krijgen.

  • Gevolg:

   De huidige oplossing is werkbaar. De afwijking is alleen van toepassing op apparaten met een klein scherm (bijvoorbeeld een mobiele telefoon). In bepaalde gevallen dient de gebruiker horizontaal te scrollen om bijvoorbeeld een veld in te vullen. Dit wordt voldoende aangegeven met de nodige animaties. Uit het rapport blijkt dat, wanneer het niet nodig is, horizontaal scrollen wordt afgekeurd. Het gevolg voor de gebruiker is dat diegene dient te scrollen in plaats van dat het direct in beeld is.

  • Alternatief:

   Op dit moment is het mogelijk/nodig om horizontaal te scrollen op de betreffende plaatsen van afkeuring.

  • Maatregel:

   We zijn voornemens naar een oplossing te kijken waarbij horizontaal scrollen niet meer nodig is. Ook op de plaatsen waar dit wel gebeurd maar niet afgekeurd wordt aan de hand van WCAG. Mocht dit niet lukken dan zullen we een gepaste oplossing voor de afgekeurde plaatsen doorvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 4. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/form/overige-priveonttrekkingen is het mogelijk om met een link een toegevoegde regel te verwijderen. Door hier een link te gebruiken is het nodig om de context van die link goed aan te geven om verwarring tussen regels te voorkomen. Het advies is om de naam van deze link aan te passen van “Verwijder regel” naar “Verwijder voorgaande regel”. Op die manier is de instructie niet alleen afhankelijk van de visuele presentatie (rechts van de invoeren) van deze link ook beschikbaar voor in de linktekst. Dit geldt ook voor dezelfde link op andere pagina's zoals https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/form/niet-of-gedeeltelijk-aftrekbare-lasten.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is inmiddels opgelost. Er wordt nu voldaan aan de richtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-02-2022
 5. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/year-overview/profit-and-loss-account is de toetsenbordfocus zes keer niet zichtbaar als deze op een visueel verborgen knop met het aria-label “Toon meer informatie” komt te staan. Visueel verborgen knoppen zoals deze mogen als zij niet in beeld staan geen focus krijgen. Het WAI-ARIA attribuut aria-hidden voorkomt niet dat het button-element in de visueel verborgen content toetsenbordfocus krijgt. Het gaat om de zichtbaarheid van de toetsenbordfocus zonder het aanvullend gebruik van hulpsoftware. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's zoals https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/year-overview/balance-assets, https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/year-overview/balance-liabilities, https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/check/profit-and-loss-account en meer. Op pagina https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/check/profit-calculation is de focus onder de kop “Privéonttrekkingen” vier keer niet zichtbaar als de in de steekproef aangegeven antwoorden worden aangehouden. Aria-hidden verbergt content alleen voor hulpsoftware en niet voor toetsenbord gebruikers, bijvoorbeeld display:none doet wel beide.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is inmiddels opgelost. Er wordt nu voldaan aan de richtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-02-2022
 6. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/year-overview/profit-and-loss-account staat bovenaan een vraagteken, die bij activatie aanvullende informatie laat zien over de link die ernaast staat. Dat vraagteken heeft geen naam en geen rol die beschikbaar is voor hulpsoftware. Het is een div-element met tabindex=”0”. Hieronder staat de knop "Opbrengsten € 14.490,00". Die knop (role=”button”) heeft alleen een status als deze knop is opengeklapt, het attribuut aria-expanded=”false” moet bij het laden van de pagina al aanwezig zijn om aan hulpsoftware aan te geven dat dit een uitklapbare knop is. Dat attribuut werkt dan ook meteen als het tekstalternatief voor het icoon in de vorm van de “v”. Na het uitklappen van die knop komt de knop "Opbrengsten uit leveringen en diensten € 14.490,00" in beeld die hetzelfde probleem heeft. Dit geldt voor alle knoppen van dit type op deze pagina. Het laatste geval is de knop "Overige buitengewone baten € 10,00". Dit type probleem komt ook voor op overige pagina's zoals https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/year-overview/balance-assets tot en met https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/check/profit-calculation. De uitgeklapte versie van deze knoppen voldoet wel.

   Op pagina https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/year-overview/balance-assets staan in de linkerkolom meerdere interactieve elementen die geen goede rol hebben. Het gaat op deze pagina om de elementen “Starten check” en “Vergelijken”. De elementen onder “Vergelijken” zijn wel goede links. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's zoals https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/year-overview/balance-liabilities tot en met https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/download. Op die laatste pagina gaat het om de elementen “Starten check” tot en met “Controleren”. Doordat “Klaarzetten” gevolgd wordt door de link “Klaarzetten” is die laatste niet afgekeurd.

   Op pagina https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/form/algemene-gegevens staan meerdere links met het aria-label “Meer informatie over dit invoer veld”. Die links hebben van te voren niet het attribuut aria-expanded=”false”. Het is voor gebruikers van hulpsoftware niet duidelijk dat het hier om een uitklapbare link gaat. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's zoals https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/form/specificatie-schulden-omzetbelasting tot en met https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/form/ondernemersaftrek.

   Op pagina https://vuecomponent.cloudseven.nl/awi-2498525/#/check/tax-profit staat voor de tekst “Ondernemingsvermogen einde boekjaar” een knop zonder naam en zonder status (vooraf). De inhoud van die div met role=”button” is met aria-hidden verborgen voor hulpsoftware waardoor deze knoppen geen naam hebben. Ook is er geen aria-expanded vooraf waardoor die status niet beschikbaar is voor hulpsoftware.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is inmiddels opgelost. Er wordt nu voldaan aan de richtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-02-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Belastingdienst MKB heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209