Verklaring van Pepredikanten.nl

Status toegankelijkheid https://www.pepredikanten.nl

Theologische Universiteit Kampen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-03-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Theologische Universiteit Kampen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Pepredikanten.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Theologische Universiteit Kampen is beschikbaar via de link https://www.tukampen.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Pepredikanten.nl van Theologische Universiteit Kampen voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-03-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Theologische Universiteit Kampen .
Functie: projectmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@pepredikanten.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Theologische Universiteit Kampen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Pepredikanten.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Pepredikanten.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar
 • Niet Oké. er is geen toegankelijkheidsonderzoek gepland

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

(onbekend is welke afwijkingen er zijn)

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Er is geen budget voor toegankelijkheid
  • Beschrijving van het issue:

   Enkele onderdelen van de toegankelijkheidseisen zijn op dit moment financieel niet haalbaar.

  • Oorzaak:

   Pepredikanten biedt online veel videolessen aan. Op dit moment is er niet de menskracht om deze video's te ondertitelen. Ook is er niet voldoende budget om dit uit te besteden. Ditzelfde geld voor de transcriptie van podcasts.

  • Gevolg:

   De meeste lessen op Pepredikanten.nl zijn niet voorzien van ondertiteling. De podcasts van Pepredikanten.nl zijn niet voorzien van een transcriptie.

  • Alternatief:

   Als een bezoeker van Pepredikanten.nl tegen toegankelijkheidsproblemen aanloopt, kan er altijd contact opgenomen worden via info@pepredikanten.nl. Er zal vervolgens gezocht worden naar een passende oplossing op maat.

  • Maatregel:

   Er wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor de financiering van ondertiteling van video's en transcriptie van podcasts. Voor toekomstige producties wordt het beleid in de budgettering rekening te houden met toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. We hebben nog een contract met een leverancier van een product dat niet toegankelijk is
  • Beschrijving van het issue:

   De huidige website voldoet niet aan de geldende toegankelijkheidseisen. Er staat een nieuwe website op de planning die hier wel aan zal voldoen.

  • Oorzaak:

   De huidige website is niet gebouwd met de geldende toegankelijkheidseisen als uitgangspunt. Het zou veel tijd en geld kosten om dit op korte termijn op te lossen. Op dit moment wordt onderzocht of er op termijn een nieuwe website komt, waarop Pepredikanten.nl met enkele andere onderdelen van de Theologische Universiteit geïntegreerd kan worden. Daarom is er voor gekozen de huidige website niet volledig aan te passen aan de toegankelijkheidseisen, maar in het proces naar een nieuwe website hier volledig rekening mee te houden.

  • Gevolg:

   De website van Pepredikanten.nl voldoet op dit moment niet aan de toegankelijkheidseisen.

  • Alternatief:

   Als een bezoeker van Pepredikanten.nl tegen toegankelijkheidsproblemen aanloopt, kan er altijd contact opgenomen worden via info@pepredikanten.nl. Er zal vervolgens gezocht worden naar een passende oplossing op maat.

  • Maatregel:

   Er wordt onderzocht of online integratie van verschillende onderdelen (waaronder Weetwatjegelooft.nl, Pepredikanten.nl en TUMagazine) van de Theologische Universiteit in de toekomst mogelijk is. Dit zal op termijn waarschijnlijk betekenen dat er voor deze geïntegreerde onderdelen een nieuwe website gebouwd wordt. In de selectie van een partij die dit gaat doen zal in hoge mate rekening worden gehouden met de toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 3. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Verschillende redacteuren van Pepredikanten.nl zijn niet op de hoogte van de geldende toegankelijkheidseisen.

  • Oorzaak:

   Tot op heden is er geen informatie over de geldende toegankelijkheidseisen aan de redacteuren van Pepredikanten.nl verstrekt.

  • Gevolg:

   In de meeste gevallen wordt bij publicatie van content op Pepredikanten.nl niet voldoende rekening gehouden met de geldende toegankelijkheidseisen.

  • Alternatief:

   Als een bezoeker van Pepredikanten.nl tegen toegankelijkheidsproblemen aanloopt, kan er altijd contact opgenomen worden via info@pepredikanten.nl. Er zal vervolgens gezocht worden naar een passende oplossing op maat.

  • Maatregel:

   Op korte termijn wordt een cursusmoment georganiseerd waarop de redacteuren van Pepredikanten.nl bewust worden gemaakt van de geldende toegankelijkheidsmaatregelen. Daarna zal tijdens vaste teamvergaderingen tijd worden gereserveerd voor de evaluatie van de ontwikkeling hierin.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Theologische Universiteit Kampen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209