Verklaring van Tref het in Oss

Status toegankelijkheid https://www.trefhetinoss.nl/

Gemeente Oss is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-05-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Oss streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Tref het in Oss.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Oss is beschikbaar via de link https://www.oss.nl/Toegankelijkheid/Toegankelijkheidsverklaringen.htm

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Oss gepubliceerde informatie blijkt dat de website Tref het in Oss gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Oss is gevorderd met de toegankelijkheid van Tref het in Oss en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Oss .
Functie: Beleidsregisseur Recreatie, Toerisme en Erfgoed Gemeente Oss.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-05-2022.

Feedback en contactgegevens

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@trefhetinoss.nl. 

Wat kun je van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging.
 • We informeren je over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is jouw verzoek binnen onze mogelijkheden afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met de manier waarop jouw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kun je contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Oss

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Tref het in Oss : voldoet gedeeltelijk

De website Tref het in Oss is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Oss dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://assets.citynavigator.nl/kuma-oss/uploads/media/62053ac836e9f/hercontrole-onderzoek-www-trefhetinoss-nl-wcag2-1-16-december-2021.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 16-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Oss dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/bij-ons-om-de-hoek/bij-ons-om-de-hoek-blog/rondje-historisch-kessel staat een (Vimeo) video. Om de video te kunnen starten is een div element interactief gemaakt met JavaScript. In dit div element zijn twee afbeeldingen te vinden, namelijk een afbeelding met de tekst "De Romeinse tempel van Kessel" en een (achtergrond-)afbeelding van een video startknop (driehoekje in rondje). De afbeelding die in de HTML code staat heeft nu een lege alternatieve tekst gekregen. Deze moet minimaal de tekst in de afbeelding bevatten en ook de functie aangeven, namelijk dat de video gestart kan worden.

  • Gevolg:

   De videospeler is niet goed met hulpsoftware te gebruiken. De afbeelding en de afspeelknop hebben geen alternatieve tekst.

  • Alternatief:

   De website biedt audiotranscriptie van de video.

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking bij een volgende technische update aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/bij-ons-om-de-hoek/bij-ons-om-de-hoek-blog/rondje-historisch-kessel staat een stuk hoofdcontent met visueel daaronder categorieën, tags en mogelijkheden om die content te delen. De leesvolgorde zou logisch zijn als deze opties direct na de landkaart er boven ook voorgelezen zou worden. Dat gebeurt nu echt niet. Na de content van de kaart met wandeling wordt eerst de informatie die in de rechterkolom staat voorgelezen met de informatie over Tanja Bongers. Dat is niet logisch. De categorieën en dergelijk horen niet bij haar informatie maar bij de informatie van de blog zelf en zou dus ook voorgelezen moeten worden direct na de hoofdcontent.

  • Gevolg:

   De blogs zijn niet goed met hulpsoftware te lezen. De leesvolgorde klopt dan niet.

  • Alternatief:

   Geen. Het template van de blogs voldoet in de basis niet aan de benodigde leesvolgorde in de broncode.

  • Maatregel:

   Er is een offerte opgevraagd wat het kost aan geld en tijd om de blogtemplate technisch aan te passen en de ruim 100 blogs opnieuw te vullen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Mogelijk. Er wordt navraag gedaan wat de kosten en tijdsinvestering worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Onderaan pagina https://www.trefhetinoss.nl/uitagenda staan cijfers waarmee naar andere zoekresultatenpagina's genavigeerd kan worden. Met een grijze achtergrondkleur bij de cijfers wordt aangegeven welke van deze cijfers 'actief' is en naar welke resultatenpagina je aan het kijken bent. Deze 'status' is nu visueel alleen door middel van kleur te herkennen. Er is geen andere visuele manier die dit duidelijk maakt. Ook het contrast van de grijze achtergrond en de niet-actieve achtergrondkleur (blauw) is te laag om als visueel alternatief te fungeren.

  • Gevolg:

   De website is niet goed te volgen door een gebruiker met een visuele beperking, doordat kleurcontrast soms onvoldoende is en er niet altijd een visueel alternatief is op welke pagina van een filter je bent.

  • Alternatief:

   Nog geen, in afwachting van de te nemen maatregelen.

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om een visueel alternatief te bieden in filters.

   Medio 2022 wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd, waarbij er beter contrast zal zijn. Note: de nieuwe kleuren zullen niet 100% voldoen aan de norm, omdat dit ten koste gaat van de frisheid van de kleuren.

   Ook is aan de ontwikkelaars gevraagd wat de mogelijkheden zijn van een contrastbutton.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De kleuren die nodig zijn voor een 100% contrastscore zijn niet fris genoeg. Daardoor zal de website minder aantrekkelijk zijn voor het merendeel van de bezoekers. Een toeristische website hoort op de eerste plaats aantrekkelijk en sprankelend te zijn. Dus op advies van de afdeling Vormgeving van de gemeente Oss kiezen we daarom voor kleuren die 3/4 voldoen. En zullen we op dit criterium dus nooit volledig gaan scoren. (wel wordt binnenkort een visueel alternatief aangeboden)
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/ staan witte teksten op een lichtblauwe achtergrond of licht blauwe teksten op een witte achtergrond. Het contrast hiervan is met 3,0:1 te laag. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn omdat dit normale tekst is (kleiner dan 24px). Voor groter tekst (groter of gelijk aan 24px) zou het contrast wel precies goed zijn. Dit contrast probleem komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/ staat ook een witte tekst "Blogs Bij ons om de hoek" om een heel licht blauwgroene achtergrond. Het contrast is met 1,6:1 te laag. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn (want het is grote tekst).

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/plan-je-bezoek/bereikbaarheid staat witte tekst "Met de pont" op een lichtoranje achtergrond. Het contrast hiervan is met 1,9:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. De alinea met witte tekst eronder moet een contrast hebben van minimaal 4,5:1 op deze achtergrondkleur. Deze kleurcombinatie komt op meer pagina's voor waar hetzelfde contrast probleem zich dan voor doet.

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/uitagenda staan evenementen met een witte tekst "Geannuleerd" op een lichtgrijze achtergrond. Het contrast hiervan is met 2,4:1 te laag. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

   Onder de zoekresultaten staan cijfers van vervolgpagina's. De actieve pagina is een wit cijfer op een lichtgrijze achtergrond en heeft een contrast van 1,6:1.

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/dit-tref-je-in-oss/wandelen-en-fietsen/wandelen/wandelroutes/4251812312/wandelroute-over-d-n-dam-6-8-of-14-km-rond-ravenstein staan een aantal lichtgrijze teksten op een witte achtergrond. Het gaat om de afstand (14,0 km) en de links "Download route" en "Print route". Het contrast hiervan is respectievelijk 2,4:1 en 1,6:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Zo zijn meer soortgelijke contrastproblemen gevonden.

   Onderstaande is strikt genomen niet fout, maar kan beter.

   Als op pagina https://www.trefhetinoss.nl/ het menu wordt geopend verschijnt een modal venster met het menu. Om het menu te sluiten staat rechtsboven een lichtblauwe tekst "Sluiten" op een witte achtergrond. Het contrast hiervan is met 3,0:1 te laag. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Omdat er een ook lichtblauw sluit-icoon (X) bij staat en het contrast daarvan met 3,0:1 wel precies goed genoeg is is er een alternatief. Daarom wordt dit niet afgekeurd. Maar het zou wel beter zijn om het contrast van de tekst ook te laten voldoen.

   In het PDF document https://www.trefhetinoss.nl/uploads/media/5d6f699e0552d/flyer-maasmeander-treintje-2019.pdf komt lichtblauwe tekst voor op een witte achtergrond. Het contrast hiervan is met 2,6:1 te laag. Dit moet voor grote tekst minimaal 3,0:1 zijn en voor normale tekst minimaal 4,5:1.

  • Gevolg:

   De website is niet goed te volgen door een gebruiker met een visuele beperking, doordat kleurcontrast soms onvoldoende is.

  • Alternatief:

   Nog geen, in afwachting van nieuwe huisstijl.

  • Maatregel:

   Medio 2022 wordt het contrast beter door invoering nieuw huisstijl maar zal nooit 100% gaan scoren op dit criterium. Ook is aan de ontwikkelaars gevraagd wat de mogelijkheden zijn van een contrastbutton.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De kleuren die nodig zijn voor een 100% contrastscore zijn niet fris genoeg. Daardoor zal de website minder aantrekkelijk zijn voor het merendeel van de bezoekers. Een toeristische website is op de eerste plaats aantrekkelijk en sprankelend. Dus op advies van de afdeling Vormgeving van de gemeente Oss kiezen we daarom voor kleuren die 3/4 voldoen. En zullen we op dit criterium dus nooit volledig gaan scoren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% dan is niet alle informatie of functionaliteit nog (volledig) aanwezig. Hieronder een paar voorbeelden.

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/contact vallen een aantal linkteksten deels weg. Bijvoorbeeld de linktekst "Dit ontvangen we graag" wordt "Dit ontvangen ...". De tekst wordt hier afgekapt, maar dat is niet perse nodig. De layout laat ruimte om de tekst over twee regels te laten lopen. Is minder mooi misschien, maar dan blijft de informatie wel duidelijk voor slechtzienden. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/uitagenda/1072703588/music-sunday-met-pauline-en-mark staat een kaart onder de koptekst "In de buurt". Hierop staan vier groene vlakken met icoontjes. De teksten onder de icoontjes zijn niet meer zichtbaar. Ook dit is niet de bedoeling.

   Zo zijn meer voorbeelden gevonden van informatie die niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig is.

  • Gevolg:

   Bij inzoomen kan tekst wegvallen.

  • Alternatief:

   Nog geen, in afwachting van de te nemen maatregelen.

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking bij een volgende technische update aan te passen.

   Linktekstjes worden zo kort mogelijk gehouden, maar soms is dat niet voldoende. Voorop staat dat het doel van de link duidelijk blijft, en dan ontkom je soms niet aan langere linktekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website op een scherm met een breedte van 320 pixels wordt bekeken dan valt een deel van de informatie weg. In plaats van dat informatie wegvalt of afgebroken wordt moet er een 'reflow' optreden waarbij de informatie nog wel aanwezig is, maar de layout zich aanpast zodat alle informatie gewoon past binnen het scherm. En ook zonder dat er in twee richtingen gescrold hoeft te worden. Hieronder een paar voorbeelden.

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/ staat onderaan een linktekst "Bekijk de gehele UIT-agenda" die wordt afgebroken tot "Bekijk de gehele UIT-agen...". Een deel van de tekst valt dus (onnodig) weg.

   Bovenstaand probleem met het wegvallen van tekst komt op meer pagina's voor. Bijvoorbeeld ook op pagina https://www.trefhetinoss.nl/contact bij de linktekst "Dit ontvangen we graag". Dit wordt afgebroken tot "Dit ontvangen ...". Zo zijn meer soortgelijke voorbeelden gevonden.

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/maasmeanders moet er voor het menu horizontaal gescrold worden. Dit is ook niet de bedoeling.

   Zo zijn er meer soortgelijke voorbeelden gevonden.

  • Gevolg:

   Bij bepaalde resoluties kan tekst wegvallen of moet er in twee richtingen worden gescrold. Hierbij is de website minder prettig in gebruik.

  • Alternatief:

   Nog geen, in afwachting van de te nemen maatregelen.

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking bij een volgende technische update aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/ staan een aantal UIT-agenda tips. Links en rechts op de pagina zijn icoontjes te vinden van een pijl naar links (<) en naar rechts (>). Het contrast hiervan is op een witte achtergrond 1,6:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Het is beter om deze icoontjes een vaste achtergrondkleur te geven, zodat het contrast altijd goed genoeg kan zijn. Deze icoontjes komen op veel meer pagina's voor. Overal doet zich hetzelfde probleem voor.

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/bij-ons-om-de-hoek/bij-ons-om-de-hoek-blog/rondje-historisch-kessel staan verschillende sliders waarbij afbeeldingen automatisch wisselen. Het wisselen kan ook met de hand en daarvoor zijn pijltjes aanwezig. Deze icoontjes staan op een deel van de foto's. Als de foto's een lichte kleur hebben zijn de pijltjes niet goed te zien en is het contrast te laag. Het is dus beter om deze icoontjes ook een vaste achtergrondkleur te geven zodat het contrast van de pijltjes altijd goed genoeg gemaakt kan worden.Dit probleem doet zich niet alleen met de pijltjes voor, maar ook met de bolletjes die aangeven hoeveel afbeeldingen er gewisseld worden in de slider en welke actief is. Als de kleur van de afbeeldingen licht is, dan zijn ook deze niet goed te zien.

   Op de website is een aangepaste toetsenbordfocusindicator aanwezig. Deze bestaat uit een groene rand (Chrome) of een grijze rand (Firefox) die om een focusbaar interactief element komt te staan. Daarnaast verandert de achtergrondkleur van verschillende interactieve links ook vaak nog. Minimaal één van beide moet voldoende contrast hebben om gezien te kunnen worden door mensen die slechtziend zijn. Dat is in een aantal gevallen niet het geval. Hieronder een paar voorbeelden (voor Chrome, maar in Firefox treden soortgelijke problemen op). Voor de standaard browser focusindicator geldt overigens geen contrasteis en is dus altijd veilig.

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/ als de focus in de footer op de links staan is dit een groene gestippelde lijn. Deze groene stippels hebben een te laag contrast van 2,4:1 op de achtergrond. Dit komg op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   De website is niet goed te volgen en te gebruiken door een gebruiker met een visuele beperking, doordat kleurcontrast van de filters, de pijltjes om mee te sliden en de toetsenbordfocusindicator onvoldoende is.

  • Alternatief:

   Nog geen, in afwachting van de aanpassingen die gemaakt gaan worden wanneer de nieuwe huisstijl wordt doorgevoerd.

  • Maatregel:

   Medio 2022 wordt het contrast beter door invoering nieuw huisstijl. Dan worden ook de kleuren en het contrast van de interactieve elementen aangepast (dit staat los van de huisstijlkleuren).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Als alle stijlen worden toegepast uit dit succescriterium zijn niet alle teksten nog goed te lezen.

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/contact staat een link "Dit ontvangen we graag". De tekst "graag" past niet meer in de paarse balk en wordt afgebroken tot "g...". Hierdoor is de tekst minder duidelijk.

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/bij-ons-om-de-hoek staan een mintgroene aantal kaders met informatie. In deze kaders staan vetgedrukte kopteksten. Deze zijn niet overal meer goed en volledig te lezen. Dit gebeurt ook bij andere kopteksten waar dus delen van de teksten wegvallen.

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/bij-ons-om-de-hoek staan bij "ontmoet onze bloggers" de foto's gedeeltelijk over de namen heen. En niet alle "Meer over ..." links zijn nog goed te lezen.

   Zo zijn meer soortgelijke problemen gevonden bij het toepassen van de stijleigenschappen uit dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Linkjes of kopteksten kunnen worden afgebroken of zijn niet meer goed te lezen op bepaalde devices.

  • Alternatief:

   Nog geen, in afwachting van de te nemen maatregelen .

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking bij een volgende technische update aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op alle pagina's staat boven aan een menu. Als er over de onderdelen van het menu wordt gegaan met de muis of als deze toetsenbordfocus krijgen, klapt het menu uit. Deze content die onder hover of focus verschijnt, moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Het voldoet nu alleen aan de voorwaarden 'Aanwijsbaar' en 'Aanhouden'. De content voldoet niet aan de voorwaarde 'Sluiten', want er is geen manier om deze extra content te verbergen zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met de Escape-toets. https://www.trefhetinoss.nl/

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/uitagenda staat een filteroptie "Selecteer gebied". Als de muis hier op staat verschijnt extra content. Deze content is hoverable en persistent, maar niet dismissable. De content kan niet verborgen worden met bijvoorbeeld de Escape toets zonder de muisaanwijzer van de link "Selecteer gebied" te halen. Dat moet wel kunnen.

  • Gevolg:

   Het menu of extra content in een filter is niet goed met een toetsenbord te sluiten of te bedienen. Daardoor werkt de website niet prettig voor gebruikers die niet met een muis kunnen werken.

  • Alternatief:

   Nog geen, in afwachting van de te nemen maatregelen.

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking bij een volgende technische update aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/maasverhalen staat een YouTube video. In de videospeler van YouTube zijn sneltoetsen actief die met een enkel karakter werken. Bijvoorbeeld de letter "k" om de video af te spelen of te pauzeren. Of de letter "m" om het geluid te dempen of weer aan te zetten. Zo zijn meer sneltoetsen actief. Dit kan een probleem opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Dit kan onverwachte acties activeren als de focus binnen de video staat.Bij de YouTube videospeler kan dit eventueel opgelost worden door de parameter disablekb=1 toe te voegen aan de URI van de video in de HTML code.

  • Gevolg:

   Gebruikers die werken met spraakbediening kunnen gebruiksproblemen ondervinden bij het afspelen van video's.

  • Alternatief:

   Er is sowieso een audiotranscript op de website aanwezig van iedere video.

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking bij een volgende technische update aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het PDF document https://www.trefhetinoss.nl/uploads/media/5d6f699e0552d/flyer-maasmeander-treintje-2019.pdf heeft in de bestandseigenschappen geen titel gekregen en ook wordt de titel niet weergegeven in de vensterbalk (in plaats daarvan wordt de bestandsnaam weergegeven). De titel moet een omschrijving geven van de inhoud van het document.

   Het PDF document https://www.trefhetinoss.nl/uploads/media/6058a1f7c35de/ledenlijst-maasmeanders-jan-2021-blad2-1.pdf?token=/uploads/media/6058a1f7c35de/ledenlijst-maasmeanders-jan-2021-blad2-1.pdf heeft wel een goede titel gekregen in de bestandseigenschappen. Hier wordt alleen de titel van het document nog niet weergegeven in de titelbalk van het document.

  • Gevolg:

   Nama van PDF verschijnt niet in de titelbalk en daardoor is de PDF mogelijk minder goed te interpreteren door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Een aantal PDF's zijn op een aparte webpagina uitgeschreven. Verder wordt in de description verwezen naar de eigenaar van de PDF om daar meer informatie te halen over de inhoud van de PDF (folder).

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking (m.b.t. de titelbalk) bij een volgende technische update aan te passen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Tref het in Oss is een toeristisch website, waarop te downloaden folders, van bijv. routes of toeristische locaties, een belangrijk onderdeel zijn voor de aantrekkelijkheid en volledigheid van de website. Helaas beschikken de partners en de redactie van Tref het in Oss niet over de middelen (tijd, geld, software) om alle PDF's digitaal toegankelijk aan te leveren of na te bewerken of om alle folders op aparte webpagina's uit te gaan werken. Het is een keuze van alle partners samen om deze folders wel aan te blijven bieden op de website ondanks dat ze (voorlopig?) niet voldoen aan de toegankelijkheidseisen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als de focus in het menu is moet de focus ook in het menu blijven totdat het gesloten wordt. Dit gebeurt ook niet. Als iemand aan het eind van het menu verder gaat met de Tab-toets komt de toetsenbordfocus op de onderliggen en niet zichtbare webpagina terecht, waardoor niet duidelijk meer is waar de focus zich bevindt. De focus mag dus niet buiten het menu komen totdat een keuze is gemaakt of het menu gesloten is. https://www.trefhetinoss.nl/

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/bij-ons-om-de-hoek/bij-ons-om-de-hoek-blog/rondje-historisch-kessel staat een stuk hoofdcontent met visueel daaronder categorieën, tags en mogelijkheden om die content te delen. De toetsenbordvolgorde zou logisch zijn als de focus direct na de landkaart er boven naar deze opties zou gaan. Dat gebeurt nu echt niet. Na de content van de kaart met wandeling springt de toetsenbordfocus eerste naar de informatie die in de rechterkolom staat met de informatie over Tanja Bongers. Dat is niet logisch.

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/dit-tref-je-in-oss/wandelen-en-fietsen/wandelen/wandelroutes wordt in de focus volgorde na het menu de kaart eerst overgeslagen ook al staat deze visueel direct na de header met het menu. De focus gaat eerst naar de content onder de kaart en gaat pas na de kaart net voor de zoekresultaten. Dat is niet logisch. De focusvolgorde kan hier beter de visuele volgorde van de content volgen.

  • Gevolg:

   De website is voor gebruikers met hulpsoftware op dit punt niet altijd logisch te volgen.

  • Alternatief:

   Nog geen, in afwachting van de te nemen maatregelen.

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking bij een volgende technische update aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/plan-je-bezoek/bereikbaarheid is de toetsenbord focus niet zichtbaar als deze op de drie blokken staat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.

  • Gevolg:

   De website is voor mensen met een motorische beperking niet altijd goed te volgen doordat de focus op bepaalde pagina-elementen niet zichtbaar is.

  • Alternatief:

   Nog geen, in afwachting van de te nemen maatregelen.

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking bij een volgende technische update aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 3.2.1 - Bij focus [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/uitagenda bij het filter "Wanneer" een item focus krijgt wordt deze meteen toegepast, ook al wil je deze niet toepassen en wordt de pagina opnieuw geladen en de focus terug naar het begin van de pagina gezet. Er mag geen contextwijziging optreden als een element op de pagina de focus krijgt. Dit komt bij meerdere items voor.

  • Gevolg:

   De filters zijn voor gebruikers niet altijd prettig te gebruiken doordat er al contextwijziging optreedt voordat een keuze is gemaakt.

  • Alternatief:

   Nog geen, in afwachting van de te nemen maatregelen.

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking bij een volgende technische update aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/dit-tref-je-in-oss/wandelen-en-fietsen/wandelen/wandelroutes staan filtermogelijkheden. Onder andere om te sorteren. Als een keuze wordt gemaakt uit de lijst voor sorteren wordt de keuze ook direct uitgevoerd en treed een contextwijziging op doordat de pagina opnieuw geladen wordt. Hier kan beter gekozen worden om een aparte knop aan te bieden om de keuze te bevestigen en het formulier te versturen. Dat moet dus niet automatisch bij het maken van de keuze.

  • Gevolg:

   De sorteerfilters zijn voor gebruikers niet altijd prettig te gebruiken doordat er al contextwijziging optreedt voordat een keuze is gemaakt.

  • Alternatief:

   Nog geen, in afwachting van de te nemen maatregelen.

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking bij een volgende technische update aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/bij-ons-om-de-hoek/bij-ons-om-de-hoek-blog/rondje-historisch-kessel staat een (Vimeo) video. Om de video te kunnen starten staat er een knop. Deze knop heeft geen naam die door software te bepalen is.

   Op pagina https://www.trefhetinoss.nl/uitagenda zijn er fouten opgelost maar deze zijn nog niet goed waardoor de keuzes nog niet goed werken met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   De filter van de uitagenda en de videospeler, zijn nog niet goed met toetsenbord te bedienen.

  • Alternatief:

   Nog geen, in afwachting van de te nemen maatregelen.

   Voor alle video's is wel een audiotranscript aanwezig op de website.

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking bij een volgende technische update aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   We willen vooral dat onze website een aantrekkelijke toeristische website is. Daarbij horen bepaalde kleuren. De nieuwe huisstijl zal wel beter voldoen aan de WCAG 2.1. toegankelijkheid maar niet 4/4 scoren. Dit op basis van advies van de afdeling Vormgeving van Gemeente Oss, omdat een volledig aan de WCAG 2.1. aangepaste huisstijl visueel niet mooi/fris oogt.

  • Oorzaak:

   De keuze dat het aantrekkelijke en sprankelende van de toeristische website voorop blijft staan.

  • Gevolg:

   Niet overal zal volledig voldaan worden aan het juiste contrast wat voor websitebezoekers met een visuele beperking mogelijk een belemmering kan zijn in het gebruik van de website.

  • Alternatief:

   Als er gebruik maakt wordt van hulpsoftware dan kan de website alsnog voorgelezen worden aan de gebruiker. Mogelijkheden voor een contrastbutton worden onderzocht, maar is nog geen standaardmogelijkheid.

  • Maatregel:

   We onderzoeken de mogelijkheden om bezoekers te attenderen op het gebruik van hulpsoftware. We zullen zoveel mogelijk proberen om belangrijke tekst in voldoende contrasterende pageparts te zetten. ICT-support van het contentmanagementsysteem is gevraagd mee te denken over een doeltreffende contrastbutton.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Deels, want we zullen niet alles kunnen gaan doorvoeren op het gebied van contrast door de keuze van de huisstijl waarbij het frisse en aantrekkelijke voorop blijft staan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Om een aantrekkelijke website te bieden aan het grote merendeel van de bezoekers, zal op het gebied van de gekozen media wellicht ook gekozen worden voor niet wcag 2.1.-proof opties. Zoals de keuze om banners toch te laten sliden, toch video's te gebruiken die zijn aangeleverd door een partij die de middelen niet heeft deze volledig digitaal toegankelijk aan te leveren, en eventueel ook dito PDF's als deze niet op een alternatieve manier zijn aan te bieden op de website.

  • Oorzaak:

   Niet alle partijen beschikken over middelen om beeld, pdf en video digitaal toegankelijk aan te leveren. Tref het in Oss beschikt niet over de middelen en de tijd om dit na te bewerken. En het aanbieden van folders biedt meerwaarde voor een toeristische website.

  • Gevolg:

   Sommige media (video, folders) zullen voor mensen met een beperking niet volledig te bekijken zijn. We zullen hier zoveel mogelijk alternatieven voor bieden.

  • Alternatief:

   Uitgeschreven (audio)transcripties of de informatie uit folders op een andere manier op de website plaatsen. Ook verwijzen we door naar de organisatie die het beheer van de folder heeft, om daar meer informatie over de inhoud te vragen.

  • Maatregel:

   Wanneer de tijd het toe laat zullen de PDF's van de toeristische folders op een andere manier worden aangeboden of uitgeschreven worden op de website.

   Video's worden altijd met audiodescriptie aangeboden. Zelf toegevoegde ondertiteling is (nog) niet mogelijk.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Op dit moment hebben we niet de middelen, mankracht en tijd om alle toeristische folders digitaal toegankelijk te maken dan wel op een alternatieve manier aan te bieden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 3. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue:

   Bij het bouwen van de templates van Bij ons om de Hoek in 2020 is geen rekening gehouden met de eisen vanuit de WCAG 2.1. waardoor de leesvolgorde nu in de broncode niet goed is. (zie punt 1.3.2)

  • Oorzaak:

   Bij het bouwen van de templates van Bij ons om de Hoek in 2020 is geen rekening gehouden met de eisen vanuit de WCAG 2.1.

  • Gevolg:

   De blogs zijn door hulpsoftware niet in de juiste volgorde te lezen.

  • Alternatief:

   Nog geen. Hier wordt over nagedacht.

  • Maatregel:

   We zijn aan het afwegen of het financieel en qua tijd haalbaar is om de blog-templates technisch te laten aanpassen en opnieuw te vullen met tekst en media, wat wellicht nodig is. Het gaat om meer dan 100 blogs.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: We zijn aan het afwegen of het financieel en qua tijd haalbaar is om de blog-templates technisch te laten aanpassen en opnieuw te vullen met tekst en media, wat wellicht nodig is. Het gaat om meer dan 100 blogs.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025

Onevenredige last

Gemeente Oss geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Gemeente Oss nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209