Verklaring van Postkamer

Status toegankelijkheid https://postkamer.rechtspraak.minjus.nl

De Rechtspraak is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

De Rechtspraak streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Postkamer.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van De Rechtspraak is beschikbaar via de link https://www.rechtspraak.nl/paginas/toegankelijkheid.aspx

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door De Rechtspraak gepubliceerde informatie blijkt dat de website Postkamer gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver De Rechtspraak is gevorderd met de toegankelijkheid van Postkamer en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-07-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van De Rechtspraak .
Functie: Portefeuillehouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via digi.toegankelijkheid.ivo@rechtspraak.nl

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van De Rechtspraak

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-10-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Postkamer : voldoet gedeeltelijk

De website Postkamer is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens De Rechtspraak dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/toegankelijkheid/toegankelijkheidscheck-postkamer-20211216.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 16-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart De Rechtspraak dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden op document structuur. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan.

   De radiobuttons zijn niet gekoppeld aan het label (de vraag). Gebruik hiervoor een fieldset en legend. De legend is voor de vraag en in de fieldset staan de antwoorden. Dit komt op meerdere plekken voor waar dit soort radiobuttons worden gebruikt.

  • Gevolg:

   Door partijen aangeleverde stukken zijn mogelijk niet toegankelijk voor gebruikers van de postkamer. voor gebruikers van hulpsoftware is niet duidelijk wat de betekenis is van de verschillende radiobuttons

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Voor ontoegankelijke content van derden stellen we een proces op om deze problemen bekend te maken bij de aanleverende partijen. labels en radiobuttons worden expliciet aan elkaar gekoppeld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De randen van meerdere invoervelden hebben een te laag contrast. Minimaal moeten deze een contrast van 3,0:1 hebben. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

   De toetsenbord focus border heeft op de meeste plekken een voldoende contrast. Op sommige plekken is het contrast nog wel te laag. Enkele voorbeelden zijn:

   • De paginanummers op https://postkamer.a-rechtspraak.minjus.nl/verstrekkingen/overzicht
   • De selectbox op https://postkamer.a-rechtspraak.minjus.nl/verstrekkingen/overzicht
   • De invoervelden op https://postkamer.a-rechtspraak.minjus.nl/zoeken/?veld=zaaknummer&term=7777

   Bovenstaande komt voor op meerdere plekken.

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen gebruikers mogelijk de randen van elementen niet goed zien en/of zien welk element de focus heeft

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aanpassing van de kleuren zodat het contrast verbetert en voldoende is

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 3. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De link 'Betrokkene toevoegen' is op de zaakdossierdetailpagina niet met het toetsenbord te bereiken.

  • Gevolg:

   Via toetsenbordbediening of hulpsoftware is het niet mogelijk een betrokkene toe te voegen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorgen dat de betreffende link wel bereikbaar is met het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 4. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn.

  • Gevolg:

   Deze door partijen ingediende stukken hebben dan voor gebruikers van hulpsoftware geen duidelijke titel en waardoor gebruikers het niet direct weten waar het document over gaat

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Het gaat hier om content van derden. We werken aan een proces om issues daarover bij de juiste partijen te melden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer je op de zaakdossierdetailpagina met het toetsenbord een checkbox aanvinkt, verplaats de focus zich naar een andere plek op de pagina. Zorg dat de focus op de 'checkbox' blijft staan wanneer deze aangevinkt/uitgevinkt wordt.

  • Gevolg:

   Gebruikers zijn mogelijk verward over waar de focus dan is, zeker bij het gebruik van hulpsoftware

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorgen dat bij aanvinken focus blijft op checkbox

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De links op de zaakdossierdetailpagina bevatten allemaal, naast de linktekst, dezelfde tekst in het title attribuut. Dit wordt niet afgekeurd onder dit succescriterium maar het advies is wel om dit aan te passen. De linktekst alleen is al voldoende. Nu wordt deze tweemaal voorgelezen aan voorleessoftware gebruikers. Het advies is hier om het title attribuut weg te halen.

  • Gevolg:

   voorleessoftware leest de link twee keer voor

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geen maatregel genomen, ook omdat het volgens de audit een advies betreft

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 7. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de meta data van onderstaande PDF is de taal niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker.

  • Gevolg:

   Mogelijk leest hulpsoftware het document voor in de verkeerde taal

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Het gaat hier om content van derden. We werken aan een proces om issues daarover bij de juiste partijen te melden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 8. SC 3.2.1 - Bij focus [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

  • Oorzaak:

   Om de 2 minuten wordt de pagina automatisch vernieuwd. Wanneer dit gebeurt verplaats de focus zich naar een andere plek op de pagina. Deze vernieuwing is verwarrend voor een deel van de gebruikers en zou eigenlijk niet moeten gebeuren zonder dat de gebruiker hier zelf voor kiest. Dit komt voor op alle pagina's.

  • Gevolg:

   Dit is mogelijk verwarrend voor gebruikers

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De pagina wordt niet meer automatisch ververst. In plaats daarvan wordt een melding getoond aan de gebruiker indien er nieuwe resultaten zijn, waarna de gebruiker een actieve beslissing kan nemen om wel of niet het scherm te verversen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 9. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op de zaakdossierdetailpagina is het mogelijk om een advocaat te zoeken. Bij dit invoerveld bevindt zich een instructie. Deze instructie is alleen beschikbaar in de vorm van een placeholdertekst. Een placeholdertekst is echter onvoldoende om een instructie te geven aan de gebruiker omdat deze weer verdwijnt zodra er tekst in het veld staat. Zie de instructie 'Zoek een advocaat op barnummer of naam' bij het veld zodra 'Betrokkene toevoegen' wordt geopend.

  • Gevolg:

   Instructie is niet meer beschikbaar voor gebruikers zodra er tekst in het veld staat

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   tekst in placeholder wordt verplaatst naar label

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 10. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is ge├»mplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologie├źn de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Wanneer je op onderstaande pagina een zoekterm gebruikt waarbij geen resultaten zijn volgt de melding: 'Geen dossiers gevonden. Controleer je zoekterm en probeer het opnieuw.' Deze melding is een statusbericht en kan niet programmatisch worden bepaald. Denk aan het gebruik van aria-live regions. https://postkamer.a-rechtspraak.minjus.nl/zoeken/

  • Gevolg:

   Gebruikers missen deze melding mogelijk

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   toepassen van aria-live voorgesteld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die De Rechtspraak heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209