Verklaring van venlo.nl

Status toegankelijkheid https://www.venlo.nl

Gemeente Venlo is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-07-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Venlo streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website venlo.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Venlo is beschikbaar via de link https://www.venlo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website venlo.nl van Gemeente Venlo voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Venlo .
Functie: Teamleider Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-07-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@venlo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Venlo

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website venlo.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website venlo.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In templates ontbreekt soms een tekstalternatief.

  • Oorzaak:

   Niet eerder uit onderzoeken naar voren gekomen.

  • Gevolg:

   Sommige elementen zijn beperkt toegankelijk voor bezoekers.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Bij de vernieuwing van het CMS wordt dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij sommige formuliervelden ontbreken de juiste labels.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor tijdens de oplevering.

  • Gevolg:

   Sommige velden hebben geen duidelijk label.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Bij de vernieuwing van het CMS wordt dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Auto-completevelden niet altijd aanwezig.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor tijdens de oplevering.

  • Gevolg:

   Het automatisch invullen van formulieren door de browser is niet in alle gevallen mogelijk.

  • Alternatief:

   Handmatig invullen.

  • Maatregel:

   Bij de vernieuwing van het CMS wordt dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het contrast van systeemtekst wijkt 0,02 punten af van de verplichte contrastratio. 4.48 ipv 4.5.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Zeer beperkt, gezien de geringe afwijking.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Bij de vernieuwing van het CMS wordt dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op elke pagina wordt in de HTML de volgende code aangeboden: <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen gebruikers op sommige devices geen gebruik maken van de standaard ingebouwde zoomfunctie van het device.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Bij de vernieuwing van het CMS wordt dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Contrastratio van invoervelden is op sommige plaatsen onvoldoende.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Sommige invoervelden zijn mogelijk moeilijker te herkennen als invoerveld.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Bij de vernieuwing van het CMS wordt dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De zoeksuggesties zijn niet met het toetsenbord te benaderen.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Als zoeken de focus krijgt verschijnt er een lijst met "Veel gezocht". Deze items zijn niet bereikbaar met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   De zoekmachine gebruiken in combinatie met deze zoekwoorden.

  • Maatregel:

   Bij de vernieuwing van het CMS wordt dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 8. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De verborgen kop bij 'Invest in Venlo' bevat de verkeerde inhoud.

  • Oorzaak:

   Fout bij de uitvoering van de pilot.

  • Gevolg:

   Er kan verwarring ontstaan over de inhoud die onder de kop kan worden aangetroffen.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   Bij de vernieuwing van het CMS wordt dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In Firefox is de focus op de zoekknop niet (voldoende) zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Afwijkende werking van focus in deze browser.

  • Gevolg:

   Beperkte focus zichtbaarheid in Firefox.

  • Alternatief:

   Andere browser gebruiken.

  • Maatregel:

   Bij de vernieuwing van het CMS wordt dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 10. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als velden niet zijn ingevuld ontbreekt de expliciete fout, bijvoorbeeld dat het veld niet is ingevuld.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor tijdens de oplevering.

  • Gevolg:

   Er kan verwarring ontstaan over de aard van de fout in een formulier.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Bij de vernieuwing van het CMS wordt dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onjuiste toepassing van ARIA in de code.

  • Oorzaak:

   Fout van de ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Onbekend.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Bij de vernieuwing van het CMS wordt dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Venlo heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209