Verklaring van Rhenen.raadsinformatie.nl

Status toegankelijkheid https://rhenen.raadsinformatie.nl/

Gemeente Rhenen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Rhenen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Rhenen.raadsinformatie.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Rhenen is beschikbaar via de link https://www.rhenen.nl/over-toegankelijkheid-en-webarchief

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Rhenen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Rhenen.raadsinformatie.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Rhenen is gevorderd met de toegankelijkheid van Rhenen.raadsinformatie.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Rhenen .
Functie: Gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via griffie@rhenen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Rhenen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Rhenen.raadsinformatie.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Rhenen.raadsinformatie.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Rhenen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://pdfhost.io/edit?doc=866aa9d2-c902-4359-9ece-8ecff624ac38
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Rhenen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://rhenen.raadsinformatie.nl/ staat een foto van een voorzittershamer. Deze foto heeft in de HTML broncode geen alt attribuut gekregen. Het alt attribuut is een verplicht attribuut. Als de afbeelding, zoals in dit geval, decoratief is, maar deze wel leeg gelaten worden. Er staat dan alt="" in de HTML code.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan geen alternatieve tekst voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alternatieve teksten toevoegen bij afbeeldingen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://rhenen.raadsinformatie.nl/vergadering/768674/Raadsvergadering%2002-02-2021? staat een video. Voor deze video is geen ondertiteling aanwezig voor mensen die doof of slechthorend zijn.

  • Gevolg:

   Website is niet optimaal ingericht voor gebruikers met een visuele beperking/hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ondertiteling toevoegen bij video's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://rhenen.raadsinformatie.nl/ kan een keuze gemaakt worden tussen "kalender" en "Lijst". Visueel is aangegeven welke van de twee 'actief' is. Dit is door hulpsoftware niet te bepalen. Bij de keuze tussen "Week" en "Maand" is dit wel duidelijk door middel van een aria-label bij de 'actieve' link. Er zit echter nog wel een probleem in de tekst van dit aria-label. Zie succescriterium 2.5.3.

  • Gevolg:

   Website is niet optimaal ingericht voor gebruikers met een visuele beperking/hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier Notubiz gevraagd deze technische issues aan te pakken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://rhenen.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/view staan in de kolom "Acties" icoontjes. Deze icoontjes zijn lichtgrijs en staan op een witte achtergrond. Het contrast hiervan is te laag met 1,5:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn voor slechtzienden om de vorm van het icoontje en dus de betekenis goed te kunnen zien.

  • Gevolg:

   Website is niet optimaal ingericht voor gebruikers met een visuele beperking/hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier Notubiz gevraagd deze technische issues aan te pakken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Onderstaande is niet fout, maar kan beter.Op pagina https://rhenen.raadsinformatie.nl/ valt de zoekbalk over het logo van Rhenen heen, waardoor deze niet meer volledig zichtbaar is. Alle tekst is nog wel te lezen, dus er gaat geen informatie verloren. Dit kan echter beter door de zoekbalk onder het logo te plaatsen in plaats van er over heen.Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Website is niet optimaal ingericht voor gebruikers met een visuele beperking/hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier Notubiz gevraagd deze technische issues aan te pakken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 6. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   De videospeler op pagina https://rhenen.raadsinformatie.nl/vergadering/768674/Raadsvergadering%2002-02-2021? voldoet niet aan dit succescriterium. Op dit moment is het mogelijk om de video te muten en fullscreen te zetten door alleen op de letter 'm' of 'f' te drukken. Het maakt daarbij niet uit waar de focus zich bevindt binnen de videospeler. Deze sneltoetsen zijn ook niet aan te passen of uit te zetten. Dit kan problemen opleveren voor mensen die met spraakbedieningssoftware werken.

  • Gevolg:

   Website is niet optimaal ingericht voor gebruikers met een visuele beperking/hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier Notubiz gevraagd deze technische issues aan te pakken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Onderstaande is niet fout, maar kan beter.Op het domein https://rhenen.raadsinformatie.nl/ (en subpagina's) omschrijven de titels van de pagina's op zich goed de inhoud van de pagina's. Het is echter beter om ook de naam van de website zelf in de titel op te nemen. Van de pagina https://rhenen.raadsinformatie.nl/ is dat in plaats van alleen "Overzicht" de titel "Overzicht | Raadsinformatie gemeente Rhenen". Dit is veel duidelijker, zeker als iemand wisselt tussen de hoofdwebsite van de gemeente Rhenen en deze website met Raadsinformatie. Uit de titels blijkt nu niet dat deze pagina's van een ander domein/website zijn.

  • Gevolg:

   Website is niet optimaal ingericht voor gebruikers met een visuele beperking/hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier Notubiz gevraagd deze technische issues aan te pakken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://rhenen.raadsinformatie.nl/ staat het logo van de gemeente Rhenen. Deze heeft als alternatieve tekst heel goed "Gemeente Rhenen" gekregen. Echter dit logo wordt ook gebruikt als link naar de overzichtspagina van de raadsinformatie website. Dat is nu niet uit de linktekst te halen. De linktekst doet nu vermoeden dat de link naar de website van de gemeente Rhenen gaat in plaats van naar de overzichtspagina van de raadsinformatie website. De linktekst moet dus nog duidelijker. Dit kan door de alternatieve tekst aan te vullen. Eventueel kan ook een aria-label gebruikt worden. Let dan wel op dat deze de linktekst overschrijft en dat er minimaal ook "gemeente Rhenen" terug moet komen in de tekst van het aria-label attribuut.

  • Gevolg:

   Website is niet optimaal ingericht voor gebruikers met een visuele beperking/hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier Notubiz gevraagd deze technische issues aan te pakken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 9. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://rhenen.raadsinformatie.nl/ staat een link "Recent" (naast de link "Toekomt"). De zichtbare tekst is hier "Recent". De toegankelijkheidsnaam van deze link is "toont nu recente vergaderingen". Het woord "recent" komt nu niet meer letterlijk voor in de toegankelijkheidsnaam en dat is een probleem. Een aria-label overruled de linkteskt zelf namelijk. Iemand met spraaksoftware kan dan met behulp van het woord "Recent" de focus niet op de link zetten, omdat daar "recente" staat en dat is niet hetzelfde. Zorg er dus voor dat als een aria-label wordt gebruikt dat de zichtbate tekst altijd letterlijk terugkomt in de tekst van het aria-label en liefst helemaal vooraan in de tekst.Dit probleem doet zich ook voor bij de link "Maand". De toegankelijkheidsnaam is de tekst in het aria-label en die luidt "toont nu maandweergave". Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn "Maand. Wordt nu getoond".

  • Gevolg:

   Website is niet optimaal ingericht voor gebruikers met een visuele beperking/hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier Notubiz gevraagd deze technische issues aan te pakken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 10. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://rhenen.raadsinformatie.nl/ zijn meerdere parsefouten gevonden die problemen kunnen veroorzaken voor hulpsoftware. Alle tags moeten correct geopend en gesloten worden. Er komen echter meerdere geneste p elementen voor en die kunnen parse fouten veroorzaken. Een p element mag dus niet genest worden in een ander p element.

  • Gevolg:

   Website is niet optimaal ingericht voor gebruikers met een visuele beperking/hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier Notubiz gevraagd deze technische issues aan te pakken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://rhenen.raadsinformatie.nl/vergadering/768674/Raadsvergadering%2002-02-2021? staat onder de video een knop met een dubbele pijl naar beneden. Deze is goed voorzien van een naam en een role en ook de status wordt goed aangegeven door middel van een aria-expanded attribuut. De naam van de button kan echter nog duidelijker. Er staat nu alleen "Open/Sluit". Voor iemand die blind is en de context niet kan zien is nu niet duidelijk wat er geopend of gesloten wordt. Welke informatie wordt er extra getoond of weer verborgen.

  • Gevolg:

   Website is niet optimaal ingericht voor gebruikers met een visuele beperking/hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier Notubiz gevraagd deze technische issues aan te pakken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Rhenen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209